Функціонування міжнародної інформації у світовому інформаційному просторіСкачати 69.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації24.04.2017
Розмір69.65 Kb.

Змістовий модуль 1. Функціонування міжнародної інформації у
світовому інформаційному просторі
Тема I. Міжнародна інформація в системі міжнародних відносин
Об’єкт, предмет, завдання і категоріально-понятійний апарат курсу.
Основні поняття міжнародної інформації та комунікації. Структура і зміст курсу, організація навчального процесу.
Поняття «міжнародна інформація» та її місце в системі міжнародних відносин. Функції міжнародної інформації. Міжнародний інформаційний простір, його еволюція в другій половині ХХ століття. Міжнародна комунікація й проблеми глобального міжнародного розвитку. Глобалізація комунікацій та їх вплив на світову політику та економіку. Концепція глобального
інформаційного
(постіндустріального) суспільства.
Використання міжнародної інформації для розробки стратегії і тактики зовнішньої політики України.
Міжнародна інформація як система. Пізнавальні можливості системного, структурного, функціонального, інформаційного, цільового, діяльнісного і модельного підходів у дослідженні міжнародної інформації.
Системний аналіз як метод оптимізації управління міжнародною
інформацією.
Методологічний інструментарій дослідження міжнародної інформації.
Система методів дослідження міжнародної інформації
Тема 2. Міжнародна інформація: структура, властивості, джерела,
канали розповсюдження

Специфіка міжнародної інформації, її ґенеза і соціальна роль.
Структурні особливості та класифікаційні ознаки міжнародної інформації.
Класифікація
інформації за призначенням, типами, способом розповсюдження, ступенем аналітико-синтетичної переробки, джерелами
одержання та розповсюдження.
Властивості міжнародної інформації: суспільна природа, міжнародний характер, цінність, кумулятивність, старіння, розсіювання, мовна природа, семантичний характер.
Джерела міжнародної інформації, їх структура і характеристики — міжособистісні та опосередковані; офіційні та неофіційні; усні, друковані, електронні; відкриті, закриті, конфіденційні. Вимоги до джерел розповсюдження інформації: оперативність, новизна, повнота, достовірність.
Канали розповсюдження міжнародної інформації: дипломатичні, спеціальні, текстові, аудіо-, відео-, телекомунікаційні.
Тема 3. Інформаційна політика міжнародних організацій

Інформаційна політика міжнародних організацій системи ООН
(ЮНЕСКО, МВФ, МБРР, ФАО). Система документації ООН. Діяльність
ООН у галузі інформації та комунікації. Інформаційна політика департаментів і місій ООН. Основні напрями діяльності бібліотеки ООН
імені Дага Хамершельда. Діяльність Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського як депозитарію ООН.
Програмні документи ООН про міжнародну комунікацію і світовий розвиток. Участь країн-членів ООН в інформаційних програмах.
Використання ресурсів Інтернет для розширення доступу до публікацій і документації ООН.
Міжнародна інформаційна політика ЮНЕСКО. Програмні документи і принципи. Нова комунікаційна стратегія ЮНЕСКО. Всесвітні доповіді
ЮНЕСКО з комунікації та інформації. Міжнародні інформаційні програми
ЮНЕСКО. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх».
Діяльність неурядових інформаційних організацій, їхнє співробітництво з ООН. Участь транснаціональних корпорацій у міжнародному обміні

інформацією, системи і моделі інформаційного управління в міжнародних відносинах.
Міжнародне бібліотечне співробітництво. Основні напрями діяльності
Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ — ІФЛА,
Міжнародної федерації інформації та документації — ФІД, Міжнародної організації зі стандартизації — ІСО.


Тема 4. Європейська інформаційна політика
Європейська комунікація як фактор інтенсифікації інтеграційних процесів. Концепція «європейського інформаційного суспільства». Програми ради Європи та Європейського Союзу. Правове регулювання європейського
інформаційного поля. Правове забезпечення європейської інформаційної політики.
Інформаційні програми європейських міжурядових організацій, основні положення і принципи. Інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів.
Інформаційна стратегія та програми Європейського Союзу. Вплив нових телекомунікаційних технологій на розвиток Європейського електронного ринку інформаційних послуг.
Інформаційна діяльність НАТО. Інформаційна практика центрів
інформації і документації НАТО в Україні і державах СНД.

Тема 5. Програми національної інформаційної політики країн світу
Визначення поняття «національна інформаційна політика». Основні напрями інформаційної політики. Правове регулювання міжнародної
інформаційної діяльності. Структура джерел міжнародного інформаційного права. Захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав.
Визначення поняття «міжнародне інформаційне право». Основні
напрями правового регулювання міжнародної інформаційної діяльності.
Особливості та специфіка правового регулювання інформаційних відносин.
Захист інформаційно-комп’ютерної інтелектуальної власності. Правові проблеми формування електронних бібліотек.
Співвідношення міжнародних і національних правових норм.
Порівняльний аналіз інформаційного права та стратегій з інформації та комунікації США, Західноєвропейських країн, держав Центральної та
Східної Європи. Концепція інформаційної політики США. Мета
інформаційної стратегії Великої Британії. Основні завдання політики британського уряду у сфері нових інформаційних і комунікаційних технологій. Інформаційна політика Федерального уряду Німеччини.
Інформаційна політика Франції.
Інформаційна стратегія та інформаційне право держав СНД. Концепція формування інформаційного простору СНД та правові механізми її реалізації. Система міждержавних правових документів країн-учасниць СНД.
Базові принципи державної інформаційної політики Росії.
Судова практика та арбітраж. Діяльність Європейського суду з прав людини в Страсбурзі як органу, що гарантує міжнародний захист свободи виявлення думок.

Змістовий модуль 2. Функціонування міжнародної інформації у
національному інформаційному просторі

Тема 6. Україна у світовому інформаційному просторі
Формування світового інформаційного простору як результат реалізації міжнародної інформаційної політики.
Національна інформаційна політика України: основні завдання та напрями. Інформаційне законодавство України — європейський вимір.
Проблема гармонізації законодавства в інформаційній сфері. Інформаційне
право України: системи, структура, характеристика окремих галузей
інформаційного права. Формування національної інформаційної системи
України.
Пріоритетні завдання для переходу українського суспільства на якісно новий рівень інформаційної цивілізації. Входження України до світового
інформаційного простору. Участь у наповненні міжнародних баз даних.
Український сегмент Інтернету. Стан і перспективи розвитку мережі органів
НТІ держави. Національна система бібліотек України та їхня роль у забезпеченні доступності міжнародної інформації. Міжнародне інформаційне співробітництво бібліотек та органів НТІ.


Тема 7. Інформаційна безпека у сучасному світі
Визначення та зміст поняття «інформаційна безпека». Концепція міжнародної інформаційної безпеки. Інформаційна безпека як складова національної безпеки країни. Цілі та завдання політики інформаційної безпеки. Основні положення і принципи. Напрями інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека України. Зовнішні і внутрішні інформаційні загрози. Правові аспекти регулювання інформаційної безпеки. Заходи
України щодо забезпечення інформаційної безпеки. Причини загроз
інформаційній безпеці України.
Інформаційні війни як засіб забезпечення владних інтересів на території
інших держав і регіонів. Поняття «інформаційна війна». Персональні, корпоративні, глобальні інформаційні війни. Історія розвитку інформаційних воєн. Інформаційна зброя. Спецслужби та інформаційна війна. Психологічні операції збройних сил з використанням інформаційної зброї. Сучасні міжнародні інформаційні операції.
Специфіка інформаційно-комп’ютерних воєн. Віртуальна розвідка.
Інформаційно-психологічний вплив на комп’ютерні технології. Тероризм у кіберпросторі.

Інформаційні загрози для організації. Стратегія і тактика захисту
інтелектуальної власності.
Засоби профілактики розголошення конфіденційної інформації. Забезпечення захисту секретної інформації.
Правові та організаційні питання забезпечення інформаційної безпеки організації.
Тема 8. Технології PR у зовнішній політиці. Імідж держави та
політичного лідера
Формування іміджу держави та її політичних лідерів. Види іміджі, технологія та засоби їх створення. Організація і методика зовнішньо- політичної пропаганди. Імідж держави в міжнародних інформаційних потоках. Види та засоби поширення присутності держави в міжнародному
інформаційному просторі. Завдання та стратегія формування іміджу
України..
Сутність поняття public relation (PR). Мета та засоби PR-технологій.
Стратегії PR у міжнародних відносинах. Репертуар методів PR у зовнішній політиці.
Використання
інформаційно-комунікаційних технологій, мережі
Інтернет в зовнішньополітичній діяльності. Web-сторінки зовнішньо- політичних відомств країн у формуванні іміджу держави.
Тема 9. Роль і місце засобів масової інформації в міжнародному
обміні інформацією
Засоби масової інформації (ЗМІ) в контексті міжнародних відносин.
Міжнародний обмін інформацією і роль ЗМІ у його здійсненні. Основні фактори та критерії розвитку ЗМІ. Порівняльний аналіз стану країн з погляду пріоритетності показників доступу до інформації.
Значення діяльності міжнародних організацій для розвитку преси, телебачення та радіомовлення. Правове регулювання діяльності ЗМІ в
Європі. Захист основних прав і свобод ЗМІ. Журналістські права і свободи:
основні положення і принципи. Кодекс професійної етики ЗМІ. Законодавчі обмеження у сфері масової інформації.
«Інтернетизація» засобів масової
інформації,
її наслідки.
Медіадипломатія та зовнішня політика. Зв’язки зовнішньополітичних відомств із засобами масової комунікації.
Міжнародні інформаційні агентства: суть та методи їх діяльності.
Проблеми глобалізації ЗМІ та ЗМК. Новинні медіа у політичній комунікації.
Міжнародні інформаційні системи аналізу ринків — Доу-Джонс Телерейт,
Bloomberg, Reuters.
ЗМІ України. Боротьба за контроль над інформаційним простором
України. Тенденції монополізації інформаційного простору України та політична боротьба в ЗМІ.
Газетний ринок України: сучасний стан і тенденції розвитку. Стан телерадіопростору України. Діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Тема 10. Міжнародні інформаційні ресурси науково-технічної
діяльності
Розвиток електронного ринку
інформаційних послуг.
Місце
інформаційних послуг в сучасній економіці.
Поняття «інформаційні ресурси». Характеристика інформаційних ресурсів України як бази для задоволення потреб у міжнародній інформації.
Структура вітчизняних документно-інформаційних ресурсів, що мають міжнародне значення. Система установ України, що спеціалізуються на формуванні ресурсів міжнародної інформації. Національна система науково- технічної інформації.
Міжнародні програми та проекти формування та забезпечення доступності інформаційних ресурсів. Основні проблеми функціонування державних інформаційних систем. Стратегія управління державними
інформаційними системами. Вплив державних інформаційних систем на
ефективність прийняття урядових рішень.
Пріоритети розвитку
інформаційних систем та розподілу інформаційних ресурсів.
Бібліографічні ресурси міжнародної інформації. Диференціація бібліографічних баз даних: за рівнем охоплення (міжнародні, національні, регіональні, локальні); за змістом інформації (універсальні, багатогалузеві, галузеві, проблемно-орієнтовані, широко тематичні, вузько тематичні).
Універсальні міжнародні бази даних. Міжнародний онлайновий комп’ютерний бібліотечний центр OCLC: мета, функції, структура, наукові дослідження і розробки, продукти і послуги.
Міжнародна система науково-технічної
інформації.
Діяльність міжнародного центру науково-технічної інформації (МЦНТІ). Комітет повноважних представників країн-членів МЦНТІ. Видання МЦНТІ.
Міжнародна мережа наукової та технічної інформації STN International.
Міжнародні системи реферативної інформації: CAS, Medline, INSPEC,
BIOSIS. Діяльність національних і галузевих центрів реферування. Російські центри реферування наукової інформації — ВІНІТІ, ІНІСН. Сучасний стан і перспективи розвитку системи реферування української наукової літератури.

Тема 11. Інформаційно-аналітичні дослідження в галузі
міжнародних відносин
Суспільні функції, структура і організаційні засади діяльності
інформаційно-аналітичних центрів у сфері міжнародної інформації.
Взаємодія
інформаційно-аналітичних центрів з національною
і міжнародними інформаційними системами. Основні напрями діяльності
інформаційно-аналітичних центрів у сфері міжнародних відносин, формування
інформаційних ресурсів, документне,
інформаційно- бібліографічне, фактографічне, аналітичне забезпечення фахівців- міжнародників. Вивчення інформаційних потреб як основи інформаційного забезпечення фахівців-міжнародників.

Специфіка документно-інформаційного
і фактографічного обслуговування у режимі «запит—відповідь». Основні види запитів: універсальні — з усього кола проблем міжнародних відносин; галузеві — з міжнародного права, з міжнародної економіки тощо; широко-тематичні — зовнішня політика України в регіони, міжнародні економічні зв’язки України тощо; вузькотематичні, що пов’язані з конкретною ситуацією в сфері міжнародних відносин.
Інформаційний моніторинг у сфері міжнародних відносин — сутність, завдання, умови реалізації. Основні види моніторингу світового
інформаційного потоку: бібліографічний, статистичний, концептуальний.
Прогнозні індикатори. Інформаційна база і технологія моніторингу. Загальні принципи аналізу документів. Сутність і можливості контент-дослідження.
Види інформаційно-аналітичних документів і принципи їх підготовки.
Методи підготовки інформаційно-аналітичних документів. Системне дослідження проблем. Логічний виклад інформації, точність формулювання.
Формат аналітичного документа (доповідна записка, аналітичний огляд, прогноз, інформаційний дайджест). Виділення головної ідеї, стиль викладу матеріалу. Саморедагування. Робота над заголовком документа. Оцінка
інформації, достовірності джерела, каналу її одержання.
Зовнішня політика України як об’єкт інформаційно-аналітичного забезпечення.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності дипломатичних установ, торговельно-економічних місій та інформаційних центрів у країні перебування.
Інформаційно-аналітичне забезпечення державних візитів. Планування
інформаційної стратегії візиту. Особливості підготовки відповідних документів. Інформаційно-роз’яснювальна робота. Зовнішньополітична технологія PR. Технічні аспекти інформаційного забезпечення візиту.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал