І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка23/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ТЕСТИ
1. Дані, що наводяться в активі балансу підприємства, показують ...

а) розміщення капіталу, що перебуває у розпорядженні підприємства;

б) джерела фінансових ресурсів;

в) позаоборотні активи.2. Високоліквідні, обмеженоліквідні та низьколіквідні нематеріальні активи - це групування за ...

а) термінами корисного використання;

б) видами;

в) ступенем ліквідності та ризику.3. Інтенсивність використання основного капіталу характеризується...

а) прибутковістю (рентабельністю);

б) оборотністю;

в) структурою капіталу.4. Збільшення частки оборотного капіталу в загальній сумі активів свідчить про...

а) збільшення власного капіталу;

б) формування більш мобільної структури активів;

в) звуження виробничої бази підприємства.5. Оборотність дебіторської заборгованості характеризується:

а) тривалістю періоду погашення дебіторської заборгованості;

б) середнім залишком дебіторської заборгованості;

в) співвідношенням між дебіторською та кредиторською заборгованістю.6. Грошові кошти, поточні фінансові інвестиції належать до ... ступеня ризику.

а) високого;

б) середнього:

в) мінімального.
Список використаної літератури


 1. Ветрова Н. М. Экономический анализ: Учеб. пособие. – Симферополь: «Национальная академия природоохранного и курортного строительства», 2005. – 210 с.

 2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

 3. Данилова Н. Ф.Экономический анализ деятельности предприятия: курс лекций: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Данилова, Е. Ю. Сидорова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 188 с.

 4. Економічний аналіз господарської діяльності / В. І. Іващенко, М.А. Болюх. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 204 с.

 5. Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2000. – 540 с.

 6. Економічний аналіз: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / за ред.. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.

 7. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

 8. Калина А. В. Економічний аналіз: навч. посібник для дистанційного навчання / За наук. ред. В. Б. Захожая. – К.: Університет «Україна», 2006. – 254 с.

 9. Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К.: Кондор, 2012. – 600 с.

 10. Кармазін В. А. Економічний аналіз: Практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 255 с.

 11. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.

 12. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 471 с.

 13. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання курсової та контрольної робіт з дисциплін «Економічний аналіз господарської діяльності підприємства», «Теорія економічного аналізу»/ Укладачі: Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, О. Ю. Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 77с.

 14. Мишенин Е. В. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия: конспект лекций для студентов специальностей 7.050107 «Экономика предприятия», 7.050104 «Финансы», 7.050201 «Менеджмент» всех форм обучения / Е. В. Мишенин, Н. В. Мишенина. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2005. – 87 с.

 15. Прокопенко І.Ф. Компютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Москаленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

 16. Романова Л. Е. Анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс лекций / Л. Е. Романова. – М.: Юрайт-Издат, 2003 . – 220 с.

 17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 272с.

 18. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

 19. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: навчальний посібник / Н. В. Тарасенко. – 3-тє видання, перероблене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 344 с.

 20. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Н. В. Тарасенко. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.

 21. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. / В. В. Осмоловский, Л. И. Кравченко, Н. А. Русак и др.; под общ. ред. В. В. Осмоловского. – Мн.: Новое знание, 2001. – 318 с.

 22. Теорія еколого-економічного аналізу: конспект лекцій / укладачі: Є. В. Мішенін, Н. В. Мішеніна, І. М. Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 153 с.

 23. Фінансово-економічний аналіз: підручник / П. Ю. Буряк, М. В. Римар, М.Т. Бець та ін.; за заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

 24. Цигилик І. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: опорний конспект лекцій / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 99 с.

 25. Цигилик І. І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник /
  І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 99 с.

 26. Шубіна С. В. Економічний аналіз: Практикум навчальний посібник / С. В. Шубін. – К.: Знання, 2007. – 230 с.

 27. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: учеб. пособие / под ред. М. И. Баканова, А. Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 656 с.


Додаток А (обов’язковий)

Розрахунок собівартості ціни, витрат на 1 грн. товарної продукції, ПДВ, рентабельності продукції і питомої ваги прибутку в товарній продукції (ТП) окремих видів (за планом)Стаття витратВитрати на в-во, тис. грн

Виріб №1

п=3000

шт.

Виріб №2


Виріб №3

п=1800 шт.

Виріб №4

п=4000 шт.

Виріб № 5; п=1000 шт.

усього тис. грн

на од. грн, коп

усього тис., грн.

на од. грн, коп.

усього тис. грн

на одну грн., коп

усього тис. грн

на одну грн., коп.

всього тис. грн

на од. грн., коп.

Сировина і матеріали

920,0
50,00

120,0
270,0
180,0
200,0
Відходи

50,0Сировина і матеріали за «-» відходи


115,0
260,0
170,0
185,0
Паливо й електроенергія

135,0

25,0


30,0
25,0
30,0
Основна і додаткова з/п

1200,0

200,0
250,0


150,0
250,0
Нарахування на з/п 7,5 %


Витрати на устаткування

360,0Загальновиробничі витрати

240,0Адміністративні витрати

480,0Разом заводська собівартість


Витрати на збут

120,0Повна собівартість


Норматив нагромадження


Відпускна с/в (ціна)


ПДВ

Продовження додатка АЦіна одиниці з ПДВ

Ціна одиниці без ПДВ

П/в прибутку в ТП

Рентабельність продукції

Витрати на
1 грн тов. продукції

Ціна з ПДВ (тов. продукція з ПДВ)

-

Статті витрат


Витрати на виробництво, тис. грн


усього тис. грн

Виріб №1; п=3000 шт.


на од. грн, коп

усього тис. грн

Виріб № 2; п=3500 шт.


на од. грн, коп

усього тис. грн

Виріб № 3; п=1800 шт.


на од. грн, коп

усього тис. грн

Виріб № 4; п=4000 шт.


на од. грн, коп

усього тис. грн

Виріб №5; п=1000 шт.


на од. грн, копПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал