І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка18/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

ТЕСТИ

1. Що належить до виробничої собівартості продукції:

1) витрати матеріалів;

2) витрати на службові відрядження;

3) операційна оренда;

4) витрати на опалення, водопостачання та інші послуги обслуговування для виробничих приміщень.

2. Виробничою собівартістю продукції охоплюються:

1) витрати на зв'язок (пошта, телеграф, телефон, факс);

2) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

3) витрати на відрядження робітників, які займаються збутом продукції;

4) заробітна плата керівника цеху;

5) заробітна плата працівникам виробництва.3. Що належить до виробничої собівартості продукції:

1) витрати тканини на виготовлення продукції;

2) витрати ниток для пошиття продукції;

3) витрати на аудиторську перевірку;

4) витрати на службове відрядження?

4. Основними статтями собівартості виробленої продукції є:

1) прямі матеріальні витрати;

2) прямі витрати на оплату праці;

3) витрати на збут;

4) загальновиробничі витрати;

5) адміністративні витрати;

6) інші прямі витрати.

5. Що належить до загальновиробничих витрат:

1) медичне страхування начальника цеху;

2) витрати на відрядження головного інженера цеху;

3) витрати на охорону праці, техніку безпеки;

4) витрати на регулювання спорів у судових органах;

5) амортизація фондового обладнання цеху.6. З якою метою здійснюється класифікація витрат на постійні та змінні:

1) прогнозування прибутку;

2) визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує незбиткову діяльність;

3) вирізнення цехової, виробничої собівартості;

4) варіанти з 1-го до 2-го?

7. Як визначається рівень витрат на одиницю товарної продукції:

1) відношенням обсягу товарної продукції до її собівартості;

2) відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції за оптовими цінами;

3) відношенням обсягу товарної продукції до матеріальних витрат;

4) відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу за оптовими цінами?

ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
РОЗДІЛ 9

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


9.1. Сутність та джерела аналізу фінансових результатів

9.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

9.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

9.4. Аналіз резервів зростання прибутку

9.5. Аналіз показників рентабельності

9.6. Аналіз розподілу та використання прибутку
9.1. Сутність та джерела аналізу фінансових результатів

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються показниками отриманого прибутку і рівня рентабельності. Найважливішими серед них є показники прибутку, які в умовах ринкової економіки створюють основу економічного розвитку фірми. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів діяльності: здачі в оренду основних фондів, комерційної діяльності на фондових і валютних біржах та ін. (рис. 9.1).

Прибуток – це частина чистого доходу підприємства, створеного в процесі виробництва і реалізованого у сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід набуває форми прибутку. Кількісно він є різницею між виручкою і повною собівартістю реалізованої продукції. Отже, чим більше рентабельної продукції реалізує підприємство, тим більші воно отримує прибутки, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності необхідно вивчати в тісному взаємозв'язку із показниками використання і реалізації продукції.

Виробнича собівартість реалізованої продукції

Виручка від реалізації продукції у відпускних цінах без податків та платежів

Валовий дохід від реалізації продукції (брутто-прибуток)

Фінансовий результат від реалізації продукції

Поточні періодичні витрати (комерційні та управлінські)

Сальдо від результатів від фінансової діяльності

Сальдо інших позареалізаційних доходів та витрат

Фінансовий результат звітного року (прибуток до оподаткування)

Податок на прибутокЧистий прибуток

Фінансовий результат від фінансово-господарської діяльності


Рисунок 9.1 – Модель формування прибутку
Обсяг реалізації і величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства. Інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.

Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності: • систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції і отриманням прибутку;

 • визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних чинників на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;

 • виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;

 • оцінка роботи підприємства з використання можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

 • розроблення заходів щодо використання виявлених резервів.

Мета аналізу – визначити реальну величину чистого прибутку, стабільність основних елементів балансового прибутку, тенденції їх зміни і можливості використання для прогнозу прибутку.

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу можуть бути:

1) загальна фінансова звітність;

2) відомості управлінського обліку;

3) спеціальна звітність;

4) інформація незалежних агентств;

5) загальнодоступні бази даних;

6) друковані, телевізійні та інші засоби масової інформації;

7) відомості валютних та фінансових ринків;

8) корпоративні бази даних.

До загальної фінансової звітності належать: баланс, звіт про прибуток та збут, звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових коштів, пояснення та доповнення до звітності, спеціалізовані форми, встановлені нормативами.
9.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
У господарській практиці використовуються такі показники прибутку:


 • на одиницю продукції;

 • балансовий прибуток від реалізації продукції;

 • прибуток від іншої реалізації;

 • доходи і витрати від позареалізаційних операцій;

 • той, що оподатковується;

 • пільговий;

 • що залишається у розпорядженні підприємства.

Показник «балансовий прибуток» вивчається при аналізі фінансового результату від усіх видів діяльності підприємства, а решта показників – при аналізі формування податків і розподілу прибутку.

У процесі аналізу балансового прибутку необхідно вивчити його склад, структуру, динаміку і виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку необхідно враховувати інфляційні чинники зміни його суми. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати з реалізації продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період.


Приклад 1

У табл. 9.1 наведений приклад аналізу рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства.


Таблиця 9.1 – Аналіз рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства, тис. грн

Показник

За минулий

період


За звітний

період


% до базисного

значення


Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів

158017

243853

154,3

Витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

125312

171434

136,8

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

32705

72419

221,4

Результат від іншої реалізації

410

432

105,4

Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій

+148

-324Балансовий прибуток

33263

72527

218,0

Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства

22813

49001

214,8

Як показують дані табл. 9.1, підприємство у звітному періоді досягло високих результатів. Балансовий прибуток зріс на 118 %, практично на таку саму величину підвищився показник чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Позитивним чинником зростання балансового прибутку стало збільшення прибутку від реалізації продукції за рахунок зростання обсягу реалізації і відносного зниження витрат на виробництво продукції.

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку від реалізації продукції за кожним чинником.


9.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників: • обсягу реалізації продукції;

 • структури реалізації;

 • собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції;

 • собівартості продукції за рахунок собівартості окремих виробів;

 • цін на матеріали і тарифів на послуги;

 • відпускних цін на реалізовану продукцію;

 • економії, пов'язаної з порушенням господарської дисципліни.

Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку (ΔП) від реалізації продукції:, (9.1)

де П1 – прибуток звітного року;

П0 – прибуток базисного року.

2. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (ΔП1) в оцінці за плановою (базовою) собівартістю:, (9.2)

де Р0 – прибуток базисного року;

К1 – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції

, (9.3)

де S1,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах базисного періоду;

S0 – собівартість базисного періоду.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами у структурі продукції (ΔП2):, (9.4)

де К2 – коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами., (9.5)

де Nl,0 – реалізація у звітному періоді за цінами базисного періоду;

N0 – реалізація в базисному періоді.

4. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (ΔП3):. (9.6)

5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (ΔП4):, (9.7)

де S1 – фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (ΔП5):

, (9.8)

де – реалізація у звітному році в цінах звітного року (Ц - ціна виробу; N – кількість виробів);– реалізація у звітному році в цінах базисного року.

7. Вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (ΔП6), а також економії, викликаної порушеннями господарської дисципліни (ΔП7), визначається окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку. Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається такою формулою:

. (9.9)
Приклад 2

На базі даних таблиці 9.2 провести факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.


Таблиця 9.2 – Аналіз прибутку за чинниками, тис. грн

Показники

За базисом

За базисом на фактично реалізовану продукцію

Фактичні дані із звіту

Фактичні дані з коригуванням на зміну цін та ін.

Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства

158017

212000

243853

212000

Повна собівартість продукції

125312

151682

171434

151524

Прибуток

32705

60318

72419

60476

Визначимо ступінь впливу на прибуток таких чинників:

1. Збільшення обсягу продукції в оцінці за базисною повною собівартістю. Обчислюють коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

151682 : 125 312= 1,210435.

Потім базисний прибуток віднімають з її скоригованої величини:

32 705 · 1,210435 - 32705 = +6882 тис. грн.

2. Збільшення обсягу продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

32705 · (212000 : 158017 - 151 682:125312) = +4287 тис. грн.

3. Зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Проводять порівняння базисної повної собівартості, скоригованої на коефіцієнт зростання обсягу продукції, з базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

125312 – 1,341628 – 151 682 = +16444 тис. грн.

4. Зменшення витрат на одну гривню продукції. Визначають різницю між базисною повною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси і причин, пов'язаних із порушенням господарської дисципліни:

151682 – 151 524 = +158 тис. грн.

5. Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції у діючих цінах:

ΔП1 = 243 853 – 212000 = 31 853 тис. грн.

Зміна цін на матеріали, паливо, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок оплати праці. У розрахунках використовуються зведення про собівартість продукції. У даному випадку ціни на матеріали, тарифи на енергію і перевезення були підвищені на 10000 тис. грн, оплату праці – на 9910 тис. грн, що дало зниження прибутку на 19910 тис. грн.

Порушення господарської дисципліни. Встановлюється за допомогою аналізу економії, що утворилася унаслідок порушення стандартів, технічних умов та ін. У даному прикладі не виявлено додаткового прибутку, отриманого за рахунок перелічених причин.

Загальне відхилення за прибутком становить:

72419 - 32705 = 39714 тис. грн.

Результати розрахунків наведені в зведенні впливу чинників на прибуток від реалізації продукції, тис. грн:

Таблиця 9.3


Показник

Сума, тис.грн.

Відхилення прибутку – усього

39714

Зокрема за рахунок чинників:
зміни обсягу продукції

6882

зміни структури продукції

4287

зміни структури витрат

16444

зміни рівня витрат

158

зміни цін на продукцію

31853

зміни цін на матеріали і тарифи

-19910

порушень господарської дисципліниБаланс відхилень:

39714 = 6882 + 4287+ 16444+ 158 + 31853-19910.


9.4. Аналіз резервів зростання прибутку

Щоб забезпечити стабільне зростання прибутку, необхідно постійно шукати резерви його збільшення. Резерви зростання прибутку виявляються як на стадії планування, так і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний. На першому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви, на другому – розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів. На третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням.

При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

Сума резервів зростання прибутку () за рахунок збільшення обсягу продукції (робіт, послуг) розраховується за формулою:, (9.10)

де – планова сума прибутку на одиницю і-ї продукції;– кількість додатково реалізованої продукції у натуральних одиницях вимірювання.

Якщо прибуток розрахований на гривню продукції, то сума резерву його зростання за рахунок збільшення обсягу реалізації визначається за формулою(9.11)

де Nв – можливе збільшення обсягу (резерв зростання) реалізованої продукції;

P1 – фактичний прибуток від реалізації продукції;

Nl – фактичний обсяг реалізованої продукції.

Важливий напрям використання резервів зростання прибутку – зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів та інших витрат.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. У цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу порівняння. Такою базою можуть бути рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; базовий; фактично досягнутий середній рівень у цілому по галузі та ін.

Методичною базою економічної оцінки резервів зниження витрат уречевленої праці є система прогресивних техніко-економічних норм і нормативів за видами витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання виробничих потужностей та ін.

При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційною величиною:(9.12)

де – резерв зниження собівартості продукції за рахунок г-го виду ресурсів;– відповідно фактичний і потенційний рівні використання і-го виду виробничих ресурсів.

Узагальнювальна кількісна оцінка суми резервів зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування їх величини за окремими видами ресурсів:, (9.13)

де – загальна величина резерву зниження собівартості продукції.

Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сума резерву її зниження, то розрахунок резерву зростання прибутку проводиться за формулою

(9.14)

де– можливе зниження витрат на гривню товарної продукції.

Розрахунок резервів зниження собівартості, а отже, зростання прибутку проводяться згідно з такими формулами:

1. Впровадження досягнень НТП (Rп.н):(9.15)
(9.16)

2. Скорочення чисельності працівників (Rп.ч):(9.17)

Скорочення непродуктивних виплат – за даними аналізу використання засобів, спрямованих на споживання (фонду заробітної плати).

У цих формулах З, Зі – витрати на оплату одиниці продукції до і після впровадження науково-технічних заходів;

O1 – обсяг виробництва продукції після впровадження заходів до кінця року в натуральних одиницях вимірювання;

Ч – середньорічна чисельність звільнених працівників;

З0 – середня планова заробітна плата одного працівника, який звільняється;

Т – трудомісткість одиниці продукції, нормо-година;

Зч – середньогодинна тарифна ставка робітника;

Зд – середній відсоток додаткової оплати для даної категорії робітників;

Зс – встановлений відсоток відрахувань у соціальних та інші фонди;

З – сума відрахувань в соціальних і інші фонди.

3. Основний загальний резерв зниження матеріальних витрат, пов'язаний із впровадженням досягнень НТП (Рп.н), розраховується за формулою(9.18)

де Нф.і, H – норма витрат сировини і матеріалів після і до впровадження заходів;

Ц0 – планова ціна одиниці сировини і матеріалів;

Оі – обсяг виробництва і-го виду продукції в натуральних одиницях вимірювання після впровадження заходів.

4. Резерв зростання прибутку за рахунок зменшення суми амортизації (Рп.н) визначається за формулою

(9.19)

де – зменшення вартості основних фондів за рахунок їх продажу, ліквідації, передачі і т.д.;– норма амортизації і-го виду (групи) основних фондів.

5. Резерв зростання прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів (Рп.ф) можна визначити за формулами:(9.20)

(9.21)

де A0 – сума амортизаційних відрахувань у звітному періоді;

К0 - коефіцієнт приросту обсягу виробництва продукції;

Кф – коефіцієнт приросту середньорічної вартості основних фондів;– амортизація на гривню товарної (реалізованої) продукції у звітному і базовому роках;

Т0 – обсяг товарної (реалізованою) продукції в звітному періоді;

Ка.п – відношення суми амортизаційних відрахувань до продукції в базовому періоді.

6. Резервом зростання прибутку служить зниження умовно-постійних витрат у зв'язку із зростанням обсягу товарної продукції (Рп.к.):(9.22)

де – сума витрат за відповідною статтею (і-ю) комплексних витрат в базовому періоді;– питома вага умовно-постійних витрат в і-й статті витрат, коефіцієнт;

– сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду;

– темп приросту обсягу товарної продукції, коефіцієнт.

Упродовж періоду можуть бути виявлені резерви зростання прибутку короткострокової дії. Вони пов'язані з усуненням негативного впливу чинників формування прибутку в який-небудь період. Мобілізація цих резервів здійснюється шляхом розроблення системи оперативних заходів.

Результати аналізу прибутку за звітний період використовуються для визначення напрямів пошуку резервів його зростання на подальший період.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал