И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка24/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44

Перелік літератури, рекомендованої для педагогів

1. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

2. Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики / В. Е. Борейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 72 с. – (Серия „Охрана дикой природы»; вып. 40).

3. Ботанічні сади та дендропарки: науково-довідникове видання / [ред. кол.

Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – К.: Майстерня книги, 2009. – 296 с.

4. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загально-освітній та вищій школі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (присв. 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2008. – 404 с.

5. Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: практикум для педагога /

В.В. Вербицький. – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.

6. Вербицький В. В. Довідник натураліста / В. В. Вербицький. – Кіровоград:

КОД, 2009. – 290 с.

7. Вербицький В. В. Комплекс навчальних програм еколого-біологічного напряму для студентів вищ. навч. закл.: посіб. / В. В. Вербицький. – К.: АВЕРС, 2011. – 150 с.

8. Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В. Сухомлинського: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27 вер. 2008 р., Суми / уклад. Л. В. Тихенко, Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко. – Суми: Сумський обл. центр позашк. осв. та роб. з талан. молоддю, 2009. – 230 с.

9. Екологічне управління: підруч. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

10. Екологія: теоретичні основи і практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закл. / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. 3-тє вид., стереотипне. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 324 с.

11. Екологія та природні багатства України. Загальноукраїнський проект. Випуск ІІ / авт.-упоряд. В. В. Богов. – К.: Новий Світ, 2005. – 414 с.

12. Звоницький Е. М. Супутник юного натураліста та еколога: посіб. / Е. М. Звоницький, В. К. Овелян. – Харків: Наш городок, 2005. – 300 с.

13. Зелена книга України / під заг ред. Я. П. Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. –

448 с.

14. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідк. посіб. / за ред. А. П. Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.15. Колісник О. Природа допомагає допитливим: популярна енциклопедія природолюбів / О. Колісник. – Львів: Українські технології, 2005. – 244 с.

16. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: довідниково-

методичне видання / упор. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Харків: ТОРСІНГ

ПЛЮС, 2005. – 352 с.

17. Культура здорового способу життя та екологічного виховання як складові

змісту позашкільної освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 трав. 2010 р., Полтава. – Полтава: ТОВ „Фірма „Техсервіс», 2010. – 470 с.

18. Лебеда А. П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії каротиноїдів) / А. П. Лебеда. – К.: Академперіодика, 2009. – 128 с.

19. Лебеда А. П. Інвентаризація флори України (Лікарські рослини – носії фітоекдистероїдів) / А. П. Лебеда. – К.: Академперіодика, 2009. – 88 с.

20. Ліси для нащадків / Упр. освіти і науки Луган. обл. держ. адмін.; уклад.

Кельціян Н. Ю. – Луганськ, 2005. – 67 с.

21. Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді / наук. ред. Г. А. Демьохін. – Полтава: Верстка, 2006. – 306 с.

22. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Г. П. Пустовіт. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

23. Сердюк В. В. Екологічна стежина і навчає, і виховує / В. В. Сердюк, М.Т. Малініна. – Мелітополь, 2008. – 132 с.

24. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля: навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.

25. Формування національної екологічної мережі України / ред. М. С. Козловська; упор. Т. В. Тимочко, О. Б. Гуленко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 44 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Охорона навколишнього середовища» ; вип. 12 (36)).

26. Шабанов Д. А. Екологія у шкільному курсі біології / Д. А. Шабанов, М.О. Кравченко. – Харків: Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Біологія»; вип. 12 (36)).

27. Шевчук Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Ю. В. Шевчук – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

28. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

29. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

30. Экологическая этика от А до Я: пособие для школьников, их учителей и родителей / Е. В. Корейко, T. B. Мишаткина, Л. C. Чумаков и др.; под. общ. ред. Т.В. Мишаткиной, С. Б. Мелькова. – Минск: МТЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 172 с.
Перелік літератури, рекомендованої для вихованців

1. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

2. Ботанічні сади та дендропарки: науково-довідникове видання / [ред. кол.

Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – К.: Майстерня книги, 2009. – 296 с.

3. Вербицький В. В. Довідник натураліста / В. В. Вербицький. – Кіровоград:

КОД, 2009. – 290 с.

4. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. / В. С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

5. Екологічне управління: підруч. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

6. Екологія: Я пізнаю світ: дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Є. Чижевський. – К.:

Школа, 2005. – 414 с.

7. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату. Посібник з пом’якшення

змін клімату і раціонального використання енергії та ресурсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. / А. В. Праховник, Є. М. Іншенов, В. І. Дешко, Г.Г. Стрелкова, Л. Ф. Фірсов, О. В. Мельникова. – К.: Телесик, 2008. – 120 с.

8. Звоницький Е. М. Супутник юного натураліста та еколога: посіб. / Е. М. Звоницький, В. К. Овелян. – Харків: Наш городок, 2005. – 300 с.

9. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідк.

посіб. / за ред. А. П. Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.

10. Колісник О. Природа допомагає допитливим: популярна енциклопедія природолюбів / О. Колісник. – Львів: Українські технології, 2005. – 244 с.

11. Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді / наук. ред. Г. А. Демьохін. – Полтава: Верстка, 2006. – 306 с.

12. Сердюк В. В. Екологічна стежина і навчає, і виховує / В. В. Сердюк, М.Т. Малініна. – Мелітополь, 2008. – 132 с.

13. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

14. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

15. Шабанов Д. А. Екологія у шкільному курсі біології / Д. А. Шабанов,

М.О. Кравченко. – Харків: Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Біологія»; вип. 12 (36)).

16. Шнайдер С. Л. 500 выдающихся деревьев Украины / С. Л. Шнайдер, В.Е. Корейко, Н. Ф. Стеценко. – К.: Логос, 2011. – 203 с.

17. Экологическая этика от А до Я: пособие для школьников, их учителей и

родителей / Е. В. Корейко, T. B. Мишаткина, Л. C. Чумаков и др.; под. общ. ред. Т.В. Мишаткиной, С. Б. Мелькова. – Минск: МТЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 172 с.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ ЕКОЛОГИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сьогодні одним з найбільш актуальних завдань освіти є формування екологічної компетенції молоді, що може бути досягнуто лише за умов безперервності екологічної освіти, міждисциплінарного підходу, активної взаємодії педагога і учня, творчого навчання з використанням набутого досвіду.

Необхідність екологізації всієї системи освіти визначається Законом України «Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими законами та нормативно-правовими актами держави (Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Національна доктрина розвитку освіти, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» тощо). Розвиток екологічної освіти в Україні визначається також міжнародними документами, що спрямовані на впровадження нової стратегії сталого розвитку.

Екологічна освіта є фундаментом, стрижнем освіти сталого (збалансованого) розвитку. Така освіта націлена на набуття знань і навичок, які сприяють формуванню сучасного екологічно свідомого суспільства, формуванню нових позицій, цінностей, світогляду людини, сприяють бажаному економічно життєздатному та екологічно збалансованому розвитку.

Екологічна освіта має бути самостійним елементом загальної системи освіти та виконувати інтегративну роль. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань стає першочерговим завданням сучасної школи та позашкільних навчальних закладів, що є, зрештою, однією з передумов успішного переходу країни до сталого розвитку.

Діючі шкільні навчальні програми базуються, передусім, на загальнонаукових знаннях, але відомості, які вчать школярів приймати рішення у найближчому до них оточенні і діяти повсякдень, в них фактично відсутні.

Навчальний предмет «Основи екології» присутній у варіативній частині загальноосвітніх навчальних закладів як базовий компонент лише у профільних закладах. Тому викладання основ екологічних знань в системі позашкільного навчання є життєвою необхідністю.

Позашкільна екологічна діяльність забезпечує оволодіння учнями знаннями про довкілля, про проблеми і загрози у зв’язку з погіршенням якості навколишнього середовища; формування екологічного мислення та екологічної культури особистості; набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної діяльності; самореалізацію та життєствердження кожної дитини.

Навчальна програма «Юні екологи» реалізується в гуртках еколого-натуралістичного спрямування та розрахована на учнів 9–11-х класів.

Програма побудована на основі авторських матеріалів та програми гуртка «Юні екологи» (Радченко, 2004). При складанні програми враховано зміни в природному та соціальному середовищі як в Україні, так і світі в цілому протягом останнього десятиріччя, використано новітні розробки вчених-екологів, педагогів та природоохоронців, зміни в законодавстві України. Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.Мета програми – формування екологічної культури дітей через залучення їх до вирішення актуальних проблем екології та виховання шанобливого ставлення до природи.

Завдання програми:

• навчити учнів бачити закономірності організації життя на Землі, в тому числі в зв’язку з антропогенним впливом на природні системи і біосферу загалом, усвідомлювати єдність людини і навколишнього природного середовища;

• ознайомити зі значенням сучасних природничих наук у розв’язанні існуючих проблем екології;

• поглибити знань з біології, географії, хімії, краєзнавства;

• забезпечити екологічне навчання і виховання, розвити вміння передбачати критичні моменти в природних екосистемах, що виникають внаслідок антропогенного впливу;

• залучити до практичної природоохоронної роботи.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік навчання – основний рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;

2-й рік навчання – вищий рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.

Бажано, щоб перед навчанням за програмою «Юні екологи» учні вже мали досвід роботи в гуртках юних охоронців природи, юних зоологів, ботаніків тощо.

Програму побудовано за лінійним принципом, навчальний матеріал викладається систематично і послідовно з поступовим ускладненням.

У перший рік навчання керівник гуртка формує мотивацію до природо-охоронної діяльності, знайомить юннатів з основним термінологічним апаратом екології, активізує прагнення особистості до здорового способу життя як основи збалансованої системи «Людина - довкілля».

На другий рік навчання керівник, використовуючи принцип «від простого до складного», більш детально знайомить учнів з природними ресурсами нашої планети, з основними екосистемами біосфери. Важливого значення набуває вміння окреслювати сучасні екологічні проблеми. Завдання керівника гуртка на цьому етапі – навчити вихованців знаходити шляхи вирішення різноманітних екологічних проблем і, насамперед, навчитись поводитись так, щоб не допустити їх виникнення.

Під час навчання в гуртку юних екологів вихованці знайомляться з роботою громадських екологічних об’єднань, вчаться спілкуватися з однодумцями, відстоювати ідеї збереження довкілля. Учнів необхідно виховувати в дусі Орхуської конвенції та Законів України: кожен громадянин має право доступу до екологічної інформації.

Програмою передбачено проведення екологічних експедицій, походів, екскурсій. Вивчення рослинного і тваринного світу, моніторинг стану води, повітря, ґрунту є основними в роботі гуртка юних екологів.

Результати практичних робіт, зокрема спостережень, досліджень, юннати оформляють у вигляді наочних посібників, гербаріїв, колекцій, таблиць, рефератів тощо, які пізніше використовуватимуться на заняттях гуртка.

Матеріали експедицій, походів, екскурсій у вигляді стендів, альбомів, проектів, звітів вихованці представляють на конференціях, зібраннях юних екологів, на Всеукраїнському дитячому екологічному конгресі «Живи, Земле!», що сприяє самореалізації дітей у суспільно корисній діяльності.

Як додатковий матеріал на заняттях можна використовувати відеофільми з відеотеки «Екологія XXI століття», а також телевізійні програми про навколишній світ.

У роботі гуртків юних екологів значне місце належить участі юннатів у всеукраїнських масових заходах: конкурсі школярів та учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля», «Вчимося заповідувати», еколого-натуралістичному поході «Біощит», конкурсі «До чистих джерел» тощо.

Керівникові гуртка варто звернути увагу на профорієнтацію учнів, яка здійснюється під час зустрічей з вченими, фахівцями-екологами, під час екскурсій у відповідні установи.

Керівник гуртка залежно від інтересів юннатів з урахуванням місцевих умов може скорочувати або розширювати матеріал кожного розділу, а також вводити нові теми.

Форми навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, екскурсії, науково-практичні конференції, дослідно-експериментальна робота в лабораторіях, на об’єктах закритого ґрунту, на навчально-дослідних ділянках, в природі тощо.

Методи навчання: аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання (самооцінки, взаємонавчання, метод проектів, рецензій тощо).

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь в конкурсах, конференціях, зльотах та зборах юних екологів, виставках, змаганнях, захист навчального проекту або формування портфоліо.


Основний рівень, перший рік навчання,

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу


Кількість годин


теоретичних


практичних


усього


1.

Вступ

3

3

6

2.

Охорона навколишнього природ ного середовища як потреба особистості та суспільства

21

21

42

3.

Екологія як наука

9

9

18

4.

Середовище та умови існування організмів. Аутекологія

27

30

57

5.

Екологія популяцій (демекологія)

6

12

18

6.

Екологія угруповань (синекологія)

15

15

30

7.

Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи «Людина – довкілля»

12

15

27

8.

Навчальна екологічна стежка

-

18

18

Разом:

93

123

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ. (6 год.)

Теоретична частина. Визначення рівня екологічної свідомості гуртківців.

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці, в теплиці тощо.

Взаємозалежність людини і природи. Правила поведінки в природі.

Практична частина. Екскурсії по еколого-натуралістичному центру (станції юних натуралістів), до ботанічною саду, дендропарку, лісу, парку, на навчально-дослідну земельну ділянку, до краєзнавчого музею тощо.

2. Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та суспільства (42 год.)

Теоретична частина. Стратегія національної екологічної політики України на період до 2020 року. Структура охорони природи в Україні. Робота Міністерства екології та природних ресурсів України. Червона книга України. Зелена книга України. Природно-заповідний фонд України. Заповідники, заказники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші території та об`єкти природно-заповідного фонду. Стратегія сталого розвитку.

Основні засади збалансованого розвитку суспільства. Освіта в інтересах сталого розвитку. Правові основи природокористування. Міжнародні конвенції про захист довкілля, участь у них України. Діяльність МСОП, ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій задля охорони довкілля. Україна в структурі міжнародних екологічних програм. Діяльність громадських екологічних організацій в Україні. Дитячі громадські екологічні об’єднання. Робота Дитячого екологічного парламенту.Практична частина. Збирання матеріалів про охорону природи рідного краю. Оформлення куточка або кімнати охорони природи. Екскурсії до екологічної інспекції, Товариства охорони природи, ознайомлення з їх роботою.

Природоохоронна робота: заліснення ярів, балок, схилів. Проведення трудових десантів з упорядкування території навколо навчального закладу. Участь у Всеукраїнських конкурсах «Вчимося заповідувати», «Мій рідний край, моя земля».3. Екологія як наука (18 год.)

Теоретична частина. Історія розвитку екології. Структура, предмет і завдання екології. Основні екологічні терміни. Методи екологічних досліджень.

Практичне заняття. Визначення та складання таблиць середовищ існування найбільш характерних для конкретної місцевості представників флори і фауни.

Екскурсії до лісу, до водойм різних типів, на луки, в поле з метою ознайомлення з умовами існування різних видів рослин і тварин.

4. Середовище та умови існування організмів. Аутекологія (57 год.)

Теоретична частина. Середовище і абіотичні екологічні фактори.

Температура. Тепловий режим. Пойкілотермні та гомойотермні тварини. Розподіл рослин і тварин по земній кулі залежно від теплового режиму.

Світло. Світловий режим. Екологічні групи рослин по відношенню до світла.

Фотоперіодизм. Вода. Походження води. Властивості води. Кругообіг води у природі. Розподіл води на земній поверхні. Екологічні групи рослин і тварин стосовно водного режиму. Атмосфера. Склад повітря і його значення у житті організмів. Забруднення повітря. Ґрунт. Класифікація і структура ґрунтів.

Ґрунт як середовище існування живих організмів. Взаємозв’язок абіотичних факторів.

Біотичні фактори середовища. Антропогенні фактори. Екологічне лабораторне обладнання.Практична частина. Збирання матеріалів про промислові та сільськогосподарські об’єкти, які забруднюють навколишнє середовище. Робота з гербарними зразками, визначниками, довідниками зі вста новлення екологічних груп рослин. Робота з колекціями комах. Ознайомлення з особливостями морфології комах, що мешкають у різних середовищах. Моніторинг стану повітря; дослідження впливу забрудненого повітря на ріст рослин у парках, скверах, біля автошляхів, а також на ріст і розвиток сільськогосподарських культур навколо автомагістралей. Вплив фактору витоптування і фактору тривоги на розподіл, ріст і розмноження рослин і тварин. Екскурсії на промислові підприємства, агрофірми, до водойм, на поля для визначення антропогенного забруднення навколишнього середовища, ступеня еродованості ґрунтів тощо. Участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел».

5. Екологія популяцій (демекологія) (18 год.)

Теоретична частина. Поняття про популяцію. Структура і динаміка популяцій. Чисельність і щільність популяцій, наро джуваність і смертність у популяціях. Популяція як саморегулююча система.

Практична частина. Визначення щільності популяцій основних видів рослин і тварин у шкільному саду, дендропарку тощо, складання списків видів рослин і тварин. Екскурсії до водойм, на луки, в поле тощо для ознайомлення з основними характеристиками популяцій різних видів.

6. Екологія 6 дн угруповань (синекологія) (30 год.)

Теоретична частина. Основні поняття синекології. Біоценоз, його структура і характеристика. Біотичні взаємозв'язки в біоценозах. Роль тварин у запиленні та розповсюдженні рослин. Фітоценоз. Біогеоценоз. Трофічні ланцюги.

Екологічна ніша.Практична частина. Спостереження за діяльністю комах – запилювачів рослин. Визначення їх на основі колекційних матеріалів та визначників.

Ознайомлення з веденням польового щоденника. Робота з гербарієм. Вивчення пристосувань рослин до розповсюдження їх тваринами. Побудова схем трофічних зв’язків у біоценозах. Екскурсії до лісу, парків, скверів, на водойми, луки тощо для ознайомлення з різними біоценозами.7. Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи «Людина - довкілля» (27 год.)

Теоретична частина. Людина – частина природи. Стан здоров’я людини в сучасному суспільстві. Хвороби XXI століття і фактори, що їх зумовлюють.

Оздоровчі системи П. Іванова, Г. Стеценка тощо. Гармонізація відносин людини з природою. Рослини-радіопротектори і антиоксиданти – помічники в поліпшенні самопочуття людини.Практична частина. Робота на ділянці лікарських рослин та рослин радіопротекторної дії. Виготовлення гербарію рослин-радіопротекторів. Екскурсії до науково-дослідних медичних закладів, реабілітаційних і діагностичних центрів для ознайомлення з досягненнями сучасної медицини.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал