Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовкиСторінка15/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.07 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Фрагмент робочої програми з навчальної дисципліни

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові є невід’ємною складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як навчальної дисципліни, до її практичного використання з професійною метою. Практичне володіння іноземною мовою дає змогу вивчати світові стандарти, інформативну літературу з метою прийняття самостійного професійно-значущого рішення.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) " є забезпечення та формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища. Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами Інституту інформаційно-діагностичних систем є практичне оволодіння іноземною мовою на базі професійно-орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка визначена даною програмою.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:- удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності;

- оволодіння термінологічною та загальномовною лексикою;

- набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні так і у аудіо запису.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

- основну термінологію з фаху;

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної літературиза фахом;

- основні правила роботи з науково-технічною літературою;

- словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення;

- основні граматичні явища, співвідношення їх форм та значень.

Вміти:

- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову;

- виступати з повідомленням з питань, пов’язаних із спеціальністю;

- приймати участь у бесіді-обговоренні;

- передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні інформацію як на - рідній, так і на іноземній мові;

- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням при читанні і переробці тексту.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Матеріали та машини для будівництва аеродромів. Експлуатація аеродромів влітку та взимку." студент повинен:

Знати:

- основну термінологію модуля №1;

- граматичні правила з теми " Особливості наукового стилю мовлення ";

- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.

Вміти:

- вести бесіду з тем модуля №1;

- ставити питання, відповідати на них;

- застосовувати граматичний матеріал даного модуля;

- робити повідомлення на тематику модуля №1;

- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 " Планування будівництва аеропорту." студент повинен:Знати:

- основну термінологію модуля №2;

- граматичні правила з теми " Особливості граматики ділового листування ";

- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, ділових паперів.

Вміти:

- вести бесіду з тем модуля №2;

- ставити питання, відповідати на них;

- застосовувати граматичний матеріал даного модуля;

- робити повідомлення на тематику модуля №2;

- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до будівельної справи

Інженерна графіка

Будівельна техніка

Іноземна мова

Екологія

Інженерна геологія

Організація будівництва

Будівельна механіка

Будівельне матеріалознавство

Електротехніка в будівництві


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (годин.)

Усього

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

4 курс

7 семестр

Модуль №1 " Матеріали та машини для будівництва аеродромів. Експлуатація аеродромів влітку та взимку."

1.1

Матеріали для будівництва аеродромів. Природні будівельні матеріали.

5

4

2

1.2

Природні будівельні матеріали. Камінь. Цегла.

5

4

2

1.3

Природні будівельні матеріали. Дерево.

6

4

2

1.4

Штучні будівельні матеріали. Залізо. Сталь.

6

4

2

1.5

Штучні будівельні матеріали. Бетон.

6

4

2

1.6

Машини для будівництва аеродромів.

6

4

2

1.7

Експлуатація аеродромів влітку.

8

4

4

1.8

Експлуатація аеродромів взимку.

8

4

2

1.9

Модульна контрольна робота №1

6

2

2

Усього за модулем №1

56

34

20

Усього за 7 семестр

56

34

20

4 курс

8 семестр

Модуль №2 " Планування будівництва аеропорту."

2.1

Початковий етап планування будівництва аеропорту.

5

4

2

2.2

Ціль та етапи будівництва аеропорту.

5

4

2

2.3

Місце розташування аеропорту.

5

4

2

2.4

Процес планування будівництва аеропорту.

5

4

2

2.5

Процес обговорення плану будівництва аеропорту.

5

4

2

2.6

Корективи до плану. Порядок внесення коректив.

5

4

2

2.7

Процес утвердження плану будівництва аеропорту.

6

4

2

2.8

Генеральний план будівництва аеропорту.

8

4

2

2.9

Модульна контрольна робота №2

8

2

2

Усього за модулем №2

52

34

20

Усього за 8 семестр

52

34

20

Усього за навчальною дисципліною

108

68

40Додаток В
Role-Play1:

Imagine you are going to do an interior design. Answer the following questions:

Who will be using the space and what are their various needs/requirements?

How many people will be using the space?

How long will the space be used for? Days? Months? Years?

What does the client hope to achieve/gain through commissioning the work?

What's the budget?

What's the time scale for completion?


Role-Play2: Are you familiar with "design professions"?

Here are some jobs – identify duties and responsibilities for everyone:
Professions

Duties and responsibilities

Interior architect

Interior stylist or decorator

Architect


Додаток Д

Вправи на розвиток навичок письма

1. Read the description of the eight instances of behavior given below and write down your immediate response to or interpretation of that behavior in terms of your own cultural values, beliefs, or perception. The first one has been done for you. Discuss answers with your group mates:
1. A person comes to a meeting half an hour after the stated starting time.

Your interpretation: This person is late and should at least apologize or give an explanation.

2. Someone kicks a dog.Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

3. At the end of a meal, people belch audibly.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

4. Someone makes the OK gesture at you.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

5. A woman carries a heavy pile of wood on her back while her husband walks in front of her carrying nothing.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

6. A male guest helps a hostess carry dirty dishes into the kitchen.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

7. A young man and a young woman are kissing each other while seated on a park bench.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________

8. While taking an exam, a student copies from the paper of another student.

Your interpretation: ______________________________________

______________________________________2. Fill in the table.

Type

Activities

Fine Art
Visual Arts
Plastic Art
Arts
Applied Art
Craft
Додаток Е

Claim Letters

How to write an effective claim letter in minutes:

At the beginning of your letter, indicate that you are making a claim and specify the type of claim you are making (e.g., an insurance claim).

State the policy number, if applicable.

Describe the specific circumstances or details of the claim (for example, that a product is defective or the details of an accident). Give all relevant facts concerning the claim.

Indicate the dollar amount you are claiming or what action you would like the reader to take and the date by which you expect the action to be taken.

Refer to any documents you are including with your letter, including claim forms, repair estimates, warranty, or records or receipts. Ask if there is any other information or documents or forms you need to send.

If you are using some of the enclosed documents as evidence to substantiate your claim, specifically mention the content of the documents and illustrate how they support your claim.

Indicate by when you would like to receive a reply to your letter and include contact information that will allow the person to easily reach you.

You may want to thank the reader for his/her (anticipated) help before ending your letter.Додаток Ж

Мотивационный тест Дэвида МАККЛЕЛЛАНДА

Ответьте на каждый из приведенных ниже вопросов «Да» или «Нет»

Вопросы Да Нет

1. Нравятся ли Вам такие ситуации, когда лично Вы должны находить решения возникающих проблем?

2. Предпочитаете ли Вы задачи средней сложности, предполагающие умеренный, взвешенный риск?

3. Нуждаетесь ли Вы в обратной связи относительно того, как Вы исполняете свою работу?

4. Тратите ли Вы время на обдумывание того, как улучшить свою работу, как выполнить какую-нибудь важную задачу, как добиться успеха в жизни?

5. Ищете ли Вы такие работы (ситуации), которые дают возможность социальных взаимодействий, контактов с другими людьми?

6. Часто ли Вы думаете о тех отношениях, которые сложились у Вас с окружающими?

7. Считаете ли Вы, что чувства других людей очень важны?

8. Пытаетесь ли Вы улучшить отношения с людьми, когда возникают какие-то трения?

9. Пытаетесь ли Вы оказывать влияние на других людей и контролировать их?

10. Стараетесь ли Вы в группе занять позицию лидера?

11. Получаете ли Вы удовлетворение, когда убеждаете других людей в чем-то?

12. Воспринимают ли Вас окружающие как человека прямолинейного, энергичного и требовательного?

Додаток К

Анкета

Мотивація вивчення англійської мови для майбутньої професії”

1. Як Ви оцінюєте свій рівень знань з англійської мови?

□ вільно володію

□ читаю і можу спілкуватись на розмовні теми

□ читаю і розумію професійну літературу, можу її обговорювати

□ читаю зі словником

2. Які можливості Вам може надати знання англійської мови?

□ стажування за кордоном

□ робота у міжнародній компанії

□ робота над міжнародним проектом

□ розуміння професійної іноземної літератури

□ участь у міжнародних конкурсах

□ отримання ступеню бакалавра/магістра за кордоном

□ зміна сфери діяльності

□ ніяких


□ інше ______________________________________________________

3. Яких знань зі спеціальності Вам ще не вистачає для майбутньої професійної діяльності? ________________________________________

4. Яких знань і вмінь з англійської мови Вам не вистачає для майбутньої професійної діяльності?

□ знання термінології

□ вміння спілкуватися

□ вміння розуміти на слух іншомовного співрозмовника

□ вміння вести ділову переписку (листи, анкети, …)

□ розуміння іншомовної професійної літератури

□ інше ___________________________________

вистачає знань

5. Що б Ви змінили у навчальній програмі з англійської мови?

□ нічого б не змінював, все влаштовує

□ кількість годин (□ більше, □ менше)

□ тематику

□ методи навчання

□ зміст матеріалів

□ інше _____________________________________________________

6. Які теми із запропонованих в курсі англійської мови Ви вважаєте потрібними і корисними для майбутньої професійної діяльності?

7. Які теми Ви вважаєте непотрібними/ зайвими?

8. Які методи/види робіт на заняттях з англійської мови Ви вважаєте корисними?

9. Які види робіт на заняттях з англійської мови Ви вважаєте цікавими?

10. Які види робіт на заняттях з англійської мови Ви вважаєте неефективними?

11. Чи потрібно вивчати бізнес-курс з англійської мови в університеті?

□ Так □ Ні

12. Чи пов’язуєте ви свою кар’єру з роботою за кордоном?

□ Так □ Ні

13. Чи впливатиме розмір заробітної плати на остаточний вибір місця роботи?

□ Так □ Ні

14. Чи престижна на сьогоднішній день робота інженера?

□ Так (чим?) □ Ні

15. Чи задоволені Ви вибором своєї майбутньої професії?

□ Так □ Ні

16. Що вплинуло на Ваш вибір професії? Хто вплинув на Ваш вибір?

17. Які знання, вміння і навички Вам необхідні для майбутньої професії?
Анкета

«Ставлення до співпраці та професійно-орієнтованої діяльності»
1. Як Ви думаєте, чи цікавіше вчитиметься, якщо на занятті всі роботи

виконувати з кимось із членів групи?


2. Як Ви думаєте, чи корисна для Вас буде така спільна навчальна робота?
3. Чому Вам подобається працювати разом з товаришами:

а) разом веселіше;

б) швидше можна зробити роботу;

в) роботу можна зробити краще;

г) разом ми зуміємо визначити значення майбутньої діяльності;

д) я можу навчитися у товариша постановці самостійних цілей, завдань діяльності, одержати навики продуктивного особистого спілкування.


4. Що б Ви вибрали як початок семінарського заняття, якби самі його

організовували:

а) вирішення проблемного завдання;

б) відповідь з використанням звичного алгоритму;

в) пояснення викладача.
5. У якій би формі Ви вважали за краще організувати заняття по засвоєнню нового матеріалу:

а) лекція;

б) творче заняття
6. Будучи педагогом Ви вважали б за краще відкрито показувати своє ставлення тим, що вчаться або не вважаєте це за необхідне?
7. Які мотиви у власній навчальній діяльності для Вас є пріоритетними:

а) пізнавальні;

б) мотив успішності;

в) мотив досягнення;

г) мотив особистого зростання;

д) мотив свідомості «особистісної причинності».


8. Які мотиви Ви хотіли б формувати у студентів ВНЗ?
9. Працюючи з викладачем, Вам подобається:

а) відкривати разом з ним різноманіття значень своєї діяльності;

б) запам'ятовувати новий матеріал;

в) обмінюватися переживаннями, емоційним досвідом;

г) обмінюватися способами діяльності;

д) вирішувати проблемно - конфліктні навчальні завдання;

е) ставити питання з приводу матеріалу, що вивчається.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал