І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка17/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

Висновок. Таким чином, загальна сума витрат більша за планову на 6216 тис. грн (84168 - 77952), або на 8 %, у тому числі: за рахунок перевиконання плану за обсягом виробництва продукції і зміни її структури вона зросла на 2688 тис. грн (80640 - 77952), а за рахунок зростання собівартості продукції – на 3528 тис. грн (84168 - 80640), або на 4,38 %.

З метою об'єктивнішої оцінки діяльності підприємств і більш повного виявлення резервів при аналізі собівартості продукції необхідно враховувати вплив зовнішнього інфляційного фактора. Для цього фактичну кількість спожитих ресурсів на виробництво продукції потрібно помножити на зміну середнього рівня цін за кожним видом ресурсів і результати скласти:(8.15)

На підприємстві, що аналізується, за рахунок даного фактора загальна сума витрат на виробництво продукції зросла порівняно з запланованою на 3225 тис. грн. Отже, за рахунок зниження рівня ресурсомісткості продукції (трудомісткості, витрат матеріалів на одиницю продукції) витрати знизилися на 303 тис. грн:

ΔЗ = ΔЗ- ΔЗ = 3528 - 3225 = +303 тис. грн.

Таким чином, частка зовнішніх факторів зростання собівартості продукції даного підприємства становить 91,4 % (3225 : 3528 · 100), а внутрішніх - 8,6 % (303 : 3528 · 100), що потрібно враховувати при аналізі прибутку та інших показників.


Завдання 2

Проаналізувати повну собівартість, витрати на 1 грн товарної продукції, прибуток, рентабельність продукції, питому вагу прибутку в товарній продукції за виробом № 1 згідно із даними (додаток А). Зробити висновок, дані розрахунку занести до таблиці і запропонувати напрямки із зниження витрат на виробництво.Розрахунок

Щоб проаналізувати собівартість, витрати на 1 грн товарної продукції, прибуток, рентабельність продукції, питому вагу прибутку в товарній продукції за виробом №1 згідно із даними (додаток А) і їх вплив на загальнозаводські результати, необхідно закінчити розрахунок загальних витрат на виробництво продукції і, виходячи з них, визначити коефіцієнти розподілу непрямих витрат (витрати на устаткування, загальновиробничі і адміністративні витрати) по відношенню до заробітної плати, а витрати на збут до загальнозаводської собівартості і, скориставшись цими коефіцієнтами, визначити ці витрати у грошовому виразі за виробом №1.

Визначення зазначених коефіцієнтів здійснимо на прикладі витрат на утримання й експлуатацію машин та устаткування.

Визначивши дані коефіцієнти і перемноживши їх на суму заробітної плати за виробом №1, одержимо величину відповідних витрат у грошовому виразі.

Щоб визначити витрати на одиницю продукції як за окремими статтями, так і в цілому, ділимо відповідні сумарні витрати за виробом № 1 на n-ну кількість виробів.

Величину нормативного нагромадження визначаємо множенням заданого планового коефіцієнта нагромадження на величину комерційної (повної) собівартості. А питому вагу прибутку визначаємо діленням прибутку (суми нагромадження) на величину товарної продукції.

Величину ПДВ визначаємо множенням нормативу ПДВ на відпускну ціну товару.

Витрати на одну гривню товарної продукції визначаються діленням повної собівартості на відпускну собівартість (ціну).

Результати розрахунку зводимо в таблицю 8.7.

Таблиця 8.7

Статті витрат


Витрати на вироб., тис. грн

Структ. витрат


У тому числі за виробом №1

n=3000


Усього тис. грн

Струк. витрат.

На 1 грн., к.

1

2

3

4

5

6

Сировина і матеріали

920

18,4

150

18,0

50,00

Відходи

50

1,1

10

1,2

3,33

Продовження табл. 8.7

1

2

3

4

5

6

Сировина і матеріали за "-" відходи

870

17,3

140

16,8

46,67

Паливо і електроенергія

135,0

2,7

25,0

3,0

8,33

Основна і додаткова зарплата

1200

24,0

200

24,0

66,67

Нарахування на зар. плату 37,5%

450

9,0

75

9,0

25,00

Витрати на

устаткування360

7,2

60

7,2

20,00

Загальновиробничі витрати

240

4,8

40

4,8

13,33

Адміністративні витрати

480

9,6

80

9,6

26,67

Загальнозаводська собівартість

3735

74,5

620

74,5

206,67

Витрати на збут

120

2,4

20

2,4

6,67

Комерційна (повна) собівартість

3855

76,9

640

76,9

213,33

Норматив нагромадження 30 %

1156,5

23,1

192

23,1

64,00

Відпуск с/в (ціна)

5011,5

100

832

100

277,33

ПДВ166,4
55,47

Ціна з ПДВ (товарна продукція з ПДВ)998,4
332,80

Витрати на 1 грн товарної продукції0,769
0,769

Питома вага прибутку в ТП0,23
0,23

Ціна одиниці без ПДВ277,33Ціна одиниці з ПДВ332,80Щоб визначити вплив витрат за виробом №1 на витрати по підприємству в цілому, то необхідно визначити ціну одиниці окремих виробів, для чого необхідно знати прямі витрати на виробництво цього виду продукції. До цих витрат належать витрати на сировину і матеріали, паливо і електроенергію. Непрямі витрати визначаються, виходячи із загальних витрат на випуск усіх видів продукції пропорційно заробітній платі, а витрати на збут пропорційно загальнозаводській собівартості.

Для порівняння витрат на виробництво продукції за виробом №1 і витрат на виробництво всієї продукції розраховуємо структуру витрат.

Із структури витрат видно, що в загальних витратах питома вага сировини і матеріалів за виробом №1 нижча від відповідного показника у витратах за виробництвом в цілому на 0,5 проц. пункти (16,8 – 17,3 = – 0,5), а показники питомої ваги за зарплатою тотожні.

Паливо і електроенергія у структурі виробу №1 перевищують показник в загальних витратах на 0,3 проц. пункти (3,0 - 2,7 = 0,3).

Обчислимо матеріаловіддачу і зарплатовіддачу за виробом №1 і за даними по підприємству в цілому. Матеріаловіддача за підприємством в цілому становить 5011,5/870 = 5,76; за виробом №1 832/140 = 5,94.

При такій матеріаловіддачі по підприємству в цілому можна було б збільшити випуск продукції на:

870 · 5,94 – 5011,5 = 156,3 тис. грн,

або на 156,3 : 5011,5 · 100 = 3,1 %

Так само можна зробити розрахунок за зарплатовіддачею. Зарплатовіддача по підприємству в цілому дорівнює 5011,5/1650 = 3,037; за виробом №1 832/275 = 3,025.

За зарплатовіддачею показник за виробом №1 нижчий від показника по підприємству в цілому і це негативно впливає на показники загальнозаводські.

Якщо врахувати, що підприємство в цілому досягло б матеріаловіддачі на рівні виробу №1, то була можливість знизити витрати на матеріали на:

870 – 5011,5/5,94 = 870 – 843,7 = 26,3 тис.грн, а отже, і на таку суму збільшити прибуток.

Тоді прибуток замість 1156,5 становив би 1156,5 + 26,3 = =1182,8 тис. грн, а рентабельність виробництва продукції 1182,8/3855 – 26,3 = 1182,8 · 100/3828,7 = 30,9 % замість 30 %.

А щоб визначити величини такого впливу, необхідно розрахувати структуру витрат і вплив кожної статті витрат на підприємницьку діяльність у цілому. Оскільки це планові показники і непрямі витрати на окремі вироби, то відносимо їх залежно від загальнозаводських і розраховуємо лише вплив матеріальних і трудових витрат.Висновок. Як видно із розрахунків, при досягненні матеріаловіддачі по підприємству в цілому на рівні матеріаловіддачі виробу №1, можна досягнути зниження витрат сировини і матеріалів на 26,3 тис. грн, що дало б можливість підвищити рентабельність на 0,9 проц. пункти. Основні шляхи зниження витрат на виробництво передбачуваної продукції є в першу чергу раціональним використанням сировини і матеріалів і фонду оплати праці.
Завдання 3

Провести аналіз показників, що характеризують результативність організації виробництва і реалізації продукції за виробами №1 і №2 згідно з даними (додаток Б). Зробити висновок і результати розрахунку занести до таблиці.Розрахунок

Оціночні показники і методика аналізу.

Результативність підприємницької діяльності в комплексній підсистемі організації виробництва і реалізації продукції характеризують такі показники:

- виконання завдання за обсягом виробництва продукції в натуральному і грошовому вираженні;

- зниження витрат на виробництво 1 грн товарної продукції;

- підвищення рентабельності виробництва продукції і збільшення суми прибутку.

Розрахунок

Темп зростання визначається за формулою

Темп р. = Пок.Ф / Пок. пл. ∙ 100 (%). (8.16)

Абсолютне відхилення:

Пок. ф = Пок. Ф - Пок. пл. (8.17)

За виробами №1 і №2 було: за першим виробом зниження ціни на 2 %, за виробом №2 підвищення на 0,2 %. Вплив на випуск товарної продукції зробили зміни в кількісному випуску продукції. За першим виробом зменшено на 200 одиниць, за другим збільшено на 400 одиниць.

На прибуток негативний вплив мало зростання витрат на 1 грн ТП. За першим виробом вони зросли на 24,2 %, за другим на 15 % і замість планових 76,9 коп. на 1 грн товарної продукції вони становили за виробом №1 – 95,5 коп.; за №2 – 88,4 коп.

Результати розрахунку записуємо в таблицю 8.8:Таблиця 8.8

Найменування показників

Виріб № 1

Виріб № 2

За план.

Факт.

Факт. /план

Абс. відх.

+, –


За план.

Факт.

Факт./ план

Абс. відх.

+,–


Ціна за одиницю

456,45

447,33

98,0

-9,12

259,37

260,00

100,2

+0,63

Кількість штук

2000

1800

90

-200

3500

4000

114,3

+500

Товарна продукція

912,9

805,2

88,2

-107,7

907,8

1040

114,6

+132,2

Прибуток

210,7

36,0

17,1

-174,7

209,5

120,2

57,3

-89,3

Витрати на один. товарної продукц.

76,9

95,5

124,2

+18,6

76,9

88,4

115,0

11,5

Рентабельність

30

15,6

52

-14,4

30

13,1

43,7

-16,9

Як бачимо із таблиці, випуск товарної продукції за першим виробом зменшився на 107,7 тис. грн при зменшенні кількості виробів на 200 одиниць, за другим виробом ТП збільшилася на 132 тис. грн при збільшенні кількості на 500 шт.

Значно знизився прибуток за першим виробом на 174,7 тис. грн і за другим на 89,3 тис. грн. Знизилася рентабельність. Збільшились витрати на 1 грн товарної продукції за виробами №1 на 18,6 коп., за виробами №2 на 11,5 коп.Висновок. Підприємницьку діяльність підприємства в нашому прикладі фактично було націлено на виконання виробничого завдання будь-якою ціною, а не на інтенсифікацію виробництва і не на дотримання виконання плану в асортименті, що необхідно змінити на майбутній період.
Завдання 4

Проаналізувати показники, що характеризують результативність використання загальновиробничих витрат на виробництво продукції згідно з даними (додаток Б). Зробити висновок, а результати розрахунку звести в таблицю.Розрахунок

Оціночні показники і методика аналізу.

Загальновиробничі витрати у значному ступені залежно від структури цехів і підприємства в цілому, від організації управлінської діяльності на рівні цеху, від організації аналітичної і синтетичної роботи управлінського персоналу, від відношення управлінського персоналу до своїх обов'язків.

Ці витрати не є прямими і не знаходяться у прямій залежності від обсягів виробництва. Тому їх необхідно регулювати і пов'язувати з обсягами виробництва, забезпечити прибутковість діяльності підприємства.

Основним показником, що характеризує використання загальновиробничих витрат, це їх питома вага, що припадає на одиницю продукції, а також обсяг продукції, що припадає на одиницю цих витрат.

Ефективність використання загальновиробничих витрат характеризується коефіцієнтом ефективності, що визначається шляхом ділення суми прибутку (зниження собівартості) на величину зазначених витрат у грошовому вираженні:

Ке.з.в.в = Прзв.в, (8.18)

де Ке.ц.в – коефіцієнт ефективності використання загальновиробничих витрат;

Пр – прибуток або відхилення за собівартістю або результат за витратами за статтями матеріали, зарплата, утримання і експлуатація обладнання.
Таблиця 8.9

Виріб №5

Виріб № 4

Виріб № 3

Виріб № 2

У тому числі:

виріб № 1По підпри-ємству в цілому

Найменування показників


Товарна продукція, тис. грн
Прибуток, тис. грн60

50

60

50

60

300

План, т.грн.

Загальновиробничі витрати

80

80

50

80

70

360

Факт., т. грн.

133,3

114,3

83,3

160

116,7

120

План./факт., %

2,43

3,11

3,12

4,19

3,51

3,24

План.

Питома вага прибутку на одиницю загальновиробничих витрат

0,37

-0,9

8,92
0,51
Факт.

15,1
286,8

35,9

14,5

47,9

План./факт.

12,1
143,0

28,7

10,3

172,3
Перер. загальновироб-ничих витрат на факт., випуск продукції

+20

+10

-10

+30

+10

+60

Абсолют.

Відхилення за цеховими витратами

+67,9
-93

+51,3

+59,7

+187,7

Перерах. витр.


Розрахунок

Користуючись наведеною вище формулою, проводимо розрахунок і результати записуємо в таблицю 8.9.

Як видно із наведених розрахунків, перевитрати за загальновиробничими витратами становлять по підприємству в цілому: абсолютні 60 тис. грн, а перераховані на фактично отриманий прибуток 187,7 тис. грн. Найбільші перевитрати за виробами №4, №5 і №2. Це свідчить про те, що незважаючи на збільшення загальновиробничих витрат, ефективності від їх використання управлінський персонал не досягнув: мають місце перевитрати за статтями: сировина і матеріали, зарплата і утримання устаткування. Як бачимо, внутрішній економічний механізм здебільшого був спрямований на екстенсивний шлях розвитку.

5. Висновок. Необхідно всі складові внутрішнього економічного механізму підприємства спрямувати на забезпечення інтенсифікації виробництва.


Завдання 5

Провести аналіз показників, що характеризують результативність використання адміністративних витрат на виробництво продукції згідно з даними (додаток Б). Зробити висновок і результати звести в таблицю.Розрахунок

Адміністративні витрати є залежно від структури управління підприємством і від організації управлінської діяльності на рівні підприємства і окремих підрозділів, від організації аналітичної і синтетичної роботи управлінського персоналу, від їх відношення до виконання своїх обов'язків. Вони не змінюються пропорційно обсягу робіт і не залежать від нього, але при аналізі їх використання необхідно визначити причини зростання і не допускати до збільшення їх питомої ваги в загальнозаводській собівартості продукції і до зменшення прибутку на одиницю адміністративних витрат. Ці показники і характеризують рівень їх використання у порівнянні із базовим періодом.

Пв а/в = А/в / 3/зс, (8.19)

Ке ва/в = Пр / А/в, (8.20)


Пв а/в в ТП = А/в / ТП, (8.21)

де Пв а/в – питома вага адміністративних витрат у собівартості продукції;

А/в – адміністративні витрати, тис. грн;

ТП – товарна продукція, тис. грн;

3/зс – загальнозаводська собівартість, тис. грн;

Ке ва/в – коефіцієнт ефективності використання адміністративних витрат;

Пр – прибуток, тис. грн;

Пв а/в в ТП – питома вага адміністративних витрат у товарній продукції.Розрахунок

Користуючись наведеними вище формулами, проводимо розрахунок і результати записуємо в таблицю 8.10.

Як видно із наведених даних, адміністративні витрати випереджали темп зростання товарної продукції, а тим більше темп зростання прибутку. Якщо фактична ТП порівняно із плановою становить 98,6 %, а прибуток лише 57,5 %, то адміністративні витрати – 111,1 %. Перевитрати становили 56,1 тис.грн. Але тут необхідно відмітити, що при зростанні адміністративних витрат не поліпшилася ефективність управлінської діяльності як одна з основних підсистем внутрішнього економічного механізму підприємства.

Висновок. Необхідно внутрішній економічний механізм підприємства спрямувати на інтенсивний шлях розвитку, вивчення ринку і забезпечення виготовлення конкурентоспроможної продукції.

Завдання 6

Провести аналіз показників, що характеризують результативність використання витрат на збут у собівартості продукції згідно із даними (додаток Б). Зробити висновок і результати розрахунку звести в таблицю.
Таблиця 8.10.


Найменування показникаТоварна продукція

Прибуток

Адміністративні витрати факт.

Питома вага адміністративних витрати у ТП

Перерах.

адмініс-тратив-них витр. на факт.

випуск ТП


Відхилення,

тис. гриплан.

факт.

Факт./ план.

План.

факт.

Факт./ план.

План.

Факт.

Факт./ план.

План.

Факт.

Факт./ план.По підприємству в цілому


98,657,5

450

500

111,1

10,7

12,2

113,7

443,9

+56,1


У т.ч.

виріб № 1
90

97,2

108,0

10,1

12,1

119,5

81,3+15,9

Виріб №275

111,1

148,1

8,3

10,7

128,7

86,3

+24,8

Виріб № 390

69,4

77,1

11,1

6,7

60,1

115,6

-46,2

Виріб № 4105

111,1

105,8

11,1

17,6

158,8

69,9

+41,2

Виріб № 590

111,2

123,6

14,2

17,6

123,8

89,8

+21,4

Розрахунок

Результативність підприємницької діяльності в підсистемі використання витрат на збут у собівартості продукції характеризується дотриманням, а в кращому випадку зниженням цих витрат на одиницю продукції у грошовому і натуральному вираженні. Розрахунок у натуральному вираженні в даний період необхідно проводити у зв'язку з різким коливанням цін, що впливає на сумарну величину витрат на збут і на собівартість виробництва продукції в сумарному вигляді.

Для визначення рівня зниження чи перевитрат за статтею витрат на збут використовується прийом порівняння і визначення абсолютних відхилень:

Тр = Пок.факт / Пок.пл · 100 % (8.23)


АПок = Пок.ф – Пок.пл, (8.24),
де Тр – темп зростання, % або коефіцієнт;

Пок.факт – показник фактичний;

Пок.пл – показник плановий;

АПок – величина абсолютного відхилення.

Результати розрахунку зводимо в таблицю 8.11.

Таблиця 8.11

Найменування показника

По плану

Фактич.

Темп зростання факт./план., %

Абсолютне відхилення

Витрати на збут, усього:

160

190

118,8

+ 30

У тому числі: Виріб № 1

34,7

40,75

117,4

+ 6,05

Виріб № 2

34,55

48,7

141,0

+ 14,15

Виріб № 3

30,8

31,45

102,1

+ 0,65

Виріб № 4

35,95

37,2

103,5

+ 1,25

Виріб № 5

24,0

31,9

132,9

+ 7,9

Як видно із таблиці 8.11, збільшення фактичних перевитрат порівняно з планом становить 18,8 %, в загальній сумі 30 тис. грн. Найбільші перевитрати за виробом №2 = 14,15 тис. грн, за виробом №5 = 7,9 тис. грн і за виробом №1 = 6,05 тис. грн.

Найнижчі перевитрати за виробом №3 = 0,65 тис. грн, перерозподіл витрат на збут ще пояснюється діючою методикою розподілу їх на окремі вироби пропорційно виробничим витратам на виробництво продукції. Але факт залишається фактом, що перевитрати за статтею витрат на збут мають місце і їх необхідно не допускати. Крім загальних витрат, розглянемо витрати на збут на одиницю кожного виробу.

Витрати на збут на одиницю окремих виробів (табл. 8.12).

Таблиця 8.12

Найменування показника

За планом, грн.

Фактич., грн.

Факт./ план.,

%


Абсолют. відхилен., грн. коп.

Виріб № 1

17,35

22,64

130,5

5,29

Виріб № 2

9,87

12,17

128,7

2,3

Виріб № 3

20,53

15,72

76,6

-4,81

Виріб № 4

19,97

31,00

155,2

11,03

Виріб № 5

20,00

26,58

132,9

6,58

За даними розрахунку витрат на збут на одиницю окремих виробів видно, що зниження перевитрат порівняно із плановим показником підприємство забезпечило тільки за виробом № 3.

Висновок. З метою підвищення ефективності використання витрат на збут необхідно складові внутрішнього економічного механізму підприємства, такі, як управління, організацію праці і заробітної плати, моральне і матеріальне стимулювання, спрямувати на зниження цих витрат як результат раціонального їх використання, механізації навантажувальних і розвантажувальних робіт, кращої організації праці. Це дало б змогу не тільки вкластися у планові нормативи, але й забезпечити деяке зниження.
Завдання 7

За наведеними нижче даними у таблиці 8.13 дайте оцінку виконання плану зі зниження собівартості товарної продукції за калькуляційними статтями витрат.


Таблиця 8.13 – Дані для аналізу собівартості продукції,тис. грн

Стаття витрат

Фактично

За планом звітного року

за попередній рік

за звітний рік

Сировина і матеріали

192 405

199 879

204 550

Паливо та енергія на технологічні цілі

56 705

60 245

56 880

Основна заробітна плата робітників

47 002

59 710

55 148

Нарахування на заробітну плату

24 554

25 006

24 542

Втрати від браку

26

28Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

13 345

13 012

12 968

Загальновиробничі витрати

16 990

17 345

16145

Загальногосподарські витрати

12 240

12 456

11728

Позавиробничі витрати

38 657

23 951

27 867

Розрахунок

Заповнимо таблицю 8.14 відповідними показниками.Таблиця 8.14 – Аналіз собівартості продукції, тис. грн

Стаття витрат

Фактично

План звітного року

Відхилення

за попередній рік

за звітний рік

від плану

від попереднього року

1. Сировина та матеріали

192 405

199 879

204 550

-4 671

+7 474

2. Паливо та енергія на технологічні цілі

56 705

60 245

56 880

+3 365

+3 540

3. Основна зарплата робітників

47 002

59 710

55148

+4 562

+12 708

4. Нарахування на зарплату

24 554

25 006

24 542

+464

+ 452

5. Втрати від браку

26

28

Ч

+28

+2

6. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

13 345

13 012

12 968

+44

-333

7. Загальновиробничі витрати

16 990

17 345

16145

+1200

+355

8. Загальногосподарські витрати

12 240

12 456

11728

+728

+216

9. Позавиробничі витрати

38 657

23 951

27 867

-3 916

-14 706

Разом

389 913

411 632

409 828

-1804

+21 719

Висновок

За даними табл. 8.14 видно, що відбулося зменшення витрат за такими статтями: сировина та матеріали – на 4671 тис. грн порівняно із планом; позавиробничі витрати – на 3916 тис. грн порівняно із планом і на 14 706 тис. грн порівняно з минулим роком, а також знизилися витрати на утримання та експлуатацію устаткування на 333 тис. грн порівняно із минулим роком.

За всіма іншими статтями відбулося підвищення витрат, що є негативним фактором. Узагалі собівартість за звітний рік порівняно із планом підвищилась на 1804 тис. грн, а порівняно з попереднім роком – на 21719 тис. грн. Підприємству необхідно переглянути причини перевитрат за окремими статтями, проаналізувати їх природу та активізувати резерви щодо їх зниження.

Завдання 8

Дайте оцінку виконання плану за витратами на 1 грн товарної продукції та обчисліть вплив зміни:

а) структури й асортименту продукції;

б) собівартості окремих видів продукції;

в) цін на сировину та матеріали;

г) оптових цін на товарну продукцію підприємства на зміну витрат на 1 грн товарної продукції.Таблиця 8.15 – Дані для аналізу витрат на 1 грн товарної продукції

Показник

Витрати

за затвер-дженим

планом


за планом, перерахованим на фактичний випуск у планових цінах на матеріали і продукцію

фактично

в планових

цінах на продукцію


фактично у планових цінах на матеріали і продукцію

фак-тичні

1. Повна собівартість товарної продукції, тис. грн

2763

2901

2932

2932

2932

2. Товарна

продукція в оптових цінах підприємства, тис. грн3763

3941

3941

3837

3812Розрахунок

Розрахуємо показники витрат на 1 грн товарної продукції за визначеними рівнями.Таблиця 8.16 – Аналіз витрат на 1 грн товарної продукції

Показник

Витрати

за затвердженим планом

за планом, перерахованим на фактичний випуск у планових цінах на матеріали і продукцію

фактично у планових цінах на продукцію

фактично у планових цінах на матеріали і продукцію

фактичні

1. Повна собівартість товарної продукції, тис. грн

2763

2901

2932

2932

2932

2. Товарна продукція в оптових цінах підприємства, тис. грн

3763

3941

3941

3837

3812

3. Витрати на 1 грн товарної продукції, коп.

73,43

73,61

74,40

76,41

76,92

Визначимо вплив зміни факторів на витрати на 1 грн товарної продукції.

1. Зрушення у структурі та асортименті випущеної продукції привели до збільшення витрат на 1 грн товарного випуску на 0,18 коп.: 73,61 - 73,43 = 0,18.

2. Подорожчання собівартості окремих видів продукції призвело до збільшення витрат на 1 грн товарного випуску на


0,79 коп.: 74,40 - 73,61 = 0,79.

3. Подорожчання цін на сировину та матеріали призвело до збільшення витрат на 1 грн товарного випуску на 2 грн 1 коп.: 76,41 - 74,40 = 2,01.

4. Зміна оптових цін на продукцію підприємства призвела до збільшення витрат на 1 грн товарного випуску на 0,51 коп.: 76,92 - 76,41 = 0,51.
Висновок

Витрати на 1 грн. товарної продукції підвищилися на 3 грн. 49 коп. Усі чотири фактори негативно вплинули на собівартість продукції: їх зміна призвела до підвищення витрат на 1 грн товарного випуску. Підприємству потрібно ретельно переглянути причини перевитрат та активізувати резерви щодо їх зниження.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал