И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка23/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу


Кількість годин


теоретичних


практичних


усього


1.

Вступ

3

3

6

2.

Історія охорони природи

в Україні9

12

21

3.

Фізико-географічні особливості рідного краю

6

9

15

4.

Природні ресурси України. Рослинний світ та його охорона

30

30

60

5.

Лісові ресурси та їхня охорона

18

15

33

6.

Охорона земельних ресурсів і надр

9

12

21

7.

Охорона водних ресурсів

9

12

21

8.

Охорона атмосферного повітря

6

9

15

9.

Якість довкілля і стан здоров’я людей

9

12

21

10.

Підсумкове заняття

-

3

3

Разом:

99

117

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Охорона навколишнього середовища – потреба особистості і суспільства. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці, під час проведення походів, екскурсій. Правила поведінки в природі.

Практична частина. Екскурсії до краєзнавчого музею, в теплицю, куточок

живої природи, на навчально-дослідну земельну ділянку.2. Історія охорони природи в Україні (21 год.)

Теоретична частина. Історія природоохоронного руху в Україні. Видатні діячі охорони природи в Україні. Державні органи охорони природи в Україні.

Роль Міністерства екології та природних ресурсів України у справі охорони природи. Громадські екологічні організації України: Українське товариство охорони природи, Українське товариство охорони птахів, Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток», Всеукраїнська екологічна асоціація «Зелений світ», Національний екологічний центр, Всеукраїнська екологічна ліга та інші. Історія юннатівського руху. Дитячі громадські екологічні об’єднання. Юнацькі секції охорони природи. Дитячий екологічний парламент.Практична частина. Збирання матеріалів про історію охорони природи рідного краю. Оформлення куточка або кімнати охорони природи. Участь у просвітницькій діяльності. Екскурсія до Управління екології та природних ресурсів. Трудові десанти з упорядкування території навколо навчальних закладів, закладання квітників, алей, парків, скверів тощо.

3. Фізико-географічні особливості рідного краю (15 год.)

Теоретична частина. Зонально-ландшафтні особливості регіону. Погода і клімат. Метеорологічний майданчик. Програма GLOBE в Україні.

Практична частина. Спостереження за погодою. Дослідження за програмою GLOBE. Всеукраїнський конкурс на кращий метеомайданчик. Екскурсія на екологічну стежку. Фенологічні спостереження.

4. Природні ресурси України. Рослинний світ та його охорона (60 год.)

Теоретична частина. Флора України. Різноманіття рослинного світу. Роль рослин в природі і в житті людини. Закон України «Про рослинний світ» (1999). Різноманіття рослинних угруповань: ліси, степи, луки, болота тощо. Водна та навколоводна рослинність. Основні рослинні угруповання регіону. Сільськогосподарські рослини. Лікарські рослини, їх значення. Рослини радіопротекторної та антиоксидантної дії. Отруйні рослини, перша допомога при отруєннях. Адвентивні рослини. Охорона рослин. Рідкісні рослини та рослини, що зникають. Червона книга України: рослинний світ (2009). Зелена книга України.

Практична частина. Робота з гербаріями, визначниками. Підготовка списку рослинних угруповань рідного краю. Екскурсії до ботанічного саду, краєзнавчого музею для ознайомлення з місцевими та екзотичними видами рослин. Трудові десанти по знищенню небезпечних рослин-вселенців. Екскурсії до луків, у степ, поле, до водойм у різні пори року. Визначення видового складу рослин. Дослідження за програмою GLOBE. Робота на навчально-дослідній ділянці лікарських рослин та рослин радіопротекторної та антиоксидантної дії. Збирання насіння трав’янистих рослин. Виготовлення колекцій. Догляд за рослинами куточка живої природи. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати. IV етап».

5. Лісові ресурси та їх охорона (33 год.)

Теоретична частина. Типи лісів України. Лісовий кодекс України (1994). Мешканці лісу. Раціональне використання лісів, захист від шкідників, хвороб, пожеж, своєчасне відновлення. Лісозахисні смуги. Парки, сквери, зелені насадження у місті. Найпоширеніші дерева і кущі місцевої флори. Рослини дендропарків, ботанічних садів. Аборигенні та інтродуковані рослини. Рослини-символи України.

Практична частина. Екскурсії до лісу, парку, скверу. Визначення видового складу рослин. Екскурсії до ботанічного саду, дендропарку, лісництва. Підготовка списку реліктових, ендемічних та екзотичних рослин. Збирання насіння дерев і кущів. Оформлення колекцій. Участь у місячнику лісу, у Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків». Озеленення територій загальноосвітніх та по зашкільних навчальних закладів, вулиць. Догляд за насадженнями.

6. Охорона земельних ресурсів і надр (21 год.)

Теоретична частина. Корисні копалини України. Земельні ресурси і надра. Типи ґрунтів України, їх склад і властивості. Родючість ґрунту. Раціональне використання земельних ресурсів і надр. Осушення боліт, меліорація і рекультивація земель, ерозія ґрунтів, радіоекологічний стан ґрунтів. Засолення ґрунтів. Земельний кодекс України (2001). Кодекс України про надра (1994). Закон України «Про охорону земель» (2003). Закон України «Про пестициди і агрохімікати» (1995).

Практична частина. Визначення складу ґрунтів навчально-дослідної земельної ділянки. Моніторинг стану ґрунтів. Дослідження за программою GLOBE. Визначення родючості ґрунту. Рослини-індикатори стану ґрунтів. Закріплення ярів і пісків деревами та чагарниками, догляд за ними. Підбір видів рослин для найоптимальнішого закріплення ґрунтів. Екскурсії на підприємства, агрофірми, на поля з метою визначення антропогенного забруднення навколишнього природного середовища, ступеня еродованості ґрунтів тощо.

7. Охорона водних ресурсів (21 год.)

Теоретична частина. Вода – основний елемент біосфери. Світові водні ресурси. Підземні води. Стан основних річок України. Малі річки України. Основні джерела забруднення природних вод. Актуальність для України ресурсозберігаючого водокористування. Роль і значення Дніпра в житті народу України. Водогосподарська діяльність у басейні Дніпра та басейнах інших річок України. Проблеми екологічного стану підземних вод. Водний кодекс України (1995). Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» (2002). Водно-болотні угіддя міжнародного значення.

Практична частина. З’ясування причин забруднення місцевих водойм. Дослідження рослин та тварин-індикаторів стану водойм. Догляд за прибережними смугами малих річок. Упорядкування джерел, догляд за ними. Участь у Всеукраїнському конкурсі «До чис тих джерел», Всеукраїнському проекті-естафеті НЕНЦ «Малі річки – життя України». Моніторинг стану місцевих водойм.

8. Охорона атмосферного повітря (15 год.)

Теоретична частина. Склад атмосферного повітря. Циркуляція повітря. Джерела забруднення повітря. Озонові дірки. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992). Повітряний кодекс України (1993). Захист повітря від забруднення: системи очищення повітря на виробництві, живі огорожі, лісосмуги, зони відчуження, узбіччя автошляхів. Віденська конвенція про охорону озонового шару (1985). Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (1987).

Практична частина. Моніторинг стану повітря. Дослідження за программою GLOBE. Дослідження впливу забруднення повітря на стан рослин у парках, скверах, біля автошляхів тощо. Визначення рослин-індикаторів чистоти повітря. Визначення найбільш стійких до забруднення видів рослин.

9. Якість довкілля і стан здоров’я людей (21 год.)

Теоретична частина. Демографічні процеси в Україні. Урбанізація. Динаміка загальної захворюваності населення за умов сучасного забруднення навколишнього природного середовища. Рекреаційні ресурси і курортні зони України.

Практична частина. Дослідження якості питної води. Дослідження забруднення повітря. Збирання матеріалів про промислові та сільськогосподарські об’єкти, які забруднюють навколишнє середовище, з’ясування причин забруднення. Визначення вмісту пестицидів, радіонуклідів та інших шкідливих речовин у продуктах харчування. Екскурсія до водойми, на промислові підприємства для ознайомлення з роботою очисних споруд.

10. Підсумкове заняття (3 год.)

Практична частина. Науково-практична конференція «Охорона природи в Україні. Погляд крізь роки».
Вищий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Назва розділу


Кількість годин


теоретичних


практичних


усього


1.

Вступ

3

3

6

2.

Природні ресурси України. Тваринний світ та його охорона

30

30

60

3.

Біологічне і ландшафтне різноманіття

12

12

24

4.

Енергозбереження та пом`якшення змін клімату

15

12

27

5.

Нормативно-правова база охорони природи

12

6

18

6.

Заповідна справа в Україні

15

15

30

7.

Екологічна мережа

12

15

27

8.

Раціональне природокористування

12

9

21

9.

Підсумкове заняття

-

3

3

Разом:

111

105

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці, під час проведення походів, екскурсій. Правила поведінки в природі. Екологічна етика.

Практична частина. Екскурсія до природничого або краєзнавчого музею, до місцевого відділення товариства охорони природи.

2. Природні ресурси України. Тваринний світ та його охорона (60 год.)

Теоретична частина. Різноманіття тваринного світу України. Закон України «Про тваринний світ» (2001). Комахи та інші безхребетні. Риби. Наземні хребетні. Птахи. Корисні і шкідливі тварини. Промислові тварини. Охорона рідкісних тварин та видів тварин, що зникають. Червона книга України: тваринний світ (2009). Тварини в міфах і легендах.

Практична частина. Робота з колекціями, визначниками. Підготовка списку тварин рідного краю. Екскурсії до зоопарку, зоологічного та краєзнавчого музеїв для ознайомлення з місцевими і екзотичними видами. Догляд за тваринами в куточку живої природи. Заготівля кормів для підгодівлі диких ссавців і птахів узимку. Екскурсії до лісу, на луки, у степ, поле, до водойм у різні пори року. Визначення видового складу тварин. Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит».

3. Біологічне і ландшафтне різноманіття (24 год.)

Теоретична частина. Поняття біорізноманіття. Рівні біорізноманіття: генетичне і видове різноманіття, різноманіття екосистем. Цінність біорізноманіття. Агробіорізноманіття. Причини і наслідки скорочення біорізноманіття. Генетично модифіковані організми. Методи збереження біорізноманіття. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992). Картахенський протокол про біобезпеку (2000). Ландшафтне різноманіття в Україні. Головні загрози ландшафтному різноманіттю. Екологічні кризи.

Практична частина. Екскурсії до ботанічного саду, дендропарку, зоопарку, зоологічного та краєзнавчого музеїв з метою ознайомлення з видовим різноманіттям рослин і тварин. Екскурсії на підприємства, агрофірми, на поля з метою знайомства з агробіорізноманіттям. Робота з гербаріями, колекціями, визначниками.

4. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату (27 год.)

Теоретична частина. Сучасна енергетична криза та шляхи її подолання. Види ресурсів енергії. Непоновлювальні джерела енергії: торф, вугілля, нафта, природний газ. Атомна енергетика. Поновлювальні джерела енергії: сонячна енергія, енергія вітру, гідроенергія, енергія хвиль та припливів, біоенергетика, геотермальна енергія, муніципальні та промислові відходи, біогаз тощо. Культура енергоспоживання. Основні принципи енергозбереження. Закон України про енергозбереження (1994). Акція «Година Землі». Енергія і довкілля. Парниковий ефект. Рамкова конвенція ООН зі змін клімату (1992). Кіотський протокол (1997). Кислотні дощі. Смог. Теплове забруднення. Тверді побутові відходи. Вторинна переробка відходів. Закон України «Про відходи» (1998).

Практична частина. Енергетичний менеджмент у навчальному закладі. Виконання завдань Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енерго-ефективності «Енергія і середовище». Участь у трудових десантах до Дня довкілля в Україні та Міжнародного дня Землі.

5. Нормативно-правова база охорони природи (18 год.)

Теоретична частина. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991). Постанова Верховної Ради України «Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (1998). Закон України «Про Червону книгу України» (2002). Щорічна Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. Міжнародні конвенції про охорону довкілля: Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979), Орхуська конвенція (1998), Рамкова конвенція про захист і сталий розвиток Карпат (2003) тощо. Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. Двостороннє та багатостороннє співробітництво.

Практична частина. Підготовка та захист рефератів з правових основ природокористування. Конкурс екологічних та природоохоронних знаків.

6. Заповідна справа в Україні (30 год.)

Теоретична частина. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (1992). Стратегія розвитку природно-заповідного фон ду України. Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: біосферні заповідники; природні заповідники; національні природні парки; заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні); пам’ятки природи; штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва). Території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення: регіональні ландшафтні парки; заказники; пам’ятки природи; штучно створені об’єкти; заповідні урочища.

Практична частина. Збір інформації про стан природно-за повідного фонду області, району. Проведення походів, екскурсій на території, що перебувають під охороною, вивчення їх флори та фауни. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчимось заповідувати». Виявлення пам’яток природи, опис і орга нізація їхньої охорони. Підготовка звітів, рефератів, самостійних наукових робіт.

7. Екологічна мережа (27 год.)

Теоретична частина. Європейська екомережа та досвід формування національних екомереж у країнах Європи. Нормативно-правова база розбудови

екомережі України. Закон України «Про екологічну мережу» (2004). Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.» (2000). Біогеографічне районування України. Флора, фауна як критерії виділення і перевірки території для екомережі. Шляхи впровадження екомережі України.Практична частина. Проведення походів, екскурсій рідним краєм. Підготовка документів щодо надання обсте женим територіям статусу природоохоронних, вклю чення їх до національної екомережі. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати».

8. Раціональне природокористування (21 год.)

Теоретична частина. Стратегія сталого розвитку. Основні засади збалансованого розвитку суспільства. Ресурси і відходи. Сортування відходів. Біотехнологія як шлях до безвідходного виробництва. Охорона довкілля та економіка. Біологічні методи захисту рослин. Сучасна концепція моніторингу довкілля.

Практична частина. Розроблення та захист проектів «Довкілля та економіка майбутнього». Підготовка рефератів, щоденників спостережень за станом довкілля. Екскурсія на виробництво з безвідходною технологією.

9. Підсумкове заняття (3 год.)

Практична частина. Науково-практична конференція «Сталий розвиток – єдиний шлях розвитку країни».
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- закони України про охорону довкілля;

- рослинний і тваринний світ своєї місцевості;

- представників рослин і тварин рідного краю, що занесені до Червоних книг України та регіональних червоних списків;

- території та об’єкти природно-заповідного фонду України;

- природоохоронні території рідного краю;

- правила поведінки в природі;

- правила техніки безпеки під час проведення походів, екскурсій у природу.


Вихованці мають вміти:

- користуватися визначниками;

- проводити самостійні дослідження в природі;

- готувати документацію (подання) на заповідання територій;

- аналізувати показники якості навколишнього середовища та застерігатися від хвороб.
Вихованці мають набути досвіду:

- проведення моніторингових досліджень;

- аналізувати і порівнювати чинники, що досліджуються;

- визначення територій та об’єктів на заповідання;

- просвітницької діяльності з охорони довкілля;

- роботи з літературними джерелами, писати реферати, робити узагальнення.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Відповідно до «Типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів систем Міністерства освіти і науки України»:

- гербарії: «Культурні рослини України», «Дикорослі рослини».

- модель «Глобус Землі»;

- карти настінні: «Україна. Природні зони», «Україна. Рослинний світ», «Україна. Тваринний світ», «Україна. Ґрунти», «Україна. Природні води», «Україна. Екологічна ситуація», «Україна. Охорона природи», «Зоогеографічна карта світу» тощо;

- таблиці: «Охорона природних ресурсів», «Біосфера та її межі», «Основні форми рельєфу Землі», «Основні загальні типи ґрунтів земної кулі», «Основні групи рослин», «Птахи водно-болотних угідь», «Птахи саду», «Птахи хижі», «Природні зони», «Типи кліматів», «Техніка безпеки (протипожежна, на воді, з електроприладами та ін.)», «Плодово-ягідні культури», «Овочеві культури», «Олійні культури», «Отруйні та їстівні», «Культурні і дикорослі квіткові рослини», «Основні групи рослин»;

- портрети вчених-біологів;

- колекції: «Гірських порід і мінералів», «Ґрунт та його склад», «Порід деревини», «Дерев та кущів», «Корисних копалин», «Шкідників лісу», «Представників ряду комах», «Представників рослинного світу»;

- муляжі: «Гриби», «Плоди та коренеплоди»;

- прилади та пристосування: мікроскоп біологічний, лупа ручна, прилад для вимірювання прозорості води, термометр водяний, прилад для вимірювання pH, набір для визначення родючості ґрунтів, термометр-щуп тощо;

- експедиційне спорядження: сачок ентомологічний, сачок водяний, намет, рюкзак, бінокль, папка гербарна, сітка-прес гербарна тощо.
ЛІТЕРАТУРА

Перелік використаної літератури

1. Білявський Г. О. Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков [3-тє вид.]. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.

2. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загально-освітній та вищій школі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (присв. 120-річчю від дня народження М. І. Вавілова) / за ред. М. В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2008. – 404 с.

3. Вербицький В. В. Екологічне виховання дітей: практикум для педагога / В. В. Вербицький. – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.

4. Вербицький В. В. Довідник натураліста / В. В. Вербицький. – Кіровоград:

КОД, 2009. – 290 с.

5. Вербицький В. В. Комплекс навчальних програм еколого-біологічного напряму для студентів вищ. навч. закл.: посіб. / В. В. Вербицький. – К.: АВЕРС, 2011. – 150 с.

6. Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних

ідей В. Сухомлинського: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 27 вер. 2008 р., Суми / уклад. Л. В. Тихенко, Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко. – Суми: Сумський обл. центр позашк. осв. та роб. з талан. молоддю, 2009. – 230 с.

7. Дробноход М. І. Концептуальні основи формування еко логічного мислення та здібностей людини будува ти гармонійні відносини з природою / М. I. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. Г. Іващенко. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.

8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII.

9. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: довідниково-

методичне видання / упор. О. В. Єресько, С. П. Яценко. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 352 с.

10. «Концепція екологічної освіти України» від 20 грудня 2001 року, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України № 13/6-19.

11. Проблеми екології та екологічної освіти: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – 303 с.

12. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах: навч. метод. посіб. / Т. П. Пустовіт. – Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

13. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / В. Я. Шевчук. – К.: Геопринт, 2006. – 200 с.

14. Шевчук Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Ю. В. Шевчук. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

15. Экологическая этика от А до Я: пособие для школьников, их учителей и родителей / Е. В. Корейко, T. B. Мишаткина, Л. C. Чумаков и др.; под. общ. ред. Т.В.Мишаткиной, С. Б. Мелькова. – Минск: МТЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 172 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал