І. Вступ Якщо ви хочете, щоб педагогічна працяСкачати 261.35 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір261.35 Kb.
І. Вступ
Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця

давала вчителю радість, щоб повсякденне

проведення уроків не перетворилося в нудну,

одноманітну повинність, ведіть

кожного вчителя на щасливу стежку дослідження…

 Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.В. Сухомлинський
Процеси демократизації та гуманізації українського суспільства, бурхливий розвиток інноваційних технологій, входження України до єдиного Європейського освітнього простору докорінно змінюють суспільство. В освітянській практиці визначаються нові пріоритети, поширюються гуманістично зорієнтовані парадигми та технології. Гарантом ефективної фахової діяльності вчителів є високий рівень їх професійної компетентності. Тому важливим науково-теоретичним і практичним питанням є визначення критеріїв та показників розвитку професійної компетентності педагогів у системі підвищення кваліфікації. Проблема розвитку професійної компетентності вчителів у процесі підвищення кваліфікації є предметом спеціальних досліджень філософів, психологів, педагогів. Актуальність означеного питання в сучасних умовах обумовлюється, по-перше, соціально-економічними реформами, що мають місце в Україні і потребують підготовки компетентних фахівців; по-друге, входженням України у європейський простір, і у зв’язку з цим, необхідністю висококваліфікованих педагогічних кадрів, здатних до життя в сучасному суспільстві. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя.

Процес оновлення неможливий без  удосконалення професійної компетентності вчителя  усвідомлення себе як інноваційної особистості, відходу від стереотипів, відкритості до нового досвіду й готовності до змін. Новій школі потрібен педагог-психолог, дослідник, науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання, співпрацювати з іншими та вести за собою.

Особливого значення набуває проблема  підвищення кваліфікації і професійної компетентності кожного вчителя,  розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні й розвитку школярів. Професійна компетентність учителя виражає єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності й характеризує його професіоналізм. Джерелами педагогічної компетентносі є: систематичне навчання та курси; експеримент та практика; спілкування та самоосвіта.(Додаток 1).

Реформування освітньої галузі ототожнюється сьогодні з інноваційними процесами, а відтак суспільству потрібні педагоги, що мають високий рівень професійної компетентності та здатність до запровадження інновацій. Актуальним у наш час залишається також визначення в школі стратегії і тактики управлінської діяльності, активізація вчительської творчості, стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів, упровадження інноваційних педагогічних та методичних технологій.

Перехід школи до нового якісного стану діяльності – режиму творчого розвитку можливе лише за умови реалізації наступних пріоритетних підходів:

-         діяльнісний – організація роботи по залученню всіх педагогів  до активної участі у різних формах методичної роботи;

-         кооперативний – створення умов для педагогічної взаємодії не тільки як учителя з учителам, учителя з учнем,  а як особистості з особистістю;

-         мотиваційно-стимулюючий – спрямований на постійне самовдосконалення та ствердження авторитету вчителя в процесі взаємодії «вчитель - адміністратор» .

Успішний учитель сьогодні - це справжній професіонал і творча особистість, який уміє проектувати як маршрут власного професійного розвитку, так і успіх своїх учнів. Вчителю сьогодні необхідно практично оволодіти інноваційними видами педагогічної культури, проектною та професійною компетенціями, навичками саморозвитку, самооцінювання та самовдосконалення. Задля досягнення такої мети необхідним стало проведення змін в умовах функціонування закладу та перехід до демократичної системи управління освітнім процесом, орієнтованої на як особистісний розвиток кожного вчителя, так і на підвищення рівня самоорганізації та самовираження професійного потенціалу педагогічного колективу загалом. Основні завдання шкільної методичної роботи полягають у стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні неперервного навчання.

Тому наша школа працює за алгоритмом розвитку професійної компетентності педагога.Алгоритм розвитку професійної компетентності педагогаПідвищення професійної компетентності вчителя відбувається шляхом упровадження педагогічних інновацій у систему методичної роботи школи.
ІІ. Обґрунтування моделі науково-методичної роботи в школі.

Методична робота Просторівській загальноосвітній школі спрямована на вирішення науково-методичної проблемної теми «Забезпечення формування освіченої і творчої особистості та становлення її фізичного та морального здоров’я», яка реалізується за наступним планом:
Етап

Зміст роботи

Термін

Очікуваний результат


Діагностичний етап


аналіз стану навчально-виховного процесу;

проведення мікродосліджень серед учителів;

проведення анкетування серед учнів;

обробка інформації
2014 – 2015н.р.


виявлення проблеми;

обґрунтування її актуальностіТеоретичне обґрунтування проблемививчення теорії проблеми на засіданнях МР, ШМК, творчих груп, шляхом самоосвіти;

організація диспутів, круглих столів;

проведення психолого-педагогічного семінару з вивчення проблеми


2015 – 2016н.р.


накопичення теоретичних знань;

підготовка до практичної діяльності

творчі розробки з проблеми


Практичне дослідження проблемипроведення тематичних педрад, семінарів-практикумів, тренінгів;

проведення методичних днів, тижнів, декад
2016 – 2017н.р.


удосконалення науково-методичної бази;

створення умов для профільного спрямування учнів
Функціонування


всебічне застосування технологій особистісно- орієнтованого навчання в НВП;

апробація експериментальних проектів та програм, спрямованих на стимулювання особистісного розвитку учнів2017 – 2018н.р.


формування передового педагогічного досвіду;

підвищення якості НВП та участі учнів у конкурсах і олімпіадах;

створення моделі випускника школи


Рефлексивно-якісний етап. Пропаганда та розповсюдження досвіду

систематизація матеріалу з проблеми;

узагальнення та пропаганда досвіду;

оцінювання результатів


2018 –2019 н.р.


видання методичних посібників, публікації в пресі;

корекція моделіОсновні напрями інноваційної роботи школи: • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій професії педагога. До творчості вчителя спонукає й сьогоднішній  учень — розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Отже, наразі необхідно формувати тип учителя-новатора, справжнього фахівця.

Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природовідповідності, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою, знання дитячої психології. Як же підготувати нового вчителя? Один із таких підходів — застосування інноваційних технологій організації науково-методичної роботи.

У нашій школі склалася певна система методичної роботи. Вся її структура підпорядкована удосконаленню методики викладання предметів, удосконаленню професійно-педагогічної майстерності педагогічних кадрів, вивченню і використанню на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. (Додаток 2). Активна діяльність учителів у різних методичних комісіях сприяє не лише розвитку професійної діяльності, але й активізує особистісний потенціал кожного вчителя, створює умови для пошукової творчості.

Усю методичку роботу будуємо на основі діагностики (анкета для молодого вчителя діагностичні картки), аналізу відвіданих уроків. Дбаємо про створення відповідного психологічного клімату в системі міжособистісних відносин, комунікативному середовищі, потенціалу саморозвитку вчителя. (Додаток 3).


ІІІ. Інновації у методичній роботі для підвищення професійної компетентності вчителя.

Метою методичної роботи є підтримка ділового тонусу вчителя, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. При цьому важливо зацікавити педагогів, залучаючи до проведення того чи іншого заходу, тож у нашій школі практикуються крім загальноприйнятих і нестандартні форми роботи, які захоплюють їх, сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю, креативності, творчих здібностей.

Для цього використовуємо як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи.

Традиційні: інструктивно-методичні наради, методичні комісії, предметні тижні, семінари-практикуми, конкурси педагогічної майстерності, індивідуальні методичні консультації, співбесіди.

Нетрадиційні: освітянські арабески «Комунікативна компетентність педагога»; методичний анонс-огляд новинок літератури «Педагогічний бестселер»; естафета вчительських здивувань (про використання інтерактивних форм і методів роботи); презентаційний меседж «А я роблю так...», захист «Портфоліо успіху», захист трикутника успіху «Я вчитель — я вихователь — я особистість», дефіле нестандартних уроків, інформаційна трибуна «Віртуальна екскурсія по інтернету», оформления панно «Золотий розсип цікавих педагопчних ідей», засідання в школі авторських ініціатив (з реалізації вектору успіху діяльності школи), огляд літератури «Хвилями океану педагогічних новинок», вернісаж для молодого вчителя (демонстрування фрагмента інтерактивних уроків і виховних заходів), панорама творчості «Наш бренд — педмайстерність і талант»

Також застосовуються нестандартні форми методичної роботи із застосуванням кейса самоосвітньої діяльності: консультування «Самоосвітня лоція в морі методичних ідей»; зустріч на педагогічному плато «Основний закон уроку»; зустріч у методичному мегаполісі самоосвітньої роботи; подорож по діагностичній карті підвищення методичного рівня вчителя; інтелектуальний марафон «Педагогічне ноу-хау в самоосвітній діяльності; педагогічне віче з питань самоосвіти; конкурс «Методичний орієнтир».


выдкриты уроки 511


Вернісаж для молодого вчителя

(демонстрування фрагмента інтерактивних уроків і виховних заходів)
У методичній роботі школи широко застосовується така нестандартна форма організації роботи як «Методичний млин», що і сприяє формуванню моделі професійно компетентного вчителя, готового до інноваційної діяльності та здатності до подальшого власного самопроектування і самовдосконалення на основі самоаналізу та коригування власної траєкторії розвитку.

«Методичний млин» (№1)

Тема: «Використання елементів інтерактивних технологій навчання у навчально-виховному процесі». (Додаток 4)

Мета: Апробація та впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес.


«Рольові ігри»«Акваріум»
«Мозковий штурм»
«Карусель»


«Ґронування»

«Коло ідей»«Метод-прес»

«Займи позицію»Етапи проведення «Методичного млина» з теми: «Використання елементів інтерактивних технологій навчання у навчально-виховному процесі»

1. Учитель заздалегідь обирає один з елементів інтерактивних технологій, знайомиться з алгоритмом проведення цього елемента.

2. Вивчає та викладає теоретичну частину цього елемента, демонструє його перед колегами, йде обговорення та обмін думками.

3. Учителі протягом тижня використовують цей елемент у навчально-виховній роботі та поповнюють методичну «копілку» розробками уроків та виховних заходів, на яких було використано цей елемент.

.

img_0006

Демонстрація елемента інтерактивної технології «Ґронування»

«Методичний млин» ( № 2)

Тема: «Сучасні підходи до класифікації, типології та структури уроків»

Мета: Розглянути класифікацію уроків, охарактеризувати кожен тип уроку та його структуру.

За метою організації пізнавальної діяльності

За способами організації навчальної діяльності

За основними етапами навчального процесу

За дидактичною метою

За методами навчання

Методичний млин проводиться щовівторка. Ці зустрічі стали цікавими, корисними та продуктивними, особливо для вчителів-початківців.

Така форма роботи сприяла формуванню професійних компетентностей вчителів-початківців, а саме:   


 • підготовці методичних матеріалів;

 • поглибленню знань щодо вдосконалення форм, методів і прийомів організації та здійснення навчально-виховної діяльності;

 • вивченню, апробуванню активних, інтерактивних методів навчання і виховання;

 • застосуванню в практичній діяльності отриманих науково-теоретичних, методичних знань, умінь і навичок;

 • створенню кейсів по самоосвіті.

Педагогічна рада – демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку школи, питання удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності педагогів. На засіданні педагогічної було визначено, що одним із стратегічних завдань освіти є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку професійної компетентності педагогів.

Важливу роль у системі інноваційної роботи відіграє діяльність науково-методичної ради, яка координує цю роботу в школі, спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання: аналізу стану і результативності роботи методичної служби; науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми; використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі; пропозиції щодо стимулювання й оцінювання інноваційної діяльності педагогів під час атестації, інновації внавчально-виховному процесі. В інноваційній діяльності вчителі школи віддають перевагу таким технологіям і методам навчання й виховання, як особистісно орієнтовані, комунікативні, активні та інтерактивні. Учителі розуміють, що нові педагогічні технології сприяють глибшому проникненню в зміст предмета, стимулюють учнів до пошуку істини, розвивають розумову та емоційні сфери, створюють у класі небуденну атмосферу, заохочують до самоосвіти.

Важливою ділянкою інноваційної роботи є проведення психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів та майстер-класів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду. Протягом навчального року для вчителів школи було проведено науково-практичний семінар "Сучасний урок – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя". Підвищенню професійної майстерності педагогів школи, стимулюванню їхньої самоосвітньої діяльності сприяє і низка інших заходів відповідного спрямування: методичні оперативні наради, науково-тематичні консультації.

Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп`ютерною технікою. Широко впроваджуються в навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, роздаткові матеріали, наочні посібники, зібрана науково-методична література.

Педагоги Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів систематично підвищують кваліфікацію в ЛОІППО за денною, заочною, дистанційною формами навчання. Також проходять навчання в проектах професійного розвитку. Так, вчителі, Скоба Ольга Олександрівна пройшла навчання в проекті професійного розвитку «Проектні технології у викладанні математики» та отримала сертифікат консультанта, Давиденко Ольга Іванівна – «Професійна самореалізація педагогічних працівників».

Сучасній школі потрібен в цей час новий вчитель, який має високу фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати педагогічну дійсність. Сам під час проведення Декади педагогічної майстерності в школі велику увагу приділяли становленню молодих учителів - «Нової генерації освіти» (Додаток 5). Вони взяли активну участь у підготовці методичних заходів, відвідали уроки педагогів школи, вперше підготували свої відкриті уроки.

Проведенню Декади педагогічної майстерності передувала певна робота. На засіданні методичної ради був розроблений план проведення, призначені відповідальні за підготовку даних методичних заходів та відкритих уроків в рамках окресленої теми. Заступник директора з навчально-виховної роботи Скоба О.О. провела методичні консультації для організації запланованих заходів, запропонувала методичні рекомендації для успішного проведення відкритих уроків.

Першим методичним заходом була ділова гра – педагогічний ринг «Педагогічна творчість. У чому її суть?». Це був справжній поєдинок протилежних думок, які висвітлювали група оптимістів і група песимістів. Роль судді на ринзі відігравала група реалістів. Гра проходила в три раунди: «Портрет творчого вчителя», «Що заважає вчителеві творити?», «Що спонукає вчителя творити?» В ході гри вчителі познайомилися з методикою колективної творчої справи та методом дискусії «Акваріум», виконували роль оптимістів, песимістів та реалістів. З’ясували, що так чи інакше, але ми причетні до створення проекту творчого вчителя.

Було проведено теоретичний семінар «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня», який довів, що швидкий розвиток науки, обсяг нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних самостійних людей, які б мали високі творчі здібності, уміли мислити, вирішувати проблеми, грамотно опрацьовували інформацію, удосконалювали себе як особистість.

Цікаво пройшов методичний диспут-тренінг «Творчість - це необхідність чи данина моді?», який викликав бажання дискутувати, спонукав усіх до творчості через ігрові вправи, міні-диспути, роботу в мікрогрупах. А психологічний консиліум «Шляхи підвищення ефективності уроку» надав психологічних порад учителям щодо підвищення ефективності уроку.Метою роботи педагогів стало визначення шляхів створення формату нового уроку, що відповідає новим вимогам суспільства.

Основне завдання сучасного вчителя – залучити учнів до активної та самостійної діяльності, перетворити їх на суб’єктів цієї діяльності. Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань. Тільки в разі такого підходу формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я, яке є одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні стане можливим.

Індивідуальну, парну та групову діяльність як складову сучасного навчання на відкритих уроках продемонстрували: вчитель математики Скоба О.О. в 9 класі з теми «Квадратична функція. Найпростіші геометричні перетворення», вчитель фізики Свергун В.В. у 8 класі з теми «Закон збереження механічної енергії».

Були запропоновані нетрадиційні уроки: «Казка вчить, як на світі жить» в 2 класі – урок-казка, вчитель С.М. Верецун , урок-змагання з історії в 7 класі з теми «Розквіт Київської Русі» (вчитель О.І. Давиденко), урок-подорож «Такі різні й такі схожі країни та народи» в 3 класі (вчитель Т.В. Ліннік), урок-досідження з географії в 5 класі з теми «Вода – найпоширеніша речовина на землі» (вчитель Н.Д. Чижевська), урок-концерт у 8 класі «Музичний зорепад французької естради» (учитель В.Д.Коновалова).

Досвідом роботи з використанням інтерактивних технологій поділились учителі української мови та літератури Ю.М. Майборода у 10 класі з теми «І.Франко. Поетична збірка «Зів'яле листя». Місце любовної творчості І.Франка»; Л.М.Рожкова у 8 класі з теми «Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні»; О.П.Бойко в 11 класі з теми «Франц Кафка. «Перевтілення». Символічність образного світу твору».

Під час уроків педагогічні працівники показали себе фахівцями справи, продемонстрували володіння інноваційними педагогічними технологіями, вміння їх використовувати. Вчителі не тільки представляли свої уроки, але й мотивували обрані ними форми та методи, проаналізували вплив їх використання на підвищення якості навчально-виховного процесу, визначили позитивні сторони й недоліки кожної моделі навчання та рівень засвоєння учнями знань, дослідили відмінність між методом роботи та технологією навчання.

На фестивалі методичних розробок уроків «Мій найкращий урок» були представлені розробки як молодих, так і досвідчених учителів: Чижевського В.В., Давиденко О.І., Майбороди Ю.М., Чижевської Н.Д., Рожкової Л.М., Скоби О.О. та панорама уроків учителів, які атестуються.

В рамках Декади цікаво й захоплююче пройшли заходи з історії: Народні ігри для учнів 1-4 класів; учні 5-8 класів взяли участь в «Історичному марафоні»; козаки 7-8 класів «долали» пороги Дніпра; старшокласники запросили всіх до Салону історичної моди «Одяг моєї родини на тлі історичної епохи». Також на високому рівні був проведений тиждень природничо- математичних наук. (Додаток 6) Під час проведення заходів були задіяні учні 7 -11 класів. Зацікавлювали учнів до вирішення екологічної проблеми, розширювали кругозір, стимулювали творчу, пізнавальну активність учнів. Підсумком декади було обговорення вчителями уроків та виховних заходів. Де обговорювались нові вимоги до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що потребує застосування інноваційних технологій на уроках природничо – математичного циклу.

При проведенні Декади педмайстерності вся методична робота була спрямована на освоєння та практичне застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів, формування в них наукового світогляду, підвищення професійної компетентності, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

Учителі нашої школи завжди знаходяться в постійному пошуку таких форм і методів навчання, які б забезпечували не тільки інтенсивне оволодіння базових знань, прагнення до навчання, розвиток творчих здібностей. Цікаві і змістовні уроки проведені в ході Декади педмайстерності були відкритими для вчителів школи і батьків. Такі уроки вносять у звичайне шкільне життя новизну, допомагають дітям емоційно сприйняти деякі поняття та явища природи, дають відчутні результати в розвитку пізнавальних здібностей школярів, сприяють цілісності навчання, формують знання на якісно новому рівні, виховують гармонійно розвинену особистість.
выдкриты уроки 216 выдкриты уроки 091выдкриты уроки 608
Наприкінці навчального року вже стало традиційним проведення фестивалю «Комп’ютерних презентацій». Майже кожний відкритий захід у школі проходить в супроводі мультимедійних засобів. Це і відкриті уроки, виховні години, конкурси, семінари, педагогічні ради  і просто звичайні уроки. Разом з вчителями, вихователями роблять ці презентаційні матеріали і учні, які знаходять час для реалізації власних творчих здібностей. І результат їх діяльності з кожним роком стає більш вагомим.

Атестація педагогічних працівників як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу. Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність.

Дотримуючись принципів загальності, колегіальності, гласності, протягом року було проатестовано 4 вчителі, з них:


 • підвищили свою категорію – 2 вчителі (Бойко О.П., Верецун С.М.);

 • підтвердили категорію – 2 вчителі (Коновалова В.Д., Давиденко О.І.);

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. В школі продумана система внутрішньо шкільного навчання вчителів які атестуються. Вчителям запропоновані різні варіанти підготовки до атестації, скоординована система індивідуальної роботи вчителя з заступником директора, керівниками шкільних методичних комісій. На допомогу вчителям розроблені наступні інформаційно-методичні матеріали: словник нових науково-методичних термінів, пакет документів «Атестація в питаннях та відповідях», карта самоосвітньої діяльності вчителя, путівник творчих звітів, особисті плани підготовки вчителя до атестації, карти готовності учителя до атестації, творчі звіти для вчителів.Методичне навчання в школі організовано впродовж всього навчального року з серпня по травень.Адміністрація школи приділяє багато уваги для психологічного комфорту та успіху в роботі вчителя.

Ретельно продумана система заохочень вчителів. В період атестації проводяться внутрішньошкільні конкурси за наступними номінаціями: «Авторський урок вчителя який атестується», «Іноваційні методи та проекти», «Методична родзинка». Учасниками конкурсу автоматично стають усі вчителі які атестуються. В квітні на святковому семінарі підводяться підсумки атестації в школі. Переможці шкільного конкурсу по номінаціям нагороджуються грамотами. За підсумками атестації в школі випускається святкова газета з поздоровленнями усіх вчителів які атестувалися.

Представлена Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Ще один шлях до підвищення професійного рівня - самоосвіта вчителя, його знайомство з новим технологіями навчання, досягненнями науки. Тому вчителями школи передплачені методичні журнали і газети України. Ефективність самоосвіти педагогів залежить від стилю управління педагогічним колективом. Зокрема, у нашій школі ми намагаємося здійснювати індивідуальний підхід до кожного вчителя, підтримувати його творчість, прагнення до самореалізації. Організація самоосвітньої діяльності відбувається на діагностичній основі, за результатами моніторингу педагогічної, методичної, психологічної підготовки педагога. Поряд із зовнішнім діагностуванням ми спонукаємо вчителя до самооцінювання й самоаналізу. Результати моніторингу зберігаємо декілька років, що забезпечує безперервне відстеження зростання педагога, дає змогу прогнозувати розвиток і стан професійного рівня. На початку кожного навчального року наші вчителі заповнюють діагностичні картки, де визначають рівень ускладнень, які в них виникають. Наприкінці кожного навчального року вчителі заповнюють методичну карту, де відтворюють свою наукову, методичну, культурологічну, педагогічну та громадську діяльність.

Крім планової самоосвітньої діяльності, ми спонукаємо вчителів до самоосвіти впродовж навчального року, під час підготовки до науково-методичних заходів, конкурсів, виставок, за результатами відвіданих у вчителя уроків.

Усі теми самоосвітньої діяльності педагогів спрямовані на розв’язання єдиної науково-методичної проблемної теми школи. Важливим напрямом діяльності дирекції школи є висвітлення успіхів учителів як засіб стимулювання самоосвіти.

система внутрішньошкільного навчання вчителів підвищує науково-методичну культуру вчителів та керівників методичних комісій школи. В педагогічному колективі створюється атмосфера творчого пошуку та зацікавленості. Відбуваються суттєві зміни в підготовці вчителів до атестації.

Самоосвіта вчителя має прогностичний та випереджальний характер, тому педагоги школи наполегливо працюють за індивідуальними освітніми маршрутами, розробляючи свої проблемні теми, які є складовою загальношкільної науково-методичної проблеми. Методами керівництва самоосвітою вчителів є анкетування, заповнення індивідуальних карток методичної діяльності, виступи на засіданнях педагогічних рад, методичних комісій, творчі звіти, участь у презентаціях досвіду роботи, фахових конкурсах. Однією із ефективних форм методичної роботи для підвищення рівня педмайстерності є творчі звіти вчителів, які атестуються. У цьому навчальному році звіт проходив у формі Панорами творчості, метою якого було ознайомлення з досвідом роботи вчителів, які проходять атестацію, удосконалення форм та методів інтерактивної взаємодії, сприяння мотивації вчителя до самовдосконалення, створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом установки вчителя на цінність самореалізації у своїй професії та відчуття впевненості в собі.Очікуваним результатом якого було:


 • включитися в обговорення питань про професійну діяльність;

 • допомогти вчителю у його становленні, формуванні власного стилю, розвитку професійного потенціалу. (Додаток 7)

Панорама творчості
«Шкільна лінія часу» «Подорож у дитинство» майборода 046
«Реклама професії вчителя історії» «Обмін думками»«У музичній вітальні» «Рука дружби»Регулярна та активна участь учителів у районних методичних об’єднаннях та семінарах-практикумах значною мірою вплинула на професійну майстерність учителів-предметників. Так , Чижевський В.В. брав участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий стан фізичного виховання школах України, у районному семінарі вчителів фізичної культури,був в суддійській бригаді обласної учнівської олімпіади з фізичної культури.(Додаток 8)

Ліннік Т.В. – член творчої групи вчителів інформатики, брала участь у засіданні вчителів, що викладають курс «Сходинки до інформатики», у районному семінарі вчителів початкових класів. Чижевська Н.Д. була учасником районного семінару «Особливості викладання англійської мови в початкових класах». Давиденко О.І. на районному семінарі директорів шкіл познайомила присутніх із досвідом роботи школи з патріотичного виховання на уроках української мови, літератури, історії та курсу «Захист Вітчизни».

Учителі нашої школи завжди знаходяться в постійному пошуку таких форм і методів навчання, які б забезпечували не тільки інтенсивне оволодіння базових знань, прагнення до навчання, розвиток творчих здібностей.

Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.

Завдяки такій поставленій методичній роботі школа постійно бере участь у інноваційній діяльності по висвітленню досвіду роботи з національно-патріотичного виховання «Виховуємо громадян – патріотів України», цим досвідом поділились педагоги Рожкова Л.М. та Давиденко О.І.. Познайомила з досвідом методичної роботи «Інновації у методичній роботі для підвищення професійної компетентності вчителів» Скоба О.О.

Також школа брала участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в школах України під керівництвом вчителя-методиста Чижевського В.В.

Школу було відзначено дипломом відділу освіти Білокуракинської РДА та дипломом Міністерства освіти й науки України за участь у конкурсі «Виховний потенціал навчального курсу «Мій рідний край - Луганщина»» (Додаток 9), (Додаток 10).

ІV. Результати інноваційної діяльності школи та плани на майбутнє

Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив нашої школи, свідчать такі найбільш вагомі результати: • підвищився рівень навчальних досягнень учнів ;

 • спостерігається зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх інформаційної культури;

 • збільшилась кількість учнів школи, що вступили до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV ступеня акредитації .

Завдяки ефективному управлінню інноваційними процесами в школі встановлюється баланс між прогнозованими результатами та кадрами, наявними ресурсами, невикористаними резервами.

У пошуках ідей, нових технологій, під час їх реалізації зростає рівень компетентності та професіоналізму педагогів. Упродовж роботи в інноваційному режимі зростає статус школи. Максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагога відбувається протягом року. Народжуються нові ідеї, удосконалюються відомі методи, проходять за різною тематикою засідання круглих столів, семінарів, поступають до друку нові розробки, які народились у вирі педагогічного життя. Весь колектив живе цими подіями, йде конкуренція за право бути кращим.В майбутньому ми плануємо:

 1. Продовжити роботу над науково-методичною темою школи.

 2. Забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики, впроваджувати нові методи і прийоми навчання й виховання учнів школи.

 3. Залучати вчителів до інноваційної діяльності.

 4. Постійно підвищувати методичну підготовку вчителів , шляхом обміну досвідом успішної педагогічної діяльності та створення умов для самоосвіти вчителів, залучати їх до участі у конкурсі "Вчитель року".

 5. Підвищувати рівень роботи з обдарованими дітьми.

 6. Впроваджувати проектні технології в методичній роботі школи.

Особливістю проектного методу є те, що в основу створюваних моделей  покладається не безальтернативний план досягнення поставлених цілей, а проект з передбаченими пунктами варіативного розвитку подій, що репрезентують етапи діяльності, у яких можуть дістати поштовх до реалізації кілька сценаріїв керованої системи. З огляду на те, що головними завданнями оптимізації методичної роботи на сучасному етапі є уникнення формалізму, подолання категоричності й регламентації, поверхового ознайомлення з теоретичними розробками, нав'язування  новомодних  її форм, а натомість — спрямування цієї ланки педагогічної системи на активізацію й розвиток творчих здібностей, самореалізацію в професійній діяльності як окремого вчителя, так і всього педагогічного колективу, проектна діяльність є однією з найефективніших форм її  організації.Тому ми обираємо саме цю форму роботи і чекаємо високих результатів:

 • популяризація досвіду роботи ЗОШ;

 • зростання показників конкурентоспроможності закладу;

 • формування колективу «однодумців»;

 • внутрішнє «перепрофілювання» педагогів;

 • відмова від стереотипів мислення та шаблонної педагогіки;

 • зростання мотиву самоосвіти;

 • зростання фахового і кваліфікаційного рівня педагогів;

 • зростання інноваційної активності вчителів, продукування авторських технологій виховання та навчання учнів.

Результати роботи учителів школи довели ефективність інноваційних форм методичної роботи. Так, значно зросли показники готовності вчителя до дослідницької діяльності, його бажання вдосконалювати свою майстерність на основі інноваційної роботи, уміння (і певною мірою потреба) теоретично обґрунтувати свої практичні дослідження та розробити до них методичне забезпечення.     Проте навіть творча робота може лише послужити поштовхом, але не дасть значних зрушень і тривалого ефекту без системного підходу до розвитку ініціативи й потреби самореалізації у творчій діяльності більшості членів колективу.

Отже, важливе значення має систематична, згуртована, наповнена інноваціями, методична робота, яка спрямована на розробку моделі професійно компетентного педагога освітнього закладу нового типу та формування особистісного вектору розвитку професійної майстерності вчителя, творчості, креативності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал