І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка19/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

9.5. Аналіз показників рентабельності

Для оцінки рентабельності (прибутковості) розраховуються два типи показників:  • показники рентабельності підприємства;

  • показники рентабельності продукції.

Оцінка рентабельності підприємства може проводитися за допомогою таких показників.

1. Показники рентабельності капіталу:

а) власного капіталу:

(9.23)

де – середня величина власного капіталу;– величина чистого прибутку.

Показник характеризує ефективність використання власного капіталу;

б) акціонерного (статутного) капіталу:

(9.24)

де – середня величина акціонерного (статутного) капіталу;

в) інвестиційного (перманентного) капіталу:

(9.25)

де – середня величина інвестиційного капіталу.

Показник характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного на тривалий термін. Величину інвестиційного капіталу визначають за даними бухгалтерського балансу як суму власних коштів і довгострокових пасивів.


  1. Показник рентабельності активів:

(9.26)

де А – середня величина активів підприємства.

Показник відображає ефективність використання майна підприємства.


  1. Показник рентабельності оборотних активів:

(9.27)

де – середня величина оборотних активів.

Середня величина капіталу, активів визначається за даними бухгалтерського балансу як середня арифметична величина підсумків на початок і кінець періоду.

Дані показники вивчаються в динаміці, і за тенденцією їх зміни судять про ефективність господарювання.

Факторний аналіз рентабельності продукції в процесі фінансового аналізу здійснюється на основі «Звіту про прибутки і збитки». Цей аналіз проводиться на основі моделі

(9.28)

де Р – прибуток від реалізації продукції;

S – повна собівартість реалізованої продукції;

N – обсяг реалізації у відпускних цінах (без ПДВ та інших непрямих податків).

Для факторного аналізу використовують метод ланцюгових підстановок. При цьому обсяг реалізованої продукції буде кількісним показником, а її собівартість – якісним.

Тоді приріст рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним визначатиметься за формулою(9.29)

Тут складова – характеризує вплив зміни собівартості реалізованої продукції на динаміку рентабельності продукції, а складова — вплив зміни обсягу реалізації. Вони визначаються відповідно:, (9.30)

(9.31)
Приклад 3

Виконаємо факторний аналіз динаміки рентабельності продукції за даними таблиці 9.2.

1. Повна собівартість реалізованої продукції:

звітного періоду S1 = 171434;

базисного періоду S2 = 125 312.

2. Вплив зміни собівартості на динаміку рентабельності продукції:3. Вплив зміни обсягу реалізованій продукції на динаміку рентабельності продукції:4. Загальна зміна рентабельності продукції:Висновок. Порівняно з базисним періодом рентабельність продукції підвищилася на 0,1615 (12,81 %):

- за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції вона зменшилася на 0,5235 (41,52 %);

- за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах вона зросла на 0,6850 (54,33 %).


9.6. Аналіз розподілу та використання прибутку

Після сплати усіх податків прибуток розподіляється на:  • розширення виробництва (фонд накопичення);

  • капітальні вкладення у соціальну сферу (фонд соціального накопичення);

  • матеріальне заохочення (фонд споживання);

  • резервний фонд підприємства.

У процесі аналізу вивчають динаміку розподілених частин прибутку:

- сума самофінансування;

- сума капітальних вкладень на одного робітника;

- сума заробітної плати та виплат на одного робітника.

Аналіз цих показників проводять у взаємозв’язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного робітника та на одну гривню основних виробничих фондів. Якщо ці показники вищі за показники інших підприємств або вищі, ніж нормативні по галузі, то це свідчить про позитивні перспективи розвитку підприємства.

Основні фактори, які визначають (суму) обсяг відрахувань у фонди накопичення та споживання, – це зміна суми чистого прибутку та коефіцієнт відрахування прибутку у відповідні фонди (Кі).

Сума відрахувань прибутку у фонди:

(9.32)

Використовують методи факторного аналізу, що виявляють вплив на обсяг відрахувань.

При аналізі встановлюють відповідність фактичних витрат за фондами до витрат, що передбачені за кошторисом, виявляють причини відхилень.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність прибутку та рівня рентабельності виробництва продукції (підприємства), наведіть формули для їх визначення.

2. Наведіть фактори, що впливають на прибутковість підприємницької діяльності.

3. Які існують шляхи підвищення рівня рентабельності та прибутку?

4. Які завдання вирішують при проведенні аналізу фінансових результатів підприємства?

5. Які фактори беруть до уваги при виявленні резервів підвищення прибутку та рентабельності?

6. За якими напрямками проводять аналіз прибутку та рівня рентабельності?
Практичні ситуаційні завдання
Завдання 1

Провести аналіз показників, що характеризують результативність виробництва продукції за прибутком згідно з даними (додаток Б). Зробити висновок і результати розрахунку звести у таблицю.Розрахунок

1. Оціночні показники і методика аналізу. Результативність підприємницької діяльності у підсистемі забезпечення рентабельності діяльності підприємства (за прибутком) характеризується збільшенням суми прибутку і зростанням коефіцієнта рентабельності виробництва продукції:(9.33)

(9.34)

девідхилення за прибутком;– фактична сума прибутку тис. грн;

– планова сума прибутку, тис. грн;

– відхилення за рентабельністю виробництва продукції, у % ( або в коефіцієнтах);

– фактична рентабельність у проц. або коеф.;

– планова рентабельність у проц. або коеф.
Розрахунок

Проводимо розрахунок на основі діючих формул і результати розрахунку зводимо в таблицю 9.4.Таблиця 9.4

Найменування показників

За планом приб./рент.

Факт приб./

рент.Абсолют., відхил.

Факт./план.

прибут.

рентаб.

прибут.

рентаб.

По підприємству, усього

971,3/30

558/15,6

-413,3

- 14,4

57,4

52

У тому числі: Виріб № 1

210,7/30

36/4,7

- 174,7

-25,3

17.1

15,7

Виріб № 2

209,5/30

120,2/13,1

-89.3

- 16.9

57,4

43,7

Виріб № 3

187/30

446/75

+ 259

+ 45

238,5

250

Виріб № 4

218,1/30

-73,1/-10.4

-291,2

-40,4

-33,5

-34,7

Виріб № 5

146/30

29,4/4,9

- 116,6

-25,1

20,1

16,3

Як бачимо із таблиці, загальна сума прибутку по підприємству зменшилася на 413,3 тис. грн, а рентабельність – на 14,4 %. Найбільше зменшення прибутку мало місце за виробами №4, №1, №5. Збільшення прибутку мало місце лише за виробом №3


(+259 тис. грн).

На основі таких результатів немає підстав говорити, про ефективну діяльність підприємств.Висновок. Для підвищення результативності діяльності підприємства необхідно внутрішній економічний механізм підприємства в підсистемі забезпечення збільшення прибутковості підприємства цілеспрямувати на раціональне використання всіх виробничих ресурсів за рахунок зниження витрат на виробництво. Цьому можуть сприяти такі підсистеми внутрішнього економічного механізму як якісний і своєчасний облік витрат на виробництво, контроль за використанням ресурсів, організація праці і зарплати, матеріальне і моральне стимулювання.
Завдання 2

За даними аналітичної таблиці 9.5 дайте оцінку виконання завдання з балансового прибутку. Зробіть висновки за результатами проведеного аналізу.Таблиця 9.5 – Аналіз балансового прибутку, тис. грн

Показник

План

Фактично

Відхилення

(+,–)


1. Прибуток від реалізації продукції

940

1020

?

2. Позареалізаційний прибуток20

?

3. Позареалізаційні збитки

10

40

?

Балансовий прибуток

?

?

?

Розрахунок

Визначимо величину балансового прибутку за планом та фактично, заповнюючи аналітичну таблицю.Таблиця 9.6 – Аналіз балансового прибутку, тис. грн

Показник

План

Фактично

Відхилення

(+, –)


1. Прибуток від реалізації продукції

940

1020

+80

2. Позареалізаційний прибуток20

+20

3. Позареалізаційні збитки

10

40

+30

Балансовий прибуток

930

1000

+70

Балансовий прибуток (плановий): 940 – 10 = 930 тис. грн.

Балансовий прибуток (фактичний): 1020 + 20 – 40 =


= 1000 тис. грн.

Процент виконання завдання з балансового прибутку:

(1000 / 930) ∙ 100 % = 107,5 %.

Відхилення за балансовим прибутком:

1000 – 930 = +70 тис. грн.

Висновок

Завдання з балансового прибутку перевиконано на 7,5 %, що становить 70 тис. грн. Це сталося за рахунок збільшення прибутку від реалізації продукції на 80 тис. грн і збільшення позареалізаційного прибутку на 20 тис. грн, хоча позареалізаційні збитки зросли на 30 тис. грн, унаслідок чого балансовий прибуток знизився на таку саму суму.


Завдання 3

За даними аналітичної таблиці 9.7 дайте оцінку виконанню завдання з прибутку від реалізації продукції. Обчисліть вплив зміни факторів на зміну прибутку від реалізації, а саме: обсягу реалізації продукції, собівартості продукції, цін продажу, структурних та асортиментних зрушень.Таблиця 9.7 – Аналіз валового прибутку, тис. грн

Показник

За звітом попереднього періоду

Фактична реалізація в цінах попереднього періоду

Фактично за звітний рік

1. Виручка від реалізації

690 000

521 300

568 339

2. Витрати на виробництво

401 924

409 748

358 274

3. Прибуток від реалізації

288 076

111532

210 065

Розрахунок

1. Виконання завдання з прибутку від реалізації продукції за звітний період:

1.1. 210 065 – 288 076 = –78 011 тис. грн.

1.2. (210 065 : 288 076) · 100 % = 72,9 %.

2. Впливи зміни факторів на зміну прибутку від реалізації продукції:

а) обсягу реалізації продукції:

(568 339 / 521300) · 100 % = 109,02 %,

+(9,02 % ∙ 288 076) /100 % = 25984,46;

б) собівартості: 358 274 – 409 748 = –51 474 тис. грн;

в) цін продажу: 568 339 – 521 300 = 47 039 тис. грн;

г) структурних та асортиментних зрушень (за сальдовим методом):

–78 011 – (25 984,46 + 51 474 + 47 039) = –202508,46 тис. грн.Висновок

Завдання з прибутку від реалізації продукції недовиконано на 27,1 %, що становить 78 011 тис. грн. Це сталося головним чином за рахунок асортиментно-структурних зрушень, унаслідок чого прибуток від реалізації продукції зменшився на 202 508,46 тис. грн. Хоча за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції на 9,02 % прибуток від реалізації зріс на 25 984,46 тис. грн, а за рахунок зниження собівартості продукції на 51 474 тис. грн. та підвищення закупівельних цін на 47 039 тис. грн підвищився відповідно на такі самі суми, негативний вплив першого фактора – асортиментно-структурних зрушень – перекрив позитивність інших трьох факторів. Тому резервом підвищення прибутковості підприємства є фактор асортиментно-структурних зрушень.


Завдання 4

За даними таблиці 9.8 зробіть факторний аналіз рентабельності продукції. За результатами аналізу зробіть висновки.Таблиця 9.8 – Аналіз рентабельності продукції

Показник

План

Рентабельність при плановому прибутку і фактичній собівартості

Звіт

Відхи-лення

(+, –)


1. Прибуток від реалізації продукції, тис.грн

237 876

237 876

220 065

-17811

2. Повна собівар-

тість продукції,

тис. грн


412 024

358 374

358 374

-53 650

3. Рентабельність

продукції, %57,73

66,38

61,41

+3,68

Розрахунок

Визначимо вплив факторів на рентабельність продукції:

а) прибутку:

61,41 – 66,38 = -4,97 %;

б) собівартості:

66,38 – 57,73 = + 8,65 %.

Перевірка: –4,97 + 8,65 = +3,68 %.

Висновок

Рентабельність продукції за звітний період зросла на 3,68 %. Це сталося за рахунок зниження повної собівартості на 53 650 тис. грн, що дало змогу підвищити рівень рентабельності на 8,65 %, хоча за рахунок зменшення прибутку від реалізації продукції на 17 811 тис. грн рівень рентабельності знизився на 4,97 %.


Завдання 5

Розглянути формування чистого прибутку підприємства. Зробити висновки.Таблиця 9.10 – Показники формування фінансових результатів діяльності підприємства

Показник2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р., % до 2007 р.

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка) від реалізації продукції

24994,4

X

29362

X

30273,3

X

121,1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

22276,4

X

26473

X

26880,1

X

120,7

У % до доходу від реалізації продукції

X
X

90,2

X

88,8

X

Операційні витрати

13758

100,0

19347

100,0

20341,2

100,0

147,8

у т. ч. собівартість реалізованої продукції

11104

80,7

15929

82,3

16985,8

83,5

153,0

адміністративні витрати

916

6,7

!028

5,3

925,5

4,5
витрати на збут

420

3,1

593

3,1

563,6

2,8

134,2

інші операційні витрати

1318

9,6

1797

9,3

1866,3

9,2

141,6

Валовий прибуток (збиток)

11172,4

X

10544

X

9894,3

X

88,6

У % до чистого доходу від реалізації продукції

X

50,2

X

39,8

X

36,8

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

12493

X

12347

X

11624,6

X

93,0

Фінансові та інвестиційні доходи

17,0

X

58

X

245,8

X

1 445,9

Фінансові та інвестиційні витрати

1154

X

548

X

914,8

X

79,3

Продовження табл. 9.10

1

2

3

4

5

6

7

8

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

11366

X

11872

X

10811,8

X

95,1

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

X

9

X

-

X

-

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

11366

X

11863

X

10811,8

X

95,1

У % до прибутку від звичайної діяльності до оподаткування

X

100,0

X

95,4

X

100,0

X

Надзвичайні доходи

-

X
X

-

X

-

Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку

17

X

-

X

132,8

X

781,2

Чистий прибуток (збиток)

11349

X

11863

X

10679

X

94,1

У % до доходу від реалізації продукції

X

45,4

X

44,8

X

35,3

X

У % до валового прибутку

X

101,6

X

112,5

X

107,9

X

Аналіз даних таблиці 9.10 показує, що у 2009 р. порівняно з 2007 р. на підприємстві чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 20,7 % і становив 26880,1 тис. грн, що становить 88,8 % доходу від реалізації.

Операційні витрати за досліджуваний період збільшилися на 47,8 % і становили 20341 2 тис. грн, у тому числі питома вага собівартості реалізованої продукції збільшилася до 83,5 % і перебувала на рівні 19 985, 8 тис. грн. Сума адміністративних витрат практично не змінилася – 925,5 тис. грн, витрати на збут збільшилися на 34,2 %, інші операційні витрати – на 41 6 %.

Валовий прибуток товариства за 2007–2009 рр. зменшився на 11,4 % і становив 9 894,3 тис грн, або 36,8 % чистого доходу від реалізації продукції. Прибуток від операційної діяльності зменшився на 7 % до 11 624,6 тис. грн, а прибуток від звичайної діяльності становив 10811,8 тис. грн. Чистий прибуток підприємства зменшився на 5,9 % до 10679 тис. грн, що становить 35,3 % доходу від реалізації продукції, що зумовлене випереджаючим зростанням рівня витрат порівняно із доходами.

Завдання 6

Проаналізувати вплив чинників на формування прибутку підприємства за даними таблиці 9.11. Зробити висновки.Розрахунок

1. Прибуток від реалізації продукції:


Пр = Вр - ПС, (9.35)
де Пр – прибуток від реалізації продукції, грн; Вр – виручка від реалізації продукції, грн; ПС – повна собівартість реалізованої продукції, грн.

Пр0 = 21 800 - 9153 = 12 647 тис. грн.

Пр1= 24732,1 - 15465,5 = 9266,6 тис. грн.

Приріст суми прибутку: 1) в абсолютному вираженні:


∆Пр = Пр1 – Пр0, (9.36)
де ∆Пр – абсолютна зміна прибутку від реалізації продукції, грн;

Пр1, Пр0 – прибуток від реалізації продукції відповідно у звітному та базисному періодах, грн.

∆Пр = 9266,6 -12647 = - 3 380,4 тис. грн.

2) у відносному вираженні:(9.37)

де ∆Пр% – зміна суми прибутку у відносному вираженні, %.2. Розкладемо загальний приріст прибутку за чинниками і встановимо при цьому вплив на її зміну обсягу реалізованої продукції, цін та собівартості реалізованої продукції. Зміна прибутку внаслідок зміни обсягу реалізованої продукції:


∆Прор = (Врум– Вр0) - (Сум - Со), (9.38)

Таблиця 9.11 – Вихідні дані для проведення факторного аналізу прибутку підприємства

Вид продукції

Обсяг реалізованої продукції, ц

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

2007 р.

Умовні витрати, тис. грнУмовна виручка, тис. грн2007 р.

2009 р.

2007 р.

2009 р.

2007 р.

2009 р.

собівартість 1 ц, грн

ціна реалі-зації, грн/цОР0

ОР1

ОР0∙ С0

ОР1 ∙ С1

ОР0∙Ц0

ОР1∙ Ц1

С0

Ц0

С0 ∙ ОР1

ОР1 ∙ Ц0

Зернові га зернобобові

112934

143323

1697

2859

6012

6676,4

15,03

53,23

2154,1

7629,1

Соняшник

16734

26179

620

1147,8

2139

2567,2

37,05

127,82

969,9

3346,2

Соя

-

3057
178,3

-

322

-
178,3

322

Цукрові буряки

185296

223959

1737

3450,3

2610

4910,3

9,37

14,09

2098,5

3155,6

Картопля

341

56

10

2

16

5,9

29,33

46,92

1,6

2,6

Овочі

67

82

2

7,8

4

7,9

29,85

59,70

2,4

4,6

М'ясо: великої рогатої худоби

5201

3430

2008

2002,5

2897

1605,8

386,08

557,01

1324,3

1910,5

свиней

2796

3580

1095

1767,1

2333

2353,5

391,63

834,41

1402,0

2987,2

Молоко

45534

65987

1921

3983,9

5689

6190,6

42,19

124,94

2784,0

8244,4

Яйця

282

238

57

54,1

72

57,7

202,13

255,32

48,1

60,8

Мед

35

25,5

6

12,7

28

34,8

171,43

800,00

4,4

20,4

Усього

-

-

9153

15465,5

21800

24732,1

-

-

10967,6

27683,7

Примітка. Показники з позначкою 0 – базові (2007 р.), 1 – фактичні (2009 р.)

де ∆Прор – абсолютна зміна суми прибутку внаслідок зміни обсягу реалізованої продукції, грн; Врум – умовна виручка від реалізації продукції, грн; Вро – виручка від реалізації продукції у базисному періоді, грн; Сум – умовні витрати на реалізовану продукцію, грн; С0 – собівартість реалізованої продукції у базисному періоді, грн.

∆Прор = (27683,7 – 21 800) – (10967,6 – 9 153) =
= 4069,1 тис. грн.

Зміна прибутку внаслідок зміни цін реалізації:


∆Прц = Вр1 – Врум, (9.39)
де ∆Прц – абсолютна зміна прибутку внаслідок зміни цін реалізації, грн; Вр1 – виручка від реалізації продукції у звітному періоді, грн; Врум - умовна виручка від реалізації продукції, грн.

∆Прц = 24732,1 – 27 683,7 = –2951,6 тис. грн.

Зміна прибутку внаслідок зміни собівартості реалізованої продукції:
∆Прс = ОР1 ∙ Сум – ОР1 ∙ С1, (9.40)
де Прс – абсолютна зміна прибутку внаслідок зміни собівартості реалізованої продукції, грн;

ОР1 ∙ Сумумовні витрати на реалізовану продукцію, грн;

ОР1 ∙ С1 – собівартість реалізованої продукції у звітному періоді, грн.

Прс = 10967,6 – 15465,5 = –4497,9 тис. грн.

Відносний вплив чинників на загальний приріст прибутку і одержані результати занесемо до таблиці 9.12.

Таблиця 9.12 – Приріст прибутку від реалізації продукції за чинниками на підприємстві

Чинники зміни прибутку


Індекс відносної зміни чинників

Приріст прибутку

Відносний приріст прибутку за рахунок чинників, %

суми, тис. грн

у % до підсумку

Обсяг реалізованої продукції

1,270

4069,1

- 120,4

32,2

Ціни реалізації продукції

0,893

-2951,6

87,3

-23,3

Собівартість реалізованої продукції

1,410

- 4497,9

133,1

-35,6

Усього

-

- 3380,4

100,0

-26,7

Виходячи з даних таблиці 9.12, можна зазначити, що у 2009 р. порівняно з 2007 р. прибуток підприємства зменшився на 3 380,4 тис. грн (26,7 %), у тому числі в результаті зниження цін на реалізацію на 2 951,6 тис. грн або 23,3 % (ціни в середньому зменшилися на 10,7 %), у зв'язку зі зростанням собівартості на 41 %, прибуток зменшився на 4497,9 тис. грн (35,6 %). Позитивно на приріст прибутку вплинуло збільшення обсягу реалізованої продукції на 27 %, що зумовило приріст прибутку в розмірі 4069,1 тис. грн (32,2 %).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал