И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка16/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ БДЖОЛЯРІ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне сільськогосподарське виробництво неможливе без такої галузі, як бджільництво. Україна – одна з провідних держав світу, яка має розвинене бджільництво, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, виробництво меду, воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути для потреб населення, харчової, медичної, парфумерно-косметичної та інших галузей промисловості. Програма розвитку бджільницької галузі передбачає поповнення її кадрами нової генерації. Вагоме місце у формуванні інтересу до професії належить позашкільним навчальним закладам. Цим обумовлено створення навчальної програми «Юні бджолярі».

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні бджолярі» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Навчальна програма розрахована на учнів 6-10 класів загальноосвітніх шкіл. Кількісний склад гуртківців – 10-12 осіб.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Мета програми - створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з бджільництва.

Основні завдання:

- забезпечити поглиблення знань з біології, хімії, екології;

- надати знання з основ бджільництва;

- розвивати мотивацію до дослідницької роботи;

- розвивати творчі здібності;

- формувати екологічне мислення;

- формувати ціннісне ставлення до праці;

- сприяти професійному самовизначенню.

Програма передбачає навчання протягом двох років:

1 рік навчання - початковий рівень – 4 години на тиждень (144 години на рік);

2 рік навчання - основний рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Передбачено також широке використання в начальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп’ютерне моделювання) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Контроль за рівнем досягнень вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.
Перший рік навчання, початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

4

-

4

2.

Екологічні аспекти бджільництва

2

2

4

3.

Біологія бджолиної сім’ї

10

16

26

4.

Кормова база бджільництва. Запилення сільськогосподарських культур

10

20

30

5.

Пасічний інвентар і обладнання пасік

11

17

28

6.

Весняно-літній догляд за бджолами

8

40

48

7.

Підсумкові заняття

-

4

4

Разом:

45

99

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. 3начення бджільництва як галузі сільського господарства. Історія розвитку бджільництва в Україні та в світі. 3начення винаходів П.Прокоповича в розвитку бджільництва. Сучасне промислове бджільництво. Науково-дослідні та навчальні заклади України в галузі бджільництва.

2. Екологічні аспекти бджільництва (4 год.)

Теоретична частина. Дотримання зоогігієнічних вимог і техніки безпеки під час роботи на пасіці. Перша медична допомога особам з підвищеною чутливістю до бджолиної отрути. 3ахист бджолосімей від негативних факторів навколишнього середовища та при обробці сільськогосподарських культур пестицидами.

Практична частина. Екскурсія на пасіку. Пасіка. Правила безпечної праці, поведінки з бджолами. Санітарно-гігієнічні умови роботи на пасіці.

3. Біологія бджолиної сім’ї (26 год.)

Теоретична частина. Склад бджолиної сім’ї. Роль матки, трутнів і робочих бджіл у житті бджолиної сім’ї. Будова і функції зовнішніх та внутрішніх органів робочих бджіл, трутнів і маток. Розмноження бджіл. Період розвитку та тривалість життя особин бджолиної сім’ї. Гніздо бджіл. Температурний режим у вулику. Захист вулика. 3бір нектару і перероблення його в мед. 3бір пилку і перероблення його в пергу. Живлення бджіл (вуглеводне, протеїнове, ліпідне, мінеральне). Роїння бджіл.

Практична частина. Огляд бджолиних сімей. Вивчення особин бджолиної сім’ї. Огляд розплоду та визначення його віку. Визначення кормових запасів. Спостереження за поведінкою бджіл та трутнів. Спостереження за поведінкою матки та відкладанням яєць.

4. Кормова база бджільництва. Запилення сільськогосподарських культур (30 год.)

Теоретична частина. Медоносні рослини – природне джерело корму для бджіл. Особливості комахозапильних рослин. Вивчення медоносних рослин, їхніх біологічних і господарських особливостей. Строки цвітіння медоносних рослин і умови для найкращого виділення нектару. Методи підвищення нектаропродуктивності рослин. 3начення перехресного запилення у житті рослин. Вплив запилення на урожайність сільськогосподарських культур. Запилення рослин в умовах закритого ґрунту. Сільськогосподарські медоносні культури. Спеціальні медоносні культури. Медоносні рослини лісових угідь та різнотрав’я. Отруйні медоносні рослини. Пилконосні рослини.

Практична частина. Оцінка нектаропродуктивності рослин. Облік медового запасу і розрахунок можливого медозбору. Розробка нектароносного конвеєра. Поліпшення медоносної бази. Висівання медоносів. Складання календаря цвітіння медоносних рослин. Виготовлення гербарію спеціальних медоносів та отруйних рослин. Вивчення особливостей будови пилкових зерен комахозапильних та вітрозапильних рослин.

5. Пасічний інвентар і обладнання пасік (28 год.)

Теоретична частина. Інвентар, прилади та пристосування для догляду за бджолиними сім’ями. Інвентар і обладнання для відкачування меду та одержання воску. Інвентар для виконання профілактичних і лікувальних заходів на пасіці. Вулики. Класифікація вуликів. Приладдя до вуликів.

Практична частина. Робота з бджолярським інвентарем. Ремонт та виготовлення бджолярського інвентаря та обладнання. Розрахунок розмірів вулика. Виготовлення вулика для спостережень.

6. Весняно-літній догляд за бджолами (48 год.)

Теоретична частина. Весняні роботи на пасіці. Весняне нарощування бджіл. Створення умов для розвитку сімей. Підготовка пасіки до кочівлі.

Практична частина. Підготовка до очисного обльоту бджіл. Огляд бджолиних сімей. Чищення вуликів після зимівлі. Скорочення і утеплення гнізд.

3абезпечення кормом і підгодівля бджіл. 3апобігання бджолиній крадіжці.

Розширення і поновлення гнізд. 3бирання квіткового пилку. Застосування протиройових заходів. Перевезення бджолосімей на медозбір. 3атінення вуликів та вентилювання гнізд. Відкачування меду.

7. Підсумкові заняття (4 год.)

Практична частина. Підготовка доповідей та рефератів.

Оформлення результатів дослідницької роботи. Екскурсії до наукових установ та пасік.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• зоогігієнічні вимоги і техніку безпеки під час роботи на пасіці;

• склад бджолиної сім’ї;

• медоносні рослини та їх поширення;

• значення перехресного запилення;

• класифікацію вуликів та приладдя до вуликів;

• умови для розвитку бджолиних сімей у весняно-літній період.
Вихованці мають вміти:

• надати першу медичну допомогу особам з підвищеною чутливістю до бджолиної отрути;

• розрізняти особин бджолиної сім’ї;

• оцінювати нектаропродуктивність рослин;

• користуватись бджолярським інвентарем;

• розширювати і поновлювати гнізда;

• правильно застосовувати протиройові заходи.
Вихованці мають набути досвід:

• визначення кормових запасів для бджіл;

• складання календаря цвітіння медоносних рослин;

• ведення обліку медового запасу і розрахунок можливого медозбору;

• виготовлення вулика для спостережень;

• роботи, ремонту та виготовлення бджолярського інвентаря та обладнання;

• збирання квіткового пилку;

• перевезення бджолосімей на медозбір;

• творчої діяльності;

• позитивного ставлення до базових цінностей суспільства.Другий рік навчання, основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Продукти бджільництва та їх зберігання і переробка

14

32

46

2.

3имівля бджіл

14

24

38

3.

Хвороби та шкідники бджіл і заходи боротьби з ними

10

24

34

4.

Організація бджільництва

16

24

40

5.

Розведення та утримання бджолосімей. Основи племінної справи у бджільництві

18

32

50

6.

Підсумкові заняття

-

8

8

Разом:

72

144

216


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал