Імені бориса грінченкаСторінка18/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. педагогіка. Пси-

хологія / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Благод. фонд ім. А. Макаренка ; [голов. ред.Людмила Козак, Світлана Сисоєва ; редкол. : Людмила Хоружа, Ольга Безпалько, Валентина Бобрицька, Сергій Болтівець, Станіслав Караман, ЛюдмилаКозак, Надія Кудикіна, Ольга Лозова, Світлана Мартиненко, Віктор Огнев’юк,Ольга Олексюк, Неоніла Побірченко, Оксана Сегєєнкова, Ірина Соколова, Тамара Яценко] – К. : Едельвейс, 2013.

№ 1

№ 2


№ 3

Синопсис: текст, контекст, медіа [електронне фахове видання Київського університету ім. Б. Грінченка] / гол. ред. Єременко О. В. ; ред. кол.: Бондарева О. Є., Буніятова І. Р., Караман С. О., Ковбасенко Ю. І., Поліщук Я. О., Салата О.О., Срібняк І. В., Видайчук Т. Л., Віннікова, Н. М., Кшановський О.Ч,. Кудряшова О. В., Курбан О.В., Масімова Л. Г., Чеснокова Г. В. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка – 2013.

Вип. 1.


Вип. 2

Вип. 3–4


Я–студент : навч. посіб. / [авт. кол. : В. О. Огнев’юк, Ф. Л. Левітас, Н. П. Клименко, А. І. Мовчун (розд. І Мій університет); О. В. Безпалько, О. Б. Жильцов, О. В. Леонтьєва, С. М. Мартиненко (розд. ІІ Я – студент–грінченківець); О. Б. Жильцов, О. В. Леонтьєва (розд. ІІІ : Я навчаюся за кредитною системою); С. О. Караман, (розд. ІV Як мені краще організувати навчання); К. О. Линьов, Н. В. Морзе, О. П. Буйницька, Л. О. Варченко (розд. V Я –в інформаційному середовищі університету); Л. Л. Хоружа, С. І. Редько, І. О. Линьова (розд. VI Я працюю в команді); О. П. Сергєєнкова (розд.VII На шляху мого саморозвитку і самовдосконалення) ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка]. – 3-є вид., зі змінами. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 248 с.

Мета посібника – допомогти студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для них навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання, розкрити свої найкращі якості. У розділах висвітлено етапи становлення ідеї університету; життєвий і творчий шлях Б.Д.Грінченка, чиє ім'я носить Університет; історію розвитку навчального закладу; подано відомості про кредитно-модульну систему навчання, портал Університету, студентську групу; розглядаються методи і прийоми роботи з інформацією, уміщено тренувальні вправи, тести тощо.Для студентів вищих навчальних закладів.
Розділ 9. Публікації аспірантів
Алієва Е. Ш. Актуальні питання концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики / Е.Ш. Алієва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб. статей – Ялта: РВВ КГУ 2013. – Вип. 39. – 296 с. – С. 31-36.

Алієва Е. Ш. Концертмейстерська компетентність майбутнього вчителя музики, як педагогічна проблема / Е. Ш. Алієва // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : Збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Гуманістичні орієнтири мистецької освіти”, 25-27 квітня 2013 р. – Вип. 14 (19). – К.: НПУ, 2013. – 264 с. –С. 37-40.

Алієва Е. Ш. Науково-методичні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики / Е.Ш. Алієва // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. щорічної Всеукр. науково-практичної конференції 18 квітня 2013 р. / М-во освіти і науки України, Департам. Освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. Рада (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.: за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар] – К., Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 р. – 288 с. – С. 89-95.

Алієва Е.Ш. Робота концертмейстера як один із видів музично-педагогічної діяльності / Е.Ш. Алієва // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : Матер. Міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (21-22 березня 2013). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 4. – 166 с. – С. 6-8.

Альошина М. Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі / М. Альошина // Теоретична і дидактична філологія. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ, 2013. – № 15. – с. 94 – 105.

Альошина М. Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка / М.Альошина, М. Стріха // Слово і час. – 2013. – № 7. – с. 94 – 101.

Альошина М.Д. Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»], (5 квітня 2013, м.Київ) / Мін-во освіти, науки, молоді та спорту, Національний авіаційний університет. – К. : Аграр Медіа Груп, 2013. – с. 19 – 23.

Антипін Є.Б. Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) / Є.Б. Антипін // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 14-17.

Горбатюк О.О. Учительство Києва та Київщини в умовах реформи загальноосвітньої школи 1959 року / О.О. Горбатюк // Сучасні соціально-гуманітарні знання в Росії і за межами // 25−28 лютого 2013 р. – Пермь, 2013. – С. 204–212.

Горбатюк О.О. Повсякденне життя вчителів Києва і Київщини другої половини 1940-х років: соціальний аспект / О.О. Горбатюк // І Міжнародна наукова конференція «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» 29-30 березня 2013 р. – Штутгард, 2013. – С. 39−41.

Горбатюк О.О. Відновлення мережі загальноосвітніх шкіл Києва і Київщини в 1943-1945 рр. / О.О. Горбатюк // Європа: актуальні проблеми етнокультури 22 квітня 2013 р. – Мінськ: БГПУ, 2013. – С. 75−77.

Гриценко В. А. Уявлення українських та зарубіжних студентівпро сутність понять «самотність» та «усамітнення» / В. А. Гриценко // Вісник ДНУ ім. О. Гончара. / [за ред. П. І. Гнатенко, О. С. Токовенко, В. О. Панфілов, В. І. Пронякін та ін.]. – Вип. 23 (1). – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – С. 158 – 162. – (Серія: філософія, соціологія, політологія). . (Науковий керівник: Веретенко Т.Г.)

Даценко Т. О. ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку та ризики, пов'язані з їх впровадженням / Т. О. Даценко // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі : національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць / За заг. ред. М. А. Журби. – Частина ІІІ. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 184-186.

Кипиченко Н. С. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов / Н. С. Кипиченко // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2013. – № 3 (14). – С. 107–109

Кравець М.В. Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По / М.В.Кравець // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф. / Ун-т ім.Б.Грінченка; редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.Є.Бондарєва, І.Р.Буніятова. – К.: Київ.ун.-т. ім.Б.Грінченка, 2013. – С. 182-186.

Комар І. Соціальна робота з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії впродовж ХХ ст. / Ірина Комар // Імідж сучасного педагога. - № 5 (134). – 2013. – Полтава : АСМІ. – С.28-31. (Науковий керівник: Безпалько О.В.)

Кришень І.В. Формування професійної культури майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики/ І.В. Кришень// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.187-193

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів початкових класів при вивченні природничих дисциплін / Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 20 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 320 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 20) – С. 129-133

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів початкових класів: теоретичний аспект / О.В. Набільська// Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор» : матер. між народ. наук.-практ. конф. (м. Ялта 15–16 берез. 2013) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет". – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012.- С.155-161.хів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 320 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 20) – С. 129-133

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.216–230.

Нестеренко О.О. Синтаксичні особливості вигуків сучасної китайської мови/ матер. Міжнар. наук. конф.: Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка; редколег.: В.О. Огнев´юк, Л.Л. Хорунжа, О.Є. Бондарева, І.Р. Буніятова, Я.О. Поліщук[та ін.]/ О.О. Нестеренко. – К.: ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – С.217-221.

Новик І. М. Педагогічна діагностика як складова професійної діяльності вчителя початкової школи /І. М. Новик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том І: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 391–397.

Новик І. М. Сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів до діагностування розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / І. М. Новик // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.1. – С. 301–306.

Новик І.М. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування / І.М. Новик// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40. – Ч.2. – С. 144-150

Новик И. М. Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы / И. М. Новик // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2013. – № 3. – С. 200 – 202.

Олійник О.О. Адекватна самооцінка особистості: віковий дискурс/ О.О. Олійник // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 20 – С. 475-485. (Науковий керівник: Сергєєнкова О.П.)

Прошкуратова Т. С. Практична підготовка студентів – одне з найголовніших завдань педагогічної освіти / Т. С. Прошкуратова, В. І. Юрченко // Початкова школа: науково-методичний журнал. – 2013. – № 10. – С. 47-49.

Пуцик О.А. Роль етнохудожньої культури особистості майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема / О. Пуцик // Міжнародна науково-практична конференція „Людиномірність у науці, освіті та культурі: теоретико-методологічні аспекти” / Науковий вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. Серія : педагогіка. – Мелітополь. – 2013. – С. 224-228.

Теплюк А. А. Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку / А. А. Теплюк // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) / За заг. ред. В. О. Огнев’юка [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, О. В. Дудар]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 180-184.

Теплюк А. А. Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку / А. А. Теплюк // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 692-701.

Теплюк А. А. Семейные взаимоотношения и эмоциональное благополучие личности детей / А. А. Теплюк // Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві: збірн. наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 травня 2013 р.) – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 23-27.

Ткаченко И. В. Современные аспекты развития социальной активности подростков в летних детских оздоровительных центрах / И. В. Ткаченко // матер. Междунар. науч.-практ. конф. [«Образование: традиции и инновации»], (г. Прага, Чешская Республика 27 декабря 2012 года). – Прага : Издательство World Press s.r.o., 2013 – C.342-344. (Науковий керівник: Веретенко Т.Г.)

Ткаченко І. В. Підготовка педагога-вихователя до роботи в літніх дитячих оздоровчих центрах України / Ткаченко І. В. // зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-прак. конф. [«Педагогіка і психологія : перспективи та пріоритетні напрями досліджень»], (м. Львів, 13-14 вересня 2013 року). – Львів : ГО «львівська педагогічна спільнота», 2013. – С.93-96. . (Науковий керівник: Веретенко Т.Г.)

Ткаченко І. В. Формування соціальної активності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Ткаченко І. В. // Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд : зб. тез наук. робіт (31 травня 2013року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2013. – С.73-76. . (Науковий керівник: Веретенко Т.Г.)

Скляр О.О. Компонентна структура розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики / Скляр О.О. // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. III щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 ківт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – с. 148-152.

Скляр О.О. Розвиток професійного інтересу майбутніх учителів музики на засадах вивчення української народної музичної творчості / Скляр О.О. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.3. – с. 439-443.

Січкар А.Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ – першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження / А.Д. Січкар// Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 649-653.

Цибулько І.О. Копінг-стратегії у професійній рефлексії фахівців авіаційної сфери / І.О.Цибулько // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка.: зб. наук. праць / [за ред. В.О.Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О.В. Безпалько [та ін.]]. – К. : Київ ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – Вип. 19. – С. 104-109. (Науковий керівник: Сергєєнкова О.П.)

Цибулько І.О. Особливості професійно-психологічної культури фахівців цивільної авіації [Електронний ресурс] / І.О.Цибулько // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електронне фахове видання / [гол. ред. Діденко О.В]. – 2013. – Вип. 3. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/index.html. - Заголовок з екрану. (Науковий керівник: Сергєєнкова О.П.)

Цибулько І.О. Професійна рефлексія майбутніх фахівців авіаційної сфери: соціально-економічний контекст / І.О.Цибулько // Актуальні проблеми психології.: зб. наук. праць Ін. псих. ім. Г.С.Костюка / [за ред. академіка М.С. Максименка]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. Вип. 6. Кн. ІІ – С. 444-453. (Науковий керівник: Сергєєнкова О.П.)

Цыбулько И.А. Психолого-педагогические условия формирования профессиональной рефлексии будущих специалистов авиационной отрасли / И.А.Цыбулько // Акмеология : научно-практический журнал / [под ред. Деркача А.А.]. – М. : «Роспечать», 2013. – Вып.4. – С. 119-122. (Науковий керівник: Сергєєнкова О.П.)

Циганаш А.В. Поліваріантність інтерпретації поняття академічної мобільності майбутніх фахівців у контексті безперевної освіти / А.В. Циганаш // матер. ІІІ щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (18 квітня 2013 року) / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка , 2013. – С. 185-192. (Науковий керівник: Дятленко Н.М.)

Шимова О.В. «Педагогічні умови формування професійної культури майбутнього вчителя музики з використанням інформаційних технологій» / О.В.Шимова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб.статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Виа.41. – Ч.4. – с.181-189.

Шкарбан Л. В. Особливості роботи вчителя початкової школи з ліворукими першокласниками / Л. В. Шкарбан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – К. : Логос, 2013. – Вип. 18. –С. 239 – 243.
Розділ 10. Публікації студентів
Авдієнко В. Американсько-кубинські двосторонні відносини у 50-70 роках ХХ ст. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 163-164

Алейнікова Т. Вплив статево-рольової ідентичності особистості на конфліктність в молодих родинах / Т. Алейнікова // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 217-218.

Алейнікова Т. Вплив статево-рольової ідентичності особистості на конфліктність в молодих родинах [Електронний ресурс] / Т. Алейнікова // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/11. - Заголовок з екрану.

Атрасевич К. Соціально-педагогічна профілактика ризикованої щодо інфікуванні ВІЛ поведінки серед ув’язнених та засуджених неповнолітніх / К. Атрасевич // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .246-247.

Атрасевич К. Соціально-педагогічна профілактика ризикованої щодо інфікування віл поведінки серед ув’язнених та засуджених неповнолітніх [Електронний ресурс] / К. Атрасевич // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/17. - Заголовок з екрану.

Бабенко А. Індійсько-пакестанський конфлікт: витоки і наслідки (40-80-і роки ХХ ст.). Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 164-165

Бабич О. Дослідження стану інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Бабич // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/16. - Заголовок з екрану.

Бабич О. Інтеграція дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу / О. Бабич // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .248.

Баранівська О. Кросворди – своєрідне унаочнення для дітей / О.Баранівська, К.Кривенок, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.- С.25.

Безгін В. Вплив самооцінки на професійну діяльність студентів, які працюють / В. Безгін // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 218-220.

Бєлишева А. «Крок на зустріч»: профілактика девіантної поведінки серед учнів ПТНЗ / А. Бєлишева // Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді : метод. матер. учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальності «Соціальна педагогіка» (21-23 травня 2013 року) / упорядн. : Л.І. Міщик, В.П. Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С.65-66.

Бєлова В. Комп’ютерні дидактичні ігри на всі випадки / В. Бєлова, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок. - 2013.-№10(682).-березень.-С.26.

Коротинська О. Інтерактивна пальчикова гімнастика / О.Коротинська, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.-С.27-29.Біба Н. Гендерні особливості проявів довіри особистості / Н. Біба // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 220-221.

Білоус В. Інноваційна стратегія прозвитку підприємства./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 180-184.

Бондаренко С. Керамічне панно «Старе місто» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 282

Борцов П. Відеогра в навчальному процесі: за чи проти? / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 172-176.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал