Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програмаСторінка3/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4 1. Засоби діагностики успішності навчання

Навчальна дисципліна «Політологія» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 1-го модуля.

1 модуль – на 9-му семінарському занятті.

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспитПоточний контроль:

Усна відповідь – до 5 балів

Доповнення – 5 балів

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балівМодульний контроль:

Тестові завдання – 1 змістовий модуль впродовж семестру – 10 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 балів, а також 50 балів на іспиті.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент не набрав 26 балів, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав види роботи, які передбачаються навчальним планом з дисципліни «Політологія»


Автор ____________________ (Хома Н. М.)
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології.


 1. Сутність та причини виникнення політики.

 2. Концепції політики.

 3. Суб’єкти та об’єкти політики. Структура політики.

 4. Взаємодія політичної сфери з іншими суспільного життя (економікою, мораллю, правом, релігією).

 5. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Виникнення та інституціоналізація політичної науки, її соціальне значення

 6. Галузі політичного знання

 7. Методи політичної науки


Завдання для самостійної роботи:

 1. Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики?

а) розповсюдження світових релігій;

б) усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів;

в) поділ суспільства на класи;

г) становлення капіталістичних відносин;

ґ) поява перших державних утворень;

д) територіальні конфлікти, війни;

е) конфлікти в системі “держава – особа”;

є) національні конфлікти;

ж) виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу;

з) розповсюдження наукових знань і розвиток філософії.
 1. Політика має двоїсту природу: з одного боку, вона – наука, з іншого – мистецтво. Чому? Аргументуйте свою відповідь.

 2. Які функції виконує політика в суспільстві? Виділіть найважливіші, на Ваш погляд, функції? Аргументуйте Ваш вибір.

 3. Як співвідносяться економіка та політика, політика та мораль, політика та право як механізми регулювання суспільного життя?

 4. Як Ви вважаєте, чи існує перспектива відмирання політики?

 5. Як Ви вважаєте, чи впливає політика на професійну діяльність, якою Ви плануєте займатися після завершення навчання?

 6. Визначте зміст політики для кожного з рівнів:
Рівень політики

Зміст політики

Нижчий

Локальний
Національний
Міжнародний 1. Що вивчають перелічені розділи науки про політику?
Розділи

Що вивчають

Політична філософія

Політична соціологія
Політична антропологія
Політична історія
Політична психологія
Політична географія
Історія політичних учень 1. Г. Алмонд вважає, що “... успіхи політичної науки у Європі з цілком очевидних причин були пов’язані з процесом демократизації, а також зі становленням держави загального добробуту, оскільки активістська, відкрита держава, яка прагне до всебічного охоплення суспільних проблем, потребує в дедалі більшому обсязі інформації про політичні процеси й ефективність діяльності владних структур”. Поміркуйте, як процеси демократизації впливають на розвиток політичної науки, і як на ній позначається згортання демократичних процесів.Питання для самоконтролю:


 1. Які форми пізнання політики передували політичний науці?

 2. Чи доречно говорити про політологію як про самостійний напрямок гуманітарного знання, якщо політологічні дослідження мають, зазвичай, міждисциплінарний характер?

 3. Назвіть основні етапи розвитку політології.

 4. Якими методами користується політологія при вивченні свого предмету?

 5. Які функції виконує політологія?

 6. У чому полягає суть взаємодії політології з іншими суспільствознавчими науками.

 7. Які парадигми політології ви знаєте?

 8. Що таке політика? Яке місце вона займає у житті суспільства?

 9. В чому полягає сутність взаємовідношень політики з іншими сферами суспільного життя?


Література:

 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 6-12.

 2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М. : Прогресс, 1990. – 230 с.

 3. Мацієвський Н. Між нормативізмом та функціоналізмом: академічна політологія в Україні на початку ХХI ст. / Н. Мацієвський // Людина і політика.– 2004. – № 5. – С. 61-69.

 4. Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Ф. Рудич / Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 5-19.

 5. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола // Полис. 2001. № 6

 6. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1999.

 7. Попова О.В. Методика и техника эмпирических политических исследований: Учебно-методическое пособие. СПб., 2002.


Тема 2. Історія світової політичної думки

 1. Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу.

 2. Політичні вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

 3. Політичні ідеї раннього християнства. Політична думка часів Середньовіччя.

 4. Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної науки.

 5. Політичні концепції Нового часу.

 6. Політичні ідеї доби Просвітництва.

 7. Політичні вчення XIX ст.

 8. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.


Завдання для самостійної роботи:

1) Здійсніть порівняльну характеристику поглядів на державно-владну проблематику: а) представників провідних старокитайськиї шкіл; б) представників давньогрецької та давньоримської політичної думки……(один варіант на вибір, у формі таблички)

2) Опрацювання уривку: Арістотель «Політика», Книга 1. За виданням Арістотель «Політика».- К. : Вид-во «Основи», 2005. – 239 с.
Питання для самоконтролю:

1. Чому античні мислителі Платон і Аристотель виступали проти демократії як форми організації суспільного життя?

2. У чому полягає відмінність теорій ідеальної держави Платона та Конфуція?

3. Чому політичні ідеї Н. Макіавеллі вважаються неоднозначними? Які характеристики, згідно з теорією Н. Макіавеллі, відрізняють правління еліти лисиць і еліти левів? Як би, на Вашу думку, він визначив сучасну правлячу еліту в Україні?

5. Т. Гоббс стверджував, що «репутація влади і є самою владою»? Що мав на увазі англійський мислитель? Чи згодні Ви з його твердженням?

6. Т. Гоббс і Ж.-Ж. Руссо були противниками поділу функцій влади, вважаючи, що влада завжди повинна бути цілком зосереджена у руках якого-небудь одного органу; Дж. Локк і Ш. Монтеск’є, навпаки, обґрунтовували необхідність поділу функцій влади. Чим пояснюється така відмінність у підходах до даної проблеми у сучасників? Як аргументують свою позицію

прихильники і противники ідеї поділу функцій влади?
Література:


 1. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

 2. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. П. Марчук. – К. : Персонал, 2009. – 480 с.

 3. Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. - 172 с.

 4. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Либідь, 2009. – 480 с.

 5. Цюрупа М. В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій / М. В. Цюрупа. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – 264 с.

 6. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.

 7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф.П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с.Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні.

 1. Пам’ятки політичної думки Київської русі.

 2. Політична думка перехідного періоду.

 3. Українська політична думка в період від Люблінської унії до козацько-гетьманської держави.

 4. Політична думка України у козацько-гетьманську добу.

 5. Вітчизняна політична думка XIX ст.

 6. Українська політична думка першої половини XX ст.

 7. Політичні ідеї другої половини XX ст. – початку XXI ст.


Завдання для самостійної роботи:

1) Опрацювання уривків твору на вибір: а) Франко І. «Що таке поступ?» // Політологія. Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа, Львів : Світ, 1996. – С. 80-98; б) Міхновський М. Самостійна Україна // Там же.- С. 126-135; в) Грушевський М. Вільна Україна // Там же.- С. 202-216. Усі три твори мають бути розподілені між студентами групи і оглядово обговорені на семінарському занятты.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому зміст морально-правових та релігійних уявлень про суспільство періоду Київської Русі?

 2. Як вплинуло запровадження християнства в Київській державі та його вплив на процес розвитку української політичної думки?

 3. Які головні правові ідеї в Пактах й конституції законів та вольностей Війська Запорізького ( Конституції Пилипа Орлика )? Чому, на Ваш погляд, Конституція Пилипа Орлика вважається такою, що випередила свій час?

 4. Які риси монархічно-гетьманської концепції В.Липинського?

 5. Який внесок професорів Києво-Могилянської академії у розвиток політичної думки України?

 6. Яким є зміст політичної концепції Кирило-Мефодіївського товариства?Література:

 1. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К.: Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. – 180 с.

 2. Козачок Я. В., Горленко О. А. Забуттю не підлягає: Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство: монографія. – К.: НАУ, 2007. – 80 с.

 3. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

 4. Цюрупа М. В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій / М. В. Цюрупа. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – 264 с.

 5. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.

 6. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф.П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с.Тема 4. Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства.

 1. Поняття «політичної система».

 2. Структура політичної системи. Структура політичної системи за Девідом Істоном.

 3. Функції та типи політичних систем.

 4. Поняття держави, її ознаки, типи, теорії походження. Відмінність держави від інших суб’єктів політичної системи.

 5. Типи держав. Функції держави.

 6. Форми держави.

 7. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до політичної свободи.


Завдання для самостійної роботи:

1) Уявіть таку модель політичної системи, якій відсутній такий компонент як «вимоги». Опишіть можливі варіанти функціонування такої системи (у формі творчої письмової роботи).2) Порівняйте теорії походження держави (у вигляді таблички);

3) Аналіз уривку з праці Д. Істона «Категорії системного аналізу політики» (Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. – Т. 2. – М. : Мысль, 1997. – С. 630–642)

Питання для самоконтролю:

 1. Що являє собою політична система суспільства?

 2. Назвіть та охарактеризуйте типи сучасних політичних систем.

 3. Які підсистеми входять в політичну систему і яку роль вони відіграють в її функціонуванні?

 4. У чому, на Вашу думку, відмінність закритої і відкритої політичних систем?

 5. Назвіть ті країни, системи яких могли б бути віднесені до тієї або іншої з цих систем.

 6. Які ознаки має держава?

 7. Чим характеризується парламентська республіка?

 8. Які риси у президентської республіки?

 9. Що таке конфедерація?

 10. Коли виникає інститут президентства?

 11. Що означає соціальна держава?

 12. Чим відрізняється унітарна форма держави від федеративної?


Література:

 1. Акуреев С.С. Политические системы и политические организации общества // Соц.-полит. наука. – 1992. - №1.

 2. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика устойчивость. М., 1996.

 3. Конституція України. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – 64 с.

 4. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : [монографія] / [за заг. ред. А. І. Кучеренка]. — К. : НІСД, 2007. — 396 с.

 5. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.] —К. : Либідь, 2008. — 440 с.

 6. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Ви. 11. – К., 2000.

 7. Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.

 8. Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.

 9. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.

 10. Шабров О.Ф. Политичекая система: структура, типология, устойчивость, М., 1993.

 11. Шабров О.Ф. Политическая система, демократия и управление обществом // Государство и право. – 1994. - №5.

 12. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.Тема 5. Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

 1. Поняття політичного режиму.

 2. Авторитарний режим: ознаки, різновиди.

 3. Тоталітарний режим.

 4. Основні принципи демократії.

 5. Теорії демократії (партисипаторна, елітарна, плюралістична ідентитарна).

 6. Моделі демократії.

 7. Моделі переходу до демократії.


Завдання для самостійної роботи:

1) Охарактеризуйте тоталітарні та авторитарні режими з точки зору їх легітимності та ефективності (у формі таблички).

2) Підготуватися до дискусії на тему: «Перспективи еволюції демократії: глобальна демократизація чи криза демократії».
Питання для самоконтролю:

1. Які критерії визначають зміст політичного режиму?

2. В чому суть тоталітаризму?

3. Що являє собою авторитарний політичний режим?

4. Чим відрізняється авторитарний політичний режим від тоталітарного?

5. В чому суть ліберального політичного режиму?

6. Які значення має термін “демократія”?

7. Які принципи демократії ви знаєте?

8. В чому суть політичного демократичного режиму?

9. Назвіть політичні типи демократії.

10. Які ви знаєте різновиди сучасної демократії, в чому їх суть?
Література:


 1. Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний менеджмент.– №6.– 2006.– С. 33-62.

 2. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 524 c.

 3. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Дейвід Гелд ; пер. О. Юдін, О. Межевікіна ; відп. ред. О. Юдін. - К. : Port-Royal, 2005. - 358 с.

 4. Латигіна Н. А. Сучасні теоретичні концепції демократії (частина І, ІІ) / Н. А. Латигіна // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2005. – № 5. – С. 76-85; – №6. – С. 107-118.

 5. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : [монографія] / О. В. Новакова. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. - 216 с.

 6. Основи демократії [Текст] : навч. посіб. / М. Бессонова [та ін.] ; ред. А. Колодій ; АПН України, Інститут вищої освіти, Українсько-канадський проект «Розбудова демократії». - К. : Видавництво «Ай.Бі.», 2004. - 668 с.

 7. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. - 3-тє вид., оновлене і доп. - Л. : Астролябія, 2009. - 832 с.

 8. Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( кол. моногр.) / (А.Ф. Колодій, Ю.А. Кужелюк, В.У. Харченко). – Львів, 1999. - 168с.

 9. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2006. - 368 с.

 10. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія / В. В. Цвєтков ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2007. - 336 с.


Тема 6. Політичні партії та партійні системи.

 1. Походження і сутність політичних партій

 2. Функції партій

 3. Типологія політичних партій

 4. Типологія партійних систем

 5. Багатопартійні системи та партійні коаліції


Завдання для самостійної роботи:

1) Підготуватися до гри «Ідейно-політичні орієнтації українських партій»

2) Проаналізуйте динаміку формування політичних партій від часу зародження багатопартійності.
Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою політична партія?

2. Які функції виконує політична партія?

3. Назвіть основні типи політичних партій?

4. Що таке партійна система?

5. Які типи партійних систем Ви знаєте?


Література:

 1. Ворона В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: [монографія] / В. Ворона. — Х. : Магістр, 2008. — 184 с.

 2. Закон України «Про політичні партії в Україні». — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 24 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 3. Каплан Ю. Стан розвитку партійної системи України : оцінки населення / Ю. Каплан // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 2 (11). — С. 71–75.

 4. Конституція України. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – 64 с.

 5. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / Антоніна Колодій // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск) / [за ред. А. Карася]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - С. 83–105.

 6. Лещенко В. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації / В. Лещенко // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1 (10). — С. 22–28.

 7. Лук’янов Д. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : [монографія] / Д. Лук’янов. — Х. : Право, 2007. — 320 с.

 8. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. — К., 2009. — Вип. 27. — С. 343–351.

 9. Обушний М. І. Партологія : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; [за ред. М. І. Обушного]. — К. : Арістей, 2006. — 432 c.

 10. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посібник / [Ю. С. Ганжуров, В. В. Лісничий, О. В. Радченко] ; ред. кол. : Є. А. Афонін. — К. : Парламентське вид-во, 2008. — 416 с.

 11. Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія / М.В. Примуш. — К. : Професіонал, 2008. — 416 с.

 12. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. — Львів : «Астролябія», 2005. — 348 с.

 13. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві / Й. Тезінг, В. Гофмайстер. — К. : Вид-во фонду Конрада Аденауера, 2001. — 128 с. — (Громадсько-політичне видання).

 14. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посібник / О. Г. Хімченко. — К. : Професіонал, 2006. — 208 с.

 15. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 528 с.


Тема 7. Політичні ідеології

 1. Поняття політичної ідеології.

 2. Політична ідеологія анархізму.

 3. Ідеологія лібералізму та неолібералізму.

 4. Політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму.

 5. Політична ідеологія соціалізму, соціал-демократії.

 6. Сучасні новітні політичні ідеології.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрити еволюцію політичних ідеологій.

 2. Проаналізувати причини появи нових ідеологій.

 3. Складіть порівняльну таблицю, у якій розкрийте базові цінності та політичні пріоритети 5-6 ідеологій (на вибір)

 4. Зіставити та віднести певну персоналію / діяча з відповідною політико-ідеологічною доктриною (у формі інтерактивної гри).

 5. Підготуватися до дискусії про собливості впливу ідеології на політичну науку на різних етапах суспільного розвитку.

 6. Опрацювання уривків творів на вибір: Франко І. Соціялізм і соціял-демократиз» // Політологія. Кінець XIX – перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа, Львів : Світ, 1996. – С. 61-69; б) Донцов Дм. Націоналізм // Там же .- С. 493-501. Ці твори мають бути розподілені між студентами групи і оглядово обговорені на семінарському занятті.Питання для самоконтролю:

 1. Що таке політична ідеологія?

 2. Що зумовило появу політичних ідеологій?

 3. У якій хронології зароджувалися базові політичні ідеології? Який взаємозв’язззом між їх появою?

 4. Які відмінності між лібералізмом і неолібералізмом, консерватизмом та неоконсерватизмом?

 5. Чи існує, на Вашу думку, перспектива відмирання ідеології?


Література:


 1. Воловик В.И. Философия политического сознания. Монография / В.И. Воловик. – Запорожье: Просвіта, 2006. – 204 с.

 2. Недюха М.П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. Монографія / М.П. Недюха. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 195 с.

 3. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. — К., 2009. — Вип. 27. — С. 343–351.

 4. Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. - 172 с.

 5. Піча В. М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посіб. / В.М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. - К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 176 с.

 6. Постол А. А. Ліберальна політико-партійна ідеологія в умовах сучасної української дійсності / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 61. – С.122-133.

 7. Постол А. А. Політико-партійна ідеологія консерватизму та українська сучасність / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 62. – С.152-163.

 8. Філософія політики: Підруч. / Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. — К.: Знання України, 2003. - 400 с. 

 9. Четверікова Л.О. Політична наука та проблема ідеології // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 23 . – С. 60 – 65.

 10. Чигирин Ю. Політична ідеологія: минуле, сучасне, майбутнє. Текст лекцій / Ю. Чигирин. – К.: Фонд політичних стратегій ім. Джона Кеннеді, 2004. – 48 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал