І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка20/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ТЕСТИ

1. Під поняттям "прибуток" від реалізації продукції розуміють:

1) виручку, одержану від реалізації продукції;

2) грошову форму вартості товарів;

3) різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісній формі (без ПДВ та акцизу) та її собівартістю;

4) чистий прибуток підприємства;

5) витрати на виробництво реалізованої продукції.2. Поняття "балансовий прибуток" підприємства включає:

1) виручку, одержану від реалізації продукції;

2) грошову форму вартості товарів;

3) різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісній формі та собівартістю;

4) прибуток від реалізації продукції, результат від іншої реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій (за цінними паперами, частковою участю в інших підприємствах), витрати та збитки від позареалізаційних операцій;

5) виручку від реалізації продукції, за винятком акцизів.3. До поняття "рентабельність" підприємства входять:

1) одержаний підприємством прибуток;

2) відносний прибуток, або прибутковість, яка визначається у відсотках до витрат засобів виробництва або капіталу;

3) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

4) відношення прибутку до ціни товару;

5) ваш варіант.4. Рентабельність реалізованої продукції визначається:

1) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

2) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);

3) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4) відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних оборотних коштів.

5. Рентабельність виробничих фондів визначається:

1) відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

2) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

3) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4) відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних оборотних коштів;

5) ваш варіант.6. Що таке показник рентабельності матеріальних активів:

1) відношення прибутку до середньої суми матеріальних оборотних коштів;

2) відношення прибутку до середньої суми поточних активів;

3) відношення прибутку до середньої суми грошових коштів та розрахунків?7. Які чинники впливають на величину прибутку від реалізації:

1) собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію, прибуток за акціями та цінними паперами;

2) виручка від реалізації, асортимент та структура виробленої продукції, ціни на реалізовану продукцію;

3) собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію, асортимент та структура реалізованої продукції?8. Як обчислюється загальна рентабельність виробництва:

1) відношенням суми балансового прибутку до вартості трудових і матеріальних витрат;

2) відношенням виручки від реалізації до вартості трудових і матеріальних витрат;

3) відношенням вартості балансового прибутку до вартості оборотних коштів у середньому за рік;

4) відношенням величини балансового прибутку до вартості основних фондів та оборотних коштів у середньому за рік?

9. Які чинники впливають на рентабельність одиниці продукції:

1) зміна структури асортименту продукції;

2) зміна обсягу виробництва продукції;

3) зміна рівня витрат та цін на продукцію;

4) ваш варіант?

10. Рентабельність капіталу – це:

1) відношення середньої суми капіталу до чистого прибутку;

2) обернений показник попереднього (1);

3) добуток коефіцієнта оборотності капіталу і рентабельності продажу;

4) добуток терміну обороту капіталу у днях і рентабельності витрат;

5) відношення виручки від реалізації до середньої суми капіталу;

6) правильної відповіді немає?
РОЗДІЛ 10

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


10.1. Завдання, види та джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства

10.2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

10.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

10.4. Аналіз обігових коштів і джерел їх формування

10.5. Аналіз кредитоспроможності підприємства

10.6. Аналіз оборотності обігових коштів
10.1. Завдання, види та джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства
Фінансова діяльність підприємства становить систему грошових відносин у процесі утворення, розподілу та використання різних фондів коштів. Фінанси підприємства насамперед мають забезпечити грошовими ресурсами безперервний виробничий процес через своєчасну і повну сплату необхідних для підприємства засобів виробництва.

Між фінансовою і виробничо-збутовою сторонами діяльності підприємства існує тісний зв'язок і взаємозалежність. Так, фінансовий успіх дуже часто є наслідком добрих виробничих показників. Зростання обсягів виробництва, поліпшення якості і асортименту продукції, ритмічне виробництво і відвантаження продукції сприяє своєчасному, а інколи і достроковому одержанню грошових коштів на розрахунковий рахунок. Це один напрям впливу. Однак є й інший, що зумовлюється зміною ефективності виробничих процесів. Наприклад, зростання ефективності виробництва завжди зменшує потребу в ресурсах, а отже, скорочуються відповідно видатки фінансових коштів.

Нормальна фінансова діяльність, у свою чергу, створює належні умови для виробництва продукції, забезпечує додаткові можливості для понадпланового його збільшення.

Під час аналізу потрібно вирішити такі основні завдання:

1. Виконати оцінку виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства.

2. Визначити вплив факторів на фінансові показники і платоспроможність підприємства.

3. Знайти, визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.

Проте крім цих головних завдань, є такі: • оцінка розрахунково-платіжної дисципліни і стану незавершених розрахунків;

 • оцінка дебіторсько-кредиторської заборгованості;

 • оцінка забезпеченості підприємства обіговими коштами, зокрема власними;

 • оцінка взаємовідносин із банками і фінансовими органами;

 • оцінка стану обіговості оборотних коштів тощо.

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану є баланс підприємства (форма 1); дані фінансового плану; показники таких звітів: «Звіт про фінансові результати»; «Звіт про рух грошових коштів підприємства»; «Звіт про наявність і рух основних коштів і амортизаційного фонду»; «Звіт про основні показники фінансової діяльності підприємства (організації)»; «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарчу діяльність підприємства (об'єднання)». Для деталізації деяких питань використовують реєстри бухгалтерського обліку; первинну документацію, листування з банком, фінансовими органами, претензійні та арбітражні матеріали.

Існує внутрішній та зовнішній аналіз фінансового стану (рис. 10.1).зовнішній

Зовнішній аналіз здійснюється за даними бухгалтерської звітності зацікавленими організаціями – податковою інспекцією, банками, ін. структурами

Бухгалтерська звітність містить достатню інформацію і дозволяє досить об’єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, не користуючись при цьому інформацією, яка є комерційною таємницею

Аналіз фінансового стану

внутрішній

Внутрішній аналіз здійснюється фінансовим органом підприємства на основі нормативів, що засто-совуються на підприємстві і є комерційною таємницею

Виконується шляхом порівняння фактичних результатів з плановими параметрами фінансової діяльності підприємства
Аналітичний баланс

Для аналізу фінансового стану підприємства складається аналітичний баланс, за яким визначаються показники фінансової стійкості і ліквідності підприємстваАктив

На поч.року

На кінець року

1. Поточні активи1) Грошові кошти

3124

29709

2) Розрахунки з дебіторами

11222

210496

3) Запаси і витрати

69845

751358

4) Інші активи

1237

148801

Усього за розділом I

85428

1140364

II. Основні кошти та інші позаоборотні активи1) Основні кошти , капітальні вкладення2) Довгострокові фінансові вкладення

622778

7550566

3) Інші позаоборотні вкладенняУсього за розділом II

622778

7550566

Баланс

148206

1890930


ПАСИВ1. Позичений капітал1) Поточні (короткострокові) зобов’язання

54869

911680

2) Довгострокові фінансові вкладення

188671

98531

Усього за розділом I

243540

1010211

II. Власний капітал1) Фонди власних коштів

73558

804646

2) Нерозподілений прибуток3) Інші джерела власних коштівУсього за розділом II

73558

804646

Баланс

147098

1814857


Рисунок 10.1 – Види аналізу фінансового стану підприємства: внутрішній і зовнішній
10.2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Для здійснення виробничих і комерційних завдань кожне підприємство повинне мати достатню величину основних і обігових засобів. Останні потрібні для фінансування поточної діяльності підприємства. Тому формування відповідної суми обігових коштів, а також ефективне їх використання є одним із першочергових завдань керівництва підприємства. Успіх фінансової діяльності віддзеркалює добрий (міцний, стійкий, задовільний) фінансовий стан підприємства. Проте він може бути поганим, нестійким, незадовільним, коли мають місце ті чи інші недоліки у фінансах підприємства.

Головним критерієм для визначення фінансового стану є платоспроможність підприємства. Платоспроможність – це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов'язання згідно із встановленими строками або відповідно до договірних умов.

ї можна вивчати за минулий період, на якусь певну (звітну) дату або як майбутню можливість розрахуватися у необхідні терміни за існуючими короткостроковими зобов'язаннями.

Найпростіше можна визначити платоспроможність на якусь дату на підставі даних бухгалтерського балансу (табл. 10.1). Для цього спочатку треба з'ясувати наявність залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку та інших рахунках грошових коштів (рядки балансу 260 - 290). Якщо ці суми незначні, необхідно також перевірити стан розрахунків з різними кредиторами. Відсутність сум заборгованості, щодо яких порушено терміни сплати, є доброю ознакою сталого фінансового стану. Вивчення заборгованості починають із рядка 620 "Кредити та позики, що не погашені у строк", потім необхідно подивитись, чи є суми за розрахунками з кредиторами за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (рядок 640). Використовуючи додаткові облікові дані, вивчають стан розрахунків з бюджетом (податковою адміністрацією) і з робітниками з оплати праці. Про несвоєчасність сплати заробітної плати можна довідатися за даними касової книги (звіряють фактичну сплату цих сум за книгою з відповідними датами, коли виплачується заробітна плата на підприємстві).


Таблиця 10.1. – Бухгалтерський баланс (форма № 1)

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи


Основні засоби:


залишкова вартість

010

127 603

120 384

знос*(02)

011

133 492

135 548

первісна вартість* (01)

012

261 095

255 932

Нематеріальні активи:


залишкова вартість

020знос* (02)

021первісна вартість* (01)

022Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61)

030

2300

5312

Устаткування (07)

035

318

255

Довгострокові фінансові вкладення (58)

040Інші позаоборотні активи

060Усього за розділом І

070

130 221

125 951

II. Запаси і витрати


Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)

080

10 438

20 381

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090Малоцінні і швидкозношувані предмети:


залишкова вартість

100

686

545

знос* (13)

101

148

211

первісна вартість* (12)

102

834

756

Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)

110

403

1248

Витрати майбутніх періодів (31)

120

56

ЗО

Готова продукція (40)

130

1042

961

Товари:


купівельна вартість (41)

140
1287

торгова націнка* (42)

141продажна вартість* (41)

142Усього за розділом II

150

12 625

24 452

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи


Товари відвантажені:


не сплачені у строк (45)

160

4141

1353


Продовження табл. 10.1

1

2

3

4

Розрахунки з дебіторами:


за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)

170за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62, 76)

180

677
за векселями одержаними (59)

190з податкових розрахунків (67)

195із бюджетом (68)

200із персоналом за іншими операціями (73)

210за авансами виданими (61)

220з учасниками (75)

225з дочірніми підприємствами (78)

230з іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 76, 84)

240

8188

5486

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250Грошові кошти:


каса (50)

260

5розрахунковий рахунок (51)

270

10

418

валютний рахунок (52)

280

інші грошові кошти (54, 55, 56)

290

109

109

Використання позикових коштів (82)

300Інші оборотні активи

310

2514

10 000

Усього за розділом III

320

15 644

47 366

Баланс (сума рядків 070, 150, 320)

330

158 490

167 769
Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Джерела власних та прирівняних до них коштів


Статутний фонд (капітал) (85)

400

402

402

Додатковий капітал (88)

405

102 578

123 200

Резервний фонд (88)

410

24 047

1029

Фінансування капітальних вкладень (93, 94)

420

335
Розрахунки за майно (76)

425Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)

430
1522

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440Відстрочена податкова заборгованість (95)

450

X

4765

Доходи майбутніх періодів (83)

455Продовження табл. 10.1

1

2

3

4

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460Реструктуризований борг (60)

465Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470Заборгованість за майно в оренді (99)

475Прибуток:


Нерозподілений звітного року (80)

480

X
використаний у звітному році* (81)

481

X

5272

звітного року* (80)

482

X

5272

Збитки:


минулих років (98)

485

-104
звітного року (80)

490

X
Усього за розділом І

495

127 258

130 918

II. Довгострокові пасиви


Кредити банків (92)

5001000

Позикові кошти (95)

510Інші довгострокові пасиви

520Усього за розділом II

530
1000

III. Розрахунки та інші короткострокові пасиви


Кредити банків (09)

600

600Позикові кошти (95)

610Кредити та позики, що не погашені в строк

620

2400

1800

Розрахунки з кредиторами:


за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60. 76)

630

500

1000

за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60,76)

640за векселями виданими (66)

650за авансами одержаними (61)

660

18 039

17 528

із податкових розрахунків (67)

665із бюджетом (68)

670

4343

269

за позабюджетними платежами (65)

680із страхування (69)

690

1255

2004

з оплати праці (70)

700

1167

879

із дочірніми підприємствами (78)

710

423
з учасниками (75)

715з іншими кредиторами (71, 76)

720

1005

6123

Позики для працівників (97)

730Інші короткострокові пасиви

740Усього за розділом III

750

31 232

35 851

Баланс (сума рядків 495, 530, 750)

760

158 490

167 769

Аналіз фінансового стану підприємства за певний період (місяць, квартал, рік), у принципі, потребує з'ясування платоспроможності на підставі сукупності проміжних показників за окремими датами або щодо коротких відрізків часу. Неоціненну послугу тут можуть дати щоденні банківські виписки з розрахункового рахунку (особливо одна сума – залишок коштів на кінець операційного дня). Хронічна відсутність коштів на кінець дня на цьому рахунку – надійна ознака незадовільного фінансового стану підприємства. Якщо при цьому врахувати можливі застарілі борги банкам, кредиторам, бюджету та ін., то негативна оцінка фінансової діяльності, а отже, і фінансового стану підприємства буде однозначною.

Погіршення фінансового стану – процес, як правило, поступовий, і тому правомірно розрізняти певні його стадії. Спочатку підприємство відчуває деякі фінансові труднощі, потім фінансові проблеми стають постійними, а несплачені борги невпинно зростають. Нарешті, у зв'язку з неможливістю погашення великих сум заборгованості підприємство припиняє роботу і навіть існування. Необхідно зазначити такі основні стадії погіршення фінансового стану: • хиткий фінансовий стан (тимчасові, незначні фінансові труднощі – несвоєчасне повернення кредитів банку, затримка окремих платежів бюджету і постачальникам тощо);

 • скрутний фінансовий стан (регулярна і значна несплата боргів, постійна неплатоспроможність і відсутність вільних грошових коштів);

 • критичне погіршення фінансового стану (банкрутство). Це пов'язане з нерентабельністю виробництва або його зупиненням, наявністю великої заборгованості, яку підприємство не має змоги сплатити.

Визначення фінансового стану підприємства як незадовільного обов'язково потребує прискіпливого розгляду можливих причин, які обумовили його виникнення. Найчастіше фінансові ускладнення виникають унаслідок:

 • накопичення невиправданих (понаднормативних) залишків товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства;

 • погіршення показників виробничої діяльності (обсяги, якість і асортимент продукції тощо);

 • затримки реалізації продукції (затоварювання, падіння цін і попиту, збільшення простроченої дебіторської заборгованості покупців);

 • зниження рентабельності виробництва, а отже, і суми прибутків і обігових коштів;

 • втрати обігових коштів через незважені управлінські рішення;

 • вилучення коштів у підприємства адміністративним, судовим, податковим або інфляційним шляхом;

 • інших причин (збитки від стихійних лих, несподівані банкрутства боржників, зростання конкурентного тиску закордонних виробників, зміна митних процедур тощо).

Закінчуючи аналіз фінансового стану підприємства, потрібно зосередити увагу на формуванні рекомендацій для подолання фінансових труднощів. Оскільки неплатоспроможність підприємства викликається, як правило, нестачею грошових коштів, а не обігових коштів взагалі, добрі результати дають цілеспрямовані дії щодо поліпшення структури обігових коштів. Для цього досить зменшити залишки непотрібних або надмірних виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей через їх реалізацію або обмеження придбання при звичайних обсягах їх використання. Ефект буде однаковим, проте різним за часом.

Скорочення понаднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складі потребує вжиття інших за своєю суттю заходів. Це і прискорення виконання замовлень покупців, і вдосконалення оперативного планування виробництва, й відвантаження продукції, перегляд ціноутворення і маркетингових засад підприємства. Інколи вивільнення із цих залишків можливо тільки частково, оскільки без певної уцінки це не обходиться (наприклад, на складі багато застарілої і неякісної продукції). Проте нехтувати такими заходами не слід, а їх своєчасне і масове проведення дає життєво потрібні грошові кошти і оздоровче діє на виробничі неподобства і винних осіб.

Якщо підприємство має великі суми дебіторської заборгованості і насамперед несплачені своєчасно товари відвантажені, то слід запровадити комплекс заходів, починаючи з можливого вибіркового припинення відвантаження продукції замовникам-боржникам до рішучих вимог повернення коштів у судовому порядку. Наполеглива робота з дебіторами, диференційний підхід до кожного партнера обов'язково дасть певні сплачені суми, що приведе до збільшення платіжних можливостей самого підприємства.

Пошук грошових коштів може бути пов'язаний також із зміною співвідношення основного й оборотного капіталу на користь останнього. При цьому реалізуються найбільш ліквідні види основних фондів (нові сучасні верстати, автомобілі, комп'ютери, окремі будівлі), а виторг зараховується на розрахунковий рахунок і використовується як обігові кошти. Доречним і суттєвим джерелом надходження коштів може бути здавання в оренду виробничих і складських приміщень, виробничих потужностей. Це не змінює структури капіталу і дає змогу за рахунок вільних потужностей одержати додаткові грошові надходження на розрахунковий рахунок.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал