Г. А. Сенкевич Посібник до вивчення змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї»Сторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5
Г. А. Сенкевич

Посібник до вивчення змістового модулю

«Соціальна робота спеціалізованих служб у

напрямі соціального захисту дитини і сім’ї»

дисципліни «Система організації

соціальних служб»

2016

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Г. А. Сенкевич

Посібник до вивчення змістового модулю

«Соціальна робота спеціалізованих служб у

напрямі соціального захисту дитини і

сім’ї» дисципліни «Система організації

соціальних служб»

Дніпропетровськ

ДНУ

2016

УДК 364.(075.8)

ББК 65.272я73

Ш32

Рецензенти: доктор філософ. наук, проф. О. О. Осетрова

канд.. пед. наук, доц. Л. Ю. Лічман

Поданий основний теоретичний матеріал для засвоєння змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї» дисципліни «Система організації соціальних служб», уміщені завдання до семінарських занять, тестові завдання, теми для самостійної роботи та контрольні питання.

Призначений для студентів університету, які навчаються за спеціальностями соціально-гуманітарного напряму.

Зміст

Вступ 5


1. Мета та завдання навчальної дисципліни 6

2. Зміст змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих

служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї»

2.1 Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді –

поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи в Україні 7

2.2 Традиційні та інноваційні форми влаштування дітей, що

потребують соціального захисту 13

2.3 Моделі соціальної підтримки дітей і молоді, які

перебувають у складних життєвих обставинах 19

3. Контрольні тестові завдання з курсу «Система організації соціальних

служб» 24

Вступ

Права людини починаються з прав дитини. Захист прав дитини є одним із найважливіших в Україні, адже ставлення до дітей, рівень їхньої безпеки а захищеності у державі, стан їхнього всебічного розвитку є одним із показників цивілізованості та гуманності суспільства. Наша держава визнає, що діти є особливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток, життєву недосвідченість, тому вони потребують спеціального постійного догляду та захисту. Незважаючи на значні зрушення, що відбулися у сфері охорони дитинства протягом останніх років, стає очевидним, що існуюча в Україні система захисту прав дітей не в змозі повною мірою забезпечити реалізацію їхніх прав. Це зумовлює необхідність пошуку та створення нових механізмів реалізації державної політики щодо підтримки дітей.

Сьогодні в Україні приділяється певна увага державній сімейній політиці, мета якої полягає в забезпеченні сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та її членів, реалізації сім’єю своїх функцій і поліпшення її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства.

Українська держава значну увагу приділяє законодавчому регулюванню сімейних відносин, державній підтримці та соціальному захисту сім’ї. В Конституції України зазначено, що сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою, а також, що держава створює умови для зміцнення сім’ї. Сімейні відносини в Україні регулюються Сімейним Кодексом України та іншими нормативно – правовими актами.


Сім’я є первинним та основним осередком суспільства, яка створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Основа сім’ї – це шлюб. Виховуючи дітей, сім'я виконує роботу великої суспільної і державної ваги. У ній дитина одержує перші уроки життя, одержує навики поведінки та елементи світогляду.
Виходячи з цього, треба констатувати, що значна роль у реалізації державної політики щодо захисту прав сім’ї та дітей покладається на соціальні служби, насамперед на Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Якісна ж робота Центрів та інших соціальних установ залежить від відповідної підготовки фахівців, котрі добре розумітимуться на проблемах сімей, дітей та молоді у сучасному суспільстві. Водночас зростають вимоги саме до майбутніх соціальних працівників, котрі, перейнявши світовий досвід та найкращі методики, приєднаються до започаткованих реформ у соціальній сфері.
У пропонованому посібнику визначаються засоби та інструменти ґрунтовного освоєння основних засад, на яких базується процес відповідної роботи спеціалізованих служб.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Ознайомити студентів з таким базовим інститутом соціального захисту, як соціальне забезпечення, та з такою технологією соціальної роботи, як соціальне обслуговування; з’ясувати сутність зв'язку між соціальним обслуговуванням та соціальною політикою; дослідити специфічні особливості та принципи організації соціальної роботи в спеціалізованих службах; сприяти формуванню у студентів системи знань стосовно надання соціальних послуг та щодо мережі організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні.

Ознайомлення з проблематикою даної нормативної дисципліни щільно пов’язане з усвідомленням соціального та правового аспектів соціального захисту різних груп населення. Ретельне вивчення теоретичних та практичних засад даного курсу передбачає розвиток рівня як індивідуальної свідомості й самосвідомості студентів, так і суспільної; сприяє вирішенню суто соціальних завдань, актуальних у суспільстві сьогодні; допомагає зорієнтуватися у багатомірному соціокультурному просторі з метою надання соціальної допомоги певним верствам населення, що потребують її, опинившись у складних життєвих обставинах.Завдання: оволодіння методами та принципами організації спеціалізованих служб; застосування теоретично-методичних знань у соціальній роботі з різними цільовими групами і категоріями клієнтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1) термінологію та категоріальний апарат дисципліни;

2) сучасний стан та основні програми системи соціального забезпечення в Україні, а також основні напрями її реформування;

3) складові основи соціального забезпечення громадян;

4) стан сучасної системи соціального обслуговування в Україні;

5) класифікацію державних закладів соціального обслуговування;

6) схему соціальних служб як відомчу мережу;

7) специфічні особливості та принципи організації соціальної роботи в спеціалізованих службах;

уміти:

1) безпомилково розпізнавати категорії населення, що потребують соціального захисту;

2) визначати пріоритетність завдань спеціалізованих служб;

3) володіти методами та принципами організації спеціалізованих служб;

4) застосовувати теоретично-методичні знання у соціальній роботі з різними цільовими групами і категоріями клієнтів.

2. Зміст змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї»

Тема 2.1 Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи в Україні

Вступ. Організація роботи спеціалізованих служб у напрямі соціальної роботи з сім’єю та дитиною.


Демократичний погляд на подружні взаємини в українського народу. К.Д. Ушинський, Г.С. Сковорода. Кодекс про шлюб і сім’ю. Сім’я та держава.
Соціально-правовий захист сім’ї. Соціальний захист і соціальне забезпечення сім’ї. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Дослідження соціального становища сім’ї.
Заклади та установи, що уповноважені проводити соціальну роботу з сім’єю.
Форми і методи соціальної роботи, соціальні технології, технології соціальної роботи з сім’єю. Соціальна робота з молодою сім’єю: основні напрями. Соціальна робота з прийомною сім’єю. Соціально-педагогічні моделі роботи з прийомною сім’єю.
Висновки по темі.

Контрольні запитання та завдання

1. До якого віку особа вважається дитиною?

2. В чому різниця між малолітньою та неповнолітньою дитиною?

3. Яку юридичну силу мають Конституція України та міжнародні акти в сфері прав дитини?

4. За Законом України «Про охорону дитинства» з’ясуйте поняття «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «безпритульні діти», «дитина-інвалід», «дитина-біженець».

5. З’ясуйте порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини.

6. Дізнайтеся, які заходи передбачає Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року.

7. З’ясуйте мінімальний вік прийняття дітей на роботу за міжнародними стандартами. Чи відповідає їм українське законодавство?

8. Що означає для дитиною набуття нею спеціального статусу? Наведіть приклади. \

9. Який орган наділений повноваженнями на здійснення міжнародного контролю за дотриманням Конвенції з прав дитини?Теми практичних занять

 1. Соціально-правовий захист сім’ї. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Заклади і установи, уповноважені проводити соціальну роботу з сім’єю.

 2. Соціальна робота з молодою сім’єю. Соціальна робота з прийомною сім’єю.

 3. Соціальна робота з дітьми та молоддю: визначення, головна мета. Нові прогресивні підходи до соціальної роботи з молоддю

 4. Соціальна профілактика: зміст, види та форми.

Завдання для самостійної роботи

 1. Основи соціально-правового захисту сім’ї.

 2. Зміст соціального захисту і соціального забезпечення сім’ї.

 3. Основні напрямки і технології соціальної роботи з дітьми та молоддю: соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація, соціальна допомога, соціальне інспектування, соціальний супровід.

Тестові завдання

1. Соціальні служби для молоді були створені в Україні:

А. На виконання закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Б. На виконання закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»

В. На виконання конституції України

Г. На виконання закону України «Про соціальні послуги»

2. Які соціальні послуги не надають соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді

А. Психологічні, соціально-педагогічні

Б. Соціально-медичні, інформаційні

В. Соціально-психологічні, освітні

Г. Соціально-економічні, юридичні

3. Який вид діяльності не здійснюють соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді?

А. Соціальне обслуговування

Б. Соціальну реабілітацію

В. Соціальний супровід

Г. Соціальне забезпечення

Д. Всі здійснюють

4. Чи входить соціальне інспектування неблагополучної сім’ї до функцій центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді?

А. Так, крім них це ніхто не здійснює

Б. Ні, це функція соціально-психологічної служби школи

В. Ні, це функція служби у справах дітей

Г. Ні, це функція органів опіки та піклування

Д. Так, проте цю функцію виконують і інші органи і служби

5. Чи входить соціальний супровід неблагополучної сім’ї до функцій центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді?

А. Так, крім них це ніхто не здійснює

Б. Ні, це функція соціально-психологічної служби школи

В. Ні, це функція служби у справах дітей

Г. Ні, це функція органів опіки та піклування

Д. Так, проте цю функцію виконують і інші органи і служби

6. Чи згодні Ви з твердженням, що соціальний супровід і соціальне інспектування це одне й те саме?

А. Так

Б. ні


7. Об’єктом соціального інспектування не є:

А. Сім’я, де дитина перебуває на обліку у службі у справах неповнолітніх; сім’я, де дитина скоїла правопорушення чи злочин; умовно засуджена, відбуває покарання у ВТК, знаходиться у школі соціальної реабілітації, повернулась з місць позбавлення волі,

Б. Сім’я, де панує негативний морально-психологічний клімат, що створює загрозу успішній соціалізації та розвитку дитини

В. Сім’я, де дитина, не відвідує школу, повернена з притулку для неповнолітніх у сім’ю;

Г. Сім’я, де дорослі члени сім’ї знаходяться на обліку в міліції, наркологічному диспансері, умовно засуджені за порушення прав людини в сім’ї, перебувають на обліку в службах у справах неповнолітніх як неблагополучна сім’я.
8. «Сім’я у складних життєвих обставинах» і «сім’я у кризі»: це одне й те саме чи ні?

А. Так


Б. Ні, сім’я може бути у складних життєвих обставинах, але не бути у кризі

В. Ні, сім’я може бути у кризі, але не бути у складних життєвих обставинах


9. Служба соціальної підтримки сім’ї виходить із припущення, що:

А. Короткотермінової матеріальної і соціально-психологічної допомоги достатньо аби вивести сім’ю з кризи, запобігти її розпаду та передачі дитини на виховання в інтернатну установу

Б. У випадку складної життєвої ситуації насамперед необхідно проінформувати сім’ю про її права та можливості отримання грошової допомоги, а також сприяти цьому шляхом звернення до відповідних структур

В. В умовах економічної нестабільності для запобігання злочинності і інших девіантних і асоціальних проявів необхідно посилити соціальний контроль за функціонуванням неблагополучних сімей


10. Яка з зазначених нижче служб не надає соціальну підтримку сім’ям в Україні?

А. Служби соціальної підтримки сім’ї

Б. Центр соціальної допомоги сім’ї та дітям

В. Центри планування сім’ї

Г. Соціальний центр матері і дитини

Д. Всі надають


11. Хто не може стати клієнтом служби соціальної підтримки сім’ї?

А. Сім’я, яка стала жертвою стихійного лиха

Б. Сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних ресурсів

В. Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу

Г. Матері, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей

Д. Опікунські сім’ї, сім’ї, які усиновили дітей

12. Яка мета здійснення соціального супроводу прийомної сім’ї?

А. Збір якомога більше інформації про неї, постановка соціального діагнозу

Б. Сприяння сім’ї у підборі дитини, яка відповідає їх запитам та вимогам

В. Забезпечення нормального виховання і розвитку дитини у родині, попередження відмови від неї


13. Яка служба зорієнтована на реалізацію таких завдань: соціальний супровід неблагополучних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу?

А. Мобільний консультативний пункт

Б. Служба соціальної підтримки сім’ї

В. Служба соціально-профілактичної роботи

Г. Центр соціально-психологічної допомоги
14. Визначте типову послідовність дій у процесі соціальної підтримки сім’ї:

1. Надання допомоги клієнту

2. Прийом і вивчення направлення

3. Комплексне обстеження клієнта

4. Планування догляду, укладання угоди

5. Первинне обстеження клієнта

6. Завершення і оцінка проведеної роботи

А. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Б. 5, 3, 2, 4, 1, 6

В. 2, 5, 3, 4, 1, 6

Г. 2, 5, 4, 1, 3, 6
15. Які послуги не надають служби соціальної підтримки сімей?

А. Надання прямої матеріальної допомоги, сприяння незалежності та поліпшенню матеріального становища

Б. Психолого-педагогічна допомога сім’ї

В. Сприяння навчанню та розвитку дитини, захисту її здоров’я та оздоровленню, представництво інтересів та захист прав дитини

Г. Забезпечення пільгами, субсидіями, гуманітарною допомогою

Д. Всі надають


16. Як називається вид соціальної роботи, який передбачає здійснення системи комплексних заходів соціальними службами щодо тривалої допомоги сім’ям та їх членам з метою збереження сім’ї, відновлення родинних стосунків, захисту і реалізації прав членів сім’ї у родині і прав сім’ї у суспільстві через створення умов для цього у суспільстві та сім’ї?

А. Соціальний супровід

Б. Соціальна реабілітація

В. Соціальне інспектування

Г. Соціальний патронаж
17. Як називається складова соціального супроводу неблагополучної сім’ї, яка є початком супроводу і здійснюється протягом визначеного тривалого часу для перевірки ефективності соціальної роботи з сім’єю, змістом якої є перевірка, оцінка та облік порушень прав людини у сім’ї, умов життєдіяльності сім’ї, які цьому сприяють?

А. Соціальний супровід

Б. Соціальна реабілітація

В. Соціальне інспектування

Г. Соціальний патронаж
18. Яка установа надає соціальну підтримку прийомним сім’ям?

А. Управління праці та соціального захисту населення

Б. Відділи соціального забезпечення

В. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Г. Центри психолого-педагогічної допомоги сім’ї та дітям
19. Чи надає служба соціальної підтримки сім'ї соціальну допомогу сім'ям у складній життєвій ситуації, якщо у їх складі немає дітей?

А. Так


Б. Ні
20. Хто є об’єктом діяльності служби соціальної підтримки сімей? Обведіть літеру:

А. Якщо правильно 1, 2

Б. Якщо правильно 1, 2, 7

В. Якщо правильно 1, 2, 3, 4, 7

Г. Якщо всі варіанти правильні
1. Сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах

2. Сім'ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування

3. Матері, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей

4. Неповнолітні одинокі матері

5. Сім'ї, члени яких мають досвід перебування в інтернатних закладах

6. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, випускники інтернат них закладів, їхні опікуни та піклувальники

7. Прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу
21. Як називається спеціалізоване формування центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину; з неповнолітніми матерями, з молодим подружжям, з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти?

А. Соціальний центр матері і дитини

Б. Центр планування сім’ї

В. Консультаційний пункт у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини

Г. Центр психолого-педагогічної допомоги сім’ї
22. Який термін перебування жінки у соціальному центрі матері і дитини?

А. До 90 діб

Б. 1 рік

В. До 18 місяців

Г. Необмежений
23. Надання допомоги неповнолітнім матерям, які опинились у складній життєвій ситуації після народження дитини, не передбачає:

А. Надання грошової допомоги, житла, забезпечення харчування

Б. Забезпечення медичного догляду за станом здоров’я матері та дитини

В. Здійснення навчальних та просвітницьких програм

Г. Надання допомоги у пошуку роботи та в догляді за дитиною
24. Що не входить до основних напрямів роботи центру соціально-психологічної допомоги?

А. Надання тимчасового притулку

Б. Здійснення лікувально-оздоровчих заходів

В. Надання допомоги в оформленні документів

Г. Здійснення психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти з вадами розвитку
25. У випадку насильства або його загрози, у разі відсутності житла, засобів для існування, іншої небезпеки для життя жінка може отримати швидку допомогу у:

А. Центрі соціально-психологічної допомоги

Б. Центрі соціальної допомоги сім’ї та дітям

В. Приймальнику

Г. Центрі психолого-педагогічної допомоги

Д. Всі варіанти можливі


26. Одною з форм соціальної допомоги жінкам, яка одночасно виступає як підприємство, соціальна служба і навчальний центр є:

А. центри допомоги неповнолітнім матерям

Б. державна служба зайнятості

В. бізнес-інкубатор

Г. телефон довіри
27. Притулки для жінок створюються:

А. громадськими організаціями

Б. управліннями праці та соціального захисту

В. територіальними центрами соціального обслуговування

Г. всіма переліченими органами
Список рекомендованої літератури


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р., № 2222-IV. Станом на 1 січ. 2006 р.: Офіц. вид.– К., 2006.– 124 с.

 2. Про виховання дітей та молоді: Проект Закону України // Освіта України.– 2004.– 14 верес.– С. 4–6.

 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів: Закон України, 7 лип. 2005 р., № 2772-IV // Голос України.– 2005.– 10 серп.– С. 3.

 4. Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: Закон України, 4 листоп. 2004 р., № 2154 // Уряд. кур’єр.– 2004.– 24 листоп.– C. 2–3.

 5. Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»: Закон України, 3 берез. 2005 р., № 2457-IV // Уряд. кур’єр.– 2005.– 5 квіт.– C. 12; Голос України.– 2005 р.– 20 трав.– С. 8.

 6. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України, 13 січ. 2005 р., № 2342-IV // Уряд. кур’єр.– 2005.– 2 лют.– С. 1–7.– Вкл.; Голос України.– 2005.– 8 лют.– С. 6–8.

 7. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України, 2 черв. 2005 р., № 2623-IV // Уряд. кур’єр.– 2005.– 1 лип.– С. 10.

 8. Гардецький О. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісн. прокуратури.– 2006.– № 1.– С. 12–17.

 9. Глушко В. Міжнародний День захисту дітей//Позакласний час. - 2004. - № 9-10. - C. 91-92

 10. Гончарова Т. Дитячі громадські організації України - на захисті прав та інтересів дітей //Початкова школа. - 2000. - № 8. - C. 11-16

 11. Качан Л. Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні //Соціальний захист. - 2000. - № 7. - C. 34-36

 12. Качан, Лідія. Державна допомога на дітей //Соціальний захист. - 2005. - № 2. - C. 12-15

 13. Корнякова Т. Захист прав дітей – пріоритетний напрям наглядової діяльності // Прокуратура. Людина. Держава.– 2005.– № 11.– С. 20–28.

 14. Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - C. 99-102.

 15. На захист прав дітей // Уряд. кур’єр.– 2006.– 8 лип.– С. 4.

 16. Полякова О. Державна підтримка інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів //Соціальний захист. - 2006. - № 1. - C. 9-10

 17. Права дітей з особливими потребами: Посіб.-довід. нормат.-правових док.– К.: РННЦ «ДІНІТ», 2002.– 249 с.

Тема 2.2 Традиційні та інноваційні форми влаштування дітей, що потребують соціального захисту

Загальна характеристика соціальних служб, діяльність яких спрямована на запобігання раннього соціального сирітства, соціальну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Особливості організації діяльності закладів соціального спрямування для дітей. Мета, завдання, функції діяльності соціального гуртожитку, центру матері та дитини. Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу як альтернативні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Висновки по темі.

Контрольні питання та завдання

1. Які існують соціальні ситуації у житті громадян України, котрі потребують опікунства і піклування?

2. Якими є види соціальної захищеності дітей і дорослих на етапі демократичних перетворень?

3. Назвіть основні групи населення, що потребують піклування й опікунства.

4. Назвіть тенденції щодо піклування й опікунства в структурі соціальної роботи.

5. Яка існує різниця між дитячим будинком сімейного типу і прийомною сім’єю?

6. Вкажіть різницю між усиновленою і прийомною дитиною.

7. Хто може стати прийомними батьками?

8. Яку постійну соціальну підтримку прийомним сім’ям надає держава?

9. Назвіть права та обов’язки прийомних батьків.

10. Що входить в поняття «фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей»?

Теми практичних занять

1. Опіка як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

2. Піклування як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

3. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Усиновлення як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Завдання для самостійної роботи

1. Дати характеристику умов підготовки спеціалістів до соціального супроводу прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу.

2. Здійснити аналіз показників, за якими здійснюється оцінка потреб прийомної дитини.

3. Окреслити умови підписання договору/ угоди про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

4. Визначити напрями міжгалузевої взаємодії у процесі соціального супроводу прийомної сім’ї/ дитячого будинку сімейного типу.

5. Розкрити сутність та методи проведення супервізії соціального супроводу прийомних сімей.Тестові завдання

1. Встановіть правильну послідовність нормативно-правових документів в порядку їх появи. Обведіть літеру

А якщо вірне 1243

Б якщо вірне 4312

В якщо вірне 3124

Г якщо вірне 4213

1. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»

2. На незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути вірними. Обведіть літеру

А якщо вірне тільки 1, 2, 3

Б якщо вірне тільки 1 і 3

В якщо вірне тільки 2 і 4

Г якщо вірне тільки 4

Д якщо усе правильно


В УКРАЇНІ ПЕРЕДБАЧЕНІ ТАКІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ:

1. будинок малятка, дошкільний дитячий будинок,

2. прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу

3. школа-інтернат, інтернат ний заклад змішаного типу

4. сім'я усиновителів, опікунська сім'я

3. На незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути вірними. Обведіть літеру

А. якщо вірне тільки 1, 2, 3

Б якщо вірне тільки 1 і 3

В якщо вірне тільки 2, 3, 4,

Г якщо вірне тільки 4

Д якщо усе правильно

З МЕТОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗПРИТУЛЬНИМ І БЕЗДОГЛЯДНИМ ДІТЯМ, ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ, ДО ЯКОЇ ВХОДЯТЬ:

1. Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

2. Притулки для дітей

3. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

4. Соціально-реабілітаційні центри (дитяче містечко)

5. СОС-дитяче містечко4. В Україні передбачені такі форми державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: будинок малятка, дошкільний дитячий будинок, школа-інтернат, інтернат ний заклад змішаного типу, прийомна сім’я…

А. Усиновлення

Б. Дитячий будинок сімейного типу

В. Опікунство та піклування

Г. Всі відповіді підходять

5. Як називається заклад соціального захисту для тимчасового проживання неповнолітніх віком від 3 до 18 років, що опинилися у екстремальній життєвій ситуації, які потребують соціального захисту держави: заблукали, покинуті, залишилися без батьківської опіки, залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади, вилучені судами із сім’ї, самі звернулися за допомогою?

А. Територіальний центр соціального обслуговування

Б. Приймальник

В. Притулок

Г. Інтернат ний заклад

6. Як називається заклад соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги?

А. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)

Б. Центр соціальної допомоги сімї та дітям

В. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Г. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

7. Притулки для дітей служб у справах дітей – це

А. заклади для тимчасового розміщення неповнолітніх віком від 3 до 18 років, які потребують соціального захисту держави:

Б. спеціальні установи для неповнолітніх органів внутрішніх справ, що призначені для тимчасового тримання окремих категорій неповнолітніх, яких необхідно ізолювати.

В. структурний підрозділ міської держадміністрації, який утворюється головою міською держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові, метою якого є захист прав та інтересів дітей8. Притулок для дітей – це

А. заклад соціального захисту

Б. заклад соціального обслуговування

В. спеціальна установа

Г. спеціалізоване формування

9. Притулок для дітей працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

Г. можливі варіанти а і б

10. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – це

А. спеціальна установа

Б. спеціалізоване формування

В. заклад соціального захисту

Г. заклад соціального обслуговування

11. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

Г. можливі варіанти а і б

12. Який термін перебування неповнолітніх у притулку для дітей?

А. Необмежений

Б. До 1 місяця

В. До 90 діб

Г. Залежно від ситуації
13. Як називається соціальний заклад для тимчасового проживання дітей, що опинилися у екстремальній життєвій ситуації?

А. Притулок

Б. Приймальник

В. Дитячий будинок

Г. Школа-інтернат

14. Як називається заклад для тимчасового розміщення неповнолітніх віком від 3 до 18 років, які потребують соціального захисту держави: заблукали, покинуті, залишилися без батьківської опіки, залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади, вилучені судами із сім’ї?

А. Будинок дитини

Б. Дитячий будинок сімейного типу

В. Притулок

Г. Приймальник

15. У структуру притулку для неповнолітніх входять: служба первинного прийому, відділ діагностики соціальної дезадаптації, служба реалізації програм соціальної реабілітації….

А. Центр позашкільної роботи

Б. Відділ соціально-правової допомоги

В. Відділення денного перебування

Г. Навчально-виробничий відділ

16. Які функції не здійснює притулок для неповнолітніх? (виключіть зайве)

А.Захист дитини від зовнішніх загроз, зняття гострого психічного напруження або стресового стану

Б. Захист законних прав та інтересів дитини

В. Діагностика деформацій у особистісному розвитку, відновлення та розвиток важливих форм людської життєдіяльності

Г. Забезпечення лікування від алкоголізму

17. Притулок – це заклад тимчасового чи постійного перебування?

А. Тимчасового

Б. Постійного

18. Який термін перебування дитини у притулку для дітей?

А. Необмежений

Б. До 30 діб

В. До 90 діб

Г. До року

19. Для дітей якого віку призначений притулок?

А.3-18 років

Б. 14-18 років

В. 11-18 років

Г. Від народження до 16 років

20. Чи може дитина без документів потрапити до притулку?

А. Так


Б. Ні

В. Залежно від ситуації21. Який термін перебування клієнтів у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей?

А. До 3 років

Б. Необмежений

В. 9/12 місяців залежно від форми влаштування

Г. До 90 діб

22. Який термін перебування клієнтів у соціально-реабілітаційному центрі (дитяче містечко)?

А. Можливо до повноліття

Б. 9/12 місяців залежно від форми влаштування

В. До 90 діб

Г. До 3 років

23. Хто не може стати клієнтом притулку для дітей:

А. Діти, які заблукали, покинуті, залишилися без батьківської опіки,

Б. Діти, які залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади, вилучені судами із сім’ї,

В. Неповнолітні, які здійснили злочин до досягнення віку кримінальної відповідальності

Г. Діти, які самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку.

Д. Всі можуть стати24. На незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути вірними. Обведіть літеру:

А. якщо вірне тільки 1, 2 3

Б. якщо вірне тільки 1 і 3

В. Якщо вірне тільки 2 і 4

Г якщо вірне тільки 4

Д. якщо усе правильно

МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ, ПЕДАГОГІЧНОЇ, МЕДИЧНОЇ, ПРАВОВОЇ ТА ІНШИХ ВИДІВ ДОПОМОГИ

1. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

2. Притулку для дітей

3. Соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко)

4. Соціального гуртожитку для дітей-сиріт
Список рекомендованої літератури

1. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2007 р. – Режим доступу: архів ДІРСМ, 2008 р.

2. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2008 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dcssm.gov.ua/ua_index.phtml

3. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “Аспект”, 2001. – 220 c.

4. Методичний посібник “Модель соціальної підтримки молоді з уразливих груп” (на прикладі досвіду впровадження проекту “Сприяння працевлаштуванню вихованців закладів для дітей-сиріт в Україні”) – Режим доступу: архів ДІПСМ, 2006 р.

5. Соціальна педагогіка: Підручник / [за ред. проф. А. Й. Капської]. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с.

6. Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : Методичний посібник / [С. В. Толстоухова, О.О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін.]. – К.: ДЦССМ, Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал