І. Загальні положенняСкачати 119.62 Kb.
Дата конвертації01.07.2017
Розмір119.62 Kb.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

провідного спеціаліста

відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти

Управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у місті Києві

І. Загальні положення
1. Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти (далі – відділ управління) Головного територіального управління юстиції у місті Києві (далі – Головне управління). призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за поданням начальника управління та пропозицією начальника відділу управління.
2. Провідний спеціаліст відділу управління безпосередньо підпорядковується начальнику відділу управління.
3. У своїй діяльності провідний спеціаліст відділу управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами та дорученнями начальника Головного управління, положенням про відділ управління, іншими нормативно-правовими актами, посадовою інструкцією, дорученнями начальника управління та начальника відділу управління.
4. На посаду провідного спеціаліста відділу управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».
Посада провідного спеціаліста відділу управління Головного управління віднесена згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну службу» до категорії "В" посад державної служби.
Право на державну службу на посаді провідного спеціаліста відділу управління Головного управління мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
На державну службу на посаду провідного спеціаліста відділу управління Головного управління не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу на посаду провідного спеціаліста відділу управління Головного управління, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
Особа, яка претендує на зайняття посади провідного спеціаліста відділу управління Головного управління, повинна відповідати таким загальним вимогам:
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Особа, яка претендує на зайняття посади провідного спеціаліста відділу управління Головного управління, повинна відповідати таким спеціальним вимогам:
наявність вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста II категорії не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як два роки.
Не допускається призначення на державну службу на посаду провідного спеціаліста відділу управління Головного управління особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи.
ІІ. Основні завдання та функції
1. Основними завданнями провідного спеціаліста відділу управління є:
1) участь в реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції відділу управління;
2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері з питань, що належать до компетенції відділу управління;
3) участь в здійсненні міжнародно-правового співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу управління;
4) збереження архівного фонду з питань, що належать до компетенції відділу управління.
2. Провідний спеціаліст відділу управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) вносить на розгляд начальника відділу управління пропозиції щодо формування та реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції відділу управління;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу управління, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальника відділу;
3) здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства суб'єктів нормотворення, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;
4) координує діяльність суб'єктів нормотворення з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;
5) координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті Києві, Київської міської державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування в місті Києві, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, формування у громадян правової культури; перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
6) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності «Правознавство», поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;
7) організовує та забезпечує роботу громадських приймалень в місті Києві з надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;
8) організовує та забезпечує роботу громадських приймалень в місті Києві із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;
9) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав людини і основоположних свобод, законодавства та діяльності органів та установ юстиції;
10) бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
11) здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті Києві, Київській міській державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;
12) перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті Києві, Київській міській державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
13) розглядає запити та звернення народних депутатів, заяви, скарги, пропозиції від громадян, органів влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу управління, аналізує стан цієї роботи;
14) надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, а також за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції відділу управління, аналізує стан цієї роботи;
15) веде прийом громадян з питань, що належать компетенції відділу управління;
16) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;
17) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ відділу управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;
18) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства України, наказів Міністерства юстиції України, наказів та доручень начальника Головного управління, доручень начальника управління та начальника відділу.


ІІІ. Права
1. Провідний спеціаліст відділу управління має право:
1) безперешкодно входити на об'єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;
2) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень та відповідно до закону готувати проекти звернень до органів прокуратури, інших правоохоронних органів;
3) взаємодіяти зі структурними підрозділами Головного управління, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу управління;
4) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Головного управління інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ управління завдань;
5) за погодженням з начальником відділу управління брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу управління;
6) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ управління повноважень;
7) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
8) брати участь у підготовці нарад з питань відділу управління;
9) мати інші права згідно із законодавством.
ІV. Обов’язки
1. Провідний спеціаліст відділу управління зобов’язаний:
1) дотримуватися у службовій діяльності вимог Конституції України; законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про Національну програму правової освіти населення», постанов Кабінету Міністрів України від 26.112008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказів Міністерства юстиції України: від 23.06.2011 № 1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497; від 14.11.2011 № 3325/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2011 за № 1304/20042, від 18.01.2012 № 91/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 75/20388, Рекомендацій Міністерства юстиції України від 23.01.2007 № 35-14/7 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють питання відділу управління, положень про Управління та відділ, посадової інструкції, Правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління, правил ділового етикету; правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів;
2) діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
3) повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах визначених повноважень;
4) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
5) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
6) з повагою ставитися до державних символів України;
7) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

8) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;


9) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
10) виконувати рішення, накази начальника Головного управління, доручення начальника управління та начальника відділу управління, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
11) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
12) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
13) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
14) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
15) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом;
16) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
17) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
18) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
2. Провідний спеціаліст відділу управління особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
V. Відповідальність
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни провідний спеціаліст відділу управління притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
2. До провідного спеціаліста відділу управління застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал