И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка3/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

− ботанічну характеристику польових, технічних і овочевих культур;

− біологічні особливості польових і овочевих культур;

− вимоги до світла, тепла, вологи і ґрунту;

− агротехніку вирощування основних с/г культур;

− поняття про ґрунт та його родючість;

− завдання і основні прийоми обробітку ґрунту;

− чергування культур у сівозміні;

− живлення рослин;

− які є органічні і мінеральні добрива;

− основні біологічні групи бур’янів;

− шкідники і хвороби с/г культур.


Вихованці мають вміти:

− розпізнавати види зернових культур, сорти;

− дати загальну характеристику сорту;

− провести видову або сортову прополку посіву;

− визначити сортову чистоту насіння;

− визначити схожість насіння;

− розрахувати норму внесення добрив;

− провести посів і визначити норму висіву;

− провести фенологічні спостереження фаз розвитку рослин.
Вихованці мають набути досвід:

• навчальної діяльності в умовах сучасного позашкільного закладу;

• виступів на учнівських науково-практичних конференціях;

• участі в учнівських інтелектуальних змаганнях;

• дистанційної комунікації по Інтернету.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Назва Кількість

Мікроскоп біологічний 1 шт.

Лупа штативна 1 шт.

Лупа ручна 15 шт.

Ваги лабораторні 2 шт.

Ваги технічні 1 шт.

Вентилятор 1 шт.

Термометр зовнішній 1 шт.

Термоскоп з ботаніки 1 шт.
Об'єкти натуральні

Гербарії


Дикорослі рослини 1 комп.

Культурні рослини 1 комп.

Бур'яни — супутники культурних рослин 1 комп.

Колекції


Культурні рослини 1 наб.

Насіння та плоди 15 наб.

Органічні та мінеральні добрива 1 наб.

Шкідники городу, поля, саду 1 наб.

Ґрунт та його склад 1 наб.

Моделі

Квітки складноцвітних (трубчасті, язичкові,

лійкоподібні) 1 комп.

Квітка гороху 1 шт.

Квітка капусти 1 шт.

Квітка картоплі 1 шт.Муляжі

Гриби 1 наб.

Плоди та коренеплоди 1 наб.

Дика форма томатів та культурні сорти томатів 1 наб.

Інструменти

Секатор 15 шт.

Ножиці побутові 15 шт.

Сітка для чищення насіння 15 шт.

Садово-городні набори 15 шт.

Друковані

Таблиці


Кореневі системи (стрижнева, мичкувата) 1 шт.

Будова кореня 1 шт.

Видозміни кореня (кореневище, бульба, 1 шт.

цибулина) 1 шт.

Овочеві культури 1 шт.

Вегетативне розмноження рослин 1 шт.

Запліднення у квіткових рослин 1 шт.

Проростання насіння 1 шт.

Видозміни листків 1 шт.
Інструменти

Штатив для пробірок 5 шт.

Пензлик 10 шт.

Секатор 2 шт.

Лопати 12 шт.

Сапки 12 шт.

Граблі 12 шт.

Лінійка 300 мм 15 шт.

Скло предметне 100 шт.

Піпетка 15 шт.

Пробірка хімічна 30 шт.

Склянка 150 мл 10 шт.

Чашка Петрі 5 шт.
ЛІТЕРАТУРА

1. Бондаренко Л.Г. На допомогу городникам. – К .: Урожай, 1994.

2. Веселовський І.В. і др. Атлас-визначник бур’янів. – К.: Урожай, 1988.

3. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут,

А.С. Малиновський, В.Г. Дідора [та ін.] – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 124 с.

4. Журнал «Паросток», НЕНЦ Міністерства освіти і науки України.

5. Сайко В.Ф. Операционная технология возделывания зерновых культур. – К.: Урожай, 1990.

6. Рослинництво: лаб.-практ. заняття (навч. посіб. для вищ. агр. закл. освіти

ІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку «Агрономія»)/ Д.М. Алімов, М.А. Білоножко,

М.А. Бобро та ін.; за ред. М.А. Бобро та ін. – К.: Урожай, 2001. – 392 с.: іл.

7. Раціональна сівозміна в сучасному землеробстві/ І.Д. Примак, В.Г. Рошко,

Г.І. Демидась та ін.; за ред. І.Д. Примака. – Біла церква, 2003. – 384 с.

8. Рослинництво: підручник / С.М.Каленська та ін. За редакцією О.Я. Шевчу-

ка. – К.: НАУУ, 2005. – 502 с.

9. Рослинництво: підручник/ О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білонож-

ко. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

10. Реєстр сортів рослин України.

11. Теслюк П.С. Картопля –другий хліб. – К.: Довіра, 1995.


ДОДАТКИ

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО

Зібрати і оформити:

1. Гербарій фаз розвитку озимої пшениці, ярих зернових, круп’яних культур.

2. Гербарій поширених бур’янів.

3. Колекцію «Найбільш поширені шкідники і хвороби зернових культур».

4. Колекцію збору насіння овочевих, зернових, круп’яних, технічних культур.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ ОВОЧІВНИКИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Провідною галуззю сільського господарства є овочівництво, яке забезпечує населення високовітамінними продуктами харчування. Зміни в аграрному секторі актуалізують питання збільшення урожайності та поліпшення якості продукції овочівництва. Для цього вкрай необхідно активізувати зусилля для поповнення галузі талановитою молоддю. Важлива роль тут належить позашкільним навчальним закладам еколого-натуралістичного напряму – традиційним центрам аграрного дослідництва учнів. Цим обумовлено створення навчальної програми «Юні овочівники».

Новизна навчальної програми полягає в доповненні змісту програми «Юні овочівники» (2004 р.) питаннями дослідницької роботи, застосування сучасних технологій вирощування овочевих рослин з метою одержання екологічно безпечної продукції.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні овочівники» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 5—9-их класів.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Мета програми – створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з овочівництва, оволодіння технологіями вирощування овочевих рослин.

Основні завдання:

- систематизувати базові знання;

- поглибити знання з біології, хімії, екології;

- надати знання з основ овочівництва;

- розвивати вміння та навички застосування теоретичних знань у практичній діяльності;

- сформувати навички вирощування овочевих рослин в умовах захищеного і відкритого ґрунту;

- формувати мотивацію до дослідницької роботи;

- розвивати творчі здібності;

- формувати екологічне мислення;

- розвивати самостійність, відповідальність, підприємливість.

Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік, 2 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 3 год. на тиждень.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Передбачено також широке використання в начальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп’ютерні) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.


Перший рік навчання, початковий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2
2

2.

Загальна характеристика овочевих

Рослин


10

14

24

3.

Особливості обробітку ґрунту під

овочеві культури4

2

6

4.

Живлення рослин. Добрива

6

2

8

5.

Сівозміни

4

2

6

6.

Вирощування капустяних овочевих культур

4

12

16

7.

Вирощування коренеплідних ово-

чевих культур8

2

10

8.

Вирощування плодових овочевих

культур


6

2

8

9.

Вирощування розсади овочевих

культур для відкритого ґрунту8

2

10

10.

Вирощування цибулинних овоче-

вих культур4

2

6

11.

Вирощування зеленних овочевих

Культур


4

2

6

12.

Основи дослідницької роботи

16

22

38

13.

Підсумок

4
4

Разом:

80

64

144


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал