І. Є. Ярова економічний аналіз навчальний посібникСторінка1/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.12 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано вченою радою

Сумського державного університету


Суми


Сумський державний університет

2014


УДК 33.021:658(075.8)

ББК 65.053я73

М71

Рецензенти:Л. І. Михайловадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету;

Л. В. Кривенко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми);

О. М. Теліженко – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління Сумського державного університету

Рекомендовано до друку вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

(протокол № 7 від 14 лютого 2014 року)


М71


Мішеніна Н. В.

Економічний аналіз : навчальний посібник / Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 306 с.

ISBN 978-966-657-536-7

Навчальний посібник відповідає типовій програмі з навчальної дисципліни «Економічний аналіз», що входить до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки підприємства.

У посібнику систематизовано розкрито основи та методологю економічного аналізу господарської діяльності підприємств. У кожному розділі наведено теоретичні відомості за темою з прикладами, практичні ситуаційні завдання, тести, запитання для самоконтролю.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання.


УДК 33.021:658(075.8)

ББК 65.053я73


ISBN 978-966-657-536-7© Мішеніна Н. В., Мішеніна Г. А.,

Ярова І. Є., 2014

© Сумський державний університет, 2014

ЗМІСТ

С.

ПЕРЕДМОВА ……………..……………………………

7

ЧАСТИНА 1. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ...................................................................................

9

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ……...................…...

9


1. Аналіз та інтереси економічних агентів…………..

9

1.2. Предмет, зміст та зв'язок з іншими дисциплінами……..........................................................

12


1.3. Функції та принципи економічного аналізу ........

17

1.4. Види та організація аналізу ……………………...

21

1.5. Інформаційна база економічного аналізу ………

25

1.6. Система показників, що використовуються в аналізі господарської діяльності ……………………..

28


Запитання для самоконтролю………………..…….…

33

Тести……………………………………………………

33

Розділ 2. МЕТОД ТА МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ..............................................................

37

2.1. Сутність методу та методики економічного аналізу …………………………………………………

37


2.2. Методи обробки економічної інформації в економічному аналізі…………………………......……….

41


2.3. Методи факторного аналізу……………………...

49

2.4. Моделювання факторних систем………………...

52

2.5. Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі………………………………

58


Запитання для самоконтролю………………………...

77

Тести……………………………………………………

78

ЧАСТИНА 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ .............

81

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА .....................................

81

3.1. Сутність та завдання аналізу організаційно-технічного рівня виробництва………………….....……..

81


3.2. Аналіз рівня техніки, технологій та організації виробництва……………………………………………

84


3.3. Аналіз рівня управління………………………….

86

Запитання для самоконтролю………………………...

88

Практичні ситуаційні завдання……………………….

88

Тести……………………………………………………

90

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ...............................................................

92

4.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва та реалізації продукції………………….

92


4.2. Аналіз обсягів виробництва……………………...

94

4.3. Аналіз асортименту та структури продукції……

100

4.4. Аналіз ритмічності виробництва та комплектності продукції………………………….....................…...

102


4.5. Аналіз реалізації продукції і виконання договірних зобов'язань………………………….............…..…

106


4.6. Аналіз якості продукції…………………………..

111

Запитання для самоконтролю……………………...…

115

Практичні ситуаційні завдання……………………….

116

Тести……………………………………………………

119

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ................

123

5.1. Завдання та джерела аналізу основних фондів…

123

5.2. Аналіз руху та структури основних фондів…….

124

5.3. Аналіз стану основних фондів…………………...

126

5.4. Аналіз забезпеченості використання устаткування…………………………………………................

128

5.5. Аналіз показників ефективності використання основних фондів……………………………………….

134

5.6. Аналіз використання виробничої потужності….

140

5.7. Напрями покращання використання основних фондів і виробничої потужності……………………...

143


Запитання для самоконтролю………………………...

144

Практичні ситуаційні завдання……………………….

145

Тести……………………………………………………

146


РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ................................................

150


6.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

150

6.2. Аналіз використання робочого часу…………….

155

6.3. Аналіз продуктивності праці…………………….

160

6.4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства…………………………………………...

166


6.5. Аналіз використання фонду заробітної плати….

169

6.6. Методика аналізу ефективності використання коштів на оплату праці………………………………..

175


Запитання для самоконтролю………………………...

177

Практичні ситуаційні завдання……………………….

178

Тести……………………………………………………

180

РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ .......................................................................

184

7.1. Завдання та інформаційна база аналізу матеріальних ресурсів……………………............……………

184


7.2. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами

186

7.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів………………………………................…

191


Запитання для самоконтролю……………...…………

196

Практичні ситуаційні завдання……………………….

197

Тести……………………………………………………

199

РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ .....

201

8.1. Мета, завдання та інформаційна база аналізу собівартості продукції………………………………...

201


8.2. Аналіз собівартості за елементами і статтями витрат…………………………………………………...

203


8.3. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції…

207

8.4. Аналіз собівартості виробів……………………...

210

8.5. Визначення резервів зниження собівартості……

211

Запитання для самоконтролю………………………...

213

Практичні ситуаційні завдання……………………….

214

Тести……………………………………………………

231

ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ............................................................................

233

РОЗДІЛ 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ...................................

233

9.1. Сутність та джерела аналізу фінансових результатів……………………………………............………..

233


9.2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку

236

9.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)…………….......………………..

237


9.4. Аналіз резервів зростання прибутку…………….

241

9.5. Аналіз показників рентабельності……………….

247

9.6. Аналіз розподілу та використання прибутку…...

250

Запитання для самоконтролю………………………...

251

Практичні ситуаційні завдання……………………….

251

Тести……………………………………………………

261

РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ...................................................................

264

10.1. Завдання, види та джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства……………………..

264


10.2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства……………………….................…………………...

267


10.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства…….

276

10.4. Аналіз обігових коштів і джерел їх формування ………………………...........……………………

278

10.5. Аналіз кредитоспроможності підприємства…..

291

10.6. Аналіз оборотності обігових коштів…………...

292

Запитання для самоконтролю………………………...

295

Практичні ситуаційні завдання……………………….

295

Тести……………………………………………………

298

Список використаної літератури………………………

299

Додаток А ……………………………………………….

302

Додаток Б ……………………………………………….

304ПЕРЕДМОВА
Трансформація суспільства та його орієнтація на ринкові відносини вимагають перегляду традиційного розуміння багатьох економічних категорій, переоцінки цінностей і критеріїв економічного життя, формування нового економічного мислення. Новим змістом наповнюється управління господарськими процесами, пріоритетними стають економічні важелі впливу. Все це розширює поле наукових досліджень, зону застосування економічного аналізу. Виникає потреба нових наукових розробок у сфері аналізу інвестиційної діяльності, зовнішньоекономічного партнерства, інноваційних процесів. Наповнюються новим змістом державне регулювання економіки, управління економікою регіонів і галузей, бюджетна та банківська справа тощо. Проте аналогів практики формування ринкового середовища для України не існує, що вимагає нових досліджень у сфері методології та організації як макроекономічного, так і аналізу на мікрорівні.

Необхідно зазначити, що історично склалося так, що на заході, і зокрема в Європі та США, економічний аналіз діяльності підприємства обмежувався лише аналізом фінансового стану, тобто зводився здебільшого до визначення рентабельності й платоспроможності підприємства. Однак фінансовий аналіз є лише однією складовою економічного аналізу, а тому на сучасному етапі необхідно віддавати перевагу всебічному вивченню всіх аспектів діяльності підприємства.

За порівняно короткий історичний період – протягом XX століття – економічний аналіз зазнав істотних трансформацій: від аналізу балансу підприємства до комплексного економічного аналізу з використанням сучасних персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж. Ці трансформації відбуваються під впливом розвитку суспільних відносин і триватимуть і надалі.

На вдосконалення економічного аналізу мали істотний вплив прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", здійснення реформи бухгалтерського обліку, включаючи застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, введення в господарську практику аудиту підприємств та управлінського обліку.

На сьогодні головним напрямом трансформації курсу економічного аналізу можна вважати підвищення його дієвості та ефективності, обґрунтування проектів управлінських рішень. Він має стати стрижнем економічної роботи на підприємстві. Основою трансформації аналізу є спрямованість на оперативність, конкретність, задоволення потреб управління.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал