ФундаментальнихPdf просмотр
Сторінка1/33
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33ЗА
ПІДТРИМКИ
ДЕРЖАВНОГО
ФОНДУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ
І
НАУКИ
УКРАЇНИ

ЗДІБНОСТІ
,
ТВОРЧІСТЬ
,
ОБДАРОВАНІСТЬ
:
теорія
, методика, результати досліджень колективна монографія за редакцією
В
О
Моляко
,
О
Л
МузикиЖитомир
2006ББК 88.45


Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського
державного університету імені Івана Франка

Рецензенти А.Б. Коваленко, доктор психологічних наук, професор НІ. Пов’якель, доктор психологічних наук, професор

Здібності, творчість, обдарованість теорія, методика, результати
досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир Вид-во Рута,
2006. – 320 с.

ISBN
У книзі розглядаються проблеми розвитку здібностей та обдарованості. Використовуючи власні методики (КАРУС, МВЦС (методика вивчення ціннісної свідомості) та МВДЗ (методика вивчення динаміки здібностей) та ін.), автори розкривають особливості взаємодії вікових, соціально-психологічних і суб’єктно- ціннісних чинників у розвитку творчо обдарованої особистості. У колективній монографії представлені системи тренінгів ціннісної підтримки розвитку здібностей та результати біографічних досліджень життєвого шляху обдарованих людей. Для психологів, аспірантів, студентів, вчителів та інших читачів, яких цікавлять проблеми розвитку людини.


© Моляко В.О., Музика О.Л.3 ЗМІСТ Вступне слово................................................................................................................10
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ................................................................................................13
1.1. Творчий потенціал людини як психологічна проблема (В.О.Моляко) ........13
Розвиток творчого потенціалу і завдання психології Психологічна суть творчого потенціалу......................................................................14
Структура творчого потенціалу. Теоретичні та методичні можливості сучасної психології в плані розвитку творчого потенціалу......................................................................................................................18
1.2. Цикли творчого процесу (В.О.Моляко) ...............................................................21
Цикл розуміння умови...................................................................................................22
Цикл формування задуму, проекту майбутньої конструкції Попереднє рішення, або перевірка гіпотези ..............................................................23
1.3. Стратегії творчої діяльності (В.О.Моляко).........................................................24
Стратегія пошуку аналогів............................................................................................25
Стратегія комбінаторних дій Стратегія реконструювання Універсальна стратегія.................................................................................................26
Стратегія випадкових підстановок. .............................................................................26
1.4. Тактики творчої діяльності (В.О.Моляко)...........................................................27
Тактика інтерполяції......................................................................................................27
Тактика дублювання Тактика розмноження Тактики конвергенції, деформації (трансформації) та інтеграції.............................27
Тактика базової деталі..................................................................................................28
Тактика автономізації....................................................................................................28
Тактика послідовного підпорядкування Тактика зсуву Тактика диференціації ..................................................................................................28
1.5. Утруднюючі умови. Творчість і ресурси суб’єктної активності людини
(В.О.Моляко).....................................................................................................................29
Метод часових обмежень.............................................................................................29
Метод раптових заборон..............................................................................................29
Метод швидкісного ескізування...................................................................................30
Метод нових варіантів Метод браку інформації................................................................................................30
Метод інформаційної перенасиченості.......................................................................30


4 Метод абсурду...............................................................................................................31
Метод ситуативної драматизації .................................................................................31
1.6. Розвиток здібностей і розвиток особистості (О.Л.Музика) ...........................31
Здібності як спосіб адаптації досвіту предметів. Здібності як форма соціальної адаптації....................................................................35
Здібності і творчі здібності. Здібності й обдарованість Виявлення і розвиток обдарованості......................................................................38
Творчість і особистісний ріст........................................................................................40
1.7. Суб’єктно-ціннісний аналіз розвитку творчої особистості (О.Л.Музика) ....42
Суть та основні характеристики суб’єктно-ціннісного аналізу..................................43
Правила суб’єктно-ціннісного аналізу розвитку здібностей та обдарованості.......46
Основні положення суб’єктно-ціннісного підходу до вивчення і розвитку здібностей та обдарованості........................................................................................48
РОЗДІЛ ІІ. РЕФЛЕКСИВНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ НАРІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ..............................................................50
2.1. Рефлексія і динаміка розвитку здібностей підходи до побудови методики
дослідження (О.Л.Музика) .............................................................................................50
Структурно-операціональна модель розвитку здібностей. Методика вивчення динаміки здібностей ...................................................................52
2.2. Від наслідування до творчості (Н.Ф. Портницька)...........................................54
Вікові особливості дошкільників. Задоволення потреби у визнанні у процесі наслідування в дошкільному віці.......55
Ціннісний розвиток особистості в дошкільному віці. Усвідомлення інвенцій як показник ціннісної регуляції розвитку творчих здібностей дошкільників. Соціальна регуляція наслідування та творчості дошкільників.................................60
Усвідомлення власних здібностей у дошкільному віці..............................................61
Особливості рефлексії умінь у дошкільному віці.......................................................65
Рефлексія окремих дій та операцій у дошкільному віці............................................67
Соціальна рефлексія. Референтний компонент........................................................69
Особливості рефлексії особистісних якостей у дошкільному віці Результати вивчення рефлексії здібностей у дошкільному віці Особливості рефлексії здібностей обдарованих дошкільників................................72
2.3. Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці
(І.С.Загурська) ..................................................................................................................75
Самооцінка здібностей в учбовій діяльності молодших школярів...........................75
Самооцінка старанності та самооцінка вміння відтворювати зразок ......................78
Некритично-наслідувальна самооцінка власних здібностей....................................78


5 Компенсаторна самооцінка. Ситуативна самооцінка. Ретроспективна самооцінка.........................................................................................80
Проективна самооцінка ................................................................................................80
Результативно-актуальна самооцінка ........................................................................80
Результативно-проективна самооцінка Соціально бажані форми поведінки у структурі самооцінки особистісної відповідності. Ефект відстроченої інтеграції в самооцінку набутих вмінь. Представленість у просторі самооцінки референтних осіб. Усвідомлення можливостей розвитку власних здібностей.......................................85
Висновки.........................................................................................................................88
2.5. Психологічні передумови розвитку творчої активності у підлітковому віці
(О.О.Музика) .....................................................................................................................90
Соціальна ситуація розвитку і передумови творчої діяльності................................90
Проблема провідної діяльності у підлітковому віці Соціалізація як основа індивідуалізації. Провідні соціальні потреби підлітків. Соціальний статус підлітка і розвиток здібностей. Вплив сім’ї та школи на розвиток творчої особистості у підлітковому віці. Проблеми розвитку обдарованої особистості шкільна та позашкільна освіта......99
Розвиток творчих здібностей як засіб соціальної адаптації...................................100
Вплив соціальних очікувань на розвиток здібностей. .............................................101
Гіперсоціальний тип мотивації творчої активності Конвенційний тип мотивації творчої активності.......................................................107
Тривожний тип мотивації творчої активності Конформний тип мотивації творчої активності ........................................................110
Контрсоціальний тип мотивації творчої активності. Рефлексія здібностей технічно обдарованих підлітків Особистісні якості як чинники творчої активності....................................................116
2.6. Розвиток музичних здібностей і становлення творчо обдарованої
особистості в юнацькому віці (А.Ю.Вишина) ........................................................118
Вікові особливості становлення творчо обдарованої особистості в юнацькому віці
.......................................................................................................................................118
Особливості ціннісної регуляції музичної діяльності обдарованої особистості у юнацькому віці Рефлексія здібностей музично обдарованих юнаків та дівчат. ............................126
2.7. Особливості розвитку здібностей в учбово-професійній діяльності
(Т.М.Майстренко) ...........................................................................................................129
Розвиток особистості в учбово-професійній діяльності..........................................129


6 Дослідження учбової діяльності студентів за методикою вивчення динаміки здібностей Успішність в учбово-професійній діяльності та особливості розвитку рефлексії здібностей Орієнтація на загальні чи спеціальні професійні вміння. Специфічні дії у структурі навчальної діяльності. Орієнтація на формальний чи ціннісний підхід до навчання..................................139
Орієнтація на усталене чи професійно орієнтоване середовище.........................139
Орієнтація на стереотипне чи індивідуально-ціннісне сприймання особистісних якостей. Орієнтація на власну активність чина зовнішню підтримку в розвитку здібностей.
.......................................................................................................................................140
2.8. Рефлексія здібностей, соціальна рефлексія та розвиток внутрішньої
мотивації у віці ранньої дорослості (В.О.Климчук)...............................................140
Психологічні особливості віку ранньої дорослості. Когнітивний аспект психологічних зміну віці ранньої дорослості..........................140
Внутрішня мотивація, розвиток ціннісної сфери та творчих здібностей у віці ранньої дорослості......................................................................................................143
Принципи використання методики вивчення динаміки здібностей у віці ранньої дорослості Напрямки адаптації методики до використання у віці ранньої дорослості...........145
Структура аналізу результатів дослідження рефлексії здібностей у віці ранньої дорослості. Розвиток та рефлексія здібностей у віці ранньої дорослості.................................148
Розвиток здібностей та соціальна рефлексія у віці ранньої дорослості...............153
Факторно-аналітичне моделювання дієво-операційного компонента здібностей та мотиваційної сфери особистості ...............................................................................154
2.9. Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації
(І.М.Тичина).....................................................................................................................157
Проблема професійної переорієнтації у психології Професійна переорієнтація і ціннісно-мотиваційна спрямованість суб’єкта........158
Суб’єктна активність особистості у процесі зміни професії....................................159
Професійний вибір як життєвий вибір особистості..................................................160
Розвиток здібностей і ситуація зміни професії Роль рефлексії у здійсненні професійного вибору..................................................162
Вивчення рефлексії здібностей особистості у процесі професійної переорієнтації
.......................................................................................................................................163
Особливості діяльнісної рефлексії людей, які змінили професію. Особливості соціальної рефлексії людей, які змінили професію ..........................167
Висновки.......................................................................................................................168


7
РОЗДІЛ ІІІ. ЦІННІСНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА
ОБДАРОВАНОСТІ..........................................................................................................170
3.1. Ціннісна регуляція і ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей
(теоретична модель і принципи побудови методики) (О.Л.Музика)..................170
Ціннісна підтримка Ціннісна підтримка особистісного росту. Ціннісна підтримка розвитку здібностей...................................................................175
Ціннісна підтримка і віковий розвиток особистості..................................................176
Ціннісна підтримка і мотивація діяльності................................................................177
Ціннісна підтримка рефлексії.....................................................................................177
Ціннісна підтримка соціальних стосунків..................................................................178
Ціннісна підтримка при конфліктності ціннісної свідомості. Ціннісна підтримка навчальної діяльності................................................................180
Концептуальні засади програми розвитку здібностей та обдарованості Три кроки. ..........................................................................................................................181
3.3. Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки розвитку здібностей у
молодшому шкільному віці (Н.О. Никончук)...........................................................183
Проблема ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів в учбовій діяльності. Адаптація методики вивчення динаміки здібностей для молодшого шкільного віку
.......................................................................................................................................186
Тенденція до компенсації в розвитку учбових здібностей молодших школярів. Залежність усвідомлення складових уміння від рівня успішності в оволодінні діяльністю.....................................................................................................................193
Усвідомлення складових умінь зі сфери побуту та дозвілля. Усвідомлення освоєних складових уміння. Тенденція до парадоксальної неузгодженості в колі референтних осіб...............195
Тенденція до приписування собі очікуваних особистісних якостей.......................196
Тенденція до домінування моральнісних ціннісних конструктів. Тенденція до закріплення деструктивних прийомів діяльності та спілкування....197
Тенденція до спрощення заданої системи оцінювання. Тенденція до знецінювання досягнень оточуючих..................................................199
Тенденція до відмовив референтності. Усвідомлення конкуренції та тенденція до уникання підкресленого зовнішнього поцінування..................................................................................................................201
Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Вплив усної народної творчості на збільшення кількості шкільних умінь.........205
Зсув рефлексії з дієво-операційного на особистісний компонент здібностей......206
Узгодження в колі референтних осіб. Зростання рівня критичності в оцінці особистісних якостей...................................207


8 Змінив оцінці власних досягнень і досягнень оточуючих. Ціннісний обмін............................................................................................................209
Усвідомлення розвитку власних здібностей. ...........................................................210
Висновки.......................................................................................................................210
3.4. Тренінг ціннісної підтримки розвитку музичних здібностей та гармонізації
особистості у юнацькому віці (А.Ю.Вишина)..........................................................212
Принципи завдання та структура тренінгу. Прийом біографічного позиціювання Прийом реконструювання ситуації життєвого вибору.............................................217
Прийом соціального дистанціювання Прийом пошуку творчого прототипу .........................................................................218
3.5. Розвиток здібностей у спортивній діяльності (О.М.Савиченко) .................219
Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку здібностей Мотивація досягнення успіху спортсменів з різним рівнем спортивних досягнень.
.......................................................................................................................................223
Особливості мотивації досягнення спортсменів у різних ситуаціях......................226
Особистісно-ціннісний, когнітивно-операційний та результативний компоненти розвитку здібностей у спортивній діяльності. ..........................................................229
Тренінг-курс Розвиток мотивації досягнення у спорті».........................................230
Загальні тенденції розвитку мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності.
.......................................................................................................................................234
3.6.Тренінг ціннісної підтримки професійного становлення психологів (О. Л.
Музика) ............................................................................................................................237
Теоретичні основи і методичне забезпечення тренінгу ціннісної підтримки професійного становлення.........................................................................................238
Етапи тренінгу..............................................................................................................239
Принципи тренінгу ціннісної підтримки професійного становлення......................240
3.7. Ціннісна підтримка розвитку здібностей у віці середньої дорослості
(В.В.Горбунова) .............................................................................................................242
Особливості розвитку особистості у віці середньої дорослості.............................242
Долання кризових явищ..............................................................................................243
Організація дослідження рефлексії здібностей та соціальної рефлексії в віці середньої дорослості......................................................................................................245
Введення у дослідницький процес специфіка роботи із дорослими людьми Процедура дослідження моральнісної та діяльнісної рефлексії Якісний та кількісний аналіз результатів дослідження кризових явищ Класифікаційний аналіз ціннісних кризу віці середньої дорослості......................250
Діяльнісні ціннісні кризи..............................................................................................251
Моральнісні ціннісні кризи..........................................................................................252
Глобальні ціннісні кризи .............................................................................................254


9 Ціннісна підтримка розвитку творчих здібностей з метою долання ціннісних криз.
.......................................................................................................................................254
РОЗДІЛ І. БІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЗДІБНОСТЕЙ ТА
ОБДАРОВАНОСТІ..........................................................................................................259
4.1.Творчість і особистість (В.О.Моляко) ................................................................259
Основні принципи біографічного аналізу в психології. ...........................................260
Зв’язок біографічних подій з формуванням характеру. Основні тематичні цикли у творчості художника. Творчий потенціалі творчі досягнення.....................................................................267
4.2. Біографічні і соціально-психологічні фактори розвитку творчої
обдарованості (О.І.Кульчицька) ................................................................................269
Розвиток обдарованості соціальні, біологічні та особистісні детермінанти. Фактори розвитку обдарованості...............................................................................272
Біографічні витоки наукової творчості. Складові біографії творця. Особистісні якості творчо обдарованих людей. Характеристики творчої діяльності іриси творчої особистості..............................286
4.5. Біографічне дослідження розвитку ціннісної свідомості творчо
обдарованої особистості (О.Л.Музика) ....................................................................288
Етап наслідування.......................................................................................................289
Етап співробітництва. Етап конкуренції. Етап орієнтації на цінності груп вищого рівня..........................................................297
Етап орієнтації на власні цінності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал