Формування єдиного відкритого освітнього простору як провідна тенденція розвитку сучасної системи освітиСкачати 111.78 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір111.78 Kb.
Формування єдиного відкритого освітнього простору як провідна тенденція розвитку сучасної системи освіти
d:\my dropbox\інститут вищої освіти\кулаги\кулага и.в..jpg

Ірина Кулага

кандидат економічних наук,

доцент кафедри політичної економії

обліково-економічних факультетів

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»
Нова освітня парадигма відображає потреби людської цивілізації у XXI столітті. У світі йдуть глибинні й об'єктивні процеси формування єдиного відкритого освітнього простору. Новим принципом освіти стає управління знаннями, а новими технологіями - формалізація створення знань, передача та поширення знань та доступу до знань і контролю знань. Саме тому, рівноправний доступ до таких технологій слід забезпечити на усіх рівнях системи освіти. З цією метою створюються спеціалізовані освітні структури відкритого типу.

Класичні форми освіти, в тому числі очне навчання, так чи інакше сьогодні переживають кризу в усіх країнах світу. До основних чинників цього процесу у сфері вищої освіти, можна віднести: • територіальність - неспроможність забезпечення для всіх бажаючих отримання необхідної освіти;

 • консерватизм - відставання отримуваних знань від рівня розвитку інформатизації й технологій;

 • інерційність - низька адаптивність систем освіти до різних социально-економічних умов;

 • локальність - специфічність освіти, що отримується в окремому навчальному закладі;

 • обмеженість - не увесь перелік спеціальностей може бути наданий регіональними ВНЗ тим, хто бажає навчатися на конкретній території [1].

Світ, що змінюється, пред'являє кардинально нові вимоги до змісту освіти: вона має бути гранично насичена основоположними цінностями, знаннями й сенсом. Таким чином, розвиток системи освіти в нинішніх умовах визначається необхідністю безперервної, гнучкої, модульної, самостійної, випереджаючої, розподіленої освіти, що забезпечується реалізацією принципів відкритої освіти.

Принципи відкритої освіти:

 • відкрите планування навчання, тобто свобода складання індивідуальної програми навчання шляхом вибору з системи курсів;

 • свобода у виборі часу і темпів навчання, тобто прийом студентів у ВНЗ впродовж усього року і відсутність фіксованих термінів навчання;

 • свобода у виборі місця навчання: студенти можуть бути фізично відсутніми в учбових аудиторіях основну частину учбового часу і можуть самостійно обирати, де їм навчатися;

 • перехід від принципу "освіта на все життя" до принципу "освіта крізь усе життя";

 • вільний розвиток індивідуальності, що є основоположним чинником, тоді як класична модель освіти припускає жорсткі норми, що уніфікують людську індивідуальність [1].

Ідея особистісного підходу, як основоположний чинник відкритої освіти, значною мірою відповідає концепції освіти упродовж усього життя людини. В сукупності вони формують контури перспективної системи освіти, яка дозволить людині зрозуміти себе і навколишнє середовище та сприятиме виконанню її соціальної ролі в житті суспільства. Для цього диверсифікується структура освітніх програм, що надає можливість кожному побудувати ту освітню траєкторію, яка якнайповніше відповідає його освітнім і професійним здібностям.

Отже, відкрита освіта є гнучкою системою здобуття освіти, доступною кожному без аналізу його освітнього цензу і регламентації періодичності та тривалості вивчення окремого курсу, що розвивається на основі формалізації знань, їх передачі та контролю з використанням інформаційних і педагогічних технологій дистанційного навчання.Специфіка відкритої системи освіти, полягає ще й в тому, що освітня система має бути здатна не лише озброювати знаннями, але й, внаслідок постійного і швидкого оновлення знань в нашу епоху, формувати потребу у безперервному самостійному оволодінні ними, стимулювати творчий підхід до отримання знань впродовж усього активного життя людини.

Глобальною метою відкритої освіти є підготовка осіб, що навчаються до повноцінної і ефективної участі в громадській і професійній галузях в умовах інформаційного суспільства. Відкрите навчання включає студента в розгорнуті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації.

Отже, інформація та її вільне поширення відіграють вирішальну роль. Інформаційні мережі самі по собі не нові. Але об'єднання цифрової обробки даних комп'ютерами, телекомунікацій, сучасних способів аудіо-відео представлення інформації, оптоволоконних каналів передачі інформації значно збільшують можливості таких мереж, призводячи до створення нових інформаційних технологій. У них відео-аудіозасоби, комп'ютерні і телекомунікативні засоби комбінуються новими несподіваними способами. При цьому вимоги для користувачів стають усе більш простими, а інформаційні послуги - більш індивіулізованими.До найбільш важливих напрямів формування відкритої системи освіти можна віднести:

 • підвищення якості освіти шляхом фундамендалізації, застосування нових підходів з використанням нових інформаційних технологій;

 • забезпечення випереджаючого характеру усієї системи освіти, її націленості на проблеми майбутньої постіндустріальної цивілізації;

 • забезпечення більшої доступності освіти для населення планети шляхом широкого використання можливостей відкритого навчання і самоосвіти із застосуванням інформаційних і телекомунікаційних технологій;

 • підвищення творчого начала (креативності) в освіті для підготовки людей до життя в різних соціальних середовищах (забезпечення «розвиваючої освіти»).

Взагалі, проблема соціальної інституціоналізації новітніх світових тенденцій в розвитку змісту і форм освіти виявилася ще на початку 70-х рр. XX століття. Інституціоналізація в освіті, тобто запровадження нових громадських інститутів, правове і організаційне закріплення тих або інших громадських стосунків, виразилася в досить відчутному різноманітті форм. Однією з таких форм стала саме відкрита освіта.

картинка 2 из 8566 http://im8-tub-ua.yandex.net/i?id=395915150-34-72 Історично, одним з перших закладів відкритої освіти був відкритий університет Великобританії, який був заснований Указом Королеви Великобританії в 1969 році як незалежний університет, що існує нарівні з іншими. Мета його створення - надати можливість отримати освіту людям, що бажають вчитися в зручному для них місці та у зручний для них час [2].

Відкритий університет Великобританії застосовує широкий спектр методів для дистанційного навчання, такі як письмові роботи, відео і аудіо матеріали, інтернет-конференції, що супроводжуються підтримкою тьютора і регулярними очними груповими семінарами і дводенними виїзними школами.

За понад 40 років свого існування Відкритий університет зайняв місце світового лідера в дистанційному навчанні та прагне й в подальшому відігравати провідну роль в поширенні вищої та післядипломної освіти як у Великобританії, так і в інших країнах світу. Зараз в 400 учбових центрах, що викладають по програмі Університету, навчається понад 150 тисяч осіб [3].

Проте історично, відкриті університети подібні до нього не відігравали істотної ролі у світовому освітньому просторі, оскільки погано масштабувалися через значну долю організаційної складової (для їх зростання вимагалося збільшувати кількість тьюторів). Тільки зараз, завдяки соціальним мережам і широкомасштабному розповсюдженню широкосмугового доступу до інтернету, створилися можливості легкого масштабування відкритих курсів, коли якісно зроблений курс можуть проходити одночасно сотні тисяч осіб.http://im4-tub-ua.yandex.net/i?id=588463933-07-72 На особливу увагу заслуговує MIT OpenCourseWare (MIT OCW) - проект Массачусетського технологічного інституту по публікації у вільному доступі матеріалів усіх навчальних курсів інституту [4].

MIT OCW виник з ряду ініціатив, запроваджених Радою інституту з освітніх технологій (MIT Council on Educational Technology). Ця ініціатива МІТ була відзначена рядом премій та подала приклад, який наслідували інші університети.Історія розвитку проекту MIT OpenCourseWare (MIT OCW) [4]

1999 р.

Розгляд можливостей використання інтернету в освітніх цілях (група по розробці стратегії під керівництвом Роберта Брауна, що входить до складу Ради інституту); співробітництво з консалтинговою агенцією McKinsey & Company.

Починаючи з 2000р.Розробка плану проекту Knowledge Updates@MIT та створення платних міні-курсів за новими напрямками в технічних та міждисциплінарних галузях для випускників університету.

Починаючи з 2001р.

(проект розраховано на 10 років)Створення та реалізація проекту Open Courseware (OCW) з метою привернути увагу до платних курсів Knowledge Updates, продемонструвати навчальну програму університету та довести, що МІТ ставить знання вище за фінансову вигоду (цікавим є той факт, що цю ініціативу підтримало 78 % професорсько-викладацького складу, які прийняли участь в проекті на добровільних засадах, що дозволило згодом отримати гранти благодійних фондів).

2010 р.

Опубліковано 2000 навчальних курсів, тобто 80% навчальнї програми університету, що ознаменувало перехід від етапу інтенсивного розвитку проекту до етапу його стабільного розвитку на якому основна увага приділяється оновленню опублікованих курсів.

2007 та 2011р.

Поява на сайті проекту двох додаткових розділів: Highlights for High School з ресурсами для викладання природничо-наукових дисциплін в середній школі та OCW Scholar з матеріалами для самоосвіти. Це відразу підвищило рейтинги МІТ (цікавим є той факт, що 35% студентів зробили свій вибір на користь МІТ під впливом OCW) [5].

2011р.

Кількість унікальних відвідувачів сайту досягла 53 млн. Опитування користувачів сайту показали, що до 50% з них навчаються самостійно. Це стало "великою несподіванкою" для учасників MIT OCW, оскільки сайт спочатку планувався як набір ресурсів для викладачів.

За наступне десятиліття існування проекту планується

досягти мільярда відвідувачів!

Проект привернув до себе увагу користувачів зі всього світу. На китайську, іспанську, португальську та персидську мову було перекладено більше 50 курсів. Країнами, з яких приходить найбільша кількість відвідувачів сайту, за винятком США, є Китай та Індія. У регіонах Африки і Азії, де доступ до інтернету ускладнений, створені більше 200 "дзеркал" сайту OCW.

MIT OCW досяг великих успіхів як засіб науково-технічної освіти. Відзначається висока якість матеріалів і широта охоплення тем.

Цікавим є той факт, що програма публікації відкритих освітніх ресурсів MIT є найдорожчою. Публікація одного курсу вимагає 10 000-15 000 $. Такі витрати обумовлені необхідністю зменшити навантаження на викладацький склад. Команда по публікації, що співпрацює з викладачами, намагається, щоб публікація одного курсу не віднімала у останніх більше 5 годин. До завдань команди відноситься оцифрування рукописних текстів, перевірка на включення сторонніх матеріалів, таких як ілюстрації і графіки з підручників, і отримання дозволу на їх використання, створення зображень, дозвіл на яких отримати не вдалося.

Інститут укладає ліцензійні угоди, що дозволяють поширювати матеріали, з викладачами, що беруть участь в проекті. Відповідно до політики інституту, авторські права при цьому залишаються у самих викладачів. Аналогічно, права на опубліковані матеріали, підготовлені студентами, зберігаються за студентами. Курси, що викладаються в інституті, також можуть включати матеріали, права на які належать третім особам. Такі матеріали можна використати для освітніх цілей, але не можна надавати до них доступ необмеженому числу осіб, і узгодження прав на їх включення в OCW є істотним джерелом затримок при публікації.

Публікація матеріалів курсів MIT здійснювалася з розрахунком на те, що концепцію OpenCourseWare приймуть й інші учбові заклади. Першою публікацією OpenCourseWare зовні MIT стала програма Фулбрайта викладання економіки у В'єтнамі в 2003 році. У 2004 році до публікації OCW приступили об'єднання університетів в Японії, Китаї і Франції, а також декілька університетів в США [6].http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=322791981-62-72 У 2005 році MIT спільно з іншими університетами, що публікують відкриті освітні ресурси, заснував OpenCourseWare Consortium. У завдання цієї організації входить впровадження і адаптація відкритих освітніх матеріалів для використання по всьому світу. Найбільш відомими університетами, що входять в консорціум, є Каліфорнійський університет у Беркли, Токійський університет, університет Мічігану, Каліфорнійський університет в Ирвайне, Осакский університет, Університет штату Арізона, Університет Юти, університет Ноттінгема, Університет штату Мічеган [7].

Основним спонсором OpenCourseWare і, в ширшому сенсі, відкритих освітніх ресурсів, являється Hewlett Foundation, що вклав в них упродовж 2000-х більше 110 млн $ при тому, що витрати з усіх джерел оцінюються в 150 млн $ [8]. Загальною проблемою OpenCourseWare є пошук джерел фінансування в довгостроковій перспективі, оскільки ці проекти практично не приносять прибутку [9].http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=292871804-65-72Яскравою ілюстрацією до процесу формування відкритого освітнього простору є Khan Academy - некомерційна освітня організація, створена в 2006 випускником Гарварду Салманом Ханом. Мета академії - "надання високоякісної освіти кожному, усюди". Сайт академії надає доступ до колекції із понад 3 000 безкоштовних освітніх відеоматеріалів з математики, історії, фінансів, фізики, хімії, біології, астрономії, економіки і комп'ютерних наук. Матеріали надані англійською мовою, діє проект по перекладу іншими мовами [10].

Головною тенденцією онлайн-освіти 2011 - початку 2012 року є поява освітніх платформ, що надають безкоштовні онлайн-курси від професорів провідних університетів світу. Одного разу створені і такі, що час від часу модифікуються, такі курси дозволяють сотням тисяч студентів здобувати освіту що за якістю не поступається університетській. Характерним показником високої якості відкритих курсів є ситуація що склалася з курсом CS221 "Введення в штучний інтелект" Стенфордского університету, на основі програми якого був створений онлайн-курс ai-class.org. Після його запуску з 200 студентів 170 вважали за краще замість відвідування лекцій вивчати онлайн- курс, що позитивно позначилося на їх успішності [11].

Нещодавно створений iTunesU [12] є найбільшим у світі онлайн-каталогом безкоштовних повчальних матеріалів, в якому зібрано більш ніж 500 000 безкоштовних лекцій, відео файлів та електронних книжок. Серед сотень коледжів, університетів, середніх і вищих навчальних закладів, що використовують iTunesU, є провідні університети світу, такі як Стэнфордский, Йельский, Массачусетський та Оксфордський університети, а також університет Беркли і такі установи, як Музей сучасного мистецтва, Публічна бібліотека Нью-Йорка і багато інших.

Таким чином, відкрита освіта поступово стає рівноправною альтернативою існуючої класичної системи освіти.Список використаних джерел:

 1. В.М. Филиппов, В.П. Тихомиров (общая редакция). Открытое образование - стратегия XXI века для России // Изд-во МЭСИ, М., 2000

 2. http://www.open.ac.uk

 3. http://www.ou-link.ru/ou/

 4. http://ocw.mit.edu

 5. Rebecca Attwood Get it out in the open. Times Higher Education (24 September 2009) http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=408300

 6. Steve Carson. The unwalled garden: growth of the OpenCourseWare Consortium, 2001-2008  // Open Learning. — 2009. — № 1. — ISSN 1469-9958 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680510802627787

 7. http://ocwconsortium.org

 8. Katie Hafner An Open MindThe New York Times (16 April 2010) http://www.nytimes.com/2010/04/18/education/edlife/18open-t.html?_r=1&pagewanted=all

 9. Brendan F. D. Barrett, Velma I. Grover, Tomasz Janowski, Hanneke van Lavieren, Adegboyega Ojo, Philipp Schmidt. Challenges in the adoption and use of OpenCourseWare: experience of the United Nations University // Open Learning. — 2009. — № 1. — ISSN 1469-9958 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680510802627803

 10. http://www.khanacademy.org

 11. http://www.stanford.edu/group/reichresearch/cgi-bin/site/2012/01/25/some-questions-about-udacity-and-about-creative-disruption-in-higher-education/

 12. http://www.apple.com/ru/apps/itunes-u/
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал