Г. В. КолєсніковаСкачати 346.23 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір346.23 Kb.
1   2   3
Види і конструкції акредитивів за умовами виконання і способам використання
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
В и д акредитива заум ов ам и
ви конання
Сп осіб використання
А кредитив з платежем за пред’явленням (проти документів) Негайне отримання зазначеної в документах суми після їх пред’явлення. Платіж готівкою узгоджений Акредитив, що передбачає акцепт т ратт бенефіціара Отримання суми, зазначеної в документах, по настанні строку платежу. Термін платежу за векселем узгоджений. Можливе отримання суми за вирахуванням облікового відсотка (дисконту) за векселем після подачі документів Акредитив з розстрочкою платежу Отримання суми, зазначеної в документах, за надходження терміну платежу. Термін платежу (без векселя) узгоджений. Можливе отримання суми за вирахуванням облікового відсотка після подачі документів Акредитив, який передбачає негоціацію тратт бенефіціара Отримання суми в будь-якому банку, тобто не тільки в авізую чим або конкретно визначеному негоціюю чий банку при акредитивах, в яких б анк-ем ітент визначив негоціюючий банк невільна негоціація) Акредитив з остаточним розрахунком Переказ коштів з поставлених товарів і наданих послуг за мінусом заздалегідь обумовленого відсотка, що сплачується окремо, з часом, після отримання банком-еміте нтом від імпортера документів, що підтверджують оплату або прийняття до оплати Акредитив з використанням рахунку-проформи Розрахунок проти попередньо узгоджених і складених документів (гарантій продавця про скоєння відвантаження, які підтверджують, що товар буде відвантажений
Ви д аккреди тива
Сп осіб використання
А кредитив з червоним застереженням Отримання авансу
Револьвернbй акредитив Використання в межах встановлених часток, що відновлюються. Відвантаження частковими поставками Акредитив „стенд-бай”
(Stand-by C redit) – резервний акредитив Використання як інструментів, що мають схожість з гарантією Переказний акредитив
(тран сф ерабель ний ) Забезпечення власних постачальників для цілей оформлення ними угоди з обмеженим використанням власних коштів. Передбачені можливості використання акредитива відразу декількома другими бенефіціарами Транзитний акредитив Отримання б анком-емітентом від банк у-посеред ника авізо або підтвердження акредитива Передавальний акредитив Містить інструкції рамбурсу або мандат через третій банк авізувати бенефіціара напряму або через названий банк для передачі без зобов'язан ь (в авізо окремо вказується , що цим обмежується роль третього банку) Крім зазначених видів використовуються специфічні конструкції акредитива
К онструкція акредитива
Сп осіб використання
А кредитив „бек-ту-б ек” – компенсаційний, контраккред итив К омерсант-посередник уповноважує свій банк відкрити акредитивна користь постачальника. Цей акредитив
ґрунтуєть ся на неперекладеному акредитиві, який був відкритий на користь комерсант а-посередника (можливості повинні бути визначені в кожному конкретному випадку) П ереуступка виручки по акредитиву (A ss ignm ent of the Proceeds o f a C redit) – цессія Повна або часткова переуст упка виручки по акредитиву комерсантом-посер едником на користь свого постачальника Існує думка, що акредитив з червоним застереженням може бути віднесений швидше до умов виконання, ніж до виду акредитивів. Ми дотримуємося традиційного думки, що акредитив з червоним застереженням має право на існування як введення акредитивів Деякі фахів ці-пр акти ки розглядають передавальний акредитив як підвиду транзитного акредитива. Інші вважають, що неправомірно виділяти передавальний і транзитний акредитиви в окремий вид акредитивів, незважаючи нате, що на практиці вони використовуються Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012
ченому в акредитиві, або до банку-емітента та дотримані строки та умови акредитива.
Бенефіціар може достроково відмовитися від використання акредитива і подати пропозиції про внесення змін до умов акредитива. Відносини між бан- ком-емітентом та авізуючим (виконуючим) банком у разі необхідності регулюються угодами. Акредитив може бути авізований бенефіціару через інший (авізу- ючий) банк. Авізуючий банк, коли він невизначений виконуючим банком, не несе зобов’язань щодо сплати за акредитивом [12, Водночас існує думка [9], що одним зі шляхів запобігання виникненню заборгованостей між суб’єк- тами господарювання є використання такої форми акредитива, яка поєднує в собі ознаки покритого і безвідкличного акредитива. Націй ідеї ґрунтується принцип одночасності здійснення паралельного процесу товарно-грошового обміну, який надає змогу усунути потенційні джерела виникнення кризи неплатежів із використанням засобів СЕП НБУ[8].
Зазначимо, що у процесі реалізації акредитивних розрахунків задіяні такі інфраструктурні підрозділи, які
не мають до банків жодного відношення (транспортні
і страхові компанії, митні брокери тощо. Разом із тим зростання рівня фаху їх роботи, а також значного мірою свідомості і відповідальності також сприятимуть поширенню використання акредитива.
Сьогодні на ринку банківських послуг розвивається така форма акредитива, яка поєднує акредитив із наданням кредиту. Взаємовідносини складаються втри етапи. Перш за все, складається угода провід- криття акредитива, далі – угода застави, і на завершення угода кредиту. Коли настає час оплати, її
самостійно виконує банк. Таким чином, кредит надається автоматично. По закінченню терміну кредиту клієнт повертає борг і відсотки Серед різноманіття видів акредитивних операцій є
і такі, що майже не використовуються економічними контрагентами або використовуються без тих термінів і
назв, що визначаються інструкціями і правилами. Такі
різновиди акредитивів повинні мати точні назви та їх визначення. Наприклад, трансферабельний – переказний) акредитив може використовуватися на користь третьої особи ( посередника і може визначатися ще іншими термінами
(ділимий, частковий, переуступлений, передавальний).
Револьверний (поновлюваний) акредитив – це той, який використовується під час постійних поставок товару рівними партіями. І нарешті, компенсаційний акредитив, що відкривається беніфіціаром за основним базовим акредитивом, це зустрічний, на користь виробника товару або субпостачальника.
Однак подальший розгляд розвитку та можливостей використання акредитивної форми розрахунку в Україні потребує більш детального вивчення правової природи і бази зазначеного виду розрахунків.
Під час дослідження правової природи акредитиву і його правового регулювання використано наукові надбання, викладені в роботах і вітчизняних, і
зарубіжних вчених, таких як Л. Волков, В. Колесник,
Р. Гуді, С. Гавалда, Д. Долан, Ж. Стуффле,
К. Шмітгофф.
Під час визначення документарного акредитиву потрібно розрізняти такі значення, в яких це поняття вживається форма безготівкових розрахунків, банківська угода між заявником акредитиву і банком-емі- тентом, однобічне платіжне зобов’язання банка-емі- тента, розрахунковий документі валютна цінність. Але спільним для всіх вказаних вище значень акредитиву
є те, що вони так чи інакше підкреслюють і виділяють окремі риси, особливості, зміст або правову форму акредитиву як форми безготівкових розрахунків.
Акредитиву, як формі безготівкових розрахунків,
притаманні риси 1) платіж здійснюється за продукцію, яка вже відвантажена, чи за послуги, які вже надані 2) банк здійснює платіжна підставі інструкцій клієнта, але від власного імені за рахунок власних коштів чи коштів клієнта 3) багатосуб’єктність акредитивного правовідношення (тобто учасниками цієї
форми розрахунків виступають платник, одержувач платежу, банк-емітент і виконуючий банк, можлива також участь негоціюючого, підтверджуючого і авізу- ючого банків 4) видання акредитиву породжує
єдиний ланцюг угод між різними учасниками розрахункових відносин.
Але, окрім значення акредитиву як однієї з форм безготівкових розрахунків, під акредитивом розуміємо банківську угоду, яка укладається між банком- емітентом і заявником акредитиву.
Наступне значення розкриває самостійне платіжне зобов’язання банка-емітента – акредитивне зобов’я- зання банка-емітента. Акредитивне зобов’язання банку має такі риси 1) однобічність зобов’язання, яка обумовлена тим, що це зобов’язання існує незалежно від акцепту його бенефіціаром (тобто одержувачем платежу 2) автономність зобов’язання, яка полягає
в тому, що воно не залежить від контракту, який лежить в його основі 3) акредитив має грошовий характер, що зумовлено самою природою розрахункових відносин 4) умовний характер акредитивного зобов’язання, оскільки виконання акредитиву здійснюється при дотриманні цілого ряду умов, які в ньому передбачені 5) документарний характер акредитивного зобов’язання, так як акредитив завжди передбачає
подання документів для отримання грошових коштів.
При використанні акредитивної форми розра-
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012
хунків застосовується відповідний документ – розрахунковий документ, який і виступає однією з підстав для перерахування коштів. Це ще одне значення акредитиву. І останнє з визначень, яке знайшло відбиток в законодавстві, – це акредитив як валютна цінність.
Узагальнюючи риси і особливості кожного з наведених значень акредитиву, приходимо до висновку,
що поняття акредитиву як форми розрахунків є загальною правовою категорією в порівнянні з усіма іншими значеннями, які так чи інакше підкреслюють і виділяють окремі риси, особливості, зміст або правову форму акредитиву як форми безготівкових розрахунків.
Акредитив, як одна з форм безготівкових розрахунків, є банківською угодою, яка повинна виконуватися з дотриманням певних принципів, основні з яких закріплені Уніфікованими правилами та звичаями документарних акредитивів – це принцип автономності
(чи незалежності) акредитиву від контракту, який лежить в його основі, та принцип суворого формалізму,
відповідно до якого банк має право відхилити документи, які не відповідають точно умовам акредитиву.
Специфіка взаємовідносин сторін акредитивної
операції визначає появу різних правових конструкцій,
які намагаються пояснити правову природу акредитиву теорії договору доручення, договору поруки,
договору комісії, договору цесії, договору на користь третьої особи та інші, але всіх їх об’єднує те, що вони намагаються пояснити правову природу акредитиву за допомогою цивільно-правових конструкцій, рун- туючись на інститутах цивільного права. У результаті
виявлення відмінностей між акредитивом та цивільно- правовими договорами, можна дійти висновку проте, що множинність сторін акредитивної банківської
операції, особливості економічної спрямованості,
перетин різних юридичних інститутів, які регулюються,
в основному, банківською практикою і звичаями, перетворюють акредитив в складний інститут банківського законодавства.
Таким чином, акредитив являє собою банківську угоду, яка реалізується шляхом виконання декількох взаємопов’язаних угод, що здійснюються її учасниками норми, на підставі яких здійснюється правове регулювання акредитиву, складають комплексний
інститут банківського законодавства.
Характерна риса правового регулювання доку- ментарних акредитивів – велика роль звичаїв і банківських правил, які, з одного боку, отримують визнання в банківській і судовій практиці, аз іншого – здійснюються без усякого судового захисту. Як наслідок того, що банківська діяльність має об’єктивно обумовлене прагнення до уніфікації і стандартизації, роль таких актів, як Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, зростає. Для забезпечення ефективності потоків обігу коштів необхідно, щоб акредитив однаково розумівся всіма учасниками розрахункових відносин незалежно від того, девони знаходяться, згідно якого національного законодавства створені і діють.
За своєю правовою природою Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів є міжнародним звичаєм, який застосовується при міжнародних розрахунках акредитивами, має обов’язкову силу,
застосовується на території України безпосередньо і
має пріоритет перед національним законодавством у випадку колізії між ними.
Під час реалізації акредитивної форми розрахунків виникає не менше як чотири групи різних правовідносин в залежності від суб’єктів, які беруть в них участь) правовідносини між заявником і банком-емітентом;
2) правовідносини між банком-емітентом і бенефіціаром) правовідносини між банком-емітентом і вико- нуючим банком 4) правовідносини між виконуючим банком і бенефіціаром.
Отже, документарний акредитив, як одна з форм безготівкових розрахунків, враховуючи всі виявлені
особливості і зважаючи на розкриті принципи, має
складну правову природу, яку неможливо пояснити лише в межах цивільно-правових конструкцій. Акредитив становить собою особливу банківську операцію, яка реалізується шляхом виконання декількох взаємопов’язаних угод, які здійснюються її учасниками, що перетворює його на складний інститут банківського законодавства.
Оскільки документарні акредитиви застосовуються, в основному, під час міжнародних розрахунків,
характерна риса їх правового регулювання – велика роль звичаїв і банківських правил. Як наслідок того,
що банківська діяльність має об’єктивно зумовлене прагнення до уніфікації і стандартизації, роль таких актів як Уніфіковані правила та звичаї для докумен- тарних акредитивів зростає. У зв’язку з цим, підкреслимо важливість наукових досліджень в цій галузі з метою вдосконалення діючого законодавства і гармонізації діючого правового поля з міжнародними нормами і звичаями[6].
Основним документом, що регулює здійснення розрахунків з використанням акредитивів в Україні, є
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 На жаль, сьогодні акредитивні форми розрахунків не є привабливими для банків. Для підприємця акредитивні форми розрахунків можуть стати методом вирішення однієї з важливіших питань гарантії розрахунків та зниження ризику неплатежу. Суб’єкти малого бізнесу – це не тільки юридичні особи алей Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), фізичні особи підприємці, і саме для останніх є актуальним питання ризику неплатежів за контрактами,
тому що юридичні особи більше приділяють увагу своїй репутації і налагодженням тісних партнерських стосунків з постачальниками та ін., а фізичні особи підприємці часто змушені працювати з незнайомими контрагентами, що є більш ризикованим.
Звичайно є й інші засоби зменшення ризику не платежів, це використання банківської комірки (під час готівкових розрахунків, банківського переказу (під час безготівкових) але в цих випадках банк не є
гарантом чесності та сумлінності контрагентів. У
ситуації, коли контрагенти хочуть застрахувати себе від несумлінності один одного на допомогу приходить акредитив. У цьому випадку банк виступає одночасно і посередником і гарантом сумлінності обох сторін.
Не дивлячись нате, що акредитив зазвичай застосовується під час міжнародних розрахунків він може бути корисним при застосування у внутрішніх розрахунках між суб’єктами МСБ яки ще недосить знають один одного і не хочуть ризикувати своїми коштами.
Як вже зазначалося, одним із негативних моментів запровадження акредитивної форми розрахунків
є їх ціна. Сьогодні покупець, що здійснює розрахунок за допомогою акредитива, повинен сплатити мінімум три комісії за випуск акредитива (у різних банків –0,25% від суми, за перевірку документів (від суми) і за сам платіж по акредитиву (0,1% – від суми. Крім того, якщо знадобиться збільшити суму акредитива, доведеться доплатити ще 0,2% – від суми за зміну умов договору. Зі сторони продавця витрати будуть менші сплачується тільки комісія за авізування акредитива (відправка підтвердження, що акредитив відкрито) – близько 0,15% від суми.
Таким чином, якщо здійснюється операція вартістю доларів і розрахунки проводяться у формі
акредитива, то комісійні платежі складуть мінімум – 650 доларів. І це тільки втому випадку, якщо використовується покритий акредитив (за рахунок власних коштів. В іншому випадку до цих витрат додадуться ще відсотки з кредиту.
Для підвищення привабливості використання акредитивної форми розрахунків можливе використання спрощеної форми акредитива у внутрішніх розрахунках.
Спрощення схеми розрахунків по акредитиву можна здійснити за рахунок з’єднання функцій банку постачальника і банку покупця водному банку.
Таким чином, банк будучи гарантом розрахунків між контрагентами і одночасно його клієнтами, може здійснити аналіз діяльності обох сторін угоди тим самим убезпечити себе від ризику неплатежу.
Скорочується час здійснення угоди, тобто час на доставку повідомлення про відвантаження товару або про здійснення платежу контрагентом.
Прийнятною є процедура надання коштів у кредит під акредитив, тому що банк самостійно може здійснювати контроль за здійсненням погашення і списанням коштів з рахунку клієнта. Що в свою чергу здешевить процедуру надання акредитива і зробить його більш доступним для клієнтів.
У цілому для ефективного впровадження на практиці описаних методологічних підходів у використанні
акредитива треба передусім подолати психологічні
бар’єри. Адаптація до всього нового потребує часу.
Додаткового розгляду потребують питання нормативного регулювання акредитивних операцій. А також вдосконалення механізму використання акредитивних операційна внутрішньому ринку економіки України для поліпшення платіжного клімату, та зниження ризику неплатежів. Для цього треба розробити правила та стандарти, які б дозволили спростити механізм використання акредитивних операцій та призвели б до зменшення ціни послуг збоку банківських установ.
Це дозволить збільшити попит на такий вид розрахункових операцій, та надасть новий механізм зменшення ризиків підприємницької діяльності в умовах нестабільної економічної ситуації.
Література
1. Акредитивна форма розрахунків Електронний ресурс / Фонд підтримки підприємництва. – Режим доступу : Покупець Постачальник
Банк
(виконуючий, авизуючий, підтверджуючий)
Рис. 3. Схема надання внутрішнього акредитива
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012
rozraxunkiv/ 2. Банківські операції : підручник /
[A. M. Мороз, МІ. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.];
за ред. де. н, проф. A. M. Мороза. – К. : КНЕУ,
2002. – 476 с. 3. Бровков СМ Валютно-фінансові
механізми в міжнародному бізнесі світовий досвід та українська практика / СМ. Бровков, Л. В. Руденко.
К. : ТОВ Агентство Україна, 2001. – 380 с. 4. Гло-
риозов А. Г. Внешнеторговое финансирование и га- рантийный бізнес : практик. пособ.] / А. Г. Глориозов,
Д. М. Михайлов. – М. : Из-во Юрайт, 2011. – 905 с. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті : Постанова Правління НБУ від. № 22 Електронний ресурс / Правління
НБУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0377-04 6. Маліо. Н. В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків Електронний ресурс / Н. В. Маліо. // Збірник наукових праць КНТУ. – Режим доступу http://www.kntu.kr.ua/
statti/index.php?&path= 7. Платіжні системи:
[навч. посіб. для ст. вищ. закладів освіти / В. А. Ющенко, АС. Савченко, С. Л. Цокол, І. М. Новак, В. П. Стра- харчук. – К : Либідь, 1998. — 416 с. 8. Про платіжні
системи і переказ грошей в Україні : Закон України від р. № 2347-3 Електронний ресурс Верховна Рада України. – Режим доступу : http://
z a k o n 2 . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 2 3 4 6 - 1 4 .
9. Ткач А. Концепція електронного акредитива як нової
форми безготівкових розрахунків / А. Ткач // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 66 – 72. 10. Топорко-
ва О. В. Дебіторська заборгованість за умов використання різних форм розрахунків між підприємствами О. В. Топоркова, ТО. Євлаш // Вісник ЖДТУ. –
2010. – № 3. – С. 139 – 143. 11. Тріщ Р. І. Правова природа Уніфікованих правил та звичаїв для докумен- тарних акредитивів / Р. І. Тріщ // Університетські наукові записки. – 2010. – № 2. – С. 81 – 90. 12. Уніфі-
ковані правила і звичаї для документарних акредитивів) Міжнародної торгової палати в редакції року за № 600 Електронний ресурс / Міжнародна торгівельна палата. – Режим доступу : http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32072.html
13. Федосік І. М. Застосування акредитивної форми розрахунків українськими банками у сфері міжнародних розрахунків / І. М. Федосік , В. М. Каднічанська Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. – № 3. – с. 119 – 122 .
14. Череп А. В. Банківські операції / А. В.Череп О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – 410 с. Шаповалова СМ Фактори мінімізації втрат, які
пов’язані з дебіторською заборгованістю / СМ. Ша- повалова // Вісник східноукраїнського державного університету ім. В. Даля. – 2004. – №3. – С. 137 – 142.
Колєснікова Г. В, Ляшенко В.І., Охремен-
ко С. В. Акредитивні форми розрахунків як гаран-
тія здійснення платежу
У статті розглянуто особливості використання акредитивної форми безготівкових розрахунків. Визначено вагому роль акредитивних розрахунків упри- скоренні руху грошового та товарного потоків підприємства, що здійснює комерційну діяльність. Розглянуто переваги та недоліки застосування акредитивної
форми розрахунків. Визначено напрями вдосконалення системи нормативного забезпечення здійснення розрахункових операцій з застосуванням акредитиву.
Ключові слова: безготівкові розрахунки, акредитив, беніфіціар, емітент, цемент, цессія.
Колесникова А. В, Ляшенко ВИ, Охремен-
ко С. В. Акредитивные формы рассчетов как га-
рантия осуществления платежа
В статье рассмотрены особенности использова- ния аккредитивной формы безналичных расчетов.
Определена весомая роль аккредитивных расчетов в ускорении движения денежного и товарного потоков на предприятии, осуществляющего коммерческую деятельность. Рассмотрено преимущества и недостатки применения аккредитивной формы расчетов. Опреде- лены направления совершенствования системы нормативного обеспечения осуществления расчетных операций с применения аккредитива.
Ключевые слова: безналичные расчеты, аккре- дитив, бенифициар, эмитент, цедент, цессия.
Kolesnikovа
Н. V.,
Lyashenko
V. I.,
Okhrеmenko S. V. Letter of credit calculations as
guaranteed payment
The article discusses the features of credit form of cashless payments. The role of letter of credit payments to accelerate the movement of money and trade flows of the company that carries on business. Advantages and disadvantages of the use of letter of credit payments.
The ways of improving regulatory support of payment transactions using to letter of credit.
Key words: non-cash payments, letter of credit beneficiaries, the issuer, the assignor, the Стаття надійшла до редакції Прийнято до друку Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал