І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка14/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які показники використовують для характеристики руху трудових ресурсів на підприємстві і як визначають їхній рівень?

2. За якими показниками оцінюють повноту використання трудових ресурсів на підприємстві? Як визначити надпланові цілоденні і внутрішньозмінні втрати робочого часу?

3. Як визначають резерв збільшення виробництва продукції за рахунок скорочення втрат робочого часу?

4. Наведіть основні завдання аналізу забезпеченості підприємства персоналом.

5. Як визначити резерв збільшення виробництва продукції за рахунок створення нових робочих місць?

6. Назвіть складові структурно-логічної моделі факторного аналізу продуктивності праці.

7. Розкрийте сутність показника рентабельності персоналу.

8. Висвітліть методику налізу використання фонду заробітної плати.
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1

Проаналізуйте вплив факторів: середньорічного виробітку одного робітника та середньої за списком чисельності персоналу на зміну обсягу товарного випуску. Зробіть відповідні висновки із проведеного аналізу.Таблиця 6.5 – Дані для аналізу випуску продукції за трудовими факторами

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+;-)

Товарна продукція, тис. грн

112 869

87 160

?

Середньооблікова чисель-ність персоналу, тис. грн

1 020

929

?

Середньорічний виробіток одного працівника

?

?

?

Розрахунок

Таблиця 6.6 – Аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+.-)


1. Товарна продукція, тис. грн

112 869

87160

-25 709

2. Середня за списком чисельність персоналу, тис.грн

1020

929

-91

3. Середньорічний виробіток одного працівника, грн

110 655,88

93 821,31

-16 834,57

1. Середньорічний виробіток на одного працівника за минулий рік:

112 869 000 : 1020 = 110 655,88 грн;

за звітний рік:

87 160 : 929 = 93 821,31 грн.

2. Вплив факторів:

а) середня за списком чисельність персоналу:

91 • 110 655,88 = -10 069,685 тис. грн;

б) середньорічний виробіток на одного працівника:

16 834,57 • 929 = -15 639,316 тис. грн.

Перевірка: -10 069,7 - 15 639,3 = -25 709 тис. грн.Висновок

Випуск товарної продукції порівняно з минулим роком знизився на 25709 тис. грн. Це сталося внаслідок зменшення середньої за списком чисельності персоналу на 91 особу, що зменшило випуск товарної продукції на 10069,7 тис. грн і внаслідок зниження середньорічного виробітку одного працівника на 16834,57 грн, що також зменшило випуск товарної продукції на 15639,3 тис. грн. Зазначені вище фактори, а також ліквідація понадпланових та непродуктивних втрат робочого часу, вдосконалення структури персоналу, підвищення кваліфікації кадрів є резервами збільшення обсягів випуску продукції.


Завдання 2

За даними таблиці 6.7 дати загальну оцінку показників використання трудових ресурсів за два роки. Проаналізувати динаміку показників, зробити відповідні висновки щодо можливості поліпшення використання трудових ресурсів та підвищення на цій основі обсягів випуску товарної продукції.Таблиця 6.7 – Аналіз показників використання трудових ресурсів

Показник

За минулий рік

За звітний рік

Темпи зростання (зниження), %

Відхилення

(+,-)


1

2

3

4

5

1. Товарна продукція, тис. грн

112 869

87 160

77,2

-25 709

2. Середня за списком чисельність персоналу, осіб

1020

929

91,1

-91

3. Середня за списком чисельність робітників, осіб

888

803

90,4

-85

4. Частка робітників у чисельності персоналу, %

87,05

86,44

X

-0,61

5. Середньорічний виробіток одного працівника, грн

110 655,88

93 821,31

84,79

-16 834,57

6. Середньорічний виробіток одного робітника, грн

127 104,73

93 821,31

73,81

-33 283,42


Висновок

Порівняно з минулим роком випуск товарної продукції знизився на 22,8 %, що становить 25709 тис. грн; на підприємстві є нестача робочої сили на 8,9 %, або на 91 особу, у тому числі робітників – 9,6 %, або на 85 осіб, також знизилися частка робітників у чисельності персоналу підприємства на 0,61 % , продуктивність одного працівника на 16834,57 грн, або на 15,21 %, і продуктивність одного робітника на 33283,42 грн, або на 26,19 %. Підприємству необхідно переглянути та вдосконалити структуру персоналу, підвищити рівень кваліфікації кадрів, що приведе до підвищення продуктивності праці та збільшення обсягів виробництва.


ТЕСТИ

1. Рівень продуктивності праці характеризують:

1) фондовіддача, фондомісткість;

2) вироблена продукція у розрахунку на одного працівника (робітника);

3) трудомісткість продукції;

4) фондоозброєність праці;

5) прибуток.2. Як аналізується структура промислово-виробничого персоналу:

1) зіставленням фактичної частки кожної категорії персоналу з плановою;

2)зіставленням фактичної частки кожної категорії персоналу з плановою та фактичною за минулий звітний період;

3) зіставленням фактичної частки робітників у загальній чисельності персоналу за ряд звітних періодів з плановими;

4) відношенням надмірного числа працівників до середньої за списком чисельності?

3. Як визначити вплив надмірної або недостатньої чисельності робітників на обсяг виробництва продукції:

1) множенням фактичної чисельності робітників на продуктивність праці одного робітника;

2) множенням різниці фактичної та планової чисельності робітників на їх фактичну продуктивність праці;

3) множенням різниці фактичної та планової чисельності робітників на їх планову продуктивність праці;

4) множенням відпрацьованого часу робітниками на продуктивність праці.

4. Якими показниками характеризують продуктивність праці:

1) відпрацьованими людино-днями, людино-годинами;

2) обсягом валової, товарної, реалізованої продукції;

3) середньогодинною, денною, місячною (річною) кількістю виробленої продукції на одного працівника;

4) виконанням норм виробленої продукції та зниженням трудомісткості продукції.

5. Які чинники впливають на продуктивність одного працівника:

1) обсяг виробництва продукції та чисельність працівників;

2) чисельність робітників та відпрацьований ними час;

3) зміна частки робітників у загальній чисельності персоналу та їх продуктивність;

4) співвідношення між основними та допоміжними робітниками?

6. Як визначити вплив зміни частки робітників на продуктивність праці працівників:

1) множенням відпрацьованого часу на годину продуктивності праці;

2) множенням відхилення фактичної кількості працівників від планової на обсяг продукції;

3) множенням відхилення між фактичною та плановою часткою робітників на їх планову продуктивність праці.7. Які чинники впливають на денну продуктивність праці робітників:

1) обсяг виробництва продукції та загальна кількість відпрацьованих людино-днів;

2) зміни тривалості робочого дня та годинної продуктивності праці;

3) зміна кількості робітників та продуктивності їх праці;

4) виконання норм виробітку та трудомісткості продукції.

8. Як розрахувати вплив зміни кількості явок на роботу на місячну (річну) продуктивність праці:

1) множенням кількості робітників на їх продуктивність;

2) множенням відхилення між фактичним та плановим числом виходів на роботу одного робітника на планову денну продуктивність праці;

3) множенням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на планову кількість явок на роботу;

4) множенням фактичної кількості робітників на планову продуктивність праці.

9. Як розрахувати вплив зміни тривалості робочого дня на денну продуктивність праці робітників:

1) множенням відпрацьованого часу на годинну продуктивність праці;

2) відношенням обсягу виробництва продукції на загальну кількість відпрацьованих людино-днів;

3) множенням тривалості робочого дня на годинну продуктивність праці;

4) множенням відхилення між фактичною та плановою тривалістю робочого дня на планову годинну продуктивність праці.

10. Як розрахувати вплив годинної (денної) продуктивності праці на обсяг виробництва продукції:

1) відношенням обсягу виробництва продукції до загальної кількості відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

2) множенням фактичної чисельності робітників на планову годинну (денну) продуктивність праці;

3) множенням планової годинної (денної) продуктивності праці на загальну фактично відпрацьовану кількість людино-годин (людино-днів);

4) множенням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на фактично відпрацьовані усіма робітникам людино-години (людино-дні).

11. Як розрахувати вплив зміни середньої заробітної плати на економію (перевитрати) фонду оплати праці:

1) множенням фактичної заробітної плати на планову чисельність;

2) відношенням фонду оплати праці до середньої заробітної плати;

3) множенням відхилення між фактичною та плановою середньою заробітною платою на фактичну чисельність персоналу.12. Яка сплата з фонду оплати праці робітників належить до непродуктивної:

1) доплати відрядникам у зв'язку зі зміною умов праці, за працю в надстроковий час, оплата цілоденних та внутрішньозмінних простоїв;

2) доплати підліткам, матерям-годувальницям, за керівництво бригадою та виконання громадських і державних обов'язків;

3) оплата цілоденних та внутрішньозмінних простоїв, чергових відпусток, доплат за працю у нічний час;

4) оплата за прогресивну відрядність, за керівництво бригадою, чергових відпусток, цілоденних та внутрішньо змінних простоїв, доплата за вислугу, оплата комунальних послуг.


РОЗДІЛ 7

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


7.1. Завдання та інформаційна база аналізу матеріальних ресурсів

7.2. Аналіз забезпечення матеріальними ресурсами

7.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
7.1. Завдання та інформаційна база аналізу матеріальних ресурсів

Необхідною умовою виконання планів щодо виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів та енергії) або інтенсивним (більш економним використанням запасів у процесі виробництва продукції).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість її при цьому може і знизитися за рахунок збільшення обсягу виробництва і зменшення частки постійних витрат.

Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів і енергії рівнозначно зростанню обсягів виробництва.

Оскільки економне витрачання матеріальних ресурсів рівнозначне збільшенню їх виробництва, то підприємства повинні постійно знаходити внутрішньовиробничі резерви економії та раціонального використання матеріальних ресурсів.

Важливий інструмент пошуку таких резервів – економічний аналіз, основним завданням якого є:


  • вивчення потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

  • оцінка реальності та економічного обґрунтування плану матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язок із планом виробництва;

  • оцінка забезпеченості плану поставок укладеними договорами, якості договорів;

  • оцінка вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів;

  • аналіз виконання планів матеріально-технічного забезпечення за обсягом, асортиментом, строками, якості ресурсів і вплив на обсяг виробництва продукції, її собівартість та інші показники;

  • оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

  • виявлення та оцінка внутрішніх невикористаних резервів економії матеріальних ресурсів та розроблення заходів щодо їх використання.

Аналіз проводять за даними форм статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, 11-СН, 12-СН – про наявність і використання матеріальних ресурсів, ф. № 5-С - про витрати на виробництво, плану матеріально-технічного постачання, договорів на поставку сировини, матеріалів, палива, оперативними даними відділу матеріально-технічного постачання, даними про нормативи та норми витрат матеріальних ресурсів.

7.2. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами

Умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість матеріальними ресурсами. Потреба в матеріальних ресурсах визначається потребою на виконання виробничої програми, на капітальне будівництво, на непромислові потреби і необхідними запасами матеріальних ресурсів на кінець періоду.

Так, наприклад, витрати матеріалів на виробництво продукції (Мв.в) обчислюють за формулою

, (7.1)

де n – кількість найменувань виготовлюваної продукції;

Ni – обсяг випуску продукції i-го найменування в натуральному вимірі;

Мні – норма витрат матеріалу на одиницю i-го виробу;

Мн.в. – витрати матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.

Потреба підприємства в матеріальних ресурсах визначається за окремими їх видами на основну і неосновну діяльність та за їх запасами, які необхідні для забезпечення нормального функціонування підприємства на кінець періоду (місяця, кварталу, року). Загальну потребу можна обчислити за такою формулою:, (7.2)

де Мзаг – загальна потреба в матеріальних ресурсах;

Піj – потреба i-го виду матеріалів на випуск j-го виду продукції (виходячи з виробничої програми і приросту незавершеного виробництва);

Зі – необхідні для нормального функціонування підприємства запаси і-го виду матеріальних ресурсів на кінець періоду.

В основу розрахунку всієї потреби повинні бути покладені нормативи і норми витрат ресурсів на одиницю продукції та складських запасів.

Норма – це завдання, яке фіксує гранично допустимі витрати конкретного матеріального ресурсу на виробництво одиниці продукції або виконання одиниці роботи.

Норми повинні враховувати підвищення якості продукції, її конкурентоспроможність, прогресивність нових видів і відображати головні напрями технічного прогресу.

Потреба в матеріальних ресурсах на утворення запасів на кінець періоду визначається у трьох оцінках: 1) у натуральних одиницях вимірювання, що необхідне для встановлення потреби в складських приміщеннях; 2) за вартістю – для виявлення потреби в оборотних коштах; 3) у днях забезпеченості – з метою планування і контролю за виконанням графіка постачання.

Забезпеченість підприємства запасами в днях () обчислюється як відношення залишку даного виду матеріальних ресурсів до середньоденної потреби в цьому матеріалі:

, (7.3)

де – запас і-го виду матеріальних ресурсів у натуральних одиницях вимірювання;– одноденна потреба в і-му виді матеріальних ресурсів у цих самих одиницях вимірювання.

Для визначення денної потреби з кожного виду матеріальних ресурсів необхідно загальні витрати цього виду ресурсів на потреби виробництва за аналізований період поділити на кількість календарних днів у періоді (360, 90, 30).


Приклад 1

Якщо, наприклад, на 1 жовтня в запасах на складі було 12200 м тканини відповідного артикулу, за планом випуску продукції на IV квартал цієї тканини необхідно 36000 метрів, а планова одноденна потреба тканини – 400 м (36000 / 90), то запас у днях становить 30,5 дня (12200 / 400).


У процесі аналізу забезпеченості матеріальними ресурсами виявляють:

- ступінь забезпеченості потреби в матеріальних ресурсах договорами на їх постачання і фактичне їх виконання;

- ритмічність постачань і вплив порушень у постачанні на виконання попередньої програми;

- відповідність фактичної забезпеченості товарними запасами планової;

- зниження обсягу виробництва у зв'язку з недостатньою забезпеченістю матеріальними ресурсами.

Ступінь забезпеченості потреби в матеріальних ресурсах договорами на їх постачання оцінюється за допомогою таких показників:

• коефіцієнт забезпеченості за планом Кзаб.пл:

; (7.4)

• коефіцієнт забезпеченості фактично Кзаб.ф:(7.5)

Аналіз наведених коефіцієнтів проводиться з кожного виду матеріалів.

Перевіряється кількість отриманих матеріалів від постачальників, відповідність їх стандартам, технічним умовам і умовам договору.

На завершальному етапі аналізу забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами дається кількісна (вартісна) оцінка втрат продукції в результаті:

- недопостачання ресурсів;

- поганої якості матеріалів;

- зміни цін на матеріали;

- простоїв через порушення графіка постачання.


Приклад 2

Наведемо приклади розрахунку втрат продукції в результаті дії перелічених чинників:

1. План постачання матеріалів 1840 тис. грн. Фактично надійшло матеріалів на 1560 тис. грн. Норма витрати матеріалів на 1 грн. продукції – 0,58 грн.

Зменшення обсягів виробництва в результаті недопостачання становитиме:

тис. грн.

2. Через низьку якість сировини і матеріалів кількість відходів зростає. Щоб визначити втрати продукції через низьку якість сировини і матеріалів, величину надпланових відходів необхідно розділити на норму витрати матеріальних ресурсів. Відходи сировини на фактичний обсяг випуску в межах норм - 23,4 тис. грн. Якщо фактичні відходи становитимуть 32,4 тис. грн, то надпланові відходи становитимуть (32,4 - 23,4) = 9 тис. грн.

При нормі витрати сировини і матеріалів 0,58 грн на 1 грн продукції втрати продукції становлять 9000 / 58 = 15,5 тис. грн.
При збільшенні цін на сировину і матеріали зростає собівартість одиниці продукції, і в цьому випадку можуть бути ухвалені такі рішення:

- збільшити обсяг виробництва на тих самих потужностях і відшкодувати збільшення змінних витрат за рахунок скорочення питомих постійних витрат;

- змінити структуру виробництва.

Можливий також пошук нових, дешевших ринків сировини.

Вирішення аналітичних завдань за оцінкою ефективності використання матеріальних ресурсів і забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами є завданням логістики, зокрема щодо складання заявок, вибору постачальників, управління запасами, визначення оптимальної партії ресурсів, що постачаються.

Певна увага приділяється виконанню плану за термінами постачання матеріалів. Порушення термінів постачання призводить до недовиконання плану виробництва і реалізації продукції. Для оцінки ритмічності постачань використовується коефіцієнт ритмічності(7.6)

де Кр – коефіцієнт ритмічності;

ПМплі – постачання матеріалу за планом за і-ті періоди;

ПМні – недовиконання плану постачання матеріалу в і-му періоді.

Порушення в матеріально-технічному забезпеченні впливають на зміну у випуску продукції, яку можна визначити за формулою

(7.7)

де ВП – випуск продукції;

П – потреба в матеріалі на програму;

Дв – кількість днів відсутності матеріалу;

Др – кількість днів роботи у звітному періоді;

Н – норма витрат матеріалу на один виріб.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал