Формування життєвих компетентностей особистості через діяльнісний підхід у навчанніСкачати 330.36 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір330.36 Kb.
1   2   3
Мікрофон
Це різновид загальногрупового обговорення, що надає можливість кожному швидко, по черзі відповісти на запитання або висловити особисту думку.

Незакінчені речення
Цей прийом часто поєднують із «Мікрофоном», що дає можливість ґрунтовно опрацювати форму висловлення ідей, порівняти їх з іншими.
Робота за такою методикою надає присутнім можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, формувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.
Мозковий штурм
Відома інтерактивна технологія колективного обговорення, яку застосовують, щоби знайти кілька розв'язань конкретної проблеми. «Мозковий штурм» спонукає учнів проявляти уяву, творчість, дає їм можливість вільно висловлювати свої думки.
Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» полягає в тому, щоби зібрати якомога більше ідей щодо розв'язання проблеми протягом певного періоду часу.
Навчаючи - учусь
Цей метод використовують під час вивчення блоку інформації або узагальнення й повторення вивченого. Він дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу підвищує інтерес до навчання.

Ажурна пилка («Мозаїка», «Джигсоу»)
Цю технологію використовують для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу.
Ефективно замінювати лекції в тих випадках, коли початкова інформація має бути надана учням перед проведенням основного (базисного) уроку або має доповнити такий урок.
Заохочує учнів допомагати одне одному вчитися, навчаючи інших.

Розв'язання проблем
Мета застосування такої технології - навчити учнів самостійно розв'язувати проблеми та приймати колективні рішення.

Дерево рішень

Як варіант технології розв'язання проблем можна використати «дерево рішень», яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень.

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Модель навчання у грі — це побудова навчального процесу з допомогою залучення учня до гри.
Використання гри в навчальному процесі завжди суперечливе: навчання — процес цілеспрямований, а гра має невизначений результат (інтригу). Тому завдання педагогів — підпорядкувати гру визначеній дидактичній меті.
Ігрова модель навчання має реалізувати ще й комплекс цілей: забезпечити контроль виведення емоцій; надати дитині можливість самовизначення; надихати й сприяти розвитку творчої уяви; формувати навички співробітництва в соціальному аспекті; навчити дитину висловлювати особисті думки.
Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають у інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учні одержують максимальну свободу інтелектуальної діяльності, обмежену лише означуваними правилами гри. Учні самі обирають особисту роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність за обране рішення.
Учитель в ігровій моделі є інструктором, суддею, тренером, ведучим.
Арсенал інтерактивних ігор досить різноманітний, але найбільш поширені моделювальні ігри.
Стимуляційні, або імітаційні ігри
Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння розв'язувати проблеми, а стимуляція дає можливість учням зрозуміти суть проблеми.

Спрощене судове слухання
Технологія спрощеного суду дає можливість учням отримати спрощене уявлення про процедуру прийняття судового рішення, узяти участь у вправі, пов'язаній з аналізом, критичним мисленням, прийняттям рішень.
Громадське слухання
Моделювання суспільного слухання з допомогою імітаційної гри дозволяє учням зрозуміти мету й порядок слухань, а також ролі й обов'язки членів державних органів, комітетів, комісій. Учні одержують практичний досвід у визначенні й поясненні ідей,
інтересів і цінностей, пов'язаних із предметом слухання.

Розігрування ситуацій за ролями («Рольова гра», «Програвання сценки»)
Мета рольової гри: учні висловлюють особисте ставлення до конкретної життєвої ситуації, набувають досвіду шляхом гри, навчаються через досвід.
ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ
Дискусія — важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вона значною мірою сприяє розвитку практичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати особисту думку, поглиблює знання з порушеної проблеми. Сучасна дидактика визнає важливу освітню й виховну цінність дискусій.
Метод ПРЕС
Метод навчає учнів знаходити й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній стилістичній формі, переконувати інших.
Займи позицію

Цей метод демонструє різноманіття поглядів на порушену проблему. Його доцільно використовувати після опанування учнями певної інформації з проблеми, щоб діти усвідомили можливість протилежних позицій щодо її розв'язання.
Зміни позицію
Така технологія подібна до попередньої. Вона також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів. Метод дозволяє прийняти точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання.
Безперервна школа думок («Нескінченний ланцюжок»)
Одна з форм обговорення дискусійних питань, метою якої є розвиток в учнів навичок приймати рішення та вдосконалення вміння аргументувати особисту думку.
Дискусія
Дискусія — це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Це важливий засіб пізнавальної діяльності, що сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання особистої думки, поглиблює знання з порушеної проблеми.
Дискусія в стилі телевізійного ток - шоу
Учні набувають навичок публічного виступу та дискутування, навчаються висловлювати й захищати власну позицію.
Дебати
Один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, тоді коли учні навчилися працювати в групах та засвоїли методи розв'язання проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувалися спокійно.
Для ефективного застосування інтерактивних технологій учитель повинен старанно планувати свою роботу, а саме: дати завдання учням для попередньої підготовки, прочитати, продумати, виконати самостійні завдання для підготовки.
Структура інтерактивного уроку відрізняється від структури звичайного уроку. Це також вимагає професіоналізму й досвіду педагога. Тому в структуру уроку включають тільки елементи інтерактивної моделі навчання — інтерактивні технології, тобто конкретні прийоми й методи, з допомогою яких можна зробити урок незвичайним і цікавим.
На одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не цілий комплекс. Потрібно добирати такі інтерактивні вправи, які б дали учням «ключ» до засвоєння теми. На виконання вправ слід надати необхідний час для осмислення завдання, щоб учні виконували його вдумливо, а не механічно або «граючись». Важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи.
ЕТАПИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
Методику застосування групової роботи навчання школярів рекомендують упроваджувати поетапно.
Етап 1 — слід привчати дітей співпрацювати у фронтальній навчальній діяльності, використовуючи такі прийоми: для оцінювання своєї відповіді учень сам призначає «вчителя»;
1.
У випадку виникнення труднощів під час відповіді учень сам обирає собі помічника.
2.
Слід увести прийоми безсловесного спілкування — позначки:
-
«!>> -«?»
-
« + » — згоден;
-
«-» — не згоден;
- хочу додати,
- не зрозумів.

3.
Можна використовувати жести, міміку.
4.
Проведення дидактичних ігор, які розвивають уміння слухати.
5.
Після кожної групової роботи обов'язково необхідно обговорювати з учнями її результати.
Коли учні засвоїли прийоми та правила колективної співпраці, тоді вони готові працювати у складі малої групи.
Етап 2 - перехід до систематичного використання на уроці педагогічних прийомів, які наочно і практично переконують у важливості кооперації людей для досягнення ними найкращого результату:
- залучення батьків учнів для наведення яскравих життєвих прикладів;
- аналіз успішно проведених конкурсів, вікторин, учнівських свят і подорожей на уроці;
- використання завдань, які б дали змогу учням на власному досвіді переконатися в користі їхньої спільної роботи;
- поступове ускладнення змісту навчальних завдань, перехід від репродуктивних завдань до творчих, проблемно-пошукових, бо групова робота найбільш ефективна тоді, коли навчальний матеріал поєднує відому учням інформацію з невідомою, що заохочує дітей до взаємодії один з одним.
Отже, поступове залучення учнів до спільної діяльності в малих групах буде ефективним, якщо його організовувати систематично.
Застосування інтерактивних технологій у навчанні дає учням змогу:
-
ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;
- навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
- моделювати й розв'язувати пізнавальні, життєві й соціальні ситуації, таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід;
- учитися будувати конструктивні стосунки в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв'язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу, знаходити спільне розв'язання проблеми;
- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт тощо.
Сучасний педагог у навчально-виховному процесі повинен удосконалювати свою роботу, використовувати нові форми, методи, засоби, прийоми на уроках. Підтверджує думку народна мудрість: «Не навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися в інший час». Тому вчитель має розглядати кожного учня як окрему особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями.
Звичайно, впровадження запропонованих технологій — нелегка справа навіть для досвідченого педагога й потребує ґрунтовної підготовки (підбір матеріалів, складання плану, ретельне вивчення індивідуальних особливостей учнів класу та ін.). Але той учитель, який прагне розкрити всі здібності й таланти своїх учнів, навчити їх учитися, знаходити істину, обов'язково буде шукати шляхи вдосконалення своєї методики.
Таким чином, завдяки ефекту новизни та оригінальності використання інтерактивних методів за умови їх правильної організації в учнів підвищується інтерес до процесу навчання, формується їх світобачення, вони орієнтовно визначають життєву позицію, своє місце в сучасному світі.
Ж. «Біологія».№13, 2013р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ШКОЛІ
Іменнова О.І.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій — один із факторів, що визначає розвиток світової спільноти XXI століття. Цивілізація постійно рухається до побудови інформаційного суспільства, де головну роль буде відігравати інформатизація та наукові знання. У зв'язку з активним розвитком інформаційних технологій і їх упровадженням у різні сфери життя дедалі більшої актуальності набуває формування
інформаційної культури сучасних школярів. З одного боку, інформаційні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з другого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, мотивації, наочності, науковості.
Інформаційні технології (англ.information technologi) — широкий клас дисциплін і галузей діяльності, які належать до технологій керування й обробки даних, у тому числі із застосуванням обчислювальної техніки.
Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів і програмно- технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності.
Мета створення та широкого розповсюдження інформаційних технологій – розв'язання проблеми розвитку інформатизації суспільства та життєдіяльності в країні.
Останнім часом під інформаційними, технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, інформаційні технології мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі й отримання інформації.
Сьогодні залишається відкритим питання: як найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у навчанні школярів.
Завдання школи — не тільки надати певний обсяг знань учням, а й розвинути в них пізнавальні інтереси, творче ставлення до справи, прагнення до самостійного пошуку й поглиблення знань, сформувати вміння, які діти застосовуватимуть у своїй практичній діяльності.
Активна робота з комп'ютером формує в учнів високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь аналізу та структурування одержуваної інформації. Слід звернути увагу, що нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес — невід'ємна частина шкільного навчання.
Загальновизнано, що використання комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки
істотно підвищує ефективність навчання та якість здобуття знань, формування вмінь.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні — одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
Сьогодні перед школою стоїть завдання виховати випускників, які:

уміють адаптуватися до різних життєвих ситуацій;

самостійно здобувають необхідні предметні знання для виконання практичних завдань;

мають навички подолання стереотипів мислення;

розвивають здібності до адаптації в мінливому інформаційному середовищі;

виявляють гнучкість, мобільність, проникливість, толерантність, творчу
ініціативність;

критично мислять;

уміють працювати з інформацією;

виявляють комунікабельність у різних соціальних групах;


самостійно працюють над розвитком власного інтелекту, культури.
У процесі навчання відбувається постійна взаємодія педагога й учнів. Навчання, що має яскраво виражений особистісний характер, кожний учень здійснює по-різному: хтось не може продемонструвати здобуті знання, дехто на основі раніше отриманого досвіду показує феноменальні здібності, а в когось сформувалося негативне ставлення до предмета й він не хоче вчитися. Не можна заперечувати й особистісне сприйняття (або несприйняття) вчителя учнем, і навпаки, що також, без сумніву, впливає на прогрес у навчанні.
Особистісний характер також носить і навчання. Викладаючи навчальний предмет, учитель вносить у його зміст і свою емоційність, ціннісне забарвлення. Незалежно від бажання педагога в процесі передачі знань беруть участь і його переконання, пріоритети, мотивації, життєві концепції.
Перед учителем стоїть завдання розробити та впровадити в навчальний процес інновації, що мають за мету оптимізувати якість системи освіти. Одна з цих інновацій —
інформаційно-комунікативні технології (ІКТ).
Виникає необхідність створити таку методичну систему, яка забезпечить умови для умови для виховання учня,мотивованого до активної пізнавальної діяльності, для розвитку його здібностей, що забезпечують творчу самореалізацію, формування навичок самостійної роботи шляхом використання ІКТ на уроках і в позаурочний час.
Головне в методичній системі — це уроки, які можна умовно поділити на п'ять типів:
1.
Уроки демонстраційного типу
Цей тип уроків — один із найпоширеніших на сьогодні. Для проведення цього уроку потрібний предметний кабінет, обладнаний комп'ютером і проектором. Під час заняття на будь-якому його етапі інформацію демонструють на великому екрані. Проведення уроку у вигляді лекції із використанням мультимедійного проектору дає вчителеві можливості продемонструвати учням яскравий ілюстративний матеріал — діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо - та відеофайли. Учитель використовує презентації, створені самостійно з допомогою
PowerPoint; або знайдені в Інтернеті, але адаптовані вчителем для своїх учнів. Це допомагає:

досягнути оптимального темпу роботи з учнями;

продемонструвати абстрактні поняття й об'єкти;

підвищити рівень наочності в процесі навчання;

підвищити інтерес до навчання;

упровадити різнорівневу диференціацію навчання;

підштовхнути учнів до застосування домашнього комп'ютера для вивчення предмета;

досягнути ефекту зворотного зв'язку.
2.
Уроки комп'ютерного тестування
Тестування — один із видів контролю знань, який останнім часом активно використовують у сучасній школі. Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить учителеві за короткий проміжок часу отримати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу в усіх учнів і своєчасно його скоректувати.
Крім цього, педагог може обрати рівень складності завдання для конкретного учня. Для дитини важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила своєї актуальності) можна отримати об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, під час усного опитування. Тестові програми дозволяють швидко оцінити результат роботи, визначити теми, які погано засвоєні учнями. Для проведення такого типу уроку необхідний комп'ютерний кабінет, бо кожен учень під час заняття повинен працювати самостійно. Програмним забезпеченням можуть бути тестові програми. Цей тип уроку можна застосовувати під час підготовки до ДПА.
3.
Уроки тренінги або конструювання
Такий урок проходить у комп'ютерному кабінеті. Програмне забезпечення – комп'ютерна програма, що дає можливість виконати певний тип завдань.
4.
Інтегровані уроки
Інтегровані уроки, як правило, проходять у комп'ютерному кабінеті. Таке заняття проводять учитель - предметник і вчитель інформатики. Учитель - предметник формулює завдання, разом з учнями аналізує результати, робить висновки. Учитель інформатики
допомагає дітям побудувати модель процесу, виконати необхідні розрахунки цієї моделі. У шкільній програмі багато тем, які корисно розглянути одночасно з точки зору декількох наук.
На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні вивчають комп'ютерну грамотність і тренуються використовувати в роботі з матеріалом різні предмети, один із найбільш потужних сучасних універсальних інструментів — комп'ютер. З його допомогою діти розв'язують рівняння, будують графіки, креслять, готують тексти, малюнки для своїх робіт.
Це — можливість для учнів проявити свої творчі здібності.
5.
Уроки з використанням комп'ютерних комунікацій
Для проведення таких уроків необхідні комп'ютерний кабінет, комп'ютерна мережа, доступ до Інтернету. Під час таких занять учні працюють у групах над створенням проектів.
Мета сучасного уроку — це формування образного мислення та яскравого уявлення про предмет. Неабиякі можливості для її реалізації дає використання комп'ютера в школі.
Використання ІКТ у навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто розв'язання однієї з глобальних проблем сучасної спільноти. Але використання ІКТ не розв'язує повністю цієї проблеми. Воно дозволяє значною мірою просунутися в досягненні поставленої мети.
Процес організації навчання школярів із використанням ІКТ дозволяє:
- з одного боку, зробити цей процес цікавим завдяки новій формі навчання, а з іншого
— зробити його яскравим, цікавим, різноманітним за формою з допомогою комп'ютера;
- ефективно розв'язати проблему наочності;
- розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, зробити його більш зрозумілим і доступним;
-
індивідуалізувати процес навчання з допомогою різнорівневих завдань завдяки засвоєнню навчального матеріалу в
індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції;
- сформувати в учнів навички самостійно аналізувати й виправляти помилки шляхом зворотного зв'язку з комп'ютером;
- розкріпачити учнів під час відповіді на питання, оскільки комп'ютер дозволяє фіксувати результати (зокрема, без виставлення оцінки), коректно реагує на помилки;
- самостійно аналізувати й виправляти помилки, коригувати свою діяльність із допомогою зворотного зв'язку, у результаті чого формуються навички самоконтролю;
- здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод
- проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвивати у школярів творчу активність.
Використання інформаційних технологій у навчанні залежить від фізіологічних можливостей людини: у пам'яті залишається 25% почутого, 30% побаченого, 50% побаченого й почутого, 75% матеріалу, якщо учень бере активну участь у процесі навчання.
З метою інтенсифікації навчання використовують програмне забезпечення навчальних дисциплін: електронні підручники, програми-тренажери, словники, енциклопедії, відеоуроки тощо. Можливості комп'ютера з використанням адаптованих для нього технологій
(програмних продуктів, Інтернету, демонстраційного обладнання) є матеріальною базою
інформаційно-комп'ютерних технологій.
Програма для створення презентацій Microsoft PoverPoint, — універсальний вид наочності. її можна застосовувати в будь-якому класі на уроці будь-якого типу.
Найефективнішою підготовка й використання презентацій є на таких етапах вивчення предмета:

на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп'ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

на уроках узагальнення й систематизації знань з теми у вигляді шаблону «навчальний посібник», у якому можна розглянути всі поняття, формули, зв'язки з іншими темами, навести матеріал з історії розвитку певного поняття, помістити яскравий

ілюстративний матеріал (діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо- та відеофайли), матеріали для контролю й самоконтролю знань;

перевірка домашнього завдання;

проведення самостійних робіт із подальшою перевіркою.
Комп'ютер допомагає посилити мотивацію до навчання:
- шляхом активного спілкування учня з комп'ютером, різноманітністю та
- яскравістю інформації (текст + звук + відео + колір);
- шляхом орієнтації учня на успіх (виконання будь-якого завдання з використанням підказок).
Неабияке значення має той факт, що в процесі роботи з комп'ютерними технологіями, учень поступово входить у світ дорослих. Упровадження в життя сучасної людини ІКТ ставить педагога перед дилемою: вчити дітей, використовуючи сучасні навчальні технології, або залишити професію.
Застосування інформаційно-комунікативних технологій під час уроків стає звичайним явищем, дозволяє розширити інформаційний простір заняття.
Під час проведення уроку комп'ютер можна використовувати:

для діагностування якості засвоєного матеріалу;

для формування елементарних умінь і навичок після вивчення нового матеріалу шляхом тестування;

під час роботи з неуспішними учнями, у яких використання комп'ютера підвищує
інтерес до навчання;

для самоосвіти;

для ілюстрації нового матеріалу.
Але слід пам'ятати: комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його діяльність.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє педагогові перекласти частину своєї роботи на ПК, зробити процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.
Зокрема, пришвидшується процес запису визначень, теорем тощо, оскільки вчителеві не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), а учневі не доводиться чекати, поки педагог повторить саме потрібний йому фрагмент.
Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності та знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові нетрадиційні форми й методи навчання, стимулює професійний розвиток педагога та вивчення роботи за комп'ютером.
Існують певні недоліки та проблеми застосування ІКТ, а саме:
- деякі учні й учителі не мають удома комп'ютера;
- у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому можна використати комп'ютер;
- недостатня комп'ютерна грамотність учителя;
- відсутність узаємодії з учителем інформатики;
- у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей
Інтернету;
- складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять;
- комп'ютерів не вистачає на всіх;
- за недостатньої мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК тощо.
ВИСНОВКИ
Шкільний урок — це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, обумовлене соціально-психологічними потребами суспільства..
Нові технології навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, поглибити розуміння й засвоєння великого обсягу інформації, розширити можливості для творчості як учителів, так і учнів, підвищити інтерес до предмета. Останнім часом школа опинилася в ситуації, коли необхідно внести істотні зміни в систему навчання й виховання учнів. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках певною мірою сприяє розв'язанню цієї проблеми.
Ж. «Біологія», № 22-24, 2013 р.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал