І ІІ відділення /134 години, 4 години на тижденьСкачати 272.28 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір272.28 Kb.
5 клас

І - ІІ відділення

/134 години, 4 години на тиждень/

Повторення /5 год./

Повторення вивченого у початкових класах. Правопис дзвінких і глухих приголосних. Подвоєння приголосних у словах. Вживання апострофа після б,п,в,м,ф перед я,ю,є,ї. Спільнокореневі слова. Ненаголошені голосні в коренях слів. Вживання великої букви.

Культура мовлення. Правильна вимова слів з ненаголошеними голосними, з апострофом. Вживання великої букви в іменах, по батькові, прізвищах людей. Велика буква в назві Батьківщини, назвах міст, сіл, вулиць.
ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

82 годиниЛексикологія /10 год./

*Однозначні і багатозначні слова. *Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми. Добір слів у тематичні групи на певну тему.

Культура мовлення. Уміння вживати слова відповідно до їх значення. Уміння вживати синоніми для уникнення невиправданого повторення слів.

Слово /52 год./

Будова слова /20 год./ Корінь, закінчення, префікс, суфікс - значущі частини слова. Корінь слова. *Спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови. Закінчення слів. Визначення префікса у словах. Розрізнення префіксів і прийменників /практично/. *Визначення суфіксів у словах /практично/.

Культура мовлення. Уміння використовувати спільнокореневі слова як засіб зв'язку речень у тексті. Запобігання помилок, пов'язаних з невиправданим вживанням спільнокореневих слів.Частини мови /2 год./ Роль частин мови у реченні. Основні способи розрізнення частин мови.

Іменник /28 год./ Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот. Власні і загальні іменники. Вживання великої літери у власних іменниках. Число іменників. Уміння визначати число іменників /практично/. *Іменники, що вживаються тільки в однині. *Іменники, що вживаються тільки у множині. Рід іменників. Відмінки іменників. Змінювання іменників за відмінками /практично/.

Культура мовлення. Правильне вживання у мовленні іменників, що мають лише однину чи множину. Вживання в мовленні іменників у різних відмінках. Вживання великої букви у власних іменниках /в письмових роботах/.Речення /20 год./

Головні члени речення - підмет і присудок. Другорядні члени речення /практично/, без вживання термінології. Побудова речень за даними словами /підметом, присудком, другорядними членами речення/ з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів.

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки в кінці речень. Складання різних за метою висловлювання речень на дану тему.

Культура мовлення. Етика спілкування. Український народний етикет. *Уміння інтонувати розповідні, питальні та окличні речення.

Тема з розвитку мовлення: "Весняні звичаї і обряди українців".

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння визначати мету завдання, складати план його виконання.


КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

45 год.

Відомості про мову і мовлення. Значення мовлення у житті і діяльності людей. Українська мова - державна мова України.

Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Мовлення - основний засіб спілкування людей. Основні правила спілкування /практично/. Діалогічне й монологічне мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення: правильність, логічна послідовність, змістовність. Тема висловлювання.

Тема з розвитку мовлення: "Ти" і "Ви" у звертанні".

Культура мовлення. Український народний етикет. Традиційна повага до старших в Україні. Вживання слів ввічливості під час різних ситуацій спілкування.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності: уміння аналізувати зразок виконання завдання, користуватися інструкцією щодо виконання завдання.

Текст. Заголовок тексту. Поділ тексту на абзаци. *Відновлення деформованого тексту. Складання тексту з поданих частин: *на основі заголовку і зачину; зачину і основної частини; заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

Типи мовлення: розповідь, опис, *роздум /практично/. Особливості побудови розповіді про ту чи ту подію з власного життя.

Види робіт.

Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання.

Читання, прослуховування запропонованого учителем тексту.

Говоріння.

Відтворення готового тексту.

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру. Переказ /усний/ тексту за даним планом. Вибірковий /усний/ переказ художнього тексту. *Переказ /письмовий/ з допомогою учителя невеличких художніх текстів за простим планом /тексти розповідного характеру/.Створення власних висловлювань:

Діалог. Створення діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної із життєвим досвідом учнів: у магазині, в гостях.

Ділове мовлення. Підпис листівки. Написання листа рідним.

Теми з розвитку мовлення: "У аптеці", "Вулиця, на якій знаходиться наша школа".

Культура мовлення. Вживання слів ввічливості під час різних ситуацій спілкування. Уміння вступати в діалог відповідно до ситуації спілкування. Дотримання лексичної сполучуваності слів під час висловлювання.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння оцінювати результат власної діяльності та діяльності товариша /практично/; *уміння визначати мету завдання, *складати план його виконання.Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: українська мова - державна мова України; слово вживають у прямому й переносному значенні; вживання /правило/ великої літери у власних іменниках; значущі частини слова: корінь, суфікс, префікс, закінчення; граматичні ознаки іменника; види речень за метою висловлювання; основні правила спілкування;

уміти: добирати тематичні групи слів за значенням: антоніми, синоніми; добирати слова до тематичних груп на певну тему; визначати префікс у словах; розрізняти префікси і прийменники; виділяти іменник як частину мови; розрізняти власні й загальні іменники, іменники, що означають назви істот і неістот; уміти визначати число і рід іменників; виділяти й розрізняти головні члени речення - підмет, присудок; розрізняти /практично/ головні і другорядні члени речення; складати простий план готового тексту; переказувати текст за поданим планом; створювати діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

ІІ відділення:знати: види речень за метою висловлювання; правила вживання великої літери у власних іменниках; основні правила спілкування;

уміти: визначати головні і другорядні члени речення; розрізняти префікси і прийменники; власні і загальні іменники; виділяти іменник як частину мови, розрізняти число іменника, рід; вступати в діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування; правильно записувати речення і вживати розділові знаки в кінці речень; відділяти закінчення слів від основи; уважно слухати, орієнтуватися в ситуації спілкування; переказувати /усно/ текст за простим планом; відновлювати деформований текст; записувати слова, речення після їх аналізу під диктовку учителя; складати різні за метою висловлювання речення на дану тему.

6 клас

І - ІІ відділення

/102 години, 3 години на тиждень/

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

71 година

Повторення /3 год./

Повторення вивченого про будову слова. Види речень за метою висловлювання.Лексикологія /10 год./

Однозначні і багатозначні слова. *Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Групи слів за значенням: антоніми, синоніми. Добір *синонімів, антонімів до певної тематичної групи.

Культура мовлення. Доречне вживання в усному мовленні слів з професійної лексики столяра, маляра, городника, шевця.

Слово /40 год./

Будова слова /10 год./ Корінь слова. *Чергування голосних і приголосних в коренях слів. Розрізнення префіксів і прийменників. Вживання апострофа після префіксів. Правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-.

Культура мовлення. Правильна вимова слів з апострофом після префіксів, з префіксами роз-, без-, воз-, з-, с-.

Тема з розвитку мовлення: "Осінь - прояв краси природи України”.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння виконувати мисленнєві дії /робити висновки, аналізувати, порівнювати, *класифікувати/.Іменник /14 год./ Систематизація і розширення знань про іменник. Основні граматичні категорії іменника: число, рід, відмінок. Змінювання іменників за відмінками /практично/. Клична форма відмінка. Правопис іменників чоловічого і жіночого роду. Правопис чоловічих і жіночих імен та по батькові.

Культура мовлення. Правила мовленнєвого етикету під час звертання до дорослих. Правильне вживання під час висловлювання іменників у однині і множині. Використання під час звертання іменників, що мають кличну форму відмінка (протягом року).Прикметник /16 год./ Роль прикметників у мовленні. *Якісні, відносні та присвійні прикметники. Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника /практично/. Правопис прикметників з суфіксами -ський, -зький, -цьк, -зьк, -еньк, -есеньк /практично/. *Прикметники - синоніми. Прикметники – антоніми.

Теми з розвитку мовлення: "Зима - прояв краси природи України", “Українські народні зимові свята."

Культура мовлення. Уміння використовувати прикметники у різних типах мовлення, особливо у текстах описового характеру. Використання прикметників-антонімів.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння аналізувати зразок виконання завдання. Уміння визначати мету завдання, план його досягнення.Речення /18 год./

Розрізнення словосполучення і речення. Речення поширене і непоширене. Поширення речень за допомогою запитань. *Перетворення поширених речень у непоширені. Граматична основа речення /підмет і присудок/. Другорядні члени речення /без вживання термінології/. *Поширення речень другорядними членами речення. Однорідні члени речення. Однорідні підмети, присудки і *другорядні члени речення /практично/. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Зв'язок між однорідними членами речення без сполучника та за допомогою сполучника “і”.

Тема з розвитку мовлення: "Родина. Взаємини між батьками і дітьми, онуками і дідусем та бабусею".

Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації у реченнях з однорідними членами. Вживання простих і поширених речень в усному і писемному мовлення /практично/.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння виконувати мисленнєві дії *класифікації, аналізу, синтезу, узагальнення, *порівняння.

КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

29 год.


Текст. Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин-основна частина-кінцівка. Види зв'язку речень у тексті /практично/. Особливості побудови розповіді /зачин-основна частина-кінцівка/. Простий план власного висловлювання. Основні джерела матеріалу до усної розповіді /практично/.

Види робіт.Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання. Слухання - розуміння невеличких текстів різних типів, жанрів, стилів мовлення.

Говоріння. Виразне читання текстів.

Відтворення готового тексту:

Переказ текстів /усний/ за даним простим планом; *повний і вибірковий /усний/ переказ художніх текстів розповідного характеру, що містять елементи опису. *Відновлення деформованого тексту-розповіді і тексту-опису. Уміння порівнювати тексти описового і розповідного характеру.Створення власних висловлювань:

Усний і письмовий твір-розповідь, усний твір-опис за даним планом, опорними словами і ілюстрацією. Складання усного і письмового /з допомогою учителя/ твору-опису окремих предметів, тварин, за малюнками. Усний і письмовий твір-опис /після опрацювання з учителем/ на основі особистих вражень, за жанровою картиною. Складання простого плану власного висловлювання розповідного типу.

Діалог. Уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить або пише - адресант мовлення; той, хто слухав або читав - адресат мовлення. Мета мовлення. Формування умінь створювати діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної зі спостереженням учнів, їх життєвим досвідом. *Побудова діалогу за даною ситуацією спілкування. Використання в діалозі різних за метою висловлювання речень. *Формування умінь вести діалог з використанням різних за метою висловлювання речень /практично/.

Тема з розвитку мовлення: "Весна, літо - прояви краси природи України".

Культура спілкування. Вживання слів ввічливості під час спілкування. Уміння брати участь в діалозі.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння аналізувати зразок виконання завдання, *хід здійснення плану, уміння оцінити результат власної діяльності /практично/.Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: слова, що відносяться до професійної лексики городника, маляра, столяра, шевця; будову слова; правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-; основні граматичні категорії прикметника; є текст-опис, текст-розповідь;

уміти: аналізувати слова за будовою; добирати антоніми, синоніми до певної тематичної групи слів; визначати число, рід, відмінок прикметника; вибірково переказувати невеличкі художні тексти; створювати діалоги відповідно до ситуації спілкування; відрізняти префікси від прийменників, правильно записувати їх зі словами; розрізняти текст-розповідь і текст-опис; утворювати просте і складне речення з однорідними членами; поширювати речення за допомогою запитань, усно складати твір-опис окремих предметів.

ІІ відділення:знати: будову слова; основні граматичні категорії іменника, прикметника; мати уявлення про однорідні члени речення, розділові знаки в реченнях з однорідними членами /правило вживання/; правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с-;

уміти: аналізувати слово за будовою; добирати антоніми до певної тематичної групи; відрізняти префікси від прийменників; визначати число, рід, відмінок іменників і прикметників; вибірково /усно/ переказувати невеличкі художні тексти розповідного характеру; розрізняти поширені й непоширені речення; поширювати речення за допомогою запитань; мати уявлення про однорідні члени речення; вживати слова ввічливості під час спілкування; відповідати на репліки в процесі діалогу.

7 клас

І - ІІ відділення

/102 години, З години на тиждень/

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

80 годин
Вступ /І год./ Краса і багатство української мови.

Повторення /3 год./

Правопис іменників і прикметників з іншими частинами мови. Граматичні категорії іменника. Види речень за метою висловлювання.Лексикологія /5 год./

Походження слів: власне українські і запозичені слова. Використання слів: загальновживані, професійні слова і терміни. *Поняття про фразеологізми. *Прислів'я як різновид фразеологізмів. Формування умінь добирати прислів'я.

Культура мовлення. Доречне вживання в усному і писемному мовленні професійних слів, термінів, прислів'їв.

Слово /48 год./

Повторення знань про будову слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення.Основа слова /2 год./

Складні слова /3 год./ Утворення складних слів. Сполучні голосні "е", "о" у складних словах.

Культура мовлення. Правильна вимова у словах наголошених і ненаголошених голосних, вимова складних слів зі сполучними голосними.Іменник /8 год./ Вживання кличної форми відмінка іменника при звертанні: батьку, Тарасе Григоровичу, Маріє Іванівно. Повторення про іменник. Граматичні категорії іменника: число, рід, відмінок.

Культура мовлення. Вживання кличної форми відмінка іменника при звертанні. Вживання великої букви у власних назвах /на письмі/.Прикметник /10 год./ Повторення граматичних категорій прикметника: число, рід, відмінок. Визначення числа, роду, відмінка прикметника за числом, родом, відмінком іменника. Узгодження в усному і писемному мовленні прикметників з іменниками /дотримання лексичної та граматичної сполучуваності/. Роль іменників та прикметників у художньому стилі мовлення.

Культура мовлення. Доречне використання прикметників у висловлюваннях, у текстах-описах.Дієслово /1З год./ Загальне значення, *синтаксична роль. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами /практично/. Число дієслова. Визначення числа дієслова за числом іменника. Дієвідміни. Дієслова першої і другої дієвідміни, їх закінчення. *Неозначена форма дієслова. Правопис не- з дієсловами.

Культура мовлення. Використання у мовленні дієслів-антонімів і дієслів-синонімів. Правила наголошування дієслів. *Практичне вживання різних форм дієслів у майбутньому часі. *Вживання форми теперішнього і майбутнього часу замість минулого.Займенник /4 год./ Поняття про займенник. Роль займенника у мові. Особові займенники. *Розподіл особових займенників за трьома особами. Правопис займенників з іменниками і прикметниками.

Культура мовлення. *Правильне вживання займенників для зв'язку речень у тексті. Вживання особових займенників відповідно до змісту попереднього речення. Написання займенників "ви", "вас; "вам" з великої літери у пошанному значенні.Службові слова /3 год./ Прийменники, сполучники. Вживання їх у мовленні для зв'язку речень. Вживання сполучників для зв'язку однорідних членів речення.

Звертання /3 год./ Місце звертання в реченні: на початку, в середині, в кінці. Вживання звертання за межами речення. Розділові знаки при звертанні: кома, знак оклику. *Звертання непоширене й поширене.

Культура мовлення. Дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями, в діалогах. Вживання прийменників і сполучників в усному і писемному мовленні.Речення /12 год./

Підмет і присудок як головні члени речення. Другорядні члени речення. Поширення речень за допомогою запитань другорядними членами речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки в кінці речень різного виду. Речення, ускладнені звертанням. Вживання простих і *ускладнених речень в усному і *писемному мовленні. Речення з однорідними членами /без сполучників, *зі сполучниками і,й,та,а,але/. Кома між однорідними членами речення.

Культура мовлення. Дотримання правильного інтонування розповідних, питальних і окличних речень. Дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами. Дотримання правил вживання розділових знаків /на письмі/ в реченнях з однорідними членами.

Теми з розвитку мовлення: "Ввічливе звертання до дорослих в Україні: Ви, Вас, Вам, Ваші", "Охорона природи в Україні", "Улюблені українцями рослини-символи: калина, верба, мальви, барвінок".

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння визначати мету діяльності, хід виконання завдання, план досягнення мети. Уміння виконувати мисленнєві дії аналізу, синтезу, порівняння.
КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення


20 год.

Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин-основна частина-кінцівка.

Назва і тема висловлювання. Вимоги до зв'язного висловлювання /відповідність змісту заголовку, темі, послідовність, правильність/.

Формування умінь складати простий план власного висловлювання.

Типи мовлення: розповідь, опис, *роздум. *Уточнення знань про роздум /міркування/.

Види робіт.Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання

Виразне читання текстів різних типів і жанрів мовлення, слухання-розуміння їх. Аналіз змісту твору за запитаннями вчителя. *Виділення незрозумілих слів, пояснення їх значення. *Добір до них слів, протилежних і близьких за значенням. *Пояснення значення вжитих у переносному значенні слів.

Відтворення готового тексту:

Говоріння.

*Відновлення деформованих текстів різних типів. Поєднання в одному тексті різних стилів мовлення /спостереження готових текстів/.

*Повний і вибірковий /усний/ переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису. Усний переказ окремих епізодів тексту в особах. Формування умінь замінювати діалог розповіддю від третьої особи.Створення власних висловлювань:

Прийоми добору матеріалу до твору /практично/. Систематизація матеріалу до твору /практично/. Практичне складання з допомогою учителя елементарних розповідей на дану тему, пов'язану із життям і навчальною працею учнів /праця у шкільній майстерні, на пришкільній ділянці, догляд за класним приміщенням/. *Складання невеликих творів за поданим планом на основі спостережень під час екскурсій /у аптеці, на пошті, про сільськогосподарську працю/. *Складання невеликих творів за серією сюжетних малюнків, за ілюстрацією і планом. Продовження розповіді за даним початком. *Письмовий переказ за даним планом і опорними словами твору-розповіді та твору-опису на основі власних спостережень за природою, про вчинки людей /після опрацювання з учителем/. Складання /усно/ твору-мініатюри за поданим сюжетом на дану тему /з допомогою учителя, *під керівництвом учителя/.

Теми з розвитку мовлення: "Праця на заводі, на фабриці", "Сільськогосподарська праця людей".

Культура мовлення. Дотримання основних вимог висловлювання: виразність, правильність, змістовність, відповідність темі.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння практично оцінювати результат власної діяльності та діяльності товаришів.

Повторення вивченого протягом року /5 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: правопис займенників з прийменниками, їх роль у мові; правила вживання великої літери у власних назвах; будову слова; способи творення складних слів; назви вивчених частин мови, їх граматичні категорії; правила вживання розділових знаків у кінці різних за метою висловлювання речень; професійні слова і терміни, що відносяться до тематичної групи "праця";

уміти: уміти розрізняти вивчені повнозначні та службові частини мови; правильно писати займенники ви, вас, вам у пошанному значенні; уміти доречно вживати займенники для зв'язку речень у тексті, вживати дієслова у різних часах; визначати дієвідміни дієслів; правильно писати закінчення в дієсловах І і ІІ дієвідмін; правильно вживати розділові знаки при звертанні /на письмі/; будувати прості й складні речення; дотримуватися під час мовлення основних вимог висловлювання /змістовність, правильність, виразність, відповідність темі/; писати під диктовку учителя з дотриманням правил правопису і пунктуації; пояснювати за допомогою словника незрозумілі в тексті слова; писати за поданим планом і опорними словами переказ; замінювати діалог розповіддю від третьої особи.

ІІ відділення:знати: назви вивчених частин мови, їх граматичні категорії; основні типи мовлення; розповідь, опис, міркування; правила вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами;

уміти: розрізняти повнозначні і службові частини мови; виділяти у простому реченні головні і другорядні члени речення; будувати просте речення; доречно вживати загальновживані професійні слова і терміни; вживати кличну форму відмінка при звертанні; розрізняти дієслова першої і другої дієвідмін; за допомогою тлумачного словничка пояснювати значення незрозумілих слів; складати /усно/ невеличкий твір на дану тему з елементами розповіді чи опису; записувати з голосу учителя текст з дотриманням правил правопису.

8 клас

І - ІІ відділення

/102 годин, 3 години на тиждень/

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

50 годин


Повторення /3 год./

Речення поширені й непоширені. Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами і звертанням.Лексикологія /5 год./

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови. *Добір тематичних груп спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови.Слово /47 год./

Будова слова /10 год./ Корінь слова. Слова, що мають спільний корінь. Словотворча роль префіксів і суфіксів. Правопис префіксів і прийменників зі словами.

Культура мовлення. Правильна вимова спільнокореневих слів, доречне вживання їх у власному мовленні.Числівник /12 год./ Поняття про числівник. *Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості і складені. Буква м'який знак на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. *Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

Культура мовлення. Дотримання правильного наголосу при вимові числівників. Правильне вживання числівників для позначення дати часу /годин/. Правильне використання форм числівників під час читання і усного пояснення прикладів та задач на уроках математики. Використання числівників у відповідях на уроках трудового навчання, історії, географії.Займенник /12 год./ Особові, присвійні займенники. Зворотний займенник "себе". *Відмінювання особових займенників в однині і множині. Присвійні займенники: мій, твій, свій, наш, ваш, їхній /практичне ознайомлення/. Спостереження за використанням займенників у різних стилях мовлення.

Тема з розвитку мовлення: "Естетика побуту українців у минулому і сьогодні: білі хати, вітряки, вишиті рушники, квітники".

Культура мовлення. Практичне вживання займенників з дієсловами в усному і писемному мовленні.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння самостійно визначати мету власної діяльності і забезпечувати її виконання.Прислівник /8 год./ Прислівник - незмінна частина мови. Роль прислівника у реченні. Правопис прислівників. Утворення прислівників від інших частин мови.

Культура мовлення. Використання прислівників для посилення виразності мовлення, як засобу зв'язку речень у тексті.


Речення /24 год./

*Повні й неповні речення, їх ознаки.

Культура мовлення. Вживання неповних речень в діалозі. Дотримання інтонації неповних речень.

Речення зі звертаннями. Розділові знаки при звертанні.

Культура мовлення. Використання звертання для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень зі звертаннями.

Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення, його будова, засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.

Культура мовлення. Дотримання в усному і писемному мовленні інтонації складносурядних речень.

Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки міх простими реченнями у складнопідрядному реченні.

Культура мовлення. Дотримання інтонації та розділових знаків /на письмі/ у складнопідрядних реченнях.

Утворення складних речень за допомогою сполучників і,а,але; *сполучних слів який? коли? де? що? щоб? тому що. Розділові знаки в складному реченні.

Культура мовлення. Вживання складних речень у власному мовленні.
КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

26 год.

Повторення вивченого про типи мовлення, особливості їх побудови. Повторення вивченого про текст. Уявлення про стилі мовлення: художній, розмовний, науковий, діловий. Сфери вживання розмовного і наукового стилів.


Види робіт.

Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання. Виразне читання текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення. Практичне спостереження на різних текстах за особливістю цих стилів.Відтворення готового тексту:

Говоріння.

Складання простого плану тексту. Переказ тексту за даним планом. Стислий переказ /усний/ за поданим планом розповідних текстів з елементами опису. *Стислий письмовий переказ за поданим планом розповідних текстів з елементами опису /з допомогою учителя/. Стислий і вибірковий /усний і *письмовий/ перекази текстів розповідного типу публіцистичного стилю: на основі прочитаної замітки в газеті, прослуханих телепередач.

Створення власних висловлювань:

Практичне складання з допомогою учителя елементарних роздумів на дану тему, пов'язану із життям і навчальною діяльністю учнів /про збереження здоров'я, майбутню професію/. *Продовження роздуму /міркування/ за даним початком.

Ділове мовлення. Замітка до стінної газети.

Діалог. Діалогічне мовлення. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування. Використання реплік для стимулювання, підтримання діалогу. *Складання діалогу певного обсягу відповідно до ситуації спілкування на запропоновану тему. *Вміння дібрати відповідно до ситуації спілкування стиль мовлення. Уміння висловити особисту позицію щодо теми, яка обговорюється. Формування умінь демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу /логічність, стислість, виразність, доречність, винахідливість/. Розділові знаки при діалозі.

Культура мовлення. Уміння дотримуватися теми спілкування, додержуватися правил спілкування /не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено й доброзичливо вислуховувати співрозмовника/. Уміння висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його. Дотримання норм літературної мови під час спілкування.Монолог. Монологічне мовлення. Формування уміння будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал /епізод із власного життєвого досвіду, прочитаного або прослуханого тексту, епізод із кінофільму, сприйнятий, побачений або почутий твір мистецтва, розповідь іншої людини/. *Уміння розкривати тему висловлювання, виразно відображати основну думку висловлювання. *Уміння логічно використовувати мовний матеріал, послідовно використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання. Уміння виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, виявляти багатство лексики і граматичних засобів. *Уміння виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема доречно викладати матеріал. Уміння складати власні висловлювання різних типів за поданим планом. Складання невеличких творів за картинами українських художників. Написання творів на основі особистих спостережень і вражень. *Уміння добирати мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення.

Теми з розвитку мовлення: "Хліб і сіль у житті українців. Повага до хліба в Україні", "Красо України, Поділля!"

Культура усного і писемного мовлення. Уміння дотримуватися основних правил спілкування. *Уміння робити висновки, висловлювати власну думку щодо сприйнятого. *Уміння читати тексти різних типів, стилів, жанрів мовлення з достатньою швидкістю, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. *Уміння самостійно визначати мету власної діяльності, *забезпечувати її досягнення. Уміння узагальнювати, порівнювати, класифікувати, робити висновки за аналогією.


Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: словотворчу роль префіксів і суфіксів; частини мови, їх граматичні категорії; ознаки складного речення; типи мовлення, особливості їх побудови; правила вживання розділових знаків при звертанні у простому й складному реченнях;

уміти: розрізняти діалог і монолог; аналізувати слова за будовою; утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів; складати поширені й непоширені речення, речення зі звертаннями; утворювати з простих речень складні; писати перекази після опрацювання матеріалу з учителем, писати диктант з дотриманням правил орфографії і орфоепії; складати діалог відповідно до запропонованої ситуації і мети спілкування; складати монолог відповідно до теми висловлювання.

ІІ відділення:знати: частини мови, їх граматичні категорії; ознаки складного речення; правила вживання розділових знаків при звертанні у простому реченні;

уміти: розрізняти діалог і монолог; аналізувати слово за будовою; утворювати слова за допомогою префіксів; складати діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування; складати поширені речення, речення зі звертанням; писати диктант з дотриманням правил правопису слів.

9 клас

І – ІІ відділення

/68 годин, 2 години на тиждень/

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

22 години

Повторення /2 год./

Частини мови, їх ознаки. Основні правила правопису частин мови /за вибором учителя/.Узагальнення і систематизація вивченого /20 год./

Прості і складні речення. Речення поширені й непоширені. Розділові знаки в складних реченнях. Професійні слова-терміни. Велика буква у власних назвах. *Поширені й непоширені звертання в реченнях. Розділові знаки в реченнях зі звертаннями.


КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

44 год.

Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин-основна частина-кінцівка. Назва і тема висловлювання.Типи мовлення: розповідь, опис, міркування /роздум/. Стилі мовлення: розмовний, художній, науковий, публіцистичний.

Види робіт.Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання. Виразне читання текстів різних типів, жанрів і стилів мовлення. Читання текстів публіцистичного стилю. Виділення незрозумілих слів, пояснення їх значення.Відтворення готового тексту:

Говоріння.

Виразне читання /вголос/ текстів різних типів, стилів, жанрів мовлення. Стислий усний переказ за даним планом тексту-опису предмета Стислий письмовий переказ за даним планом тексту-опису предмета. *Повний усний переказ тексту-опису предмета. Стислий усний переказ тексту з елементами опису приміщення. Повний переказ /усний/ тексту з елементами опису приміщення. Стислий переказ /усний/ тексту з елементами опису приміщення. Стислий переказ /усний/ тексту з елементами опису природи.

Теми з розвитку мовлення: "Інтер’єр класу, спальні, їдальні, магазину; пошти, рідної домівки".

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння складати план досягнення результату власної діяльності.

Стислий переказ /письмово/ тексту з елементами опису природи після опрацювання його з учителем. *Повний усний переказ тексту з елементами опису природи. *Стислий переказ /усний, письмовий/ із поєднанням різних типів мовлення /після опрацювання з учителем/. *Повний усний переказ тексту із поєднанням різних типів мовлення. Повний переказ тексту /усно/ з елементами опису процесу праці. Повний /усний і письмовий/ переказ тексту з елементами опису зовнішності людини.

Культура мовлення. Вживання під час переказу професійних слів-термінів.

Створення власних висловлювань:

Твір-опис тварини за власним спостереженням. Твір-опис приміщення за власним спостереженням. Твір-опис природи /усно, письмово/ за власним спостереженим. Твір-опис процесу праці за картиною. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням. Твір-опис зовнішності людини за картиною. Твір-опис /усно і письмово/ людини за власним спостереженням. Твір-розповідь /усно, письмово/ про випадок із життя. Твір-розповідь /усно, *письмово/ про професії батьків, родичів.

Тема з розвитку мовлення: " Українські народні ремесла і промисли".

Культура мовлення. Вживання доречної лексики у мовленні. Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння визначати мету власної діяльності, хід досягнення.

Твір-мініатюра розповідного характеру /усний, письмовий/ на основі побаченого. Колективне складання твору-роздуму про вчинки людей.

Замітка до газети інформаційного характеру про випадок із шкільного життя. Замітка до газети типу роздуму про збереження і захист зелених насаджень, рідкісних квітів, тварин, птахів.

Теми з розвитку мовлення: "Зовнішня краса жінки, чоловіка", "Внутрішня краса людини: порядність, скромність, чесність, доброта, людяність, любов до ближнього, взаємодопомога, вихованість".

Діалогічне мовлення.

Складання діалогу /усно/ відповідно до запропонованої ситуації спілкування /на пошті, виклик швидкої допомоги, дзвінок у міліцію, у транспорті, у лікарні, на роботі, зустріч з товаришем/. Складання і запис діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Розділові знаки при діалозі.

Тема з розвитку мовлення: "Взаємини між однолітками".

Культура мовлення. Дотримання правил народного етикету під час спілкування.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння оцінювати результат власної діяльності та діяльності однокласників.

Ділове мовлення. Сфери використання ділового мовлення. Повторення: лист, листівка, запис адреси на листівці, конверті. Написання листа рідним, друзям. Заява. Автобіографія. Звіт про виконану роботу /усно і письмово/.

Повторення вивченого протягом року /2 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: формули мовленнєвого етикету; професійну лексику, що стосується доступних розумово відсталим учням професій; правила вживання великої літери у власних назвах; складові частини тексту; правила пунктуації при звертанні, однорідних членах речення; ділові папери;

уміти: усно і письмово /за даним планом/ структурувати тексти розповідного і описового характеру; виділяти на письмі однорідні члени речення, звертання; виділяти в усному і писемному мовленні різні за метою висловлювання речення; використовувати репліки для стимулювання і підтримання діалогу; будувати усні і письмові твори з урахуванням мети і адресата мовлення; підпорядковувати висловлювання темі і основній думці; використовувати вивчені мовні засоби зв'язку речень у тексті; дотримуватися абзаців під час письма; знаходити і виправляти помилки і описки у змісті, побудові власних висловлювань, їх мовному і мовленнєвому оформленні; оформляти ділові папери.

ІІ відділення:знати: формули мовленнєвого етикету; професійну лексику, що стосується доступних розумово відсталим професій; правила вживання великої букви у власних назвах; правила пунктуації при звертанні, однорідних членах речення; складові частини тексту; ділові папери;

уміти: структурувати усно і письмово /за даним планом і після опрацювання з учителем/ тексти описового і розповідного характеру; виділяти на письмі звертання, однорідні члени речення; виділяти у мовленні різні за метою висловлювання речення; підпорядковувати висловлювання темі і основній думці; будувати висловлювання з урахуванням мети і адресата мовлення; оформляти ділові папери.

10 клас

І - ІІ відділення

/36 годин, І година на тиждень/

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

7 годин


Вступ /1 год./

Мова - найважливіший засіб пізнання і спілкування. Краса і багатство української мови.Повторення /6 год./

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки в кінці речень. Типи мовлення: розповідь, опис, *роздум. Особливості побудови текстів різних типів мовлення. Мовні засоби зв'язку речень у тексті /сполучники, займенники, повтори, спільнокореневі слова/.

Культура мовлення. Дотримання інтонації різних за метою висловлювання речень. *Використання /на письмі/ мовних засобів зв'язку речень у тексті.
КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зв’язне мовлення

28 год.

Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Адресат і адресант мовлення.Стилі мовлення: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий. Сфери вживання кожного з них.

Види робіт.Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання. Виразне читання текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення з дотриманням норм орфоепії.Відтворення готового тексту.

Говоріння.

Переказ прочитаного з *виконанням творчого завдання /висловлення власного ставлення до подій, героїв /персонажів/ та їхніх вчинків.

Конспект прочитаного наукового, публіцистичного тексту.Створення власних висловлювань:

Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування на задану учителем тему /характеристика людей, героїв /персонажів/ прочитаних творів/. *Діалог відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з особистими враженнями, спостереженнями природи.

Відгук /усний/ про твір мистецтва: картину природи, книжку, кінофільм. Усна відповідь на основі вибіркового переказу текстів наукового і публіцистичного стилів /за даним планом/. Усний і *письмовий твір-розповідь на основі власних спостережень і вражень.

Тема з розвитку мовлення: "Ліки навколо нас".

Культура мовлення. Етика спілкування. Правила прийому гостей. Правила поведінки у гостях.

Ділове мовлення /9 год./

Місце і роль ділового мовлення в житті людей. Ділові папери. Лист, адреса, телеграма. Заява. Автобіографія. Доручення. Розписка. Оголошення. План роботи. Звіт про виконану роботу. Пояснювальна записка. Протокол, витяг з протоколу. Ознайомлення з фінансовою ідентифікаційною карткою, її призначенням. Субсидія /правила і порядок оформлення/. Приватизаційний сертифікат. Квитанції на відправлення і отримання грошей, посилки.

Тема з розвитку мовлення: "Природа різних регіонів України".

Культура мовлення. Правильна побудова тексту офіційно-ділового стилю. Уміння правильно оформляти ділові папери.

Формування умінь самостійної навчальної діяльності. Уміння критично оцінювати сприйняту інформацію. Уміння формулювати висновки за аналогією.

Повторення вивченого протягом року /1 год./

На кінець року учні повинні:

І відділення:знати: будову тексту; особливості тексту-розповіді і тексту-опису; типи мовлення; стилі мовлення;

уміти: оформляти ділові папери; за даним планом створювати тексти різних типів; розрізняти тексти різних типів, жанрів і стилів мовлення; будувати діалог згідно заданої ситуації спілкування; переказувати почуте чи прочитане близько до тексту; висловлювати власне ставлення до подій, героїв /персонажів/ твору та їх вчинків;

ІІ відділення:знати: будову тексту; типи мовлення; види ділових паперів;

уміти: оформляти ділові папери; усно переказувати зміст тексту; брати участь в діалозі на задану тему спілкування; розрізняти тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал