І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка11/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

5.5. Аналіз показників ефективності використання основних фондів

Загальним показником, що характеризує рівень ефективності використання основних фондів за їх вартістю, є фондовіддача. Абсолютне значення фондовіддачі визначається відношенням вартості виготовленою за рік продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів. У окремих виробництвах обсяг виготовленої продукції для розрахунку абсолютного значення показника фондовіддачі може братися в інших одиницях вимірювання. У вартості основних фондів враховуються власні й орендовані засоби, не враховуються засоби, що знаходяться на консервації, і резервні, а також здані в оренду іншим підприємствам.

Показник фондомісткості продукції є показником, оберненим фондовіддачі, і виражається відношенням вартості основних виробничих фондів до обсягу продукції. Динаміка показника фондовіддачі за ряд років дозволяє виявити, наскільки доцільними були капітальні вкладення до основних фондів з погляду зростання випуску продукції. Відносний приріст випуску продукції повинен, як правило, перевищувати відносний приріст за аналізований період.

При визначенні фондовіддачі й фондомісткості обсяг продукції обчислюється у вартісних, натуральних і умовних вимірниках. Найточніше використання основних фондів відбиває показник фондовіддачі, розрахований, виходячи з обсягу продукції в натуральних вимірниках.

Однак ці вимірники обсягу продукції застосовуються лише на тих підприємствах, де випускається продукція одного виду, або така, яку можна прирівняти до одного виду.

На практиці показники фондовіддачі найчастіше визначаються, виходячи з обсягу продукції у вартісному вираженні.

Показник фондовіддачі можна розраховувати і на основі прибутку.

Величина прибутку, одержувана на кожну гривню чи тисячу гривень промислово-виробничих основних фондів, показує дію всіх економічних факторів, що обумовили розмір отриманого прибутку і відповідний ступінь використання основних фондів.

Однак необхідно враховувати, що збільшення прибутку не завжди пов'язане зі зростанням виробництва, а може бути обумовлене структурними змінами і змінами в асортименті.

Фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці (ПП) і обернено пропорційна фондоозброєності праці (ФО):(5.17)

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов'язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини.

Спочатку при аналізі фондовіддачі вивчають вплив на неї окремих факторів, а потім визначають вплив фондовіддачі на обсяг випуску.
Приклад 3

Визначити вплив зміни випуску продукції і фондоозброєності на фондовіддачу способом ланцюгових підстановок за такими даними:Таблиця 5.3 – Дані для аналізу фондовіддачі

Показник
План

Факт

1. Товарна продукція, тис. грн

ТП

13745

21000

2. Чисельність робітників, чол.

Ч

1170

1165

3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

ОВФ

24657

29836

Розрахунок

ТП = ФВ / ОВФ,

де ФВ – фондовіддача;

ФО = ТП / ОВФ = ТП / Ч / ОВФ / Ч = ПП / ФВ,

де ПП – продуктивність праці,

ФО – фондооснащеність.

ППпл = 13745 / 1170 = 11,75;

ППф = 21000 / 1165 = 18,02;

ФОпл = 24657 / 1179 = 21,07;

ФОф = 29836 / 1165 = 25,61;

ФВпл = ТПф / ОВФпл - ТПпл / ОВФпл = 0,8516 - 0,5574 = = 0,2945;

ФВф = ППпл / ФОф - ППпл / Фпл = 11,75 / 25,61 – 11,75 / 21,07 =


= - 0,0989.

Висновок. За рахунок збільшення випуску продукції фондовіддача збільшилася на 0,29 тис. грн. Проте зі збільшенням фондооснащеності фондовіддача зменшилася на 0,0989 тис. грн.
Рівень фондовіддачі залежить від продуктивності устаткування, коефіцієнта змінності, вартості одиниці устаткування, питомої ваги машин і устаткування в загальній вартості фондів.

Зміна рівня матеріальних витрат також впливає на фондовіддачу, хоча і побічно, внаслідок збільшення обсягу продукції, виготовленої із зекономлених матеріалів, і навпаки.

Щоб розрахувати вплив зазначених факторів, потрібно перетворити формулу фондовіддачі і подати її у вигляді добутку п'яти співмножників факторів:

(5.18)

де П – обсяг продукції;Пбм обсяг продукції за винятком матеріальних витрат;

Омз кількість машино-змін роботи устаткування;

0вс – кількість встановленого устаткування;

Вус – вартість машин і устаткування;

ОФ – середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Необхідно мати на увазі, що фондовіддача, коефіцієнт матеріальних витрат, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи устаткування, питома вага машин і устаткування в загальній вартості фондів є в прямій залежності; залежність фондовіддачі і рівня вартості одиниці устаткування обернена.

Отже, для виміру впливу цих факторів на фондовіддачу наведену вище модель необхідно перетворити:

(5.19)

де Кмв коефіцієнт матеріальних витрат;Пруспродуктивність устаткування;

Кзм – коефіцієнт змінності роботи устаткування;

Сус – вартість одиниці устаткування;

ПВ – питома вага машин і устаткування в загальній вартості.
Приклад 4

Оцінити вплив чинників використання основних фондів на обсяг товарної продукції.Таблиця 5.4 – Аналіз стану основних фондів та їх використання

Показник

Плано-вий

Фактич-ний

Відхи-лення

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн

1450

1690

+240

2. Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн

750

875

+125

3. Виробничі площі, кв. м

14300

15000

+700

4. Кількість верстатів

65

90

+25

5. Загальна кількість відпрацьованих верстатами годин

- із них кількість годин, відпрацьованих у першу зміну


160000
90000


142300
85500


-17700
-4500Розрахунковий показник 1,9–0,1

6. Фондовіддача (1: 2)

1,93

1,93

0

7. Кількість годин, відпрацьованих першим верстатом (5 :4)

2461,54

1581,11

-880,43

8. Випуск продукції на одиницю площі

(1: 3), грн/кв. м101

112

+11

9. Середньорічний виробіток одного верстата (1: 4), грн

22307,7

18777,7

-3530

10. Середній виробіток на одиницю верстато-годин (1:5), грн

9,06

11,9

+2,84

11. Коефіцієнт змінності (5:6)

1,78

1,66

-0,12

Для оцінки впливу чинників використання ОВФ на обсяги товарної продукції використаємо метод абсолютних різниць (ланцюгових підстановок).

1. Використання впливу величини ОФ становить

- зміна величини ОВФ становить:І = +125 · 1,93 = 241,25 тис. грн;

- зміна фондовіддачі дорівнює:= 875 · 0 = 0 тис. грн;

2. Використання виробничих площ- зміна виробничих площ становитьтис. грн.

- зміна випуску продукції на одиницю виробничої площітис. грн.

3. З використанням кількості верстатів:- зміна виробітку за верстатом:грн;

грн.

4. Використання відпрацьованого часу:

  • зміна кількості відпрацьованих годин:

грн;

  • зміна виробітку за одну верстато-годину:

грн.

Отже, проаналізувавши вплив чинників на обсяг виробництва товарної продукції, визначено резерви її збільшення за рахунок використання верстата (317,7 тис. грн).


Ще одним показником ефективності використання основних фондів є рентабельність основних виробничих фондів – це відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних фондів:
(5.20)
де П – балансовий прибуток за звітний період.

Цей показник показує, скільки прибутку отримало підприємство в розрахунку на 1 гривню основних виробничих фондів.

Аналіз узагальнювальних показників ефективності використання основних виробничих фондів проводиться методом порівняння фактичного їх рівня за звітний період з аналогічними показниками минулих періодів (плановими показниками), вивчаються динаміка за кілька років, рівень виконання плану, виявляється вплив факторів на відхилення з фондовіддачі, резерви підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і вплив зміни вартості фондів та ефективності їх використання на відхилення за обсягом продукції.

Щоб виявити резерви підвищення ефективності використання основних фондів, доцільно показники фондовіддачі, фондомісткості та рентабельності аналізованого підприємства порівняти з аналогічними показниками однотипних підприємств галузі.

Для більш повного аналізу показники ефективності використання основних фондів визначають за всіма основними фондами, фондами виробничого призначення, активною їх частиною.
5.6. Аналіз використання виробничої потужності

Аналіз використання виробничих потужностей – це важливий інструмент виявлення резервів розвитку підприємства, об'єктивної оцінки досягнутих результатів діяльності, обґрунтування шляхів підвищення напруженості планових завдань, одержання високих кінцевих результатів роботи підприємства.

Під виробничою потужністю підприємства розуміють максимально можливий випуск продукції в номенклатурі й асортименті при повному використанні устаткування і виробничих площ із урахуванням запланованих заходів щодо впровадження передової техніки і технології, поліпшення організації виробництва і праці.

Виробнича потужність підприємства обчислюється за потужністю основних виробничих цехів, агрегатів, ділянок із застосуванням передових технологічних норм.

Аналіз використання всього виробничого потенціалу об'єднання (підприємства) проводиться за даними планового і звітного балансів виробничих потужностей, що складається в натуральних показниках, і у вартісному вираженні за всією продукцією, що випускається. Баланс виробничої потужності розраховується за формулою
МК = МП + МТ + МР + МНП ± МЗМ - МВ, (5.21)
де Мк – виробнича потужність на кінець звітного (планового) періоду;

МПвиробнича потужність на початок звітного (планового) періоду;

Мтприріст потужностей унаслідок технічного переозброєння діючих підприємств та інших організаційно-технічних заходів;

Мрприріст потужностей унаслідок реконструкції діючих підприємств;

Мш – запровадження в дію нових потужностей за рахунок будівництва нових і розширення діючих підприємств;

± Мзм – збільшення або зменшення потужності внаслідок зміни номенклатури й асортименту продукції (зменшення або збільшення трудомісткості виробів);Мвзменшення потужності внаслідок вибуття основних фондів.

Правильно складений баланс виробничої потужності дозволить дати її характеристику, склад потужностей, структуру приросту і зменшення, тенденції зміни і рівень використання стосовно окремого виду продукції і загального обсягу виробництва.

Показники динаміки (темпи зростання) виробничої потужності обчислюються стосовно базисного року, планового і попереднього років. Відтворення потужностей характеризують показники абсолютного приросту, коефіцієнти відновлення і вибуття.

1. Індекс зростання виробничої потужності (К1) розраховують у такий спосіб:(5.22)

де Мкр, Мпр – виробнича потужність відповідно на кінець і початок року.


2. Коефіцієнт відновлення виробничої потужності 2) характеризує частку нових потужностей у складі всіх потужностей на кінець року:

(5.23)

де Мновпотужність, введена у звітному періоді (році).


Для характеристики процесу відновлення виробничих потужностей застосовується коефіцієнт їх вибуття 3), що характеризує частку потужностей, що вибувають, у їх складі на початок року:

(5.24)

де Мвиб виробнича потужність, що вибула внаслідок застарілості, вичерпання запасів; К3 величина, обернена, характеризує фактичний період випуску продукції на даних виробничих потужностях.

В аналізі необхідно використовувати також коефіцієнт інтенсивності відновлення 4), обумовлений за допомогою співвідношення вибулих і нових потужностей:

(5.25)

Закінчуючи аналіз ефективності використання основних фондів, необхідно провести узагальнення резервів і розробити заходи щодо їх реалізації.


5.7. Напрями покращання використання основних фондів і виробничої потужності

Ефективне використання основних виробничих фондів пов'язане з основним завданням сучасного періоду реформування національної економіки – підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок поліпшення якості та зниження витрат на виробництво, оскільки в умовах конкуренції більшим попитом користується високоякісна і дешевша продукція.Результативність використання основних виробничих фондів і виробничої потужності можна досягнути внаслідок таких основних напрямків:
Екстенсивне використання

Інтенсивне використання

- ліквідація внутрішньозмінних

простоїв;

- своєчасне забезпечення

ресурсами і

висококваліфікованими

кадрами;

- своєчасний і якісний ремонт;

- своєчасне введення в

експлуатацію нового

устаткування

- підвищення рівня завантаження устаткування за одиницю часу;

- дотримання оптимального режиму роботи;

- модернізація устаткування;

- технологічне вдосконалення знарядь праці і технології виробництва;

- удосконалення організації праці, виробництва і управління;

- підвищення кваліфікації персоналу
Рисунок 5.1 – Напрямки результативності використання основних виробничих фондів і виробничої потужності
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яку інформацію використовують для аналізу основних фондів?

2. За якими напрямками проводять аналіз основних фондів?

3. Які показники характеризують рух основних фондів?

4. Яким чином проводиться аналіз стану основних фондів?

5. Наведіть приклади показників використання устаткування.

6. Які показники характеризують ефективність використання основних фондів?

7. Яка мета аналізу виробничих потужностей підприємства?

8. Наведіть напрями поліпшення використання основних виробничих фондів.
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1

За даними таблиці, що наведена нижче, проаналізуйте екстенсивність та інтенсивність використання устаткування підприємства. Зробіть висновки з аналізу.Таблиця 5.5 – Дані для аналізу використання устаткування

Показник

За планом

Фактично

Відхилення

(+;-)


1. Обсяг товарної продукції, тис. грн

270 463

293 526

?

2. Відпрацьовано верстато-годин

468

425

?

3. Вироблено продукції за верстато-годину, грн

?

?

?

Розрахунок

1. Розрахуємо необхідні дані для аналізу використання устаткування та заповнимо таблицю.Таблиця 5.6 – Аналіз використання устаткування

Показник

За планом

Фактично

Відхилення (+;-)

1. Обсяг товарної продукції, тис. грн

270 463

293 526

+23 063

2. Відпрацьовано верстато-годин

468

425

-43

3. Вироблено продукції за верстато-годину, грн

577 912

690 649

+112 737

2. За розрахованими в таблиці показниками обчислимо коефіцієнти екстенсивного» й інтенсивного та інтегрального використання устаткування:

425/468 = 0,908;

690 649 /577 912 = 1,195;

577 912 0,908-1,195 = 1,085.Висновок

Дані аналізу свідчать, що на підприємстві спостерігаються втрати робочого часу (плановий фонд часу використано на: (425 : 468) 100 % – 90,81 %). Це спричинило зменшення випуску продукції. Ці втрати було покрито за рахунок зростання продуктивності устаткування на 19,5 %.


Завдання 2

За даними попереднього завдання та використовуючи спосіб абсолютних різниць, проаналізуйте вплив на відхилення за обсягом випуску продукції змін: числа відпрацьованих верстато-годин та виробітку продукції за 1 верстато-годину. Зробіть вис-новки з аналізу.Розрахунок

1. Вплив зміни кількості відпрацьованих верстато-годин

-43 • 577 912 = -24 850, тис. грн.

2. Вплив зміни виробітку продукції за 1 верстато-годину

+112,737 • 425 = +47 913,2 тис. грн.

Загальний вплив факторів:

-24 850 + 47 913,2 = 23 063 тис. грн.

Висновок

Резервом збільшення виробництва продукції є, за результатами аналізу, ліквідація втрат робочого часу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал