И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка34/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Назва Кількість (шт.)Об’єкти натуральні

Вологі препарати

Розвиток бджоли 2Колекції

Представники рядів комах 5

Бджола медоносна 3

Розвиток травневого хруща 3

Розвиток шовковичного шовкопряда 3

Шкідники лісу 3

Шкідники поля 3

Шкідники саду 3

Шкідники городу 3

Прилади

Мікроскопи 2

Лупи 10

Приладдя для дослідів

Лабораторний посуд

Банки з притертою пробкою 5

Піпетки очні 10

Пробірки біологічні 20

Пробірки демонстраційні 5

Скло предметнее 10

Скло накривне 20

Набір скляних трубок 1

Пінцети 5

Екскурсійне обладнання

Коробки ентомологічні 3

Булавки ентомологічні 30

Сачки водяні 5

Сачки ентомологічні 5

Друковані посібники

Альбоми демонстраційного матеріалу з ентомології 2

Транспаранти:

Зовнішня будова комахи 1

Внутрішня будова комахи 1

Внутрішня будова павука 1

Внутрішня будова бджоли 1

Роздавальний дидактичний матеріал

Картки для лабораторних і практичних робіт 1Засоби аудіовізуальні

Відеофільми: 30

Клас комахи 1

Клас павукоподібні 1

Хижі жуки 1

Розвиток комах з повним перетворенням 1

Розвиток комах з неповним перетворенням 1

Життя бджолиної сім’ї 1

Жуки 1

Мурашки 1


ЛІТЕРАТУРА

1. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Издание третье, дополненное. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с.

2. Бродский А.К. Механика полета насекомых и эволюция их крылового аппарата. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 207 с.

3. Вестхайде В. Зоология беспозвоночных в двух томах /В. Вестхайде, Р. Ригера. Пер. с нем. под ред. проф. А.В. Чесунова. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2008.

4. Грибакин Ф.Г. Механизмы фоторецепции насекомых. – Л.: Наука, 1981. – 213 с.

5. Жерихин В.В. Насекомые в экосистемах суши // Историческое развитие класса насекомых. – М.: Наука, 1980. – С.189-223.

6. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Агропромиздат, 1986. – 306 с.

7. Историческое развитие класса насекомых // Тр. ПИН АН СССР. – Т.178. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

8. Корнелио М.П. Школьный атлас – определитель бабочек: книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 254 с.

9. Кочетова Н.И., Парамонова И.М. Они должны жить. Насекомые и ракообразные: альбом/ худ. Федоров В.В. авт. текста Н.И. Кочетова, И.М. Парамонова. – М.: Агропромиздат, 1989. – 64 с., ил. – ISBN 5-10-000040-6.

10. Козлов М.А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных/ М.А. Козлов, И.М. Олигер. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.

11. Мазурмович Б. М., Коваль В. П. Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика / Б.М. Мазурмович, В.П. Коваль. — К.: Вища шк., 1982. — 184 с.

12. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання у процесі дослідницької роботи. – Хмельницький: «Майбуття», 1994. – 86 с.

13. Росс Г. Энтомология /Г.Росс, И. Росс, Д.Росс. – М.: Мир, 1985. – 174 с.

14. Словарь-справочник энтомолога / С.П. Белошапкин и др. – М.: Нива России, 1992. – 334 с.

15. Талпош В.С. Зоологія. Словник-довідник. Поняття, терміни. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000. — 240 с.

16. Фролова Е.Н. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1985. – 231 с.

17. Цибульська Г.М. Корисні комахи. – К.: Реклама, 1978. – 27 с.

18. Чернышев В.Б. Экология насекомых. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 304 с.

19. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних / Г.Й. Щербак, Д.Б. Царичкова, Ю.Г. Вервес. — К.: Либідь, 1997. — Книга 3. — 318 с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність навчальної програми пов’язана з тим, що біологія людини як навчальна дисципліна є значно ширшою, ніж анатомія та фізіологія людини.

Предметом вивчення біології людини є цілий комплекс понять, пов’язаних з людиною, її походженням, популяціями, харчовими ресурсами, типологією, фізіологічними, морфологічними, генетичними особливостями, особливим впливом на довкілля.

Вступна характеристика предмету: біологія людини – наука про походження, еволюцію, анатомію, фізіологію, розвиток, поведінку, географічне розселення людей.

Освітня концепція предмету: формування навичок здорового способу життя, поглиблене вивчення анатомії, фізіології, гігієни людини, орієнтація на подальше навчання на медичних чи біологічних факультетах.

Мета програми: сформувати цілісне уявлення про будову та функції організму людини.

Основні завдання програми:

• дати уявлення про науковий метод пізнання світу;

• сформувати структурно-функціональний підхід до вивчення організму людини;

• забезпечити поглиблене вивчення анатомії та фізіології людини;

• систематизувати базові знання;

• виробити чітке розуміння зв’язку біології людини з іншими біологічними науками: генетикою, біохімією, цитологією, гістологією, екологією, порівняльною анатомією та фізіологією тварин;

• сформувати навички самостійного опрацювання наукової літератури, формулювання власної думки.

Методи занять: методи проблемного діалогу (дискусії, дебати, брейн-ринги, конференції), практичні методи (практикуми, спостереження, експерименти), мультимедійні, когнітивні методи.

Форми організації занять: навчальні, лабораторні, дослідницькі, виїзні; відеолекторії, екскурсії.

Крім теоретичних занять, передбачено проведення лабораторних робіт, екскурсій до науково-дослідних установ, зустрічей з викладачами вищих навчальних закладів, виконання наукових робіт в МАН. Належна увага приділяється розвитку особистості та реалізації творчих здібностей учнів.

Перевірка та оцінювання знань учнів: на поточних заняттях – співбесіди, тестування; після вивчення розділу – контрольна робота, виконання практичних робіт, комп’ютерне тестування.

Програма розрахована на використання в роботі творчих учнівських об’єднань основного рівня. До занять залучаються учні 8-9-х класів. Навчальна програма передбачає один рік навчання, основний рівень – 144 год. на рік/4 год. на тиждень.У разі потреби до програми можуть вно ситися часткові зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на ви вчення окремих тем.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ. Науковий метод пізнання. Основні поняття

4

4

8

2.

Тканини

4

8

12

3.

Опорно-рухова система

6

4

10

4.

Внутрішнє середовище організму

4

8

12

5.

Імунітет

2

-

2

6.

Серцево-судинна система

6

10

16

7.

Дихальна система

4

4

8

8.

Травна система

8

4

12

9.

Обмін речовин та перетворення енергії

6

4

10

10.

Видільна система

2

-

2

11.

Шкіра

-

4

4

12.

Статева система. Розмноження, онтогенез

4

-

4

13.

Нейрогуморальна регуляція функцій

6

4

10

14.

Сенсорні системи

6

4

10

15.

Вища нервова діяльність

4

4

8

16.

Екологічна фізіологія

4

-

4

17.

Фізіологія праці та спорту

4

-

4

18.

Основи гігієни людини

4

-

4

19.

Підсумкові заняття

4

-

4

Разом:

82

62

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ. Науковий метод пізнання. Основні поняття (8 год.)

Місце анатомії та фізіології людини у комплексі біологічних наук. Науковий метод пізнання. Виникнення і розвиток науки. Наукові парадигми і концепції як моделі реальності. Основні поняття: анатомія, фізіологія, функція, процес, механізм, система, орган, тканина. Наукова термінологія.

Структурна й функціональна організація клітини. Зв’язок між структурою та функцією. Методи фізіологічних досліджень (пригнічення та стимулювання функцій, реєстрація електричної активності, моделювання).

Розділ 1. Тканини (12 год.)

1.1. Поняття про гістологію. Класифікація тканин.

1.2. Епітеліальна тканина, її типи та характеристика.

1.3. Сполучна тканина, її види (кров, лімфа, пухка та щільна сполучні тканини, жирова, ретикулярна, хрящова, кісткова) та характеристика.

1.4. М’язова тканина, її види (посмугована, непосмугована, серцева) та характеристика.

1.5. Нервова тканина, її види (нейрони, нейроглія) та характеристика.Лабораторні роботи:

1. Будова та правила роботи з мікроскопом.

2. Вивчення клітин епітелію ротової порожнини людини.

3. Методика приготування тимчасових гістологічних препаратів.

4. Вивчення особливостей будови тканин.

Розділ 2. Опорно-рухова система (10 год.)

2.1. Будова скелета. Хребет, грудна клітка, верхні та нижні кінцівки, череп. Сполучення кісток: безперервні (синдесмоз, синхондроз, симфіз, синостоз) та суглоби. Функції скелета.

2.2. Будова м’язів. М’язи голови, шиї, спини, грудей, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Клітинна фізіологія посмугованих м’язів: будова філаментів, механізм скорочення. Енергетичні системи м’язової тканини. Особливості функціонування непосмугованих м’язів. Рухові одиниці м’яза. Сила та робота м’язів. Втома м’язів та її значення.

Лабораторні роботи.

1. Надання першої допомоги при травмах.

2. Пряме та непряме подразнення м’яза.

3. Ергографія.Розділ 3. Внутрішнє середовище організму (12 год.)

3.1. Внутрішнє середовище організму. Зв’язок між його складовими (кров, лімфа, тканинна рідина). Поняття про гомеостаз. Механізми підтримання гомеостазу.

3.2. Кров, її склад та функції. Плазма та формені елементи. Еритроцити, їхні функції. Гемоглобін. Швидкість зсідання еритроцитів. Лейкоцити, їхні функції. Лейкоцитарна формула. Тромбоцити. Механізм зсідання крові. Системи груп крові (АВ0, система резус та інші).

Екскурсія до станції переливання крові.

Лабораторні роботи:

1. Вивчення мікроскопічної будови крові.

2. Визначення кількості гемоглобіну.

3. Підрахунок формених елементів крові.

4. Визначення швидкості осідання еритроцитів.

5. Визначення груп крові та резус-фактора.

6. Розв’язання ситуативних задач.

Розділ 4. Імунітет (2 год.)

4.1. Імунітет неспецифічний та специфічний.

4.2. Імунокомпетентні клітини.

4.3. Види природного та штучного імунітету.Розділ 5. Серцево-судинна система (16 год.)

5.1. Серце. Клапани серця. Будова та властивості міокарда. Автоматія серця. Механічні та електричні прояви роботи серця. Серцевий цикл. Нервова та гуморальна регуляція роботи серця. Механічна саморегуляція серця (закон Франка-Старлінга).

5.2. Кровообіг. Судини. Судини великого та малого кіл кровообігу. Функціональна класифікація судин. Рух крові по судинах. Капілярний кровообіг. Механізми транскапілярного транспорту. Судинний тонус. Нервова та гуморальна регуляція кровообігу.

5.3. Лімфатична система, її будова та функції.Лабораторні роботи:

1. Надання першої допомоги при зупинці серця.

2. Електрокардіографія.

3. Аускультація серця.

4. Вплив фізичного навантаження на показники пульсу та кров’яного тиску.

5. Надання першої допомоги при кровотечах.Розділ 6. Дихальна система (8 год.)

6.1. Повітроносні шляхи. Легені. Ацинус. Плевра.

6.2. Дихання. Легеневі об’єми. Дифузія газів. Транспорт газів кров’ю. Нейрогуморальна регуляція дихання.

6.3. Дихання за різних умов (фізичне навантаження, підвищений чи знижений атмосферний тиск).Лабораторні роботи:

1. Надання першої допомоги при зупинці дихання.

2. Спірометрія.

3. Спірографія, рефлекторні впливи на дихання.Розділ 7. Травна система (13 год.)

7.1. Травлення та його механізми (секреція, моторика, транспорт). Регуляція травлення. Типи травлення.

7.2. Травна система. Травлення у ротовій порожнині. Регуляція салівації. Глотка та стравохід. Ковтання. Шлунок. Травлення в шлунку. Регуляція шлункової секреції. Тонкий кишечник. Травні залози (печінка, підшлункова залоза, кишкові залози). Товстий кишечник. Очеревина.

7.3. Всмоктування. Голод. Спрага.Лабораторні роботи:

1. Визначення активності слинної амілази.

2. Вивчення рентгенівських знімків шлунка, відділів кишечника.

3. Рішення ситуативних задач.Розділ 8. Обмін речовин та перетворення енергії (10 год.)

8.1. Метаболічні процеси (пластичний та енергетичний обмін). Схема метаболізму. Шляхи отримання енергії. Енергетичний обмін (катаболізм) та його етапи. Закон Рубнера. Терморегуляція. Правило ізодинамії.

8.2. Обмін білків, вуглеводів, жирів. Вітаміни. Водно-сольовий обмін.

Лабораторні роботи:

1. Розрахунок ефективності основного та енергетичного обмінів.

2. Складання харчових раціонів.

Розділ 9. Видільна система (2 год.)

9.1. Поняття про екскрети. Органи виділення (нирки, легені, шкіра, печінка, товстий кишечник).

9.2. Будова та функції нирок. Нефрон. Етапи сечоутворення. Нейрогуморальна регуляція діурезу.

Розділ 10. Шкіра (4 год.)

10.1. Будова та функції шкіри.

10.2. Похідні шкіри (нігті, волосся, потові та сальні залози).

Лабораторні роботи:

1. Визначення ступеня теплової та холодової адаптації.

2. Вивчення будови шкіри та її похідних.

Розділ 11. Статева система. Розмноження. Онтогенез (6 год.)

11.1. Чоловіча та жіноча статеві системи. Статеві клітини. Запліднення, вагітність, пологи.

11.2. Онтогенез. Демографічні проблеми у світі та в Україні.

Розділ 12. Нейрогуморальна регуляція функцій (14 год.)

12.1. Механізми регуляції функцій організму. Неспеціалізований та спеціалізований контроль метаболізму. Інформони (нейромедіатори, гормони, антитіла).

12.2. Ендокринні залози. Регуляція функцій ендокринної системи. Механізм дії гормонів. Ендокринні залози та залози змішаної секреції: гіпоталамус, гіпофіз, щитоподібна залоза, статеві залози, надниркові залози, паращитоподібна та ультимобранхіальні залози, епіфіз, тімус, підшлункова залоза, нирки, печінка, залози шлунково-кишкового тракту.

12.3. Клітинна фізіологія збудливих тканин. Мембранні потенціали: потенціал спокою і потенціал дії. Проведення нервового імпульсу. Синапси: хімічні та електричні. Збуджуючі та гальмівні медіатори. Нервові сітки. Дивергенція, конвергенція, просторове полегшення, оклюзія. Види сумації. Гальмування у нервових сітках (реципрокне, зворотне, латеральне, пряме, взаємне).

12.4. Рефлекси та рефлекторні дуги. Нервові центри та їхні властивості. Інтеграційна роль нервової системи.

12.5. Центральна нервова система. Спинний мозок: будова та функції. Оболонки спинного мозку. Провідні шляхи.

12.6. Головний мозок, його відділи: довгастий, задній, середній, проміжний, кінцевий. Ретикулярна формація. Лімбічна система.

12.7. Периферична нервова система: соматична та вегетативна (автономна). Симпатична та парасимпатична частини автономної нервової системи.Лабораторні роботи:

1. Розрахунок потенціалів спокою та дії.

2. Аналіз частин рефлекторної дуги. Колінний рефлекс.

Розділ 13. Сенсорні системи (12 год.)

13.1. Органи чуттів та сенсорні системи.

13.2. Орган зору. Будова очного яблука. Допоміжні органи. Оптична система ока. Механізм фоторецепції.

13.3. Завитково-присінковий орган. Механізм сприйняття звуку. Вестибулярний апарат.

13.4. Види аналізаторів: зоровий, слуховий, статокінетичний, смаковий, нюховий, тактильний, пропріоцептивний, вісцероцептивний, ноцицептивний, температурний.

Лабораторні роботи:

1. Визначення гостроти зору.

2. Визначення ступеня смакової чутливості.

3. Естезіометрія шкіри.Розділ 14. Вища нервова діяльність (8 год.)

14.1. Вища нервова діяльність та методи її дослідження.

14.2. Безумовні та умовні (класичні, оперантні) рефлекси. Закони утворення асоціативних зв’язків. Механізм утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів (внутрішнє, зовнішнє).

14. 3. Мотиваційно-емоційні аспекти поведінки. Пам’ять. Сон. Перша та друга сигнальні системи. Мислення. Свідомість та підсвідомість.Лабораторні роботи:

1. Вироблення умовного зіничного рефлексу.

2. Вироблення умовного судинного рефлексу.

3. Визначення типу темпераменту.Розділ 15. Екологічна фізіологія (6 год.)

15.1. Особливості фізіології людини на високих та низьких широтах (морфо-функціональні особливості та адаптивні реакції). Акліматизація.

15.2. Особливості фізіології людини в умовах низького (у горах) та високого (під водою) тиску.

15.3. Вплив на людину іонізуючого опромінення, електромагнітного поля, шуму, вібрації, прискорення.Розділ 16. Фізіологія праці та спорту (4 год.)

16.1. Основи фізіології праці. Особливості фізичної та наукової праці. Механізми формування трудових навичок. Працездатність, втома, виснаження. Наукова організація праці.

16.2. Стани організму при спортивній діяльності. Фізіологічні основи спортивного тренування.

Розділ 17. Основи гігієни людини (4 год.)

17.1. Визначення поняття «здоров’я». Фізіологічні основи здоров’я. Профілактика захворювань, шкідливих звичок. Правила збереження здоров’я. Взаємозв’язок здоров’я із станом довкілля. Стрес (загальний адаптаційний синдром).Підсумкові заняття (4 год.)

Підготовка доповідей, рефератів, презентацій.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- історію розвитку анатомії та фізіології людини;

- науковий метод пізнання світу;

- загальні закономірності генетики, біохімії, цитології, гістології, екології, порівняльної анатомії та фізіології тварин;

- сучасний стан та перспективи розвитку біології людини;

- загальні властивості організму людини як живої системи;

- рівні організації організму людини;

- методи фізіологічних досліджень;

- будову та функції тканин, органів, систем органів;

- механізми регуляції фізіологічних функцій.


Вихованці мають вміти:

- надавати першу медичну допомогу;

- проводити лабораторні роботи і оформляти їхні результати;

- самостійно працювати з науковою літературою;

- користуватись інформацією з освітніх і наукових сайтів;

- складати конспекти лекцій;

- отувати реферати, доповіді, презентації, науково-дослідницькі роботи.
Вихованці мають набути досвід:

- навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу;

- виступів на учнівських науково-практичних конференціях;

- участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;

- дистанційної комунікації по Інтернету.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Натуральні об’єкти

Мікропрепарати з цитологіїМоделі та муляжі

ДНК


РНК

Біосфера і людина

Будова клітини

Скелет людини

Будова серця

Муляжі частин тіла людини:

Головний мозок

Серце


Печінка

Нирки


Вухо людини

Гортань людини

Головний мозок людини

Скелет людини

Торс людини

Друковані таблиці

Генна інженерія

Будова гена

Будова тканин

Кровообіг

Групи крові

Повітроносні шляхи

Легені


Травна система

Метаболічні процеси

Орган зору

Будова м’язів

Сполучення кістокПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал