И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка25/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44

8. Навчальна екологічна стежка (18 год.)

Практична частина. Прокладання маршруту стежки. Обладнан ня зупинок. Дослідження рослинного і тваринного світу екологічної стежки. Участь у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит». Фенологічні спостереження. Ведення польового щоденника. Складання календаря природи. Розроблення екологічних проектів. Проведення екскурсій по екологічній стежці. Трудові десанти до Дня довкілля, Міжнародного дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища, інших природоохоронних дат екологічного календаря.
Вищий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу


Кількість годин


теоретичних


практичних


усього


1.

Вступ

3

-

3

2.

Природні ресурси

24

24

48

3.

Екосистемологія. Основні екосистеми біосфери

42

48

90

4.

Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

18

21

39

5.

Екологія та економіка

12

12

24

6.

Екологічна освіта в природних умовах

-

12

12

Разом:

93

123

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Техніка безпеки під час проведення екскурсій та лабораторних занять. Правила дорожнього руху. Правила поведінки у міському транспорті. Екскурсія на навчально-дослідну земельну ділянку станції юних натуралістів, еколого-натуралістичного центру тощо.

2. Природні ресурси (48 год.)

Теоретична частина. Природні ресурси та їх класифікація. Водні ресурси Землі, їх господарське використання (сільськогосподарське, промислове, побутове водопостачання). Екологічна пластичність водних організмів. Адаптивні особливості водних рослин і тварин. Ресурси суходолу. Біологічні ресурси (сільськогосподарська сировина, ресурси рослинного і тваринного світу).

Лісові ресурси. Ґрунт. Надра та мінерально-сировинні ресурси.

Розподіл сировинних та енергетичних ресурсів. Раціональне використання природних ресурсів. Людські ресурси. Народжуваність, смертність, приріст населення. Сучасний стан природних ресурсів і природного середовища України.

Практична частина. Складання карт природних ресурсів рідного краю.

Підготовка рефератів, самостійних наукових робіт. Участь у конкурсах «До чистих джерел», «Вчимось заповідувати». Екскурсії до краєзнавчого музею, до водойм різних типів, до лісу, в поле тощо.3. Екосистемологія. Основні екосистеми біосфери ( 90 год.)

Теоретична частина. Поняття про біорізноманіття. Види біорізноманіття (генетичне, видове, ценотичне, ландшафтне, зональне). Біосфера – середовище життя на Землі. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Основні екосистеми біосфери. Водні екосистеми. Екосистеми Світового океану. Екосистеми континентальних стоячих водойм. Екосистеми водотоків. Річки, озера, інші водні екосистеми України та їх біота. Лісові екосистеми. Хвойні, мішані, листяні, тропічні ліси. Лісові екосистеми України, їх характеристика. Екосистеми трав’янистих ландшафтів. Степ. Пасовища. Агроценози. Степи України.

Екосистеми заповідних та інших територій, що перебувають під охороною.

Заповідні об’єкти, їх критерії та характеристика (заповідники, націо нальні природні парки, заказники, пам’ятки природи та інші категорії територій, що охоро няються). Червона книга живої природи. Міжнародна Червона книга.

Генофонд дикої природи та його охорона. Поняття про сукцесії. Природні та антропогенні сукцесійні ряди. Адвентивні види та небезпека їхнього вторгнення. Екологічні кризи, їх причини та наслідки.Практична частина. Визначення представників домінуючих видів у різних екосистемах, складання видових списків. Складання схеми трофічних зв’язків в екосистемах, що досліджуються. Обстеження прибережних смуг водних екосистем. Природоохоронна робота з упорядкування джерел, струмків, малих річок тощо. Участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел». Робота на природно-заповідних територіях. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати». Екскурсії до лісів різних типів, на луки, пасовища, у степ, поле, шкільний сад, до водойм. Визначення ділянок з адвентивними видами рослин своєї місцевості.

4. Сучасні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення (39 год.)

Теоретична частина. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки - національний план дій з охорони довкілля. Закон України «Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року». Поняття збалансованого розвитку суспільства. Вичерпання природних ресурсів. Руйнування природних ландшафтів, біоценозів. Забруднення навколишнього середовища. Генетично-модифіковані організми. Відходи виробництва та побутові відходи. Техногенні катастрофи. Україна після Чорнобильської аварії. Першочергові заходи для поліпшення стану довкілля.

Стратегія вирішення екологічних проблем: сортування та утилізація відходів, комплексна переробка сировини, розробка та впровадження екологічно безпечних технологій. Міжнародне співробітництво у розв’язанні проблем навколишнього середовища. Розбудова екологічної мережі України.Практична частина. Дослідження якості питної води. Дослідження забруднення повітря в зонах великих автомагістралей. Вивчення умов зберігання та норм внесення мінеральних добрив у місцевих господарствах.

Теорія і практика презентації результатів екологічних досліджень. Складання екологічних проектів з поліпшення стану довкілля. Обстеження територій, важливих для існування видів, що перебувають під охороною та включення їх до системи екологічної мережі. Проведення трудових екологічних десантів.5. Екологія та економіка (24 год.)

Теоретична частина. Ресурси і відходи. Технологічне переоснащення виробництва. Біотехнологія як шлях до безвідходного виробництва. Сучасна енергетична криза та шляхи її подолання. Атомна енергетика: за і проти.

Альтернативні джерела енергії. Біологічні методи захисту рослин. Сучасна концепція моніторингу довкілля.Практична частина. Розроблення та захист проектів «Екологія та економіка майбутнього». Підготовка рефератів, щоденників спостережень за станом довкілля. Виконання завдань Національного туру міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

Проведення конкурсу «Друге життя непотрібних речей». Екскурсія на виробництво з безвідходною технологією.6. Екологічна освіта в природних умовах (12 год.)

Практична частина. Екологічне польове обладнання і туристичне спорядження. Проведення походів, екскурсій по рідному краю з метою ознайомлення з біологічним та ландшафтним різноманіттям. Виконання науково-дослідних робіт за завданнями вчених. Моделювання екологічних наслідків негативної поведінки людини в природі. Складання звітів про дослідження, оформлення щоденників спосте режень, альбомів, постерів тощо.

Захист науково-дослідних робіт на конференціях та Все українському дитячому екологічному конгресі «Живи, Земле!».


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вмхованці мають знати:

− основні екологічні терміни і поняття;

− головні природні ресурси України;

− стан навколишнього природного середовища та сучасні екологічні проблеми в Україні;

− біорізноманіття рослинного і тваринного світу України та її основні екосистеми;

− представників рослин і тварин рідного краю, що занесені до Червоної книги України та регіональних Червоних списків;

− види рослин радіопротекторної дії та рослин-антиоксидантів;

− основні державні законодавчі акти з охорони навколишнього природного середовища;

− правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії та в польових умовах;

− основи здорового способу життя та вплив факторів навколишнього середовища на здоров'я людини.Вихованці мають вміти:

− прогнозувати наслідки впливу людини на біорізноманіття;

− складати схеми трофічних зв'язків в екосистемах;

− користуватись польовим обладнанням і туристичним спорядженням;

− проводити самостійні дослідження в природі;

− розробляти екологічні проекти;

− брати участь у дискусії.
Вихованці мають набути досвіду:

− раціонального природокористування;

− прокладання маршрутів екологічних стежок;

− проведення моніторингових досліджень в природі;

− визначення територій та об`єктів на заповідання;

− просвітницької діяльності з охорони довкілля;

− роботи з літературними джерелами та готувати звіти, доповіді, реферати.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Відповідно до «Типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів систем

Міністерства освіти і науки України»:

- гербарій «Культурні рослини України»;

- модель «Глобус Землі»;

- прилади та пристосування: мікроскоп біологічний, лупа ручна, прилад

для вимірювання прозорості води, термометр водяний, прилад для вимірювання pH, набір для визначення родючості грунтів, термометр-щуп тощо;

- експедиційне спорядження : сачок ентомологічний, сачок водяний, намет, рюкзак, спальний мішок, каремат, бінокль, папка гербарна, сітка-прес гербарна тощо;

- карти настінні: «Україна. Природні зони», «Україна. Рослинний світ», «Україна. Тваринний світ», «Україна. Грунти», «Україна. Природні води», «Україна. Екологічна ситуація», «Україна. Охорона природи» тощо;

- таблиці: «Основні форми рельєфу Землі», «Основні загальні типи грунтів земної кулі», «Основні групи рослин», «Птахи водно-болотних угідь», «Птахи саду», «Птахи хижі» тощо.


ЛІТЕРАТУРА

1. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

2. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (присв. 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2008. – 404 с.

3. Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики / Борейко В. Е. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 72 с. – (Охрана дикой природы; вып. 40).

4. Борейко В. Е. Словарь по гуманитраной экологии / В. Е. Борейко, Н. В. Морохин. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 96 с. – (Природоохранная пропаганда; вып. 17).

5. Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: практикум для педагога / В. В. Вербицький. – К. : АВЕРС, 2009. – 104 с.

6. Вербицький В. В. Довідник натураліста / В. В. Вербицький. – Кіровоград : КОД, 2009. – 290 с.

7. Вербицький В. В. Комплекс навчальних програм еколого-біологічного напряму для студентів вищих навчальних закладів. Посібник / В. В. Вербицький. – К. : АВЕРС, 2011. – 150 с.

8. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадський. – М.: Наука, 1989. – 261 с.

9. Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В. Сухомлинського : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27 вер. 2008 р., Суми / уклад. Л. В. Тихенко, Л. М.Бондар, Н. В.Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко. – Суми: Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 2009. – 230 с.

10. Дерій С. І. Основи екології / С. І. Дерій, В. О. Ілюха. – К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2000. – 200 с.

11. Екологічне управління. Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

12. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2000. – 500 с.

13. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко, С. В. Кузнєцова та ін. – К.: Хімджест, 2003. – 176 с.

14. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии. Учебник для студентов ВУЗов / В. Д. Романеско. – К.: Генеза, 2004. – 664 с.

15. Романенко О. В. Основи екології. Навчальний посібник / О. В. Романенко, О. В. Костильов. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 150 с.

16. Санаєв В. Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища. Підручник / В. Г. Санаєв, В. Я. Шевчук. – К.: Вища школа, 1995. – 272 с.

для педагогів

1. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

2. Борейко В. Е. Словарь по гуманитраной экологии / В. Е. Борейко, Н. В. Морохин. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 96 с. – (Природоохранная пропаганда; вып. 17).

3. Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики / В. Е. Борейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 72 с. – (Охрана дикой природы; вып. 40).

4. Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: практикум для педагога / В.В. Вербицький. – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.

5. Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В. Сухомлинського : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27 вер. 2008 р., Суми / уклад. Л. В. Тихенко, Л. М.Бондар, Н. В.Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко. – Суми: Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 2009. – 230 с.

6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. Навчальний посібник / В. С. Джигирей. – [5-те вид., випр. і доп.]. – К.: Знання, 2007. – 422 с

7. Зелена книга України / [ред. Я. П. Дідух]. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

8. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: довідниково-методичне видання / [упор. О. В. Єресько, С. П. Яценко]. – Харків: Торсінг Плюс, 2005. – 352 с.

9. Культура здорового способу життя та екологічного виховання як складові змісту позашкільної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 травня 2010 р., Полтава. – Полтава: ТОВ „Фірма „Техсервіс», 2010. – 470 с.

10. Матеріали та документи 5-ї Всеєвропейської конференції Міністрів охорони навколишнього середовища „Довкілля для Європи», 21-25 травня 2003 р., Київ. – К.: Бліц-Принт, 2004. – 543 с.

11. Основи екології: навчальні матеріали на допомогу студентам, вчителям екології, любителям природи / За ред. В. М. Черняка. – Тернопіль: Лестон, 1998. – 116 с.

12. Проблеми екології та екологічної освіти: матеріали VІІ Міжнар. наук.- практ. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – 303 с.

13. Протопопова В. В. Небезпечні бур’яни. Біологічні забруднювачі довкілля м. Києва / В. В. Протопопова, М. В. Шевера. – Київ, ТОВ “Поліграф-Експрес”, 2010. – 48 с.

14. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах. Навчально-методичний посібник / Г. П. Пустовіт. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

15. Радченко О. Г. Екологічні кризи – минуле і майбутнє / О. Г. Радченко // Паросток. – 2013. – № 1. – С. 9-12.

16. Сердюк В. В. Екологічна стежина і навчає і виховує / В. В. Сердюк, М. Т. Малініна. – Мелітополь: 2008. – 132 с.

17. Червона книга України. Рослинний світ / [ред. Я. П. Дідух]. – К.: Глобал-консалтинг, 2009. – 900с.

18. Червона книга України. Тваринний світ / [ред. І. А. Акімов]. – К.: Глобал-консалтинг, 2009. – 600 с.

19. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В. Я. Шевчук. – К. : Геопринт, 2006. – 200 с.

20. Шевчук Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Ю. В. Шевчук. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

21. Экологическая этика от А до Я : пособие для школьников, их учителей и родителей / Е. В. Корейко, T. B. Мишаткина, Л. C. Чумаков и др.; под. общ. ред. Т. В. Мишаткиной, С. Б. Мелькова. – Минск: МТЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 172 с.


для вихованців

1. Анісімова С. В. Екологія. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл / С. В. Анісімова, О. В. Рибалова, О. В. Поддашкін. – К.: Грамота, 2001. – 135 с.

2. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

3. Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики / В. Е. Корейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 72 с. – (Охрана дикой природы; вып. 40).

4. Вербицький В. В. Довідник натураліста / В. В. Вербицький. – Кіровоград: КОД, 2009. – 290 с.

5. Екологія. Я пізнаю світ. Дитяча енциклопедія / Автор-упорядник О. Є. Чижевський. – К.: Школа, 2005. – 414 с.

6. Звоницький Е. М. Супутник юного натураліста та еколога : посіб. / Е. М. Звоницький, В. К. Овелян. – Х. : Наш городок, 2005. – 300 с.

7. Зелена книга України / [ред. Я. П. Дідух]. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

8. Колісник О. Природа допомагає допитливим : популярна енциклопедія природолюбів / О. Колісник. – Львів: Українські технології, 2005. – 244 с.

9. Куйбіда В. В. Екологія і географічні назви / В. В. Куйбіда. – Фастів: Поліфаст, 2002. – 176 с.

10. Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді / Наук. ред. Г. А. Демьохін. – Полтава: Верстка, 2006. – 306 с.

11. Царик Л. П. Екологія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко. – К.: Ґенеза, 2010. – 240 с.

12. Царик Л. П. Екологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І.М. Вітенко. – К.: Ґенеза, 2011. – 96 с.

13. Червона книга України. Рослинний світ / [ред. Я. П. Дідух]. – К.: Глобал-консалтинг, 2009. – 900с.

14. Червона книга України. Тваринний світ / [ред. І. А. Акімов]. – К.: Глобал-консалтинг, 2009. – 600 с.

15. Шабанов Д. А. Екологія у шкільному курсі біології / Д. А. Шабанов, М.О. Кравченко. – Харків: Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Біологія»; вип. 12 (36).

16. Шнайдер С. Л. 500 выдающихся деревьев Украины / С. Л. Снайдер, В.Е. Корейко, Н. Ф. Стеценко. – К.: Логос, 2011. – 203 с. – (Охрана дикой природы).

17. Экологическая этика от А до Я: пособие для школьников, их учителей и родителей / Е. В. Корейко, Т. В. Мишаткина, Л. C. Чумаков и др.; под общ. ред. Т.В. Мишаткиной, С. Б. Мелькова. – Минск: МТЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 172 с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ОСНОВИ ГІДРОБІОЛОГІЇ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Гідробіологія (грец. «hydro» – вода, «bios» – життя, «logos» – наука) – наука, що вивчає водяні організми і біологічні процеси у водоймах, їх забруднення і способи очищення. Гідробіологія є комплексною, біологічною наукою.

Предметом вивчення сучасної гідробіології є біологічні процеси у водних екосистемах та необхідні для їх розуміння особливості функцій гідробіонтів (ріст, живлення, обмін речовин).

Масштаби використання людиною водяних ресурсів швидко збільшуються, що призводить до нестачі чистої води. В ріки і озера надходять промислові і комунальні стічні води. Бактеріальне забруднення і отруйні хімічні речовини призводять до відмирання водойм.

Тому необхідно підвищувати екологічну культуру юннатів, слід виховувати в учнів переконання про необхідність охорони водних ресурсів, про шляхи їх раціонального використання. Дуже важливо організовувати гуртки гідробіологічного профілю в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

Різноманітний світ гідробіонтів вивчається в школі недостатньо, проте вони є одними з найбільш вдалих об’єктів для біоіндикації забруднень водного середовища.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи гідробіології» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 8—11-их класів.

Мета програми – створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку вихованців у процесі засвоєння базових знань з гідробіології.

Програма передбачає вирішення таких завдань:

- ознайомлення вихованців із біологічними особливостями водяних організмів та їхньою поведінкою;

- поглиблення і надання додаткових знань з зоології, ботаніки, географії, екології;

- формування практичних вмінь і навичок проведення експериментально-дослідних робіт;

- забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;

- підготовка підлітків до активної громадської та професійної діяльності;

- створення умов для організації змістового дозвілля відповідно до інтересів, здібностей і обдаровань учнів;

- виховання почуття любові до рідної України, поваги до національних цінностей українського народу;

- залучення до активної роботи по охороні водного середовища.

Навчальна програма передбачає:

1-й рік навчання – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Значна частина навчального часу приділена практичним заняттям загального та індивідуального характеру, проведенню наукових досліджень, експедицій, виготовленню наочного матеріалу, обладнання куточка живої природи.

Практичні роботи, пов’язані з доглядом за мешканцями куточка живої природи, проводяться систематично, незалежно від вивчення тієї чи іншої теми.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал