І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка12/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

ТЕСТИ

1. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства внаслідок придбання будівництва оцінюються:

1) за відновленою вартістю;

2) за повною первісною вартістю;

3) за залишковою вартістю;

4) за змішаною вартістю.

2. Рівень використання основних виробничих фондів характеризують:

1) рентабельність, прибуток;

2) фондовіддача, фондомісткість;

3) фондоозброєність праці робітників;

4) коефіцієнт змінності;

5) продуктивність праці робітників.3. Показник фондовіддачі характеризує:

1) обсяг товарної продукції на 1 грн основних виробничих фондів;

2) рівень технічної забезпеченості праці;

3) питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;

4) кількість оборотів обіговості грошей.

4. Амортизація основних фондів – це:

1) зношення основних фондів;

2) процес перенесення основних фондів на собівартість продукції, що виробляється;

3) оновлення основних фондів;

4) витрати на утримання фондів.

5. Які показники характеризують забезпеченість підприємства основними промислово-виробничими фондами:

1) залишки основних фондів на початок та кінець загального періоду;

2) фондоозброєність праці;

3) коефіцієнт зносу основних фондів;

4) коефіцієнт оновлення?

6. Як визначається коефіцієнт зносу основних засобів:

1) відношенням обсягу виробництва продукції до загального числа відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

2) відношенням зносу основних засобів на кінець року до зносу їх на початок року;

3) відношенням зносу основних засобів до їх середньої вартості;

4) відношенням зносу основних засобів до їх первісної вартості відповідно на початок та на кінець звітного періоду?

7. Які основні фонди належать до активної частини:

1) будівлі та споруди;

2) промислово-виробничі основні фонди;

3) силові машини, робочі машини, устаткування та інструменти;

4) силові машини, транспортні засоби, передавальне устаткування та споруди?

8. Якими узагальнювальними показниками характеризується ефективність використання основних фондів:

1) обсягом виробництва товарної продукції;

2) коефіцієнтом екстенсивного завантаження устаткування;

3) фондовіддачею, обсягом продукції з квадратного метра виробничої площі;

4) продуктивністю однотипного устаткування?

9. Якими показниками характеризується ефективність використання устаткування:

1) коефіцієнтом оновлення;

2) коефіцієнтом змінності;

3) коефіцієнтом екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання; 4) коефіцієнтом зносу?10. Як визначити вплив екстенсивного використання устаткування на обсяг виробництва продукції:

1) відношенням обсягу продукції до відпрацьованих машино-верстато-годин;

2) відношенням відпрацьованих машино-верстато-годин до числа одиниць однотипного устаткування;

3) відношенням фактично відпрацьованого часу одиницею устаткування до планового;

4) множенням відхилення між фактичною та плановою тривалістю роботи устаткування в годинах на його планову годинну продуктивність?

11. Якими показниками характеризується технічний стан основних фондів:

1) коефіцієнтом вибуття;

2) коефіцієнтом оновлення;

3) фондомісткістю;

4) коефіцієнтом зносу, строком служби машин та устаткування?

12. Зміна первинної вартості основних фондів відбувається внаслідок:

1) надходження нових засобів, їх вибуття, переоцінювання та

інвентаризації;

2) надходження, вибуття або за результатами нарахування зносу основних засобів;

3) капітального ремонту;

4) надходження, реконструкції, модернізації основних фондів;

5) інше.

13. Технічний рівень основних засобів характеризується показниками:

1) фондовіддачею;

2) коефіцієнтом оборотності;

3) коефіцієнтом зносу;

4) коефіцієнтом оновлення;

5) інше.РОЗДІЛ 6

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


6.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом.

6.2. Аналіз використання робочого часу.

6.3. Аналіз продуктивності праці.

6.4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства.

6.5. Аналіз використання фонду заробітної плати.

6.6. Методика аналізу ефективності використання. коштів на оплату праці.
6.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

Від забезпеченості підприємства персоналом і ефективності його використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ступінь використання устаткування, машин, механізмів і як результат – обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та ряд інших економічних показників.

Основними завданнями аналізу є:


  • вивчення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів персоналом за кількісними і якісними параметрами;

  • оцінка екстенсивності, інтенсивності і ефективності використання персоналу на підприємстві;

  • виявлення резервів більш повного та ефективного використання працівників підприємства.

Джерелами інформації для аналізу є план з праці, статистична звітність «Звіт з праці», дані табельного обліку і відділу кадрів.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний склад персоналу за рівнем кваліфікації, стажем роботи, освітою, кар’єрним зростанням. Оскільки зміни в якісному складі відбуваються в результаті руху робочої сили, то цьому питанню при аналізі приділяється велика увага.

Для характеристики руху персоналу розраховують і аналізують динаміку таких показників:

• коефіцієнт обороту з приймання працівників (Кпр):; (6.1)

• коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):; (6.2)

• коефіцієнт плинності кадрів (Кпк):; (6.3)

• коефіцієнт постійності складу персоналу (Кпс):(6.4)

У нормальних умовах Кпр та Кв дорівнює відповідно 0,03–0,04, а Кпс – 0.

Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, порушення трудової дисципліни та ін.).
Приклад 1

Визначити рівень забезпеченості підприємства робочою силою та розрахувати коефіцієнт плинності кадрів.


Таблиця 6.1 – Дані для аналізу забезпеченості підприємства робочою силою

Найменування показника


Ми-ну-лий рік


Звітний рік

факт./ план., в%


факт./

мин.


рік,

%


Відхилення

план.


факт.


від минулого року

від плану

абсолютні

відносні

абсолютні

відносні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чисельність усього персоналу фірми, осіб

1878

1860

1821

97,9

97,0

-57

-3

-39

-2,1

У т.ч. персонал основної діяльності, осіб

1665

1660

1587

95,6

95,3

-78

-47

-73

-4,4

Із них: робітники, осіб

1418

1400

1352

96,6

93,1

-66

-6,9

-48

-3,4

Інші категорії, осіб

247

260

235

90,4

95,1

- 12

-4,9

-25
Прийнято працівників, осіб

300
226
75,3
-24,7Звільнено всього, осіб

340
287
84,4
- 15,6У т.ч. за власним бажанням та за порушення дисципліни, осіб

290
211
72,8
-27,2Для того щоб визначити забезпеченість підприємства робочою силою, необхідно з кожної категорії працівників фактичні показники порівняти з показниками плановими і показниками минулого року, тобто визначити темп зростання фактичних показників чисельності з базовою чисельністю і розрахувати абсолютні і відносні відхилення.

Для порівняння фактичної чисельності з плановою необхідно поділити фактичні показники на базові (планові і за минулий період і якщо від визначеної величини відняти 100 %, отримаємо відносне відхилення, а коли від абсолютної фактичної величини відняти абсолютну планову чи за період минулого року, то отримаємо абсолютне відхилення.

Для визначення коефіцієнта плинності кадрів необхідно чисельність працівників, звільнених за власним бажанням і з інших причин, поділити на загальну чисельність працюючих.

%.

%.

Крім коефіцієнта плинності кадрів, рекомендується визначити коефіцієнт обороту кадрів з прийняття і окремо зі звільнення.

З прийняття:

%.

%.

Зі звільнення:%.

%.

Як видно із таблиці 6.1 і проведених розрахунків з визначення коефіцієнта плинності і оборотності кадрів, підприємство у звітному періоді не було повністю забезпечено кадрами. Загальна фактична чисельність від планової була меншою на 39 осіб, а з персоналу основної діяльності – на 73 особи, в тому числі за категорією робітників – 48 осіб та інших категорій – 25 осіб. І навіть, незважаючи на організацію приймання працюючих, не вдалося повністю забезпечити виробництво кадрами. Прийнято у звітному періоді 206 осіб, а звільнено 287 осіб, тобто звільнено на 61 особу більше, ніж прийнято.

Звідси випливає висновок: необхідно на підприємстві вивчити конкретні причини плинності кадрів і усунути їх. Шляхами усунення можуть бути: кращий підбір кадрів при прийняття на роботу, поліпшене нормування, організація праці і заробітної плати; своєчасне забезпечення робочих місць матеріально-сировинними ресурсами, підготовка і перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації тощо.
У процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах за рахунок повнішого використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці працівників, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження нової, продуктивнішої техніки, удосконалення технології і організації виробництва.

Якщо підприємство розширює свою діяльність, збільшує виробничі потужності, створює нові робочі місця, то необхідно визначити додаткову потребу персоналу за категоріями і професіями і джерела їх залучення.

Резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць визначається множенням їх приросту на фактичний середньорічний виробіток одного працівника:

(6.5)

де РВП - резерв збільшення випуску продукції;

РКР - резерв збільшення кількості робочих місць;

Вф - фактичний середньорічний виробіток працівника.

Вивчення складу персоналу підприємства потребує також дослідження його структури – порівняння фактичної питомої ваги певної категорії персоналу у його загальній кількості з необхідною, та динаміці за кілька років (рис. 6.1).

Підвищення питомої ваги робітників у загальній кількості персоналу характеризує роботу підприємства з позитивного боку, оскільки супроводжується зростанням продуктивності праці.

За характером участі у процесі виробництва робітників ділять на основні та допоміжні.

Зміна співвідношення між основними та допоміжними робітниками призводить до зміни продуктивності праці. З метою виявлення цього співвідношення фактична питома вага основних та допоміжних робітників порівнюється із плановою, фактичною за минулий рік та середньогалузевим рівнем.


Аналіз вікового та освітнього складу

Оцінка обґрунтованості плану підготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Оцінка відповідності кваліфікації робітників характеру виконуваних робіт

Оцінка відповідності фактичної структури працюючих оптимальній

Аналіз кваліфікаційного складу

Аналіз структури працюючих

Оцінка впливу складу та структури кадрів на техніко-економічні показники

Рисунок 6.1 – Схема аналізу складу та структури трудових ресурсів підприємства
Приклад 2

У звітному році питома вага основних робітників планувалася на рівні 59 %, фактично становить 58 %, а в середньому по галузі – 62 %. Розрахунки показують, що доведення питомої ваги основних робітників до планового рівня дозволило б підвищити продуктивність праці на 1,69 % ((59 - 58) : 59 • 100 %, а до середньогалузевого рівня – на 6,45 % ((62 - 58) : 62 • 100 %).


6.2. Аналіз використання робочого часу

Повноту використання персоналу можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться щодо кожної категорії працівників, щодо кожного виробничого підрозділу і в цілому по підприємству.

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності персоналу (Ч), кількості відпрацьованих днів одним працівником у середньому за 1 рік (Д) і середній тривалості робочого дня (Т):

(6.6)

Зміна фонду робочого часу за рахунок:

• чисельності працівників:

(6.7)

• кількості відпрацьованих днів одним працівником (цілодобові втрати робочого часу):(6.8)

• середньої тривалості робочого дня (внутрішньозмінні втрати робочого часу):(6.9)

Для виявлення причин цілодобових і внутрішньозмінних втрат робочого часу зіставляють дані фактичного і планового балансу робочого часу. Втрати можуть бути викликані різними об'єктивними і суб'єктивними обставинами, не передбаченими планом: додатковими відпустками з дозволу адміністрації; захворюваннями працівників з тимчасовою втратою працездатності; простоями через несправність устаткування, машин, механізмів; простоями через відсутність роботи, сировини, матеріалів, електроенергії, палива; прогулами та ін.

Кожен вид втрат аналізується детальніше, особливо ті, які залежать від підприємства. Зменшення втрат робочого часу з причин, залежних від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва продукції, що не вимагає додаткових інвестицій і дозволяє швидко отримати віддачу.

Необхідно враховувати і непродуктивні витрати праці, які складаються з витрат робочого часу у результаті виготовлення забракованої продукції і виправлення браку, а також у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу, що їх відображено у звіті з праці.

У процесі аналізу виявляється ефективність використання робочого часу і підраховується величина його втрат та невиробничі витрати, досліджуються причини виникнення таких втрат, відпрацьовуються заходи щодо усунення недоліків у роботі підприємства.
Приклад 3

Причини цілоденних витрат робочого часу вивчаються на основі планового та фактичного балансів робочого часу одного робітника, складених на підставі даних бізнес-плану та ф. № 2-ПВ (табл. 6.2).Таблиця 6.2. – Аналіз балансу робочого часу одного працівника, днів

Показник

План

Звіт

Відхилення

від плануКалендарний фонд часу

365

365

-

Вихідні та святкові дні

116

116

-

Число робочих днів

249

249

-

Неявки на роботу – всього

34,7

44,26

+ 9,56

у тому числі:


чергові відпустки

24

22,56

- 1,44

відпустки з навчання

4

2

-2,00

відпустки з вагітності та пологами

4

3

- 1

хвороби

2

3,7

+ 1,7

виконання громадських та державних обов'язків

0,7

1,0

+ 0,3

неявки з дозволу адміністрації

-

8,00

+ 8,00

прогули

-

4,00

+ 4,00

Число явок на роботу

214,3

204,74

-9,56

Середня тривалість робочого дня, год.

8,00

7,89

- 0,11

Середньооблікова чисельність робітників

2000,00

1940,00

- 60,00

Дані таблиці 6.2 свідчать про наявність на підприємстві цілозмінних і внутрішньозмінних втрат робочого часу. Так, порівняно з плановою кількістю днів, відпрацьованих 1 робітником, зменшилася на 9,56 дня, середня тривалість робочого дня скоротилася на 0,11 год. (1,37 %).

Цілоденні втрати робочого часу з'явились у зв'язку зі зростанням тривалості хвороб, неявками з дозволу адміністрації та прогулами. У цілому цілоденні втрати робочого часу на 1 робітника становили 14 днів (1,7 + 0,3 + 8 + 4), і були частково компенсовані скорочення тривалості чергових відпусток на 1,44 дня, відпусток з навчання на 2 дні, з вагітності та пологів – на 1 день.

Зменшення відпусток з навчання негативно вплине на підвищення кваліфікації і відтворення робочої сили.

Неявки з дозволу адміністрації і прогули є результатом порушенням законодавства про працю; вони свідчать про поганий стан трудової дисципліни. Компенсація цілоденних втрат робочого часу за рахунок скорочення тривалості чергових відпусток і відпусток з навчання неприпустима, тому що, з одного боку, веде до перевтоми робітників і порушення трудового законодавства, а з іншого, – до скорочення бюджету часу у майбутньому періоді. Тому цілоденні втрати робочого часу на одного робітника становили в середньому 12 днів (8 + 4) і на всю чисельність – 23280 днів (12 · 1940). Це резерви зростання продуктивності праці та обсягу виробництва.

Аналіз причини та частота неявок на роботу з дозволу адміністрації надає можливість опрацювати ефективні заходи громадського і адміністративного впливу до порушників трудової дисципліни та скорочення цілоденних втрат.

За даними табл. 6.2, внутрішньозмінні втрати робочого часу 1 робітника становили у середньому 0,11 години за кожну зміну, а на всю чисельність за рік – 43,69 тисячі людино-годин (0,11 • 204,74 • 1940).
Необхідно зазначити, що розрахунок втрат робочого часу не повністю відображає дійсний стан справ, оскільки до такого розрахунку входять втрати робочого часу тривалістю до 15 хвилин, які не документуються.

Розмір внутрішньозмінних втрат тривалістю до 15 хвилин розраховується за даними фотографії робочого дня, їх вивчення дозволяє вивчити причини внутрішньозмінних втрат робочого часу та розробити заходи щодо їх усунення.

Найважливішими причинами таких втрат робочого часу є незабезпеченість робочих місць сировиною, матеріалами, енергоресурсами, інструментами, технологічною документацією, поганий та «нічний стан» обладнання, некомплектністю залишків, незавершені виробництва, запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця, інші організаційно-господарські причини.

Окрім цілоденних та внутрішньозмінних простоїв на промислових підприємствах, мають місце невиробничі втрати робочого часу на виготовлення бракованої продукції чи на виправлення браку, витрати робочого часу у зв'язку зі зміною умов праці, конструкцій виробів та технології виробництва. Ці невиробничі втрати робочого часу визначаються за доплатними листками, нарядами на оплату з відмітною рискою по діагоналі, (за виконання понаднормових робіт), за актами (повідомленнями і відомостями про брак), іншим.

Скорочення втрат робочого часу – один із резервів збільшення випуску продукції. Щоб підрахувати його, необхідно втрати робочого часу (ВРЧ) з вини підприємства помножити на фактичний середньогодинний виробіток продукції у звітному періоді (В):

. 6.10)

Після вивчення екстенсивності використання персоналу потрібно проаналізувати інтенсивність його праці.

Поліпшення використання робочого часу – важливий резерв збільшення продуктивності праці та обсягу виробництва. Його оцінка проводиться шляхом обчислення коефіцієнта зайнятості робітників (Кз):

,

де t – підсумковий час зайнятості за одну зміну всіх робітників, хв; Тз – тривалість однієї робочої зміни, хв; Ч – кількість робітників, осіб.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал