І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка21/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Додаткові грошові суми

Проведення заходів щодо пошуку грошових коштів

Упорядкування структури обігових коштів і збільшення їх ліквідної частки за рахунок

Інші заходи

Зміна структури капіталу на користь обігових коштів через продаж зайвих основних фондів

Бюджетні субсидії, додаткові пільги

Зовнішнє залучення коштів

Незавершеного виробництва

Готової продукції на складі

Дебіторської заборгованості

Здача в найм непра-цю-ючих основ-них засо-бів

Заходи щодо підвищення рентабельності виробництва

Одержання авансів і попередня оплата замовлень

Банківські позики

Продаж акцій, паїв підприємства (нові власники)

Додаткова емісія цінних паперів

Виробничих запасів ТМЦ
Рисунок 10.2 – Заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємств
Радикальним засобом для залучення необхідних грошових коштів може бути часткова реалізація підприємства (акцій, паїв). При цьому з'являються нові власники підприємства, а одержані гроші спрямовуються на збільшення частки обігових коштів, що поліпшує фінансовий стан підприємства.

Тимчасовим заходом стабілізації фінансового стану є одержання банківських позик. Однак у більшості випадків позичені кошти не вирішують фінансових проблем, а лише зволікають їх вирішення у часі. До того ж це дає змогу залучати в обіг підприємства кошти, коли фінансові негаразди незначні і є наслідком випадкових і в основному зовнішніх чинників. Підприємствам, що потерпають від фінансової скрути, банки вважають за краще позик не давати.

Нарешті, якщо всі перелічені вище заходи, що переважно мають одноразовий характер, не забезпечують одержання достатньої грошової суми, слід зосередити увагу на можливостях докорінного поліпшення ефективності роботи підприємства. Це стосується підвищення рентабельності та якості продукції, впровадження нової техніки і технології, реорганізації виробництва і управління тощо (рис. 10.2). За відсутності джерел фінансування і часу залишається тільки одна можливість – оголошення підприємства банкрутом.
10.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
В умовах ринку, коли господарська діяльність здійснюється за рахунок самофінансування і залучених коштів (кредитів), важливого значення набуває фінансова стійкість підприємства і фінансова незалежність від зовнішніх позичених джерел.

Запас джерел власних коштів – це запас підприємства за умови, що його власні кошти перевищують позичені.

Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власних і позичених коштів у активах підприємства показує, скільки позичених коштів припадає на одну гривню вкладених у активи власних коштів:

- коефіцієнт фінансової стійкості:(10.1)

де – відповідно позиковий та власний капітал.

Крім коефіцієнта фінансової стійкості, фінансову стійкість підприємства характеризують й інші показники, а саме:

- коефіцієнт довготермінового залучення позичених коштів, що обчислюється діленням суми довготермінових активів і позик на власні кошти плюс довготермінові позичені кошти. Він показує частку довготермінових позик, використаних для фінансування активів підприємства поряд із власними коштами;

- коефіцієнт маневреності власних коштів – це частка від ділення власних оборотних коштів на всю суму джерел власних коштів;

- коефіцієнт нагромадження амортизації – це відношення суми нагромадженої амортизації до первісної його вартості;

- коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства дорівнює вартості основних засобів (мінус їх спрацювання) до чистої вартості майна підприємства.

Величина коефіцієнта фінансової стійкості, якщо вона більша від одиниці, то характеризує критичну точку фінансового стану, оскільки позичені кошти перевищують власну величину. А це означає, що підприємство не має можливості повернути позичених коштів.


10.4. Аналіз обігових коштів і джерел їх формування
Сучасний бухгалтерський баланс значною мірою наближений до балансів, які складаються у більшості країн світу і мають по три розділи в активі і пасиві. Валюта балансу є одночасно і обліковою (балансовою) ціною підприємства (табл. 10.1).

Структура коштів, а інколи і джерел може добре відбивати галузеві особливості підприємства. Фондомісткість виробництва (гірничі, металургійні, паливно-енергетичні та ін.) має велику частку основних фондів і позаоборотних активів, що становить 50 % і більше. Підприємства легкої промисловості, а особливо торговельні організації, посередницькі фірми, навпаки, головні ресурси вкладають в обігові кошти, тобто зростає частка розділів II і III активу балансу, а частка основного капіталу відносно невелика.

Якщо збільшується частка розділу III балансу, то це може свідчити про певні фінансові труднощі і порушення платіжної дисципліни.

Вивчення показників бухгалтерських балансів у динаміці дає змогу простежити не тільки загальні зміни фінансового стану, а й напрями розвитку підприємства.

Починаючи аналіз активу балансу (майна), треба розрахувати частку основних засобів та інших позаобігових активів (розділ І) та обігових коштів (розділи II і III). У нашому прикладі ці суми на кінець року становили 75,1 і 24,9 % відповідно (табл. 10.2). Звідси, якщо на нашому підприємстві збудувати додаткові потужності з вартістю
100 тис. грн основних засобів, до них треба додати 33 тис. грн обігових коштів (100 : 75,1 / 24,9), а загальна сума збільшення майна становитиме 133 тис. грн.

Після цього треба визначити структуру обігових коштів, тобто частку матеріальних обігових коштів (розділ II) та інших, які знаходяться в розрахунках і грошових коштах (розділ III). У нашому прикладі це становить 58,5 і 41,5 % відповідно від загальної суми обігових коштів. Особливо важливо розрахувати частину вільних грошових коштів (1,26 %). Можливе також інше групування обігових коштів: у сфері виробництва (за винятком із розділу II готової продукції і товарів) і у сфері обігу (розділ III + + відповідні суми готової продукції і товарів із розділу II). Розрахунки свідчать, що це співвідношення становить відповідно 53,1 і 46,9 %.


Таблиця 10.2. – Склад і структура майна підприємства станом на кінець року

Актив балансу

Сума, тис. грн

Частка, %

1. Разом майна підприємства (рядок 330)

167 769

100

2. Основні засоби та інші позаоборотні активи (розділ І)

125 951

75,1

3. Оборотні кошти (розділ II + розділ III),

41 818

24,9

у тому числі матеріальні обігові кошти (розділ II)

24 452

14,6

4. Грошові кошти, розрахунки та інші активи (розділ III),

17 366

10,3

у тому числі грошові кошти (рядок 260 — рядок 290)

527

0,3

із них валютний рахунок
Аналізуючи стан активів підприємства, не можна обійти увагою питання ліквідності балансу, яка відображає можливість швидкої мобілізації власних коштів для своєчасної і повної сплати боргів (позик і кредиторської заборгованості). Усі кошти за ступенем їх ліквідності необхідно об'єднати в кілька груп:  • швидколіквідні (грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ);

  • високої та середньої ліквідності (дебіторська заборгованість поточного характеру, запаси готової продукції на складі й товари покупні);

  • малоліквідні (виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості);

  • неліквідні (всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші позаоборотні активи).

Рівень платоспроможності (ліквідності) підприємства характеризується такими показниками:

  • поточна платоспроможність підприємства (ППс):

(10.2)
Приклад 1

Кредиторська заборгованість станом на 1 липня =


= 1227 тис. грн, дебіторська = 874 тис. грн, а залишок на розрахунковому рахунку = 155 тис. грн.

Коефіцієнт покриття поточних пасивів Кпп, як співвідношення між загальною сумою ліквідних активів (О - Онл) і сумою поточних зобов'язань (Пп):


(10.3)

Коефіцієнт негайного покриття поточних зобов'язань — співвідношення між так званим Ол - "чистими" ліквідними активами, тобто такими, які можна перетворити в гроші негайно, і поточними зобов'язаннями підприємства (Пп):(10.4)

При аналізі порівнюємо ці показники платоспроможності звітного (аналізуючого) періоду до базисного (планового чи минулого року), знаходимо відхилення і виявляємо причини. На основі результатів аналізу необхідно розробити шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.Висновки

В усіх випадках аналіз фінансового стану необхідно проводити постійно і постійно вживати заходів з усунення негативних впливів. Тільки в такому разі аналіз буде сприяти поліпшенню фінансового стану, а не тільки констатувати негативні сторони підприємницької діяльності.

У табл. 10.3 активи підприємства на кінець року згруповані відповідно до викладеної вище методики.

Таблиця 10.3 – Активи підприємства


Майно підприємства

Сума, тис. грн

% до загального підсумку балансу

1. Швидколіквідні кошти

2. Кошти високої та середньої ліквідності

3. Малоліквідні кошти

4. Неліквідні кошти527

19 087


22 204

125 951


0,3

11,4


13,2

75,1


Разом

167 796

100,0

З аналізом складу майна за ступенем його ліквідності пов'язані розрахунки коефіцієнтів ліквідності.

1. Коефіцієнт абсолютної або миттєвої ліквідності

Грошові кошти і короткочасні вкладення / Короткострокові зобов'язання

На початок року:

Кал = 124 : 31 232 = 0,004.

На кінець року: .

Кал = 527 : 35 851 = 0,015.

Нормативне значення цього коефіцієнта має становити 0,25-0,35.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні кошти – товарно-матеріальні запаси) / Короткострокові зобов'язання

На початок року:

Кпр = (15 644 + 1042) : 31 232 = 0,534.

На кінець року:

Ккр = 19 614 : 35 851 = 0,547.

Нормативне значення коефіцієнта повинне бути не менше не 1.

3. Коефіцієнт покриття:

Оборотні кошти / Короткострокові зобов'язання

На початок року:

Кп = (12625 + 15644) : 31232 = 0,905.

На кінець року:

Кк = (24452 + 17366) : 35851 = 1,166.

Нормативне значення цього коефіцієнта повинне становити 2.0-2,5.

Отже, фактичні показники ліквідності на даному підприємстві не відповідають нормативним. Тому платоспроможність підприємства незадовільна.
Завершуючи розгляд показників ліквідності, треба враховувати певну умовність усіх класифікацій майна за ступенем його можливого перетворення у платіжні засоби. Наприклад, дефіцитні матеріали вдається реалізувати швидше, готову продукцію низької якості, а нові верстати, – ніж цінні папери, на які немає попиту на ринку. Деякі суми дебіторської заборгованості, які знаходяться за крок від сплати, взагалі ніколи не будуть повернуті підприємству через банкрутство боржника. Проте через усі інші обставини для забезпечення ліквідності підприємство має тримати достатні суми грошових коштів на рахунках або в надійних короткострокових вкладеннях.

Аналіз статей пасиву балансу передбачає передусім поділ усіх джерел формування коштів на власні та прирівняні до них кошти (розділ І) і залучені джерела (розділи II та ІІІ пасиву). Вважається, що власних коштів має бути не менше ніж 50 % від загальної суми джерел фінансування (валюти балансу). Чим більша їхня частка, тим вища фінансова стійкість (незалежність) підприємства. У нашому прикладі їхня частка становить 78 (табл. 10.4).

Власні кошти спрямовують насамперед для фінансування основних фондів (розділ І активу), а також в обігові кошти (власні).
Таблиця 10.4 – Склад і структура джерел формування засобів підприємства станом на кінець року

Пасив балансу

Сума, тис. грн

Частка,

%


1. Разом джерел (рядок 760)

2. Власні та прирівняні до них кошти (розділ І)

3. Із них власні обігові кошти (суми розділів І і II пасиву – розділ І активу)

їхня частка у власних коштах (рядок 3 : рядок 2 • 100)

4. Залучені кошти (розділ II + розділ III)

у тому числі

довгострокові джерела (розділ II)

короткострокові джерела (розділ III)

частка банківських позик у загальній

сума залучених джерел коштів

5. Кредиторська заборгованість у складі рядка 4

6. Несплачена у строк заборгованість підприємства (рядки 620, 640)

Та сама сума до всіх залучених коштів (рядок 6 : рядок 4 • 100)


167769

130918
5967

-
36851
1000

35 851


-

2800


34 051
1800
-

100

78
3,5

4,5
22,0
0,6

21,4


-

7,6


92,4
1,1

4,9


Розрахунок суми (наявності) власних обігових коштів здійснюють так:

Власні обігові кошти = Підсумок розділу І пасиву балансу + Підсумок розділу ІІ пасиву балансу – Підсумок розділу І активу балансу.

Власні обігові кошти у підприємства становили згідно з його завершальним річним балансом:

- на початок року:

(127 258 + 0) – 130 221 = -2963 тис. грн;

- на кінець року:

(130 918 + 1000) – 125 951 = 5967 тис. грн.


Загальне зростання цього показника упродовж року становило 8930 тис. грн. Після цього треба порівняти розраховані суми з нормативом обігових коштів. Одержані відхилення можуть бути надлишком або нестачею власних обігових коштів.

Аналіз джерел залучених коштів є особливо відповідальною справою. Потрібно з'ясувати необхідність їх залучення, структуру джерел та ефективність їх використання. Усі джерела надходження цих коштів наведено на рис. 10.3.

Згідно з наведеною схемою треба розрахувати відповідні питомі показники.

Важливою ланкою у роботі підприємства є розрахунки. Для їх завершення потрібні час і грошові кошти. Тому завжди на певну звітну дату залишаються суми дебіторської і кредиторської заборгованості. Взагалі вони можуть балансуватися, проте стійке перевищення одних сум над іншими може змінювати реальну величину обігових коштів підприємства (мобілізація або іммобілізація коштів).

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу у складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Тому при аналізі фінансового стану і оборотності обігових коштів значне місце приділяється аналізу дебіторської заборгованості: джерела аналізу – баланс підприємства, відомості аналітичного обліку.

Мета аналізу дебіторської заборгованості – прийняття поточних управлінських рішень, спрямованих на її скорочення і для застосування своєчасних заходів із стягнення сумнівної дебіторської заборгованості.Дебіторська заборгованість – це відтягнення з господарської діяльності даного підприємства оборотних коштів, що стає причиною фінансових утруднень.

Залучені кошти

Короткострокові (розділ III пасиву)

Довгострокові позики та інші кошти (розділ II пасиву)

Короткострокові позики банку

Кредиторська заборгованість

Поточні позики

Прострочені позики

Поточна заборгованість

Суми, не сплачені у строк
Рисунок 10.3 – Схема групування залучених джерел формування коштів підприємства

З метою аналізу дебіторської заборгованості доцільно скласти аналітичну таблицю, форма якої може бути такою.Форма 1. Аналіз дебіторської заборгованості (розрахунків із покупцями та замовниками)

Покупець замовник


Дата утворе ння заборгованості

Заборгованість на початок року

Відвантажено

Сплачено

Заборго-ваність на кінець року


Дата

Сума

У .т.ч.

ПДВ


Дата

Сума

У.т.ч. ПДВ
А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Загальна сума дебіторської заборгованості дорівнює: гр.2 + гр.4 - гр.7 = гр.9.

Також аналізується дебіторська заборгованість у розрізі окремих покупців, дат виникнення заборгованості, строк утворення якої більше року.

Для аналізу можна використати таблицю такої форми.

Форма 2. Аналіз стану дебіторської заборгованості

Покупець, замовник

Усього на кінець звіт-ного періоду

Заборгованість на початок року

У тому числі за термінами виникненняДо 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3-6 місяців

Від 6 міс. до 1 року


Більше 1 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Стан і рух дебіторської заборгованості характеризується такими показниками:

1. Оборотність дебіторської заборгованості визначається за формулою

Од = В:Дз , (10.5)

де Од – оборотність дебіторської заборгованості;

В – виручка від реалізації;

Д – сума дебіторської заборгованості.

2. Період погашення дебіторської заборгованості визначається за формулою


Пд = 360 : Од , (10.6)
де Пд – період погашення дебіторської заборгованості.

3. Частка дебіторської заборгованості у загальному обсязі поточних активів, визначається за формулою


Да = Д3а ∙ 100, (10.7)
де Да – частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів; Д3 – дебіторська заборгованість; Па – поточні активи (II + III розділи активу балансу).

4. Відношення дебіторської заборгованості до виручки від реалізації Вдз визначається за формулою


ВДЗ = Д3 : В, (10.8)
де Д3 – сума дебіторської заборгованості; В – виручка від реалізації продукції.

5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості Пвдзс у загальному обсязі заборгованості, %


П вдзс= Дзс: Дз , (10.9)
де Дзс – сумнівна величина дебіторської заборгованості;

Дз – загальний обсяг дебіторської заборгованості.

При проведенні аналізу дані за звітний період зіставляються з даними за минулий рік (або інший звітний період), визначаються зміни і вивчаються причини цих змін, дається їх якісна характеристика.

Важливим у процесі дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованостей.

Перевищення дебіторської заборгованості завжди створює загрозу фінансової стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування.

Кредиторська заборгованість – результат напруженого фінансового стану через брак потрібних коштів різним організаціям і особам.

Кредиторська заборгованість аналізується, починаючи з вивчення складу і структури її за даними форми №1 "Баланс", розраховується зміна заборгованості у порівнянні із попередніми періодами. Також порівнюються з дебіторською заборгованістю можливі взаємні неплатежі.

Оборотність кредиторської заборгованості Окр розраховується за тією самою формулою, що і дебіторської, різниця в тому, що у чисельнику відображається сума обороту із закупівлі сировини, матеріалів тощо:
О кр = В на сир.і мат : Кр, (10.10)
де В на сир.і мат. – витрати на сировину, матеріали та інші ресурси;

Кр – кредиторська заборгованість.

На основі даних аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей проводиться порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей за такою формою:

Форма 3. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей

Показник


Дебіторська заборгованість


Кредиторська заборгованість


Перевищення заборгованості

дебіторська

кредиторська

А

1

2

3

4Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал