Iii. Розвиток людського капіталу Якісна, сучасна І доступна загальна середня освітаСкачати 122.31 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір122.31 Kb.
ПРОЕКТ


CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ
ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ
ДО 2020 РОКУ

III. Розвиток людського капіталу
7. Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта
(Нова українська школа)


1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері

Головною проблемою є невідповідність стану загальної середньої освіти в Україні потребам суспільства ХХІ століття.

Передумовами виникнення проблеми є поступове погіршення якості середньої освіти, що стало наслідком низки факторів:

- зменшення обсягів фінансування;

- зниження соціального статусу вчителя;

- низька соціально-економічна мотивація суспільства до високоякісної освіти;

- незадовільне матеріальне забезпечення шкіл;

- бюрократизація системи управління освітою.

Проявами проблеми є:

- збільшення частки молоді, яка намагається здобувати освіту за кордоном;

- тенденція до погіршення показників України у міжнародних обстеженнях конкурентоспроможності і інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

Розв’язанню проблеми сприятиме системне реформування всіх складових системи середньої освіти:  • змісту середньої освіти;

  • системи управління середньою освітою;

  • структури середньої освіти;

  • системи державного фінансування середньої освіти;

  • системи підготовки та професійного розвитку вчителів;

  • нормативно-правового забезпечення освіти.

Реформування середньої освіти передбачатиме модернізацію змісту освіти, що вимагає створення принципово нового Державного стандарту середньої освіти, який ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання, враховує вікові особливості психофізичного розвитку дитини на кожному з рівнів освіти, орієнтується на здобуття школярами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Водночас зміст початкової і середньої освіти має задовольнити освітні потреби кожної дитини відповідно до її інтересів, здібностей, життєвих намірів. Стандарти освіти будуть визначати базові компетентності, необхідні особі для життя відповідно до вимог часу, та які вона має здобути упродовж навчання у школі.

Важливим пріоритетом реформування загальної середньої освіти є упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою (дебюрократизація). Реалізація пріоритету вимагатиме скорочення звітних документів між органами управління різних рівнів та школами, перегляду, оновлення або відміни ряду регуляторних документів, санітарних норм і правил, що регулюють роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Підготовка вчителів на сучасному етапі не відповідає вимогам концепції «Нової української школи»; якість підготовки вчителів не відповідає вимогам державних і суспільних інституцій; навчально-виховний процес в навчальних закладах не справджує очікувань і сподівань дітей та їх батьків щодо його якості, ефективності, забезпечення індивідуального підходу, врахування індивідуальних особливостей тощо.

Виникнення проблем обумовлено невідповідністю існуючої системи підготовки педагогічних працівників вимогам суспільства і держави на сучасному етапі їх розвитку, слабкою спроможністю випускників педагогічних вищих навчальних закладів задовольняти в нових умовах об’єктивні вимоги дітей та їх батьків до якості надання освітніх послуг.

2. Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація

Якість освіти є важливим комплексним показником, який залежить від змісту освіти. Наразі Державні стандарти освіти та шкільні навчальні програми не відповідають вимогам суспільства та є застарілими.

В умовах децентралізації потребує розвитку мережа навчальних закладів, в т.ч. опорних (протягом 2016 року створено 137 опорних шкіл).

3. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

У середньостроковій перспективі - поліпшення якості середньої освіти в цілому, подолання територіальних відмінностей у якості освіти та трансформація змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

Формування змісту освіти з метою розвитку креативної та ініціативної особистості, здатної до ефективної діяльності в суспільстві, яка завдяки умінню критично мислити, набутим компетентностям, сформованим переконанням і ціннісним ставленням спроможна приймати адекватні рішення на благо українського народу, суспільно-економічного розвитку людства.

Вироблення і реалізація принципово нових підходів до реалізації змісту освіти у навчальних програмах і підручниках, визначення освітніх результатів і способів їх вимірювання, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Створення педагогічних експериментальних майданчиків, на базі яких здійснюватиметься відповідна апробація змісту освіти, експериментальна перевірка нових навчальних програм і підручників.

Якісні зміни у процесі професійного розвитку вчителів - підготовка вчителів, які є компетентними, вмотивованими, ІКТ грамотними, здатними до професійної рефлексії, відкритими до змін та новацій нової української школи, готовими допомагати учням розвивати життєві уміння.4. Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року

Затвердження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та 80 навчальних програм.

Проведення моніторингу якості початкової освіти з метою фіксації стану навчальних досягнень випускників початкової школи до впровадження Концепції Нової української школи. Визначення:

- поточного стану сформованості математичної компетентності учнів на етапі закінчення початкової школи;

- поточного стану сформованості читацької компетентності учнів на етапі закінчення початкової школи;

- факторів, що впливають на якість підготовки учнів на рівні початкової школи.

Розроблення Концепції розвитку педагогічної освіти, галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників, професійного стандарту вчителя початкової школи та 40 стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей/спеціалізацій.

Розширення мережі опорних шкіл на 100 закладів.

В середньостроковій перспективі:

- зменшення не менш як удвічі розриву між якісними показниками середньої освіти у сільських та міських школах (за результатами ЗНО);

- підвищення рейтингового місця України за якістю початкової освіти на 5позицій за показниками Глобального індексу конкурентоспроможності Світового економічного форуму.

5. Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, іншим стратегічним документам, міжнародним зобов’язанням, зокрема Угоді про асоціацію

Відповідно до підрозділу «Освіта, наука та інновації» розділу XV «Соціально-гуманітарна реформа» Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема, за рахунок запровадження стимулюючих виплат для вчителів, розширення автономії шкіл з метою розширення переліку освітніх послуг, оновлення освітніх стандартів з метою формування в учнів необхідних для життя компетентностей.6. Що було зроблено в попередній період

Відповідно до п.VI. 10.1 Розпорядження КМУ від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», розроблено проект Концепції «Нова українська школа»; основи нового Державного стандарту. Розроблено та схвалено у першому читанні законопроект «Про освіту».

Змінено ідеологію початкової школи. Вдосконалено чинні навчальні програми початкової школи. Вперше обговорення програм відбулося на відкритій платформі Ed-Era.com, під час якого 4 тис. учасників надали 8,5 тис. коментарів та пропозицій. Розвантажено та осучаснено 14 навчальних програм 1-4 класів: вилучено інформацію, що не відповідає віковим особливостям дітей, збільшено практичну спрямованість, прибрано дублювання. З 1 вересня 2016 року учні 1-4 класів навчаються за оновленими програмами.

7. Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі

Підхід, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі, має на меті:

трансформацію змісту освіти на компетентнісних засадах;

вироблення і реалізацію принципово нових підходів до формування змісту освіти, його реалізації у навчальних програмах і підручниках, визначення освітніх результатів і способів їх вимірювання;

широку апробацію навчальних програм і підручників, створення педагогічних експериментальних майданчиків, на базі яких здійснюватиметься відповідна апробація змісту початкової освіти;

створення національної освітньої платформи з метою забезпечення вільного доступу всіх дітей шкільного віку до якісних сучасних навчальних ресурсів, а вчителів та батьків до якісних педагогічних, навчально-методичних, дидактичних, психологічних ресурсів тощо;

упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою;

запровадження якісної підготовки педагогічних працівників відповідно до суспільних та державних потреб, оновлення системи професійного розвитку вчителів.


8. Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

Кроки

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні, включаючи інші державні органи

Терміни (квартал)

Що дасть реалізація цього кроку (очікуваний результат)

1. Розроблення і затвердження нового Державного стандарту початкової середньої освіти на компетентнісній основі

Зміна цілей, добору змісту освіти, підходів до організації навчального процесу, моніторингу результатів навчання

МОН

ІІ квартал

Підвищення якості освіти, декларування дитиноцентризму, децентралізація управління, підвищення освітнього цензу молоді, полікультурна толерантність й інтеграція різних освітніх систем

2. Розроблення нових навчальних програм для початкової школи та навчальних матеріалів з апробації нового Державного стандарту початкової середньої освіти

Зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь, побудова програм на основі компетентнісного підходу.

Сприяння підвищенню якості навчально методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладівМОН

ІІІ квартал

Підвищення якості навчальних програм з метою забезпечення кожній дитині, незалежно від її здібностей, права на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей

3. Моніторинг якості початкової освіти

Моніторинг якості початкової освіти проводиться з метою фіксації стану навчальних досягнень випускників початкової школи напередодні впровадження Концепції Нової української школи та для відслідковування змін, що матимуть місце за результатами реалізації Концепції

Український центр оцінювання якості освіти
МОН
Інститут освітньої аналітики
Інститут модернізації змісту освіти

протягом року

Дані про результати навчальних досягнень репрезентативної вибірки учнів початкової школи

4. Розроблення навчальних планів та програм базової і старшої школи

Внесення змін до навчальних програм на основі компетентнісного підходу

МОН
Інститут модернізації змісту освіти

ІІ квартал

Підвищення якості навчальних програм та можливість розуміти кінцевий результат навчання

5. Оновлення системи підвищення кваліфікації вчителів

Підготовка вчителів на основі компетентнісного підходу до запровадження нового Державного стандарту та нових навчальних програм

МОН
ІППО
ВНЗ

протягом року

Забезпечення переорієнтації методичних служб на партнерські відносини з педагогами з надання науково-методичної допомоги

6. Розроблення та затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти

Осучаснення підготовки професійного педагога здатного працювати на основі компетентнісного підходу, що забезпечується оновленням змісту освіти, організації освітнього процесу, включаючи практичну спрямованість навчання, перспективами професійної кар’єри в освіті

МОН

І квартал

Формування сучасної системи системи педагогічної освіти, яка сприяє підвищенню рівня кваліфікації вчителя для впровадження реформи Нової української школи

7. Затвердження стандартів вищої освіти за педагогічними спеціальностями (спеціалізаціями) та відповідними освітніми рівнями

Оновлення змісту педагогічної освіти, з метою забезпечення достатнього рівня академічної та професійної (психолого-педагогічної, методичної, практичної) підготовки

МОН
галузеві державні органи, до сфери управління яких належать ВНЗ

ІІ-IV квартали

Оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів

8. Розроблення Галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників

На основі Національної рамки кваліфікацій сформулювати вимоги до кваліфікацій педагогічних працівників, що дозволить планувати різні траєкторії освіти для професійної кваліфікації, підвищення кваліфікаційного рівня, кар’єрного зростання

МОН

протягом року

Інструмент для вимірювання рівня фахової підготовки вчителя та планування його професійного розвитку

9. Запровадження пілотних проектів з реалізації Рамки професійного розвитку вчителів іноземних мов

Необхідність якісних змін у процесі безперервного професійного розвитку вчителів при переході на компетентнісно орієнтовану модель освіти

МОН
ВНЗ

протягом року

Підготовка педагогічних працівників до виконання професійних обов’язків відповідно до нових вимог і завдань

10. Розроблення системи добровільної сертифікації вчителів

Створення системи зовнішнього оцінювання професійних і особистісних компетентностей педагогічного працівника, здобутих ним з метою підвищення власної кваліфікації та підвищення якості педагогічної діяльності

МОН

протягом року

Забезпечення стимулювання роботи кращих вчителів

11. Впровадження комунікаційної стратегії реалізації концепції нової української школи

Забезпечення розуміння громадянами України необхідності реформування сучасної школи, сутності реформи, сприйняття і готовність до змін

МОН

протягом року

Зменшення на 20 відсотків кількості громадян налаштованих негативно до дванадцятирічної школи і збільшення на 20 відсотків кількості прихильників

12. Упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою (дебюрократизація)

Потребує зменшення кількості звітних документів між органами управління різних рівнів та школами, перегляду, оновлення або відміни ряду регуляторних документів, санітарних норм і правил, що регулюють роботу загальноосвітніх навчальних закладів

МОН
органи місцевого самоврядування

протягом року

Упорядкування системи документообігу у сфері загальної середньої освіти

13. Розширення мережі опорних шкіл

Розвиток мережі опорних шкіл в умовах децентралізації

МОН
органи місцевого самоврядування

І-ІІІ квартали

Підвищення рівня надання освітніх послуг


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал