І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка16/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

8.2. Аналіз собівартості за елементами і статтями витрат

Аналіз витрат за елементами має загальноекономічний характер, оскільки дозволяє виділити перенесену і знову створену вартість, відокремити витрати виробництва, що є вартістю засобів виробництва і фонд оплати праці, від частини доданого продукту, що включається у собівартість. Структура витрат за економічними елементами відображає матеріаломісткість, енергоємність, трудомісткість виробництва, характеризує рівень кооперації виробництва. Зміна структури витрат за економічними елементами характеризується даними такої таблиці.


Таблиця 8.1 – Кошторис витрат на виробництво

Елементи витрат

Попередній період

Звітний період

Зміна питомої ваги, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %


Разом
100
100Угруповання витрат за елементами показує, що витрачено, які природні ресурси і в якій пропорції споживати у виробництві.

Угруповання витрат за статтями калькуляції у собівартості товарної продукції характеризує призначення витрат і їх роль у процесі виробництва, відображає зв'язок витрат і результатів, визначає доцільність витрат. Особливо важливо, що таке угруповання виявляє роль витрат у процесі виробництва, оскільки їх можна розділити на витрати, безпосередньо пов'язані із виготовленням виробів і повністю споживані в одноразовому процесі виробництва, і витрати на управління і обслуговування.

Витрати за елементами і статтями відрізняються кількісно: перші включають усі витрати підприємства за певний період, тобто повністю відображають вартість спожитих природних ресурсів, включаючи оплату праці; другі відображають тільки витрати, пов'язані з виробництвом товарної продукції упродовж даного періоду.

При аналізі собівартості товарної продукції за статтями витрат враховується вплив таких чинників (табл. 8.2):


  • зміна обсягу продукції;

  • зміна структури продукції;

  • зміна собівартості окремих виробів.


Таблиця 8.2 – Собівартість товарної продукції за статтями витрат

Статті

витрат


Собі-вар-тість ТП за

пла-ном


Фактично

випущена ТПВідхилення від плану за

собівартістю за рахунок:Відсоток

відхилен-ня собівар-тості фак-

тично ви-пущеної продукції від плану


За пла-новою собівар-тістю

За фак-тичною собівар-тістю

зміни обсягу вироб-ництва

зміни

струк-тури

продукції


зміни собівар-тості виробів
1

2

3

4

5

6

7

8

Разом

1. Визначення впливу зміни обсягу продукції:(графа 5), (8.1)

де S – собівартість виробу;

N – кількість виробів.

2. Визначення впливу структури продукції:; (8.2)

де — вплив обсягу і структури продукції.

3. Вплив змін собівартості виробів:

(графа 3 – графа 4). (8.3)

Графа 8 = Графа 7 : Підсумок графи 3 · 100 %.

Подальший аналіз собівартості товарної продукції полягає в деталізації витрат за кожною статтею калькуляції. В першу чергу необхідно аналізувати ті витрати, за якими допущені значні перевитрати (графа 7), непродуктивні втрати, а також за статтями, що мають істотну питому вагу в собівартості продукції.

Витрати основних матеріалів, палива, енергії, придбаних напівфабрикатів, комплектуючих виробів деталізують за двома групами чинників: кількісними і якісними. Обидві групи чинників впливають на зміну норми витрати матеріальних цінностей і мають узагальнені назви: кількісна – «чинник норм» і якісна - «чинник цін». Вплив зміни витрат на заробітну плату основних робітників аналізують роздільно за формами оплати праці відрядників і погодинників. Важливо виявити непродуктивні витрати на виплату заробітної плати. Істотною особливістю аналізу витрат за обслуговування і управління виробництвом є їх різна залежність від зміни обсягу виробництва.

Загальногосподарські і позавиробничі витрати, як правило, постійні. При зростанні обсягу виробництва їх частка у собівартості товарної продукції скорочується. Аналіз накладних витрат ведуть у динаміці за роками і кварталами в абсолютних сумах і з розрахунку на одну гривню товарної продукції. До прийомів аналізу цих витрат необхідно віднести деталізацію кошторисних статей, складові їх витрати. Загальновиробничі витрати здебільшого є умовно-змінними, і при аналізі відхилень за окремими статтями кошторису загальновиробничих витрат ці планові витрати підлягають перерахунку на фактичний обсяг виробництва. Перерахунок проводять множенням кошторисної суми за аналізованою статтею на відсоток виконання плану з товарної продукції.

Для повноти аналізу накладних витрат необхідно розглядати динаміку питомих витрат з обслуговування і управління виробництвом на 1 гривню продукції (табл. 8.3).


Таблиця 8.3 – Динаміка витрат з обслуговування і управління виробництвом

Показник

Звіт за попередній період (фактично)

Звітний період

план

факт.

1. Загальновиробничі витрати, тис. грн.

2. Загальногосподарські витрати, тис. грн.
3. Разом витрати з обслуговування і управління виробництвом, тис. грн

4. Обсяг товарної продукції, тис. грн

5. Витрати з обслуговування і управління виробництвом на 1 грн товарної продукції, к.При аналізі накладних витрат необхідно перевірити обґрунтованість бази, що приймається для розподілу непрямих витрат, і правильність їх розподілу.

Аналіз причин браку і шляхів їх усунення – необхідний етап аналізу собівартості товарної продукції. Аналіз непродуктивних витрат за кожною статтею витрат полягає у порівнянні їх питомих розмірів із розрахунку на 1 гривню повної собівартості товарної продукції і виявленні причин встановлених відхилень, а також у визначенні можливостей зниження і повної ліквідації таких витрат.


8.3. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції

У тих випадках, коли відбуваються часте оновлення виробництва, зміна номенклатури робіт, продукції, послуг, при аналізі собівартості продукції необхідно вивчити показник витрат на одну гривню товарної продукції:

Витрати на 1 грн товарної продукції обчислюють в копійках як частку від ділення повної собівартості всієї товарної продукції на її обсяг, виражений в оптових цінах підприємства.

(8.4)

Порівнюючи їх, визначимо загальне відхилення фактичного показника від плану, на яке впливають такі фактори:

- структура асортименту товарної продукції,тобто співвідношення питомої ваги окремих видів продукції в загальному її обсязі;

- рівень повної собівартості окремих видів продукції;

- рівень оптових цін на споживані сировину і матеріали, а також тарифи на електроенергію і вантажні перевезення;

- рівень оптових цін підприємства на вироблену продукцію.

Застосуванням ланцюгових підстановок визначаємо вплив окремих факторів на собівартість продукції.

Для того, окрім планового і звітного показника витрат, треба розрахувати такі варіанти підстановок:

1. Зміну структури та асортименту:

(8.5)

де N1 – фактична кількість виробів кожного виду;

Sпл – планова собівартість окремих виробів;

Ц – планова ціна виробу;

n – кількість назв виробів.

2. Зміну собівартості окремих виробів:(8.6)

3. Зміну цін на матеріали:(8.7)

4. Зміну відпускних цін на продукцію:(8.8)
Приклад 1

Таблиця 8.4 – Вплив кожного із чинників на зміну витрат на одиницю товарної продукції

ПоказникЗа переви-конаним планом

Фактичні

за асортиментом

за собівартістю

за ціною

Собівартість товарної продукції, тис. грн

627

630

670

670

Товарна продукція, тис. грн

1320

1323

1323

1315

Витрати на одиницю товарної продукції

47,5

47,6

50,6

48,0

За даними таблиці визначимо, що відхилення здійснюється за рахунок:

  • зміни структури та асортименту продукції: + 47,6 – 47,5 = = + 0,1 к.;

  • зміни собівартості продукції: 50, 6 – 47,6 = +0,3 к.;

  • зміни ціни: 48,0 – 50,6 = - 2,6.8.4. Аналіз собівартості виробів

При аналізі виконання плану за собівартістю окремих видів продукції необхідно зіставити звітну собівартість із плановою і середньорічною за попередній рік. Крім того, доцільно зіставити планову собівартість звітного року з її рівнем, досягнутим в IV кварталі попереднього року. За окремими видами продукції (виробами, роботами і послугами) наводиться розшифрування даних про склад і структуру витрат (табл. 8.5).Таблиця 8.5 – Аналіз собівартості виробу

Статті калькуляції

План

Звіт

Відхилення

тис.

грн


питома вага, %

тис. грн

питома вага, %

тис. грн

питома вага, %


Разом100100Основна увага при аналізі собівартості виробів звертається на зміну прямих статей витрат, оскільки комплектуючі статті вивчаються при аналізі собівартості товарної продукції. При аналізі вартості основних матеріалів вивчається вплив зміни норм, цін та інших чинників на зміну вартості конкретних видів матеріалів, що входять у виріб. При аналізі основної заробітної плати враховується зміна трудомісткості і тарифних ставок, необхідних для виконання конкретних видів робіт під час виробництва виробу.

На основі аналізу окремих чинників, що впливають на собівартість виробів, необхідно підрахувати втрати, недоотриману економію і резерви зниження витрат виробництва. При знаходженні резервів зниження собівартості виробів, робіт, послуг необхідно використовувати методику функціонально-вартісного аналізу.


8.5 Визначення резервів зниження собівартості

Основні джерела резервів зниження собівартості промислової продукції ( ) становлять:

збільшення обсягу виробництва :

, (8.9)

де Sв, Sф – відповідно можливий і фактичний рівень собівартості виробу;

ДЗ – додаткові витрати, необхідні для використання резервів збільшення випуску продукції.

Резерви збільшення виробництва продукції виявляються у процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції зростають лише змінні витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати та ін.), сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, в результаті знижується собівартість виробів.

Резерви скорочення витрат виявляються за кожною статтею витрат за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів (впровадження нової прогресивнішої техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці та ін.), які сприятимуть економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії та ін.

Економію витрат з оплати праці (РЗП) у результаті впровадження організаційно-технічних заходів можна розрахувати шляхом множення різниці між трудомісткістю виробів до впровадження (ТМ1) і після впровадження (ТМ2) відповідних заходів на планований рівень середньочасової оплати праці (ОПпл.) і на кількість планованих до випуску виробів (VВПпл):. (8.10)

Сума економії збільшиться на відсоток відрахувань від фонду оплати праці, що включаються у собівартість продукції (відрахування до фонду соціального захисту населення, на утримання дитячих дошкільних установ та ін.).

Резерв зниження матеріальних витрат (РМЗ) на виробництво запланованої продукції за рахунок впровадження нових технологій та інших оргтехзаходів можна визначити так:

, (8.11)

де Р1, Р2 – витрати матеріалів на одиницю продукції відповідно до і після впровадження організаційно-технічних заходів;

Цпл – планові ціни на матеріали.

Резерв скорочення витрат на зміст основних засобів за рахунок реалізації, консервації, передачі в довгострокову оренду і списання непотрібних, зайвих будівель, машин, устаткування (РОВФ) визначається множенням первинної їх вартості на норму амортизації (НА):. (8.12)

Резерви економії накладних витрат виявляються на основі їх факторного аналізу за кожною статтею витрат за рахунок розумного скорочення апарату управління, економного використання засобів на відрядження, поштово-телеграфні і канцелярські витрати, скорочення втрат від псування матеріалів і готової продукції, оплати простоїв та ін.

Додаткові витрати на використання резервів збільшення виробництва продукції (Дв) визначаються окремо за кожним видом витрат. Це в основному заробітна плата за додатковий випуск продукції, витрати сировини, матеріалів, енергії та інші змінні витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції і-го вигляду, помноженому на фактичний рівень питомих змінних витрат (bфі):

(8.13)

Приклад 2

Фактичний випуск виробу А становить 50400 грн; резерв його збільшення – 1600 грн; фактична сума витрат на виробництво всього випуску – 22680 тис. грн; резерв скорочення витрат за всіма статтями – 816 тис. грн; додаткові змінні витрати на використання резерву збільшення виробництва продукції – 496 тис. грн (1600 · 310). Резерв зниження собівартості одиниці продукції становитиме:

тис. грн.
Аналогічні розрахунки проводяться за кожним видом продукції, а за необхідності – і за кожним організаційно-технічним заходом, що дозволяє повніше оцінити їх ефективність.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність та види собівартості продукції.

2. Наведіть приклади завдань та інформаційну базу аналізу собівартості продукції.

3. Наведіть механізм аналізу собівартості за елементами і статтями витрат.

4. Розкрийте сутність та мету аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції.

5. Наведіть прийоми та методи, які використовуються при аналізі собівартості продукції.

6. Які показники впливають на зниження собівартості продукції і підвищення ефективності підприємницької діяльності?


Практичні ситуаційні завдання
Завдання 1

Проаналізувати повну собівартість продукції в цілому і за основними елементами витрат. Урахувати вплив зовнішнього фактора та зробити відповідні висновки.Розрахунок

Аналіз собівартості продукції, як правило, починають із вивчення повної собівартості продукції в цілому і за основними елементами витрат.Загальна сума витрат (Ззаг) може змінитися через:

- обсяг випуску продукції в цілому по підприємству (VВП);

- її структуру ді);

- рівень змінних витрат на одиницю продукції (Ві);

- суму постійних витрат на весь випуск продукції (А):(8.14)

Для розрахунку впливу цих факторів дані наведені в табл. 8.6.Таблиця 8.6 – Фактична структура витрат на виробництво продукції за звітний рік

Елемент витрат

Сума, тис.грн

Структура витрат,%

план.

факт.

+,–

план.

факт.

+,–

1

2

3

4

5

6

7

Матеріальні витрати

28168

31746

+3578

36,14

37,72

+1,58

Заробітна плата

20500

21465

+965

26,30

25,50

-0,80

Відрахування у фонд соціального захисту

6150

6440

+290

7,89

7,63

-0,24

Амортизація основних засобів

3150

3500

+350

4,04

4,16

+0,12

Інші витрати

19984

21017

+1033

25,63

24,97

-0,66

Повна собівартість

77952

84168

+6216

100,0

100,0

-

У тому числі:змінні витрати

54567

59338

+4771

70,0

70,5

+0,50

постійні витрати

23385

24830

+1445

30,0

29,5

-0,50


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал