И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка31/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Будова та функції рослинної клітини

4

10

14

2.

Біохімія та фізіологія рослинної клітини

16

20

36

3.

Гістологія. Тканини рослин

12

20

32

4.

Вегетативні органи вищих рослин

10

22

32

5.

Репродуктивні органи рослин

10

18

28

6.

Ріст, розвиток і розмноження

6

10

16

7.

Основи екології рослин

15

24

39

8.

Основи геоботаніки

3

10

13

9.

Підсумок

2

4

6

Разом:

78

138

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Будова та функції рослинної клітини (14 год.)

Теоретична частина. Клітина – основна структурна одиниця живого. Клітинна теорія. Методи вивчення структури і функції клітини. Будова, хімічний склад і властивості основних компонентів рослинної клітини. Типи поділу рослинної клітини. Особливості будови рослинної клітини, що дозволяють рослинам жити на суходолі.

Практична частина. Методика виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Вивчення мікроскопічної будови клітини. Дослідження явища тургору, плазмолізу і деплазмолізу.

Вивчення будови пластид рослинної клітини (хлоропластів, хромопластів, лейкопластів). Вивчення руху цитоплазми.Екскурсія до науково-дослідної установи.

2. Біохімія та фізіологія рослинної клітини (36 год.)

Теоретична частина. Фотосинтез. Фізико-хімічні основи фотосинтезу. Фотосинтетично активна радіація. Фотосинтетичні пігменти. Хлоропласти, їх будова, хімічний склад і функції. С3 та С4 типи фотосинтезу. Глобальне значення фотосинтезу у біосфері. Фотосинтез і урожай.

Дихання. Повітря і його екологічна роль. Фізико-хімічні основи дихання. Будова мітохондрій. Співвідношення дихання та фотосинтезу. Залежність дихання від зовнішніх факторів.

Мінеральне живлення рослин. Вміст мінеральних речовин у рослинах. Характеристика фізіологічної ролі макро- та мікроелементів. Методи вивчення мінерального живлення рослин. Доступні форми азоту, азотфіксація. Фізіологічні основи застосування добрив.

Водний обмін рослин. Вода у рослинній клітині. Кореневий тиск. Транспірація. Гутація. Вода у ґрунті, її доступні та недоступні форми.

Біохімічні особливості рослинних організмів. Полі- та моносахариди. Ліпіди. Нуклеїнові кислоти. Рослинні білки. Ферменти, регуляція ферментативної активності.

Практична частина. Одержання спиртової витяжки хлорофілу. Розподіл пігментів за Краусом.

Вивчення синтезованого крохмалю у листах. Спостереження за виділенням кисню у процесі фотосинтезу. Встановлення необхідності СО2 та хлорофілу для фотосинтезу. Визначення коефіцієнту дихання пророслого насіння.

Виявлення дегідрогеназ у тканинах рослин.

Визначення вмісту золи в різних органах рослин.

Визначення вмісту нітратів у овочах.

Визначення вологомісткості ґрунту.

Визначення всисної сили кореня.

Визначення водного дефіциту рослин.

Хроматографічне розділення пігментів та ліпідів.

Дослідницька робота. Вегетаційні досліди – вплив на ріст та розвиток рослин вмісту азоту та фосфору.

Розв’язання задач з фізіології рослин.3. Гістологія. Тканини рослин (32 год.)

Теоретична частина. Основні типи тканин рослини: твірна, покривна, основна (механічна, запасальна, аеренхіма), провідна, секреторна (видільна). Особливості будови різних типів тканин у зв’язку з функціями та пристосуванням рослин до життя у різноманітних екологічних умовах.

Практична частина. Вивчення мікроскопічної будови верхівки пагона. Вивчення мікроскопічної будови покривної тканини на прикладі листка ірису.

Вивчення мікроскопічної будови замикаючих клітин продихової щілини на прикладі листка ірису та кукурудзи.

Вивчення будови запасаючої паренхіми на прикладі зрізу бульби картоплини.

Вивчення будови паренхіми на прикладі поперечного зрізу черешка листка кувшинки.

На препараті поперечного зрізу черешка листка буряка вивчити будову коленхіми.

На препаратах поперечного та продольного зрізів пагона герані вивчити будову клітин склеренхіми.

Виготовити препарат із м’якоті незрілого плоду груші і вивчити будову склереїд.

Вивчити будову провідних тканин (ситоподібних трубок та судин) на прикладі препарату продольного зрізу провідного пучка пагона тикви.

На препараті продольного зрізу із деревини сосни розглянути будову трахеїд.

Виготовити препарат продольного зрізу кореня кульбаби і розглянути під мікроскопом будову молочників.Екскурсія до науково-дослідної установи.

4. Вегетативні органи вищих рослин (32 год.)

Теоретична частина. Спільні і відмінні ознаки в будові вегетативних органів вищих спорових та насінних рослин. Поняття про гомологічні і аналогічні органи.

Корінь та типи кореневої системи. Первинна та вторинна анатомічна будова кореня. Ріст кореня в довжину. Зв’язок будови кореня з його функціями.

Спеціалізація та метаморфози коренів як пристосування рослин до життя у різноманітних екологічних умовах. Взаємозв’язок коренів із мікроорганізмами ґрунту.

Пагін та система пагонів. Особливості наростання та галуження пагона. Брунька – зачаток пагона. Різноманітність бруньок і роль їх у житті рослини. Розвиток пагона з бруньки. Листкорозташування, його біологічне значення і типи. Спеціалізація та метаморфоз пагонів як пристосування рослин до життя на суходолі у різноманітних екологічних умовах . Стебло – вісь пагона. Ознаки, що обумовлюють різноманітність стебел. Первинна та вторинна анатомічна будова стебла. Особливості анатомічної будови багаторічних стебел дводольних, хвойних та однодольних.

Листок – бічна частина пагона. Прості і складні листки. Морфологічні особливості листкової пластинки. Жилкування листка. Анатомічна будова листка. Зв’язок зовнішньої і внутрішньої будови листка з основними функціями: фотосинтезом, транспірацією та газообміном.

Практична частина. Вивчення мікроскопічної будови кореня однодольних рослин (первинна будова) на прикладі препарату зрізу кореня ірису.

Вивчення мікроскопічної будови кореня дводольних рослин (вторинна будова) на прикладі препарату із молодого кореня тикви.

Ознайомлення з бульбокоренями на прикладі пшінки весняної або жовтцю бульбистого.

Вивчення макроскопічної будови листка на гербарному матеріалі.

Вивчення мікроскопічної будови листа на прикладі листа кукурудзи, сосни-хвої, лимона. Порівняти та зробити висновки.

Вивчення мікроскопічної будови продихового апарату.

Вивчення зовнішньої та внутрішньої будови бруньки кінського каштана.

Порівняльне вивчення бруньок різних рослин: тополі, дуба, сливи тощо.

Дослідження розпилів багаторічних стовбурів або гілок (2-3 види).

Вивчення мікроскопічної будови стебла трав’янистих дводольних на прикладі мікропрепарату стебла льону, соняшника, жовтцю.

Вивчення мікроскопічної будови стебел голонасінних та дерев’янистих покритонасінних рослин.

Вивчення мікроскопічної будови стебла однодольних рослин на прикладі стебла ірису, кукурудзи, пшениці.Практична частина. Складання морфологічної колекції стебел, які розрізняються за способом наростання, формою поперечного перетину, положенням у просторі, типом галуження.

Екскурсії до ботанічного саду, парку, лісу. Видозміни листка як пристосування рослин до життя у різноманітних екологічних умовах довкілля.

5. Репродуктивні органи рослин (28 год.)

Теоретична частина. Квітка – найдосконаліший репродуктивний орган рослин. Походження квітки. Будова і ознаки, що обумовлюють різноманітність квіток. Андроцей. Гінецей. Однодомність та дводомність. Різноманітність способів запилення як пристосування рослин до життя у різноманітних екологічних умовах довкілля. Запилення як умова запліднення. Особливості запліднення (подвійне запліднення) та розвитку насіння.

Поняття про суцвіття. Будова і класифікація суцвіть.

Плід як видозмінена у процесі запліднення квітка. Утворення та морфологія плодів. Сучасна класифікація плодів, що базується на будові гінецея: апокарпії та ценокарпії. Поняття про супліддя.

Насінина. Будова і класифікація насіння.Практична частина. Вивчення будови і різноманітності квіток.

Методика складання формул та діаграм квітки.

Визначення рослин за визначником.

Ознайомлення з особливостями будови андроцею шипшини, тюльпана, гірчиці, соняшника, гороху. Вивчення мікроскопічної будови пиляка.

Ознайомлення з різноманітними типами суцвіть на прикладі подорожника, черемхи, конюшини, моркви, суниць, бузку, молочаю, шавлії.

Морфологічний аналіз плодів і насіння вівса, пшениці, квасолі, гороху, соняшника з метою встановлення типу, до якого вони належать.

Вивчення мікроскопічної будови насінини.

Морфологічний аналіз колекції плодів з метою встановлення, до яких типів вони належать.Дослідницька робота. Вивчення умов, що необхідні для проростання та розвитку насіння: живий зародок, волога, кисень, температура.

Поняття про стратифікацію насіння. Спостереження за підземним і надземним проростанням насіння.Польовий практикум. Вивчення різноманітності квіток, суцвіть, плодів рослин певного регіону.

Екскурсії до науково-дослідної установи, ботанічного саду.

6. Ріст, розвиток і розмноження рослин (16 год.)

Теоретична частина. Співвідношення росту і розвитку рослин. Фази росту та їхні особливості. Типи росту органів рослин. Вплив екологічних факторів середовища та процеси росту і розвитку. Фотоперіодизм. Тропізми і настії. Фітогормони, їх природа і функції. Загальні закономірності розвитку рослин.

Розмноження. Основні форми розмноження: безстатеве і статеве. Різноманітність способів нестатевого розмноження. Переваги статевого розмноження. Специфіка статевого розмноження у рослин: чергування ядерних фаз і поколінь. Значення різноспоровості для пристосування рослин до життя на суходолі.Практична частина. Спостереження за фототропічною реакцією рослин. Розмноження рослин трав’янистими живцями.

Розмноження рослин здерев’янілими живцями.

Розмноження рослин щепленням.

Спостереження за геотропічною реакцією рослин.

Визначення зон росту коренів і стебел методом позначок.

Вплив солей важких металів на ростові реакції рослин.

Визначення життєздатності насіння за допомогою анілових барвників.

Екскурсія до науково-дослідної установи.

7. Основи екології рослин (39 год.)

Теоретична частина. Рослини і екологічні фактори довкілля. Поняття про популяцію. Екологічні групи рослин. Періодичні явища в житті рослин і використання їх людиною у практичній діяльності.

Поняття про фітоценоз та типи рослинності. Життєві форми рослин і їхня участь у формуванні фітоценозів. Поняття про релікти, ендеміки, рідкісні і зникаючі види рослин: причини зникнення та шляхи збереження. Червона та Зелена книги України.

Рослини та їхні угруповання як біоіндикатори факторів довкілля. Основи традиційної фітоіндикації.

Практична частина. Проведення вегетаційних дослідів – вплив на ріст та розвиток рослин світла, температури, вологи, вмісту азоту та фосфору.

Дослідження локальної популяції рослин із побудовою графіків вікової структури популяції.

Аналіз морфологічних особливостей рослин як адаптацій до факторів зовнішнього середовища.

Ознайомлення із гербарними зразками рідкісних та зникаючих видів рослин.

Опис рослинних асоціацій у місцях із різним ступенем антропогенного навантаження.

Дослідження спектра життєвих форм рослин.Екскурсія в природу з метою визначення переважного напрямку антропогенного впливу.

Екскурсії до ботанічного саду та у природу (ліс, заплавні луки, поле, болото тощо) для ознайомлення із рослинами різних екологічних груп та із типами життєвих форм рослин.

8. Основи геоботаніки (13 год.)

Теоретична частина. Геоботаніка, або фітоценологія – наука про рослинність. Поняття про рослинні формації та асоціації. Практичні методи геоботанічних досліджень. Будова фітоценозу: видовий склад, структура, проективне покриття, аспектність тощо. Основні типи фітоценозів України. Фітоценози, які потребують охорони і занесені до Зеленої книги України.

Практична частина. Опис профілю рослинності.

Закладання пробних площ рендомним методом.

Визначення проективного покриття та біомаси на кореню, побудова графіків домінування – вирівнювання.

9. Підсумок (6 год.)

Підготовка індивідуально-групових звітів.

Оформлення гербарію.

Проведення науково-практичної конференції, виставки рослин (гербарію).

Підведення підсумків роботи гуртка.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

− властивості живих систем;

− основні органели рослинної клітини;

− основи фізіології і біохімії рослинної клітини;

− фази росту рослин і їхні особливості;

− основні рослинні тканини;

− екологічні групи рослин;

− життєві форми рослин, їхню класифікацію;

− загальну методологію геоботанічних досліджень;

− принципи раціонального природокористування.


Вихованці мають вміти:

− працювати з мікроскопом;

− виготовляти зрізи рослинних тканин;

− проводити морфологічний аналіз колекції плодів;

− визначати вміст нітратів в овочах;

− проводити вегетаційні досліди;

− оформляти результати практичних робіт;

− прогнозувати наслідки впливу людини на екосистеми.


Вихованці мають набути досвід:

– розроблення екологічних і дослідницьких проектів;

– виступів на учнівських науково-практичних конференціях;

– участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;

– дистанційної комунікації по Інтернету;

– участі в практичній екологоспрямованій діяльності;

– здоров’язбережувальної діяльності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Відповідно до «Типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України»Об’єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини 1 комп.

Культурні рослини України 1 комп.

Культурні рослини 1 комп.

Морфологія та біологія рослин 1 комп.

Систематика рослин 1 комп.

Плодові культурні рослини 1 комп.

Овочеві культурні рослини 1 комп.

Зернові культурні рослини 1 комп.

Бур’яни – супутники культурних рослин 1 комп.Вологі препарати

Корінь бобової рослини з бульбочками 1 комп.Колекції

Кімнатні рослини 1 наб.

Культурні рослини 1 наб.

Плодові рослини України 1 наб.

Бур’яни 1 наб.

Шкідники лісу 1 наб.

Шкідники городу 1 наб.

Шкідники поля 1 наб.

Шкідники саду 1 наб.

Насіння та плоди 1 наб.

Дерева та кущі 1 наб.

Органічні та мінеральні добрива 1 наб.

Торф та продукти його переробки 1 наб.

Ґрунт та його склад 1 наб.Моделі

Квітка складноцвітих: 1 наб.

- трубчасті

- язичкові

- лійкоподібні

Квітка лілійних: 1 наб.

- лілія

- тюльпан- конвалія

Квітка вишні 1 наб.

Квітка гороху 1 наб.

Квітка капусти 1 наб.

Квітка пшениці 1 наб.

Зернівка пшениці 1 наб.

Клітинна будова кореня 1 наб.

Клітинна будова листка 1 наб.

Клітинна будова стебла 1 наб.

Муляжі

Гриби 1 наб.

Плоди та коренеплоди 1 наб.

Дика форма яблуні та культурні сорти яблуні 1 наб.

Дари природи 1 наб.

Дика форма томатів та культурних сортів томатів 1 наб.

Цикл розвитку одноклітинної водорості 1 шт.

Цикл розвитку багатоклітинної водорості 1 шт.

Цикл розвитку моху 1 шт.

Цикл розвитку папороті 1 шт.

Цикл розвитку сосни 1 шт.

Цикл розвитку шапкового гриба 1 шт.Прилади та пристосування

Демонстрування всмоктування коренем води 1 шт.

Спостереження за розвитком кореневої системи у рослин 1 шт.

Виявлення дихального газообміну у насіння 1 шт.

Прилад для дослідів з ґрунтом 1 шт.

Психометр 1 шт.

Мікроскоп біологічний 15 шт.

Мікротоп 2 шт.

Термометр для повітря 2 шт.

Термометр для ґрунтів 2 шт.

Термоскоп з ботаніки 1 шт.

Ваги технічні 15 шт.

Ваги лабораторні 15 шт.

Лупа ручна 15 шт.

Лупа штативна 15 шт.

Прес ботанічний 15 шт.

Компас шкільний 15 шт.

Інструменти

Садово-городні 15 шт.

Ножиці для обрізування чагарників 15 шт.

Пінцет 15 шт.

Ботанічна сітка 15 шт.

Обприскувач 5 шт.

Скальпель 15 шт.

Контрольно-вимірювальні

Рулетка 10 м 2 шт.

Метр складний 1 шт.

Лінійка металева 300 мм 5 шт.Лабораторний посуд та спорядження

Колба конічна 15 шт.

Пробірка біологічна 100 шт.

Чашка Петрі 30 шт.

Піпетка 15 шт.

Стакан хімічний 15 шт.

Циліндр мірний 10 шт.

Горщик 3 шт.

Совок вузький для викопування рослин 5 шт.

Відро 3 шт.

Кілки 10 шт.

Шпагат 10 м

Сітка Раменського 1 шт.

Папка гербарна 2 шт.

Гербарний прес 2 шт.

Ножиці побутові 8 шт.Друковані таблиці

Кореневі системи (стрижнева і мичкувата) 1 комп.

Вегетативне розмноження рослин 1 комп.

Запліднення у квіткових рослин 1 комп.

Плодово-ягідні культури 1 комп.

Овочеві культури 1 комп.

Олійні культури 1 комп.

Папоротеподібні (папороть, хвощі, плавуни) 1 комп.

Мохи (зозулин мох, сфагнум) 1 комп.

Водорості (хламідомонада, хлорела, спірогіра, улотрікс) 1 комп.

Морські водорості 1 комп.

Отруйні та їстівні гриби 1 комп.

Плісеневі гриби (мукор, пеніцил) 1 комп.

Дріжджі 1 комп.

Гриби-паразити 1 комп.

Культурні і дикорослі квіткові рослини 1 комп.

Основні групи рослин 1 комп.

Будова рослин 1 комп.Портрети

Портрети вчених-біологів

Карти настінні

Зоогеографічна карта світу 1 шт.

Україна. Рослинний світ 1 шт.

Україна. Тваринний світ 1 шт.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

1. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К., 1994.

2. Лукаш О. В. Польова практика з фізіології та екології рослин (екскурсії, фенологічні спостереження, польові та демонстраційні досліди). – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 128 с.

3. Неведомська Є. О., Горяна Л. Г. Розвиваючі завдання з біології для учнів 6-го класу. – К.: Навчальні посібники, 1998. – 96 с.

4. Морозюк С.С. Біологія: (Підручник для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів). 2-е вид. – 224 с.

5. Практикум по физиологии растений / под ред. И.И. Гунара. – М., 1972.

6. Шеляг-Сосонко, Крисаченко, Мовчан. Методологія геоботаніки. – К.: НД, 1993.

7. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2 ч. – М.: АО «Учеб. лит.», 1996. – 224 с.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ

1. Блукет Н. А. и др. Ботаника с основами физиологии растений (теоретический и практический курс). – М.: «Колос», 1975.

2. Борейко В. Е. Лесной фольклор. Древа жизни и священные рощи. Серия: «Природоохранная пропаганда»: Вып. 14. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 1996. – 80 с.

3. Борейко В. Е. Охрана вековых деревьев. Серия: охрана дикой природы. Вып.2. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 1996. – 80 с.

4. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Вища школа, 1995.

5. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И Котов, Ю.Н. Прокудин и др.; Редкол.: Ю.Н. Прокудин (отв. Ред.) и др. 2 изд. стереот. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 336 с.

6. Смирнов А. В. Мир растений. – М.: Мол. Гвардия, 1981. – 300 с.

Ботанічні WEB-сторінки

http://www.uri.edu/artsci/bio/plant anatomy/ (англ.) – лабораторні роботи з анатомії рослин Plant anatomy BIO;

http://bugs.bio.usyd.edu.au/2003A+Pmodules/home.html (англ.) – Англ.Revision Modules in Plant anatomy – атлас рослинних тканин;

http://www.csuponoma.edu/~jcclark/classes/bot125/graphics/index.html (англ.) – BOT 125 photos – альбом лабораторного практикуму з морфології вищих і нижчих рослин з позначеннями та флеш-анімаціями;

http://www.stolaf.edu/people/ceumb/bio252.html (англ.) – Biology 252 Plant Morphology and Systematics – атласи морфології рослин.
ДОДАТКИ

Теми рефератів:

Значення водоростей в екосистемах і в житті людини.

Місце мохоподібних в екосистемах та використання їх людиною.

Мохоподібні у флорі України, участь їх у рослинному покриві.

Екзотичні, реліктові, ендемічні, рідкісні і зникаючі таксони пінофітів.

Значення Дводольних у природі та житті людини. Господарське значення Дводольних.

Значення покритонасінних в житті людини. Харчові, кормові, лікарські, декоративні рослини з класу Ліліопсіди.

Біологічне і практичне значення квіток і суцвіть. Біологічне і практичнее значення насіння і плодів. Поширення плодів і насіння.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал