I. Тема Будівельна продукція на ринкуСторінка1/8
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

i.Тема 1. Будівельна продукція на ринку

ii.Зміст:


Техніко-економічні особливості продукції будівництва.

Організаційні форми капітального будівництва.

Характеристика учасників інвестиційного процесу.

Продаж готової будівельної продукції.

Поняття про тендери

iii.1.Техніко-економічні особливості продукції будівництва.

iv.Капітальне будівництво – галузь народного господарства, яка створює нові і реконструює діючі основні фонди.

v.Економіка будівництва – це наука, яка вивчає систему управління будівництва і його господарчі механізми, виявляє умови і фактори ефективної господарської діяльності на всіх стадіях будівельного процесу.

Економіка будівництва тісно пов’язана, з однієї сторони, з науковими дисциплінами, що вивчають економічні закони суспільного виробництва, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ на різних етапах його розвитку, а з іншої, вона будується на досягненні спеціальних наукових дисциплін, що вивчають речовинні фактори виробництва, такі як “Організація і технологія будівельного виробництва”, “Будівельні конструкції”, “Основи та фундаменти”, “Обчислювальна техніка” ті інші.

vi. “Економіка будівництва” є теоретичною основою для соціально-економічних дисциплін - “Фінансування та кредитування будівництва”, “Економіка праці в будівництві”, “Планування капітального будівництва”.

vii.Складність вивчення економічних аспектів капітального будівництва полягає в різноманітності організаційних та господарських форм процесу будівельного виробництва, великій кількості учасників, які мають різні мету та задачі. (В процесі будівництва, як правило приймають участь – інвестор – замовник – проектувальник – підрядник – спеціалізовані субпідрядні організації).

viii.


ix.Задачі економічного будівництва:

 1. Удосконалення організаційних форм в усіх рамках управління

  1. Розробка економічних методів управління:

   • економічне стимулювання;

   • розробка оціночних показників;

   • економічно-правові акти.

  2. Планування капіталовкладень у організацію виробництва з метою найбільш повного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

  3. Дослідження економічності ефективності інвестицій.

  4. Розробка основ будівельного проектування обґрунтування проектних і організаційних рішень.

 2. Створення базисних взаємопов’язаних вартісних натуральних і відносних нормативів для техніко-економічного регулювання будівельного виробництва на всіх його етапах і для контролю за ним.

 3. Вивчення ресурсів капітального будівництва (люди, машини, механізми, ефективність їх використання).

x.

xi. Знання та вміння інженера будівельника.

Для ефективного вирішення різних господарчих задач інженер будівельник повинен бути добре підготовленим теоретично та методично.

xii.Для цього необхідно: • Засвоїти основні поняття по курсу;

 • Вивчити галузеві особливості і їх вплив на діяльність будівельної організації;

 • Ознайомитись з основними законодавчими і нормативними актами будівельної організації;

 • Розвиток виробничих навичок в роботі з нормативною, спеціальною і законодавчою літературою;

 • Вивчення основ інвестиційної діяльності і принципи ефективності використання капітальних вкладень;

 • Вивчити формування і шляхи найбільш ефективного використання основних ресурсів будівельного виробництва (людей, матеріалів, техніки);

 • Обґрунтування найбільш ефективних проектних рішень в будівництві об’єктів;

 • Вірно оцінювати економічну ситуацію і прогнозувати можливі зміни на ринку будівельних послуг;

 • Мати уявлення о методах розробки бізнес – плану , тендерної документації, інших фінансово-економічних документів, необхідних для участі в торгах з метою отримання замовлення на виконання.

xiii.

xiv.Продукцією галузі будівництва – є закінчені будівництвом і здані в експлуатацію заводи і фабрики, залізничні та автошляхи, електричні станції, судоходні канали, порти, житлові будинки та інші об’єкти, які представляють основні фонди країни.

xv. Створенням основних фондів займається галузь капітального будівництва. Крім утворення основних фондів (ОФ) до функцій капітального будівництва відносяться: реконструкція та технічне переобладнання існуючих ОФ. Тому основна задача капітального будівництва – це розширене відтворення та прискорене оновлення основних фондів народного господарства.

xvi. Капітальне будівництво як галузь включає проектно-вишукувальні інститути, науково-дослідні, будівельні і монтажні організації, виробництво будівельних матеріалів, підприємства будівельної індустрії, транспорт.

xvii. Будівельний процес складається з трьох етапів:


 1. Підготовка будівництва.

 2. Саме будівництво.

 3. Реалізація будівельної продукції.

xviii.Підготовка будівництва здійснюється по наступним направленням: техніко-економічне дослідження доцільності будівництва об’єкта, проектування об’єкту та інженерно-технічна підготовка до будівництва.

xix. На етапі, коли здійснюється будівництво, на будівельному майданчику відбувається з’єднання усіх технологічних елементів будівельного процесу, в результаті функціонування яких утворюється будівельна продукція. На даному етапі формуються сукупні фактичні витрати будівельного виробництва, матеріально-речовинні елементи будинків і споруд, їх архітектурно-будівельна виразність і якість.

xx. На третьому етапі – реалізація будівельної продукції – відбувається ввід закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію і передача їх замовнику як основні фонди.

xxi. Трьом етапам відтворення відповідають три стадії кругообігу капітальних вкладень:

xxii.1). Виробництво як продуктивна форма створення основних фондів.

xxiii.2). Реалізація як форма перетворення будівельної родукції в основні фонди.

xxiv.3). Підготовка наступного циклу відтворення з метою наступного перетворення грошових фондів в прдуктивні.

xxv.Чим більший ступінь взаємодії усіх компонентів відтворення в часі та просторі, тим вище економічна ефективність будівництва.

xxvi.

Економічна суть будівельного процесу виражається затратами на його здійснення. Затрити пов’язані з виробничо-господарською діяльністю виробничих організацій. Затрати поділяються на одноразові і поточні.xxvii. Одноразові – основні фонди будівельних організацій, матеріальні запаси в оборотних засобах, незавершене будівництво.

xxviii. Поточні – це всі витрати на будівництво: затрати на амортизаційні відрахування, заробітна плата, будівельні матеріали, інші затрати. Загальна сума поточних затрат складає собівартість будівельно0монтажних робіт.

xxix.

xxx.Техніко-економічні особливості будівництва: 1. продукція нерухома, великого розміру, багато детальна, має велику масу, пов’язана з багатьма галузями народного господарства, матеріалоємна.

 2. капіталоємка, характеризується довгими строками будівництва, довгі строки експлуатації.

 3. виробництво робіт на свіжому повітрі, залежить від кліматичних умов, інколи роботи носять сезонний характер.

 4. будівельне виробництво є рухомим. Це створює труднощі з постійними кадрами, вимагає великих транспортних витрат, вимагає затрат на тимчасові будівлі і споруди.

 5. особливий характер заготовок будівельної продукції. Традиційно замовник розраховується з підрядником не за готовий об’єкт, а за його частину, закінчений вид робіт чи конструктивний елемент, або помісячно, поквартально і т.д.xxxi.2. Організаційні форми капітального будівництва.

В капітальному будівництві існують наступні організаційні форми будівництва: госодарський спосіб, підрядний спосіб, будівництво об’єктів “під ключ”, мішаний.

xxxii. При господарському способі будівництво об’єктів здійснюється власними силами засновника чи інвестора. Для цього в організаційній структурі замовника створюється будівельно-монтажний підрозділ, який і здійснює будівництво. Даний спосіб застосовують при реконструкціях чи розширенні існуючих підприємств, при будівництві незначних об’єктів, тобто в тих умовах, коли немає можливості організувати рівномірне завантаження будівельних кадрів. Недоліки: мала оснащеність високопродуктивною технікою, невисокий рівель кваліфікації робочих, неритмічність будівельних процесів, низький рівень продуктивності праці. Переваги: скорочення часу на різні погодження, які пов’язані із залученням підрядних організацій, загальна зацікавленість колективу та керівництва у швидкому і якісному проведенні робіт.

xxxiii. При підрядному способі будівельного об’єкту здійснюється постійно-діючими спеціальними будівельними і монтажними організаціями за договором із замовником. Замовник дає підряднику майданчиу для будівництва, видає проектно-кошторисну документацію, забезпечує фінансування, постачає технологічне, енергетичне та інші види обладнання, здійснює технічний нагляд.

xxxiv. При формі будівництво об’єктів “під ключ” функції замовника передаються генеральному підряднику. Перевага: збільшується зацікавленість генпідрядника в економічному витрачанні кошторисного ліміту.

xxxv.Мішаний спосіб – здійснююється виробнича кооперація підрядної організації та замовника; основні конструкції будівель та споруд виконують підрядним способом, решту робіт – господарським.

xxxvi.

xxxvii.3. Характеристика учасників інвестиційного процесуxxxviii. В системі капітального будівництва в якості основних учасників інвестиційного процесу виступають організації, які відповідно виконаним функціям називаються: інвестор, замовник, забудовник, підрядник і проектувальник. Інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який здійснює фінансування будівельного об’єкту за власні чи за позичені засоби. Інвестор визначає сферу капітальних вкладень, розробляє умови контрактів на будівництво об’єкту; приймає рішення відносно організаційних форм будівництва з метою визначення проектувальника, підрядника, постачальника шляхом об’яви торгів чи власних пропозицій, здійснює фінансово-кредитні відносини з учасниками інвестиційного процесу. Інвестор може виступати в ролі замовника, кредитора, покупця будівельної продукції, забудовника.

xxxix. В якості інвестиції інвестор може використовувати: грошові засоби, банківські депозитні вклади, акції, облігації, векселя; рухоме і нерухоме майно; інтелектуальні цінності; земельні ділянки, інші природні ресурси.

xl. Замовник – юридична та фізична особа, яка прийняла на себе функції організатора і керівника по будівництву об’єкту, починаючи від розробки техніко-економічного обгрунтування і до здачі об’єкта в експлуатацію.

xli. Забудовник – юридична чи фізична особа, яка має права на земельну ділянку під забудову. Замовник на правах оренди використовує цю ділянку.

xlii. Підрядник – будівельна фірма, яка здійснює за договором підряду будівництво об’єкта.

xliii. Проектувальник – проектна чи науково-дослідна фірма, яка здійснює за договором чи контрактом із замовником розробку проекту об’єкта.

xliv.

xlv.4. Види продажу будівельної продукції.xlvi.

xlvii.1. Об’єкти на замовлення: спочатку підрядник шукає замовника. Після затвердження проектної документації створюється продукція. Замовник розраховується не за всю продукцію відразу, а за її частину. Оплата здійснюється помісячно, поквартально або за виконані види робіт чи завершені конструктивні елементи.

На виконані обсяги робіт складають акт приняття робіт. На основі акту прийняття складається довідка вартості виконаних робіт, в якій вартість робіт в базисних цінах 1997 року приводиться до поточного рівня цін, враховуються обов’язкові відрахування і подорожання, податки. Це затверджується підписами замовника і підрядника.

xlviii.2. Об’єкти на продаж. Підрядник за свої або за залучені кошти будує актуальний об’єкт і продає його з аукціону. Є ризик понести збитки, якщо об’єкт на момент продажу не буде користуватися попитом. В тому випадку, коли бажаючих купити буде декілька, такий об’єкт може бути проданий за ціну, яка забезпечить високі прибутки для будівельної фірми.

xlix.3. Об’єкти будуються підрядником за свої кошти, в процесі будівництва знаходять замовника. Об’єкт закінчують з врахуванням побажань замовника.

l.

li.5. Поняття про тендери.31.01.1997 р. Об’єкти капітального будівництва, які зводяться за державні кошти, зводяться підрядником, призначеним через тендер.

lii. Тендер підрядні торги, де підрядника вибирають кращого з кількох, що приймають участь в конкурсі.

Рішення про проведення торгів (тендерів) приймається

замовником за наявності достатніх інвестицій для здійснення

будівництва або документально підтверджених фінансових гарантій

щодо своєчасного одержання необхідних для виконання замовлення

коштів.

liii. Процедура тендеру: 1. Оголошують в засобах масової інформації про проведення тендера.

 2. Збираюить заяви від будівельних фірм, які бажають прийняти участь в конкурсі.

До участі у торгах (тендерах) не допускаються підрядники

або їх участь у торгах (тендерах) може бути припинена у разі, коли

вони:


 • визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про

 • банкрутство;

 • перебувають в стадії ліквідації;

 • припинили свою господарську діяльність;

 • не мають ліцензії на виконання відповідних робіт в Україні;

 • подали необ'єктивну інформацію про свою професійну готовність

 • виконати замовлення, а також щодо наявності виробничих

 • потужностей, фінансової надійності.Способи проведення торгів (тендерів)
У разі очікуваної (розрахункової) вартості будівництва, що

дорівнює або перевищує 200 тис.гривень, торги (тендери) можуть

бути:


 • відкритими, коли всі заінтересовані підрядники мають право подавати тендерні пропозиції;

 • відкритими з попередньою кваліфікацією, коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті претенденти, які за результатами попередньої кваліфікацій допущені до участі у торгах (тендерах);

 • закритими, коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті підрядники, які одержали від замовника запрошення до торгів .

Основним видом проведення торгів (тендерів) є відкритий

спосіб.

Відкриті торги (тендери) з попередньою кваліфікацієюпретендентів проводяться у разі, коли кількість претендентів

перевищує шість осіб або коли це передбачено умовами торгів

(тендерів).

Закриті торги (тендери) проводяться у разі, коли: • кількість підрядників, здатних виконати контракт, обмежено;

 • витрати на проведення відкритих торгів (тендерів) будуть

 • невиправдано великими порівняно з вартістю замовлення;

 • проведення відкритих торгів (тендерів) недоцільне через інші

причини (таємність, терміновість робіт тощо).
У зазначених випадках замовник запрошує до участі у торгах (тендерах) таку кількість підрядників, яка б забезпечила збереження конкуренції, але не менш як 3 підрядники.
Рішення щодо проведення закритих торгів (тендерів) приймається замовником за погодженням з органом, який забезпечує фінансування замовлення.

 1. Від підрядника приймають оферту – інформацію про те, як швидко підрядник може побудувати будівлю, за яку ціну, описується стан самої форми.

 2. Оферти надсилаються в тендерний комітет в закритих конвертах і зберігаються в сейфах.

 3. В призначений день і час тендерний комітет, в який входять представники замовника, проектувальника, зацікавлених організацій, розкривають конверти і розглядають пропозиції.

 4. В результаті визначають переможця, з яким замовник підписує контракт на будівництво.

акцепт - письмове повідомлення замовником переможця торгів

(тендерів), яке засвідчує прийняття його тендерної пропозиції і

згоду на її оплату.

liv.Тендер дозволяє будувати швидке та якісне.

lv.

lvi.ТЕМА: 2. Будівельна організація як субєкт господарювання.lvii. 1.1.основні риси, завдання і функції.

lviii.


lix.

lx.Будівельна організація – це уособлена виробнича одиниця, основою якої є професійно-організований трудовий колектив, здатний із допомогою наявних засобів виробництва виробляти споживачеві будівельну продукцію та будівельні послуги (ремонтно-буд. роботи). Це самостійний субєкт ринку, що має юридичні права.

lxi.Сучасна будівельна організація має всі основні риси підприємства, а саме:


 • організаційна єдність: будівельна організація – це певним чином організований колектив зі своєю внутрішньою виробничою структурою та порядком управління;

 • певний комплекс засобів виробництва: будівельна організація поєднує економічні ресурси для виробнацтва матеріальних благ із метою максимізації прибутку;

 • майнова відповідальність: будівельна організація несе повну відповідальність усім своїм майном за різними зобовязаннями;

 • єдиноначальність: будівельна організація передбачає єдиноначальність, засновану на прямих сумах формах управління;

 • самостійність: виступає у господарському обігу від власного імені, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банках, круглу печатку, дозвіл на виробництво БМР і реалізацію своєї продукції;

 • оперативно-господарська й економічна самостійність: будівельна організація сама здійснює різні угоди й операції, сама отримує прибуток або несе збитки, за рахунок прибутку забеспечує стабільний фісований стан.

lxii.Таким чином будівельна організація – будівельне підприємство

lxiii.


lxiv.Внутрішнє середовище будівельної організації – це :

lxv.


lxvi.

lxvii.люди засоби виробництва

lxviii.

lxix. виробництвоlxx.

lxxi.гроші інформація

lxxii.


lxxiii.

lxxiv.


lxxv. Результат діяльності:

lxxvi. будівлі, роботи, споруди.

lxxvii.

lxxviii.


lxxix.

lxxx.


lxxxi.

lxxxii.Зовнішнє середовище:lxxxiii.

lxxxiv. центральні та місцеві органи влади

lxxxv.↕

lxxxvi.постачальники ↔ будівельна організація ↔ споживачіlxxxvii. ↕

lxxxviii. населення, що проживає навколо будівельної організації

lxxxix.

xc.Найважливішим завданням будівельної організації є: • отримання доходу власником будівельної організації;

 • забеспечення споживачів будівельною продукцією;

 • забеспечення персоналу будівельної організації зарплатою, нормальними умовами праці та можливістю професійного росту;

 • створення робочих місць для населення, яке проживає біля будівельної організації;

 • охорона навколишнього середовища;

 • недопускання перебоїв у будівельній організації.

xci.Завдання будівельної організації визначаються:

 • інтересами власника;

 • розмірами капіталу;

 • ситуацією всерединібудівельної організації;

 • зовнішнім середовищем.

xcii.Найважливішим завданням будівельної організації є отримання доходу за рахунок реалізації будівельної продукції.

xciii. Осовні функції будівельної організації: • будівництво будинків, споруд;

 • продаж і своєчасна здача в експлуатацію обєктів будівництва;

 • матеріально-технічне забеспечення будівельного виробництва;

 • управління і організація праці персоналу будівельної організації;

 • розвиток і зростання обсягів виробництва;

 • підприємництво;

 • сплата податків, перерахування обовязкових і добровільних внесків у бюджет і інші фінансові органи;

 • дотримання діючих норм, стандартів, державних законів.

xciv.

 1. Правові форми, принципи та види діяльності будівельної організації.

xcv.За видами та характером діяльність поділяється на виробничу й збуткову, виробничо-підприємницьку, комерційну й інжинірингову:

 • визначальна діяльність – є збуткова й виробнича: будівельна організація постійно виробляє будівельну продукцію, збут діяльністьхарактеризується можливістю реалізації та отримання максимум доходів.

 • до виробничого підприємства належить діяльність ,будівельної організації, що спрямована на виробництво такої будівельної продукції і послуг, за які споживач готовий сьогодні сплатити гроші. Вихідні найважливіші елементи виробничого підприємства – це вибір основної сфери діяльності, наявність фінансових і матеріальних ресурсів, особисті риси підприємця. Результат виробничо-підприємницької діяльності – є виробництво будівельної продукції, надання послуг, які потребують реалізації.

 • комерційна діяльність характеризується товарно-грошовими відносинами. На відміну від виробничо-підприємницької діяльності тут немає виробництва будівельної продукції.

 • інжинірингово діяльність – це надання на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг щодо реалізації великих інвестиційних і будівельних проектів.

xcvi.За формою власності відповідно до Закону України “Про власність” у нашій державі можуть діяти такі будівельні організації:

 • державні будівельні організації, засновані на державній власності;

 • колективні будівельні організації, засновані на власності трудового колективу, кооперативу,іншого статутного товариства, громадянської та релігійної організації;

 • спільні будівельні організації, засновані на базі обєднання майна різних власників, у тому числі іноземних держав;

 • орендні будівельні організації, передані державою або власником, у повне господарське відання колективу. Володіння власністю залишається у компетенції держави-власника, функціонування виробничих та інших підрозділів передається колективу.

 • приватні будівельні фірми, засновані на приватній власності фізичними особами з використанням тільки своєї праці;

 • сімейні будівельні фірми, засновані на власності та праці членів однієї сімї, які проживають разом.

xcvii.Будівельні організації можуть на договірних засадах добровільно обєднуватися у корпорації, концерни, асоціації, фірми.

xcviii. У своїй діяльності будівельні організації (БО) використовують такі принципи ринкової економіки: • свобода підприємництва, повна господарська самостійність;

 • використання різних форм власності;

 • вільні ціни, крім тих, що регулює держава;

 • антимонопольна діяльність;

 • відкритість внутрішнього ринку (свобода виходу на зовнішні ринки);

 • договірні форми між господарюючими субєктами.

xcix.Вибір стратегії БО у даний час залежить від :

 • недостатня забеспеченість фінансовими ресурсами замовників;

 • зростання цін на будівельну продукцію, матеріали, транспорт, що призводить до подорожу бідівельних робіт;

 • пріоритетність договорних відносин;

 • жорсткі умиви конкуренції між БО;

 • високі вимоги замовників, споживачів, постачальників;

 • соціальна нестабільність у країні;

 • розвиток нових організаційно-правових фірм господарювання із залученням до управління акціонерів, пайовиків.

 1. Структура будівельних організацій

c.

Структура будівельної організації – це складні співвідношення її внутрішніх ланок виробництв: підрозділів основного виробництва, підсобного виробництва, обслуговуючих господарств, відділів, лабораторій – все це складає єдину будівельну організацію.

ci.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал