Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програмаСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГСЕ. 01.06 ПОЛІТОЛОГІЯ

Галузь знань 0201 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

напрямок підготовки 6.020301 - ФІЛОСОФІЯ

факультет філософський

Львів – 2014
Робоча програма навчальної дисципліни “Політологія” для студентів галузі знань 0201 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ, напрямок підготовки 6.020301 - ФІЛОСОФІЯ
“29” серпня 2014. – 14 с.

Розробник: Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету (Протокол від “30” серпня 2013 р № 1.)

Завідувач кафедри теорії та історії політичної науки


____________________ (проф. Денисенко В.М.)

“29” серпня 2014 року
Схвалено Вченою радою філософського факультету.

Протокол від “___” __________ 2014 року № _____“ ” 2014 року Голова ________________ (проф. Мельник В.П.)

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014

Хома Н.М., 2014 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0201 Гуманітарні наукиНормативна


Модулів – 1

Напрями підготовки

6.020301 - філософіяРік підготовки:

Змістових модулів – 1
3
Семестр

Загальна кількість годин – 70

6

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

17 год.

Практичні, семінарські

17 год.

ЛабораторніСамостійна робота

36 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 3/5 год.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Політологія» є нормативним курсом для студентів третього курсу напрямів підготовки «Філософія» філософського факультету.Мета курсу: формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів.

Завдання курсу: виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:


 • Закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • Механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • Спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • Особливості політичної думки на різних етапах історичного розвитку

 • Принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • Особливості функціонування політичної системи України

 • Закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • Критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • Принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • Сутність глобальних проблем людства та політичні шляхи їх розв’язання (пом’якшення)

 • Основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

вміти:

 • Використовувати теоретичні знання на практиці

 • Здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • Грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. КЗН.01 Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.

Тема 1. Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання.
Виникнення політики: причини та підходи до з’ясування сутності. Уявлення про політику як соціальну реальність. Основні функції політики. Структура політики. Специфічні риси політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства. Рушійні сили політики. Суперечності, потреби та інтереси у політиці. Цілі та засоби у політиці, їх взаємозв’язок.

Структура політичного знання. Предмет політології. Закони, принципи та категорії політології. Структура політології. Основні завдання та функції політології. Методологія та методи політологічного пізнання. Методика конкретних політологічних досліджень. Значення політології для формування політичної свідомості та політичної культури студентства.
Тема 2. Історія світової політичної думки

Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції. Політична думка та світоглядні ідеї Стародавнього Риму. Політичні ідеї раннього християнства. Політична думка часів Середньовіччя.

Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної науки. Політичні концепції Нового часу. Політичні ідеї доби Просвітництва.

Політичні вчення XIX ст. Ліберальна політична думка. Теорія насильства Л.Гумпловича. Виникнення і розвиток соціально-політичних утопій. Виникнення, сутність політичної доктрини марксизму.

Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні.

Формування первісних політичних уявлень. Політична думка Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство. “Руська правда”. “Повчання дітям” Мономаха. Політичні ідеї у Галицько-Волинській державі, Великому князівстві Литовському та в Речі Посполитій. Ідеї політичного і національного відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С.Яворський).

Українська політична думка періоду козацько-гетьманської доби. “Конституція Пилипа Орлика”. Розвиток політичної думки вченими Києво-Могилянської академії. Духовно-моральні виміри політики у поглядах Г.Сковороди.

Політичні ідеї Кирило-Мефодієвського братства. М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. Народницька школа в історії української політичної думки. Політичні ідеї І.Франка та Л.Українки.

Політичні концепції українських мислителів XX ст. Теорія національного самовизначення М.Грушевського. Державницька ідея В.Винниченка. Націоналізм Д.Донцова. Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського. Політична думка міжвоєнної доби в Україні.

Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні.


Тема 4. Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

Місце і роль політичної системи у життєдіяльності суспільства. Політична система як фактор стабілізації та розвитку політичного життя. Сутність і типи політичних систем. Системоутворюючі принципи політичної системи.

Характеристика структурних елементів політичної системи. Стабільність політичної системи як необхідна передумова її нормального функціонування.

Поняття держави, її ознаки, типи. Різноманітні теоретичних підходів до походження держави. Відмінність держави від інших суб’єктів політичної системи. Протиріччя держави та громадянського суспільства, механізм їх вирішення. Держава як офіційний представник громадянського суспільства. Типи держав. Функції держави.

Форми держави. Форми правління, форми устрою, форми політичного режиму. Апарат державного управління. Місце і роль управлінського апарату у здійсненні державної політики. Державна бюрократія. Державний патерналізм. Конституція України про соціальну та правову державу. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до політичної свободи. Значення соціальної держави для розвитку соціальної демократії, реалізації принципу поваги до людської гідності.
Тема 5. Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

Поняття політичного режиму. Основні критерії типологізації політичних режимів. Характеристика основних типів режимів.

Демократія як гуманістична цінність, процес, спосіб функціонування політичного життя, форма здійснення влади. Суть і основні ознаки демократії. Багатоаспектність демократії як політичного та правового явища. Демократизація як чинник оновлення сучасного світу. Конституція України про демократизацію суспільства. Основні концепції демократії. Демократичні принципи. Атрибути демократії. Форми демократії. Конституційні гарантії демократії.

Основні риси політичного режиму України на сучасному етапі.Тема 6. Політичні партії та партійні системи.

Походження та сутність політичних партій: суть та основні ознаки політичної партії; виникнення та розвиток «протопартій»; етапи формування сучасних політичних партій за М.Вебером, шляхи їх утворення за М.Дюверже. Функції політичних партій.

Типи політичних партій, їх роль у політичному процесі. Особливості політичних партій у порівнянні з групами за інтересами, суспільними організаціями, групами тиску, клубами та іншими об’єднаннями. Багатоманітність підходів щодо класифікації політичних партій.

Поняття та типи партійних систем. Одно- та багатопартійні системи. Чинники, які обумовлюють утворення партійних систем.

Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні. Конституція України про свободу та умови об’єднання громадян у політичні партії. Правовий статус політичних партій в Україні. Зміст внутрішньопартійної демократії. Внутрішньопартійні конфлікти.
Тема 7. Політичні ідеології.

Поняття політичної ідеології. Політична ідеологія анархізму. Ідеологія лібералізму та неолібералізму. Політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму. Політична ідеологія соціалізму, соціал-демократії (основні відмінності). Сучасні новітні політичні ідеології.


Тема 8. Вибори та виборчі системи.

Поняття виборів. Види виборів. Абсентеїзм та його причини. Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи. Виборча система України та її трансформація на сучасному етапі.


Тема 9. Політична глобалістика.

Політична глобалістика: предмет, структура, категорії. Глобальні проблеми сучасності (політичні аспекти). Проблема підтримки миру. Демографічна проблема. Проблема подолання відсталості. Екологічна проблема. Римський клуб: діяльність у напрямку розв’язання глобальних проблем. Підходи інших міжнародних організацій до розв’язання глобальних проблем людства.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. КЗН.01 Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.

Тема 1. Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання

6

2

22

Тема 2. Історія світової політичної думки

6

2

22

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні

8

2

24

Тема 4. Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

8

2

24

Тема 5. Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціону-

вання політичної системи8

2

24

Тема 6. Політичні партії та партійні системи

8

2

24

Тема 7. Політичні ідеології

8

2

24

Тема 8. Вибори та виборчі системи

8

2

24

Тема 9. Політична глобалістика

8

2

24

Написання есе

4


4

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал