І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка15/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

7.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

В умовах ринкових відносин зниження матеріальних витрат стає одним із найважливіших напрямків збільшення прибутку підприємств.

Підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів сприяє впровадження нових технологій, удосконалення управління, зокрема систематичний економічний аналіз матеріальних та енергетичних витрат.

Аналіз використання матеріальних ресурсів повинен:  • визначити дійсне становище щодо витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

  • розкрити причини і умови, внаслідок яких був досягнутий певний рівень у витрачанні цих ресурсів;

  • намітити шляхи подальшої роботи щодо виправлення недоліків і економного використання матеріалів, сировини, палива, енергії.

До узагальнювальних показників витрачених матеріалів належать:

  • матеріаловіддача;

  • матеріаломісткість;

  • коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат;

  • питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції.

Матеріаловіддача (Мвд) визначається відношенням вартості продукції до суми матеріальних витрат. Цей показник характеризує віддачу матеріалів, а саме – вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів (сировини, палива, електроенергії):

, (7.8)

де ВП – товарна (валова) продукція;

Мв – матеріальні витрати.

Матеріаломісткість (Мм) визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат припадає на кожну гривню випущеної продукції:. (7.9)

Ці показники можна розрахувати в цілому щодо всієї товарної продукції, а також щодо окремих виробів. Необхідно вивчити зміну цього показника в динаміці та в порівнянні з іншими підприємствами, врахувати галузеві особливості формування витрат.

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу валової або товарної продукції до індексу матеріальних витрат.

Він характеризує у відносному значенні динаміку матеріаловіддачі і одночасно розкриває чинники її зростання.

Коефіцієнт матеріальних витрат – це відношення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції.

Він показує, наскільки економно використовуються матеріали в процесі виробництва, чи немає їх перевитрати порівняно із встановленими нормами. Якщо коефіцієнт більший від одиниці, то це свідчить про перевитрату матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки, якщо він менший від одиниці, то матеріальні ресурси використовувалися економно.


Приклад 3

На основі мультиплікативної моделі необхідно встановити вплив чинників на величину загальної матеріаломісткості і розмір резерву зниження матеріаломісткості за такими даними (табл. 7.1):


Таблиця 7.1

Показник

Базисний рік

Звітний рік

1. Матеріальні витрати, тис. грн (МВ)

220180

220210

2. Діючий фонд робочого часу, людино-дні (Дф)

1302600

1302583

3. Трудові витрати, тис. грн (ТВ)

16530

16512

4. Випуск товарної продукції, тис. грн (ВП)

255163

263139

Розрахунок

Мультиплікативну модель матеріаломісткості можна подати так:(7.10)

На підставі одержаної моделі зробимо розрахунки в таблиці 7.2.Таблиця 7.2

Показник

Базисний рік

Звітний рік

Індекс

1. Співвідношення МВ і витрат живої праці на випуск продукції (МВ/ТВ)

13,32

13,34

1,0015

2. Інтенсивність використання живої праці (ТВ/Дф)

0,0127

0,0127

1,00

3. Час на виготовлення одиниці вартості продукції (Дф/ВП)

5,105

4,950

0,9696

4. Рівень Мм (МВ/ВП)

0,8629

0,8369

0,9699

Щоб встановити розмір резерву зниження матеріаломісткості в моделі, необхідно замість чинників з індексом, більшим від одиниці, підставити їх значення, що мали місце в базисному періоді. За умови повернення даних чинників у колишній стан їх індекс дорівнює одиниці, а загальний (розрахунковий) індекс Мм при цьому становитиме:

а індекс матеріаломісткості фактичний знаходимо відношенням матеріаломісткості фактичної до матеріаломісткості за планом.

ІМм(фактичний) = 0,9699.

Резерв зниження матеріаломісткості визначимо за формулою%; (7.11)

%.

Висновок

На підставі одержаних розрахунків визначили, що резерв зниження матеріаломісткості становить 0,04 %.


Аналіз виконання норм витрат матеріалів та інших ресурсів є безперечно головним питанням цієї теми. Досліджуючи зміну норм витрат матеріальних ресурсів, необхідно врахувати, що основними причинами, що зумовлюють поступове їх зниження, є:

а) конструктивне поліпшення виробів, у тому числі спрощення;

б) удосконалення технології виробництва;

в) повторне використання відходів виробництва;

г) коригування рецептур;

ґ) зменшення частки кінцевого браку продукції;

д) зміна якості матеріалів (сировини), що використовуються, а також продукції, що виробляється;

є) інші.


Під час аналізу необхідно оцінити обґрунтованість норм, своєчасність їх перегляду. Сучасне нормативне господарство – важлива умова для ощадливого використання ресурсів. Тому аналіз якості норм і засад їх формування дає змогу запобігти зайвим витратам ресурсів і тим самим істотно поліпшує ефективність роботи підприємства.

При проведенні аналізу дуже часто зустрічаються факти заміни матеріалів. Заміну здійснюють з метою зниження собівартості продукції, підвищення надійності виробів, поліпшення їх зовнішнього вигляду тощо.

Якщо всі перелічені вище заходи не дають змоги виробити необхідну кількість продукції через нестачу основних матеріалів, підприємство переходить на випуск тих виробів, для яких є достатньо матеріальних ресурсів на складі. Так виникають асортиментно-структурні порушення у випуску продукції і їх слід відносити до категорії вимушених.
Приклад 4

Оцінити вплив показників ефективності використання ресурсів на обсяг товарної продукції згідно із даними таблиці 7.3.Таблиця 7.3

Показник

Плано-вий

Фактич-ний

+Відхи-лення

1. Товарна продукція, тис. грн

1450

1520

+70

2. Витрати основних матеріалів, тис. грн

605

905

+300

3. Матеріаловіддача (1: 2)

2,4

1,7

-0,7

4. Матеріаломісткість продукції (2 :1)

0,42

0,6

+0,18

Розрахунок

Оцінимо вплив чинників на обсяг товарної продукції за методом ланцюгових підстановок:

Зміна суми матеріальних витрат на виробництві становить:

тис. грн;

тис. грн;

тис. грн.
Одним із показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на одну гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу варто вивчити динаміку даного показника, виконання плану згідно з його рівнем, провести міжгосподарські порівняння та встановити фактори зміни його величини. Для цього можна використати таку факторну модель:

(7.12)

де П – прибуток від реалізації продукції;

В – виручка від реалізації продукції;

рентабельність обороту;

частка реалізованої продукції у загальному обсязі випуску товарної продукції;

МВ – матеріаловіддача.

Способом абсолютних різниць визначаємо зміну прибутку на гривню матеріальних витрат за рахунок:


  • матеріаловіддачі

(7.13)

  • частки реалізованої продукції у загальному обсязі її виробництва

(7.14)

  • рентабельності продажів

(7.15)

Поглибити факторний аналіз даного показника можна за рахунок деталізації матеріаловіддачі та рентабельності продажів, для чого можна використати спосіб пропорційного ділення.

За результатами аналізу необхідно розробити тактичну та стратегічну політику у сфері ресурсозбереження, яка спрямована на підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Наведіть основні завдання аналізу використання матеріальних ресурсів

2. Наведіть показники, що характеризують використання матеріальних ресурсів

3. Яким чином матеріаломісткість та матеріаловіддача впливають на обсяг виробництва продукції?

4. Яким чином порушення в матеріальному забезпеченні впливають на обсяг випуску продукції?

5. Розкрийте сутність показника прибутку на гривню матеріальних витрат.Практичні ситуаційні завдання
Завдання 1

Згідно з таблицею 7.4 проаналізуйте динаміку показників ефективного використання матеріальних ресурсів. Проведіть факторний аналіз зміни обсягів випуску продукції за рахунок зміни суми матеріальних витрат та зміни матеріаловіддачі. Зробіть висновки.Таблиця 7.4 – Загальні дані з використання матеріальних ресурсів

Показник

За планом

Фактично

Відхилення (+/-)

1. Товарна продукція, тис. грн

1420

1423

?

2. Витрати основних матеріалів, тис. грн

808

860

?

3. Матеріаловіддача

?

?

?

4. Матеріаломісткість

?

?

?

Розрахунок

Розрахуємо показники ефективності використання матеріальних ресурсів та проаналізуємо їх динаміку.Таблиця 7.5 – Аналіз використання матеріальних ресурсів

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

(+,-)


1. Товарна продукція, тис. грн

1420

1423

+3

2. Витрати основних матеріалів, тис. грн

808

860

+52

3. Матеріаловіддача, грн (1: 2)

1,7574

1,6547

-0,1027

4. Матеріаломісткість продукції, грн (2 : 1)

0,5690

0,6044

+0,0354

2. Проаналізуємо вплив факторів на випуск продукції:

1) зміни суми матеріальних витрат:

52 тис. грн • 1,7574 = +91,385 тис. грн;

2) зміни матеріаловіддачі:

-0,1027 860 тис. грн = -88,322 тис. грн.

Разом -88,322 + 91,385 = 3,063 тис. грн.Висновок

За рахунок збільшення витрат матеріалів на 52 тис. грн випуск товарної продукції підвищився на 91,385 тис. грн, а зі зниженням матеріаловіддачі на 0,1027 грн, обсяг товарної продукції зменшився на 88,322 тис. грн. Підприємству необхідно підвищити ефективність використання матеріальних ресурсів.


Завдання 2

Згідно з таблицею 7.6 розрахуйте вплив зміни кількості витрачених матеріалів та вартості одиниці матеріалу на величину матеріальних витрат за даними аналітичної таблиці. Зробіть висновки із проведеного аналізу.Таблиця 7.6 – Дані для аналізу матеріальних витрат

Показник

За нормами

Фактично

Відхи-лення

(+.-)


1. Кількість витрачених матеріалів, кг

25

24

?

2. Вартість одиниці матеріалу, грн

3,00

2,90

?

3. Витрати на матеріали, грн

?

?

?

Розрахунок

Заповнимо аналітичну таблицю 7.7 для подальшого факторного аналізу.Таблиця 7.7 – Аналіз матеріальних витрат

Показник

За

нормами


Фактично

Відхи-лення

(+.-)


1. Кількість витрачених матеріалів, кг

25

24

-1

2. Вартість одиниці матеріалу, грн

3,00

2,90

-0,1

3. Витрати на матеріали, грн

75,00

69,00

-5,4

Висновок

Фактична сума витрат нижча від планової на 5,4 грн; на це вплинуло:

а) зниження кількості матеріалів на 1 кг, що зумовило

економію витрат на 3 грн: (-1 · 3,00 = -3 грн);

б) зниження вартості 1 кг матеріалу на 3 грн, що зумовило економію витрат на 2,4 грн:

(-0,1-24 = -2,4 грн).

Загальний вплив двох факторів: -3 + (-2,4) = -5,4 грн.

ТЕСТИ

1. Матеріаломісткість характеризується:

1) технічним рівнем виробництва;

2) економічним використанням матеріалів;

3) загальною вагою матеріалів, що використані на виробництво продукції;

4) нормою витрат матеріалів на виготовлення продукції;

5) чистою вагою машини, агрегату.2. Якими показниками характеризується ефективність використання матеріальних ресурсів:

1) матеріаломісткістю (матеріаловіддачею);

2) витратою певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу;

3) витратою матеріалу на 1 грн продукції в оптових цінах;

4) дотриманням норм витрат матеріалів;

5) зниженням матеріаломісткості продукції.3. Екстенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

1) фондовіддача, фондомісткість;

2) коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

3) матеріаломісткість;

4) частка матеріалів і сировини в загальному обсязі матеріальних витрат;

5) прибуток підприємства;

6)ваш варіант.

4. Інтенсивне використання матеріальних ресурсів характеризують показники:

1) коефіцієнт змінності;

2) фондовіддача;

3) матеріаловіддача, матеріаломісткість;

4) продуктивність певного виду устаткування;

5) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

6) ваш варіант.

5. Матеріаловіддача характеризує:

1) вихід продукції на 1 грн матеріальних витрат;

2) процес перенесення матеріальних витрат на собівартість продукції, що виробляється;

3) витрати усіх видів матеріальних ресурсів на 1 грн товарної продукції;

4) витрати матеріалів та сировини;

5) ваш варіант.6. На зміну рівня матеріальних витрат на окремі вироби впливають чинники:

1) норми,ціни,виробничі витрати;

2) матеріальні витрати, якість сировини та матеріалів;

3) ціни на матеріали, ціни на продукцію;

4) ваш варіант.

РОЗДІЛ 8

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Мета, завдання та інформаційна база аналізу собівартості продукції

8.2. Аналіз собівартості за елементами і статтями витрат

8.3. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції

8.4. Аналіз собівартості виробів

8.5. Визначення резервів зниження собівартості
8.1. Мета, завдання та інформаційна база собівартості продукції

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво та збут.

Показник собівартості, з одного боку, комплексно характеризує виробництво, а з іншого – основні причини і чинники, що впливають на ефективність. Мета економічного аналізу собівартості – управління витратами виробництва, створення необхідних умов для послідовного зниження собівартості продукції, робіт і послуг у всіх ланках суб'єкта господарювання.

До завдання аналізу собівартості входять:

- встановлення динаміки і ступеня виконання плану за найважливішими показниками собівартості;

- визначення впливу приватних чинників на формування собівартості продукції;

- виявлення резервів зниження собівартості.

Аналіз собівартості продукції дозволяє виявити можливості підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі виробництва і збуту продукції. Вивчення собівартості продукції сприяє правильнішій оцінці показників прибутку і рентабельності.

За економічною роллю у формуванні собівартості продукції, характеру участі у процесі виробництва витрати поділяють на основні та накладні.

Основні витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, тобто з технологічним процесом.

Накладні витрати пов’язані зі створенням необхідних умов для функціонування виробництва, його організацією, управлінням та обслуговуванням підрозділів або підприємства в цілому.

Залежно від способів включення витрат у собівартість окремих видів продукції розрізняють прямі та непрямі витрати.Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом певних видів продукції і можуть бути прямо віднесені на собівартість продукції. Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі витрати на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється декілька видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до виробництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються непрямими (амортизація виробничого обладнання, електроенергія, спожита на технологічні цілі, тощо).

Залежно від характеру зв’язку і обсягів виробництва продукції витрати виробництва поділяють на постійні та змінні.Постійні це такі витрати, що безпосередньо не змінюються при збільшенні або зменшенні масштабів виробництва в короткостроковому періоді.

Змінні – це такі витрати, величина яких залежить від зміни масштабів виробництва.

Джерелами інформації є форми річного звіту: "Звіт про витрати на виробництво продукції підприємства", – "Звіт з праці", "Зведена таблиця основних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства", також калькуляції на найважливіші види продукції і дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Аналіз собівартості продукції починають із характеристики змін у структурі фактичних витрат на виробництво з планом чи з минулим періодом.

Але за цими даними не можна зробити якихось висновків про виконання плану із собівартості, оскільки звітні й планові показники витрат на виробництво належать до різних обсягів продукції. Для того щоб можна було їх порівняти, треба перерахувати планову собівартість на обсяг і асортимент фактично випущеної продукції, а також порівняти собівартість одиниці продукції, визначити зниження собівартості товарної продукції, порівняти витрати на 1 грн товарної продукції.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал