Форма № онму н 04 одеський національний морський університетСкачати 259.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір259.8 Kb.

Форма № ОНМУ Н - 3.04


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра цивільного і трудового права
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри, д.ю.н., професор
Г.Г. Мошак
“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.3.08; 1.3.16 «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

6.030401 «Правознавство»
Юридичний факультет
2015 – 2016 навчальний рік

2
1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів - 6
(EСTS)
Галузь знань
0304 Право
(шифр і назва)
Нормативна

Напрям підготовки
6.030401 Правознавство
(шифр і назва)
Модулів – 3
Рік підготовки:
2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота
Семестр:
3-й і 4-й
Загальна кількість годин – 180
Лекції:
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6
Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр
36 год.
Семінарські заняття:
36 год.
Практичні заняття:
-
Самостійна робота:
78 год.
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – 30 год.
Вид контролю: диференційований залік, екзамен
Примітка:
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить – 40/60

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета навчальної дисципліни полягає у досконалому опануванні студентами змісту цивільно-правових і сімейних інститутів, основними теоретичними та практичними засадами правового регулювання особистих немайнових і майнових цивільних і сімейних правовідносин, глибокому засвоєнні теоретичного матеріалу, усвідомленні безумовного використання у майбутній практичній діяльності актів цивільного та сімейного законодавства, у навчанні студентів орієнтуватися в чинному цивільному і сімейному законодавстві, тлумачити нормативно-правові акти та вміло застосовувати їх в реальних умовах своєї майбутньої професійної діяльності.

3
Завдання - формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільного та сімейного права, визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів цивільного і сімейного права, нормативно-правових актів, їх дотримання, тлумачення та застосування в практичній діяльності.
Вивчення навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» в цілому
спрямовується на формування у студентів в галузі цивільного та сімейного права фундаменту юридичного мислення взагалі, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:
- знати:
1)
способи забезпечення виконання зобов’язань; припинення зобов’язань; цивільно-правові договори: поняття, зміст, порядок укладання; договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна у користування; договори з виконання робіт; договори з надання послуг; договори про спільну діяльність; договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; недоговірні зобов’язання; поняття сімейного права України, його предмет, метод, функції, принципи; історія розвитку сімейного законодавства України; характеристика сімейного законодавства України; соціологічний та юридичний зміст поняття сім'ї; поняття та особливості сімейних правовідносин; поняття та умови укладення шлюбу згідно з сімейним законодавством України; питання про визнання шлюбу недійсним та припинення шлюбу; питання про особисті немайнові та майнові відносини подружжя і про шлюбний договір; про підстави виникнення особистих немайнових і майнових правовідносин батьків і дітей; про припинення цих правовідносин; про аліментні зобов'язання між батьками й дітьми та іншими родичами; про особисті немайнові відносини між іншими родичами; про влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; застосування сімейного законодавства України до сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства.
2) історію розвитку цивільного та сімейного права; парадигму та методологію пізнання цивільного та сімейного права.
3) методику вирішення практичних завдань з цивільного та сімейного права.
- вміти:
1) відтворювати основні поняття та конструкції цивільного та сімейного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;
2) застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів цивільного та сімейного права, самостійно працювати з нормативно- правовими актами;
3) аналізувати положення та інститути цивільного та сімейного права; виступати експертом та консультантом у навчанні інших;
4) вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з цивільного та сімейного права.

4
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Загальна характеристика цивільного права.
Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Місце цивільного права в системі галузей права. Предмет цивільно-правового регулювання. Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Основні принципи цивільного права.
Визначення цивільного права. Відмежування цивільного права від інших галузей права. Система цивільного права як галузі права. Цивільне законодавство. Аналогія закону. Аналогія права.
Тема 2. Цивільні правовідносини
Поняття та структура цивільних правовідносин. Поняття цивільних правовідносин.
Елементи та структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб’єктивних цивільних прав. Поняття, зміст та види суб’єктивних обов’язків. Елементи ти види цивільних правовідносин. Склад учасників
(суб’єктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Об’єкти цивільних правовідносин. Класифікація (види) цивільних правовідносин. Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин.

Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
Правоздатність фізичних осіб.
Виникнення та припинення правоздатності. Зміст правоздатності фізичних осіб. Співвідношення правоздатності та суб’єктивного права.
Дієздатність фізичної особи. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Роль ОВС в оголошенні особи померлою.
Поняття та ознаки юридичної особи. Поняття і види правосуб’єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення.
Порядок і способи утворення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Реорганізація юридичної особи.
Види юридичних осіб. Підприємства. Господарські товариства. Кооперативи.
Об’єднання. Види юридичних осіб в органах внутрішніх справ.

5
Тема 4. Об'єкти цивільних правовідносин
Поняття і види об’єктів цивільних правовідносин. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. Поняття та основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин. Послуги та інші дії як об’єкти цивільних правовідносин. Результати творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних правовідносин.

Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи
Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи. Проблема галузевої приналежність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.
Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин.
Абсолютність особистих немайнових відносин.
Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.
Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Критерії класифікації та види особистих немайнових прав: за цільовим спрямуванням, порядком виникнення, формою закріплення. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі.
Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного права.
Спростування недостовірної інформації. Відшкодування моральної шкоди.

Тема 6. Правочини, представництво, довіреність.
Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Форма правочину.
Недійсність правочину. Нікчемні та оспорювані правочини. Правові наслідки недійсності правочину.
Поняття представництва. Сфера застосування представництва. Види представництва.
Сторони правовідносин з представництва. Повноваження представника.
Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень.
Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення.
Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності.

6
Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність
Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Порядок обчислення строків. Строки здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільних обов’язків.
Поняття і значення строку позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної давності.
Зупинення, перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності.
Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Види та форми цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність.
Умови цивільно-правової відповідальності.
Склад цивільного правопорушення. Вина як умова цивільно-правової відповідальності.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Тема 8. Право власності
Речові права в системі цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність
і право власності: співвідношення. Поняття права власності як правового
інституту. Форми і види права власності за законодавством України. Право власності Українського народу. Підстави виникнення прав власності та їх класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або псування речі. Припинення права власності. Поняття права спільної власності та її види. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Поняття та види сервітутів.
Поняття: права інтелектуальної власності; джерел правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю; суб’єктів, об’єктів та зміст права інтелектуальної власності; авторського та патентного права; поняття та ознаки твору; види об’єктів, що охороняються авторським правом; авторських та суміжних прав; майнових та особистих немайнових прав автора; строків чинності авторського права; захисту права
інтелектуальної власності судом.

Змістовий модуль ІІ.
СПАДКОВЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР.

Тема 9. Спадкове право
Поняття спадкового права.
Універсальне та сингулярне правонаступництво у спадковому праві. Види спадкування. Поняття та склад спадкового майна. Час і місце відкриття спадщини.

7
Поняття заповіту та його форма. Заповідальний відказ. Покладання.
Право на обов’язкову частку спадщини. Коло спадкоємців за законом. Зміна черговості при спадкуванні за законом.
Усунення від спадкування. Прийняття та відмова від спадщини.
Оформлення спадкових прав.
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання.
Загальні положення про договір.
Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання.
Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Множинність осіб в зобов’язанні. Види цивільно-правових зобов’язань. Договірні та недоговірні зобов’язання. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Підстави припинення зобов’язань.
Поняття, сутність та значення цивільно-правового договору. Прояв принципу свободи договору. Функції цивільно-правового договору.
Види цивільно-правових договорів. Реальні та консенсуальні договори.
Договори двосторонні та односторонні. Договори оплатні та безоплатні.
Попередній договір. Договір приєднання, публічний договір. Договір на користь третьої особи.
Зміст договору як підстави виникнення цивільних правовідносин.
Поняття та значення істотних умов договору. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання
Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка,
її види та форми. Функції неустойки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу.
Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання.
Припинення поруки. Гарантія.
Загальні положення про заставу як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Види застави. Предмет та форма договору застави. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Види застави. Притримання.
Відповідальність за порушення зобов’язань.
Тема 12. Договори по передачі майна у власність
Договір купівлі-продажу. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості. Договір поставки: поняття та загальна характеристика.
Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: особливості правового регулювання.
Договір міни (бартеру). Правове регулювання міни.

8
Договір дарування: поняття, юридична характеристика. Суб’єкти договору дарування, їх права та обов’язки. Укладення, припинення та розірвання договору дарування.
Договір ренти: поняття, юридична характеристика. Особливості укладення договору ренти.
Договір довічного утримання (догляду). Юридична характеристика договору. Форма договору. Сторони договору довічного утримання. Права та обов’язки відчужувача та набувача. Припинення та розірвання договору довічного утримання.
Тема 13. Деліктні зобов’язання
Поняття, елементи і система зобов’язань з відшкодування шкоди, джерела їх правового регулювання. Особливості окремих видів зобов’язань з відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їх працівником. Відшкодування шкоди завданої органами влади. Особливості відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами. Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої особами з пороками волі.
Загальна характеристика та особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого.
Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів (робіт), послуг.

Змістовий модуль 3. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.
Тема 14. Загальна характеристика сімейного права України.
Сімейні правовідносини. Шлюб
Сім’я, сімейне життя, спорідненість, спорідненість по прямій лінії, спорідненість по боковій лінії, спільний побут, сімейне право, предмет сімейного права, метод сімейного права, примус, принцип права, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, звичай, сімейні відносини, сімейні правовідносини, майнова самостійність, особисті відносини, майнові відносини, юридичні факти, свояцтво, акти цивільного стану. Шлюб, кровноспоріднена сім’я, родина пуналуа, екзогамна сім’я, парний шлюб, патріархальна сім’я, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, добровільність шлюбу, умови вступу в шлюб, наречена, наречений, позитивні умови укладення шлюбу, негативні умови укладення шлюбу, абсолютна заборона укладення шлюбу, відносна заборона укладення шлюбу, шлюбний вік, перешкоди для укладення шлюбу, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, недійсний шлюб, неукладений шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, фіктивний шлюб.

9
Тема 15. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір
Особисте немайнове право, право на батьківство, право на материнство, індивідуальність, духовний розвиток, життя сім’ї, особиста свобода, таємниця особистого життя, спільна сумісна власність, склад майна подружжя, особиста власність подружжя, речі для професійних занять, речі
індивідуального користування, утримання, аліменти, фактичні шлюбні відносини. Шлюбний договір та сфера його дії.
Тема16. Правовідносини батьків та дітей
Класифікація правовідносин батьків та дітей. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Правовідносини з приводу майна.
Правовідносини з приводу утримання.
Загальна характеристика правовідносин з приводу утримання. Зобов’язання батьків щодо утримання дитини. Зобов’язання дітей щодо утримання батьків. Позбавлення батьківських прав.
Тема 17. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
Поняття інших членів сім’ї та родичів. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім’ї та родичів. Майнові правовідносини
інших членів сім’ї та родичів.
Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Поняття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та форми їх влаштування. Усиновлення - пріоритетна форма влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Опіка та піклування над дітьми. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин усього у тому числі л с лаб
інд с.р.
1
2
3
4
5
6
7
Модуль 1.
Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 1. Загальна характеристика цивільного права
8 2
2 4
Тема 2. Цивільні правовідносини
8 2
2 4
Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
10 2
2 6
Тема 4. Об'єкти цивільних правовідносин
8 2
2 4

10
Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи
8 2
2 4
Тема 6. Правочини, представництво, довіреність
8 2
2 4
Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність
8 2
2 4
Тема 8. Право власності
8 2
2 4
Разом за змістовим модулем 1
66
16
16


34
Модуль 2.
Змістовий модуль ІІ.
СПАДКОВЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Тема 9. Спадкове право
8 2
2 4
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про договір.
8 2
2 4
Тема
11.
Способи забезпечення виконання зобов’язання
8 2
2 4
Тема 12. Договори по передачі майна у власність
10 2
2 6
Тема 13. Деліктні зобов’язання
8 2
2 4
Разом за змістовим модулем 2
42
10
10


22
Індивідуальне завдання. Курсова робота

Курсова робота
30

14


16
Модуль 3.
Змістовий модуль ІІІ.
СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Тема
14. Загальна характеристика сімейного права
України.
Сімейні правовідносини. Шлюб
10 2
2 6
Тема 15. Права та обов’язки подружжя.
Шлюбний договір
8 2
2 4
Тема16. Правовідносини батьків та дітей
8 2
2 4
Тема 17. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
8 2
2 4
Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
8 2
2 4
Разом за змістовим модулем 3
42
10
10


22
Усього годин
180
36
50


94

11
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Тема 1. Загальна характеристика цивільного права
2 2
Тема 2. Цивільні правовідносини
2 3
Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
2 4
Тема 4. Об'єкти цивільних правовідносин
2 5
Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи
2 6
Тема 6. Правочини, представництво, довіреність
2 7
Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність
2 8
Тема 8. Право власності
2 9
Тема 9. Спадкове право
2 10
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про договір.
2 11
Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання
2 12
Тема 12. Договори по передачі майна у власність
2 13
Тема 13. Деліктні зобов’язання
2 14
Тема 14. Загальна характеристика сімейного права України.
Сімейні правовідносини. Шлюб
2 15
Тема 15. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір
2 16
Тема16. Правовідносини батьків та дітей
2 17
Тема 17. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
2 18
Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2

Усього
36
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчальним планом практичні заняття не передбачені.
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Навчальним планом лабораторні заняття не передбачені

8. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
1
Тема 1. Загальна характеристика цивільного права
4 2
Тема 2. Цивільні правовідносини
4 3
Тема 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
6 4
Тема 4. Об'єкти цивільних правовідносин
4 5
Тема 5. Особисті немайнові права фізичної особи
4 6
Тема 6. Правочини, представництво, довіреність
4

12 7
Тема 7. Строки та терміни в цивільному праві, відповідальність
4 8
Тема 8. Право власності
4 9
Тема 9. Спадкове право
4 10
Тема 10. Загальні положення про зобов’язання. Загальні положення про договір.
4 11
Тема 11. Способи забезпечення виконання зобов’язання
4 12
Тема 12. Договори по передачі майна у власність
6 13
Тема 13. Деліктні зобов’язання
4 14
Тема 14. Загальна характеристика сімейного права України.
Сімейні правовідносини. Шлюб
6 15
Тема 15. Права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір
4 16
Тема16. Правовідносини батьків та дітей
4 17
Тема 17. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів
4 18
Тема 18. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
4

Усього
94

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Курсова робота
Відповідно до вимог робочого навчального плану Юридичного факультету Одеського національного морського університету студенти повинні написати і захистити курсову роботу з цивільного права.
Виконання курсової роботи є однією із практичних форм навчального процесу, яка пов'язана з самостійним вивченням студентами цивільного права. Така форма навчальної роботи дозволяє студентам отримати, закріпити і поглибити теоретичні знання з основних проблем усієї навчальної дисципліни.
Виконана курсова робота дозволяє з'ясувати рівень теоретичної підготовки студента, а головне – його вміння самостійно і творчо працювати з літературними джерелами, правильно аналізувати, тлумачити і застосовувати чинне законодавство.
Написання курсової роботи необхідно розпочинати з підбору і вивчення законодавчих та нормативних актів та спеціальної наукової літератури з рекомендованої теми.
В умовах активного законотворчого процесу в Україні студентам необхідно уважно слідкувати за змінами в цивільному законодавстві. В цьому їм можуть бути корисними такі видання: "Відомості Верховної Ради
України", "Закони України", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Право
України", "Адвокат" та інші.
При підготовці будь-якої теми курсової роботи необхідно використовувати Конституцію України та Цивільний кодекс України.

13
Тема курсової роботи обирається вільно відповідно до наведеного переліку, але не можуть виконуватися курсові роботи на одну й ту ж саму тему студентами однієї форми навчання на протязі одного навчального року.
До переліку тем курсових робіт входять теми, які структурно не увійшли до змістових модулів навчальної дисципліни.
За обсягом курсова робота повинна бути не менше 25-30 сторінок друкованого тексту.
В структурному відношенні курсова робота повинна мати: зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел.
Зміст роботи повинен свідчити про те, що студент вивчив відповідний нормативний матеріал та літературні джерела, добре орієнтується в питаннях цивільного права, правильно аналізує закон, здатний змістовно та юридично грамотно викласти свої думки, робити необхідні висновки і обґрунтовувати свою позицію з дискусійних питань теми.
В роботі повинні бути посилання по тексту на відповідні літературні джерела, що використані при висвітленні теми.
Недбало виконані і оформлені роботи, а також одинакові за змістом повертаються студентам.
Якщо курсова робота оцінюється позитивно, то вона підлягає захисту.
Підготовка до захисту курсової роботи полягає в тому, що студент повинен виконати всі вказівки, викладені в рецензії, знати і вміти викласти зміст написаної ним роботи, дати змістовну відповідь на поставлені викладачем запитання з теми курсової роботи.

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Основними видами навчальних занять є: лекції, семінарські заняття, консультації. Впроваджується індивідуалізація та розширення самостійної роботи студентів у вирішенні поставлених практичних завдань.
Письмові вправи – метод навчання, який спрямований на формування у студентів умінь та навичок.
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
При вивченні начальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» використовуються наступні методи контролю: оцінювання роботи студента впродовж аудиторних занять
(систематична підготовка до семінарських занять, відповіді на запитання викладача, активна участь у дискусіях за темою заняття); оцінювання за виступ в аудиторії із самостійно підготовленою доповіддю за темою семінарського заняття (структурованість доповіді, обґрунтованість матеріалу, що викладається, зацікавленість слухачів); оцінювання за виконання комплексної контрольної роботи (виконання комплексної контрольної роботи може проводитися з використанням
ПК або у паперовому вигляді) – студент має продемонструвати знання за усіма темами курсу;

14
До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково-дослідній, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, який складається з усіх вищезазначених форм роботи.
Підвищення оцінки здійснюється у формі усного опитування або у вигляді письмової роботи за темами курсу.

15
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Залік (3 семестр) поточний та модульний контроль
Завд ан ня №1
Завд ан ня №2
За вд ан ня № 3
Р
еф ер ат
, до по ві
дь
Завд ан ня № 4
Завд ан ня № 5

Завд ан ня № 6
усн а акт ив ність
П
ідсу
м
ко
ви
й
ко
нт
ро
л
ь
10 10 10 20 10 10 10 20 100
Залік (4 семестр) поточний та модульний контроль
Підсумковий
контроль
(М1+М2
)
/2
Завд ан ня № 1
Завд ан ня № 2 усн а акт ивн
ість реф ер ат тестува нн я
мо
ду
л
ь 1

Завд ан ня № 1
Завд ан ня № 2
Завд ан ня № 3 усн а акт ивн
ість тестува нн я
мо
ду
л
ь 2

10 10 20 10 50 100 10 10 10 20 50 100 100

Курсова робота (4 семестр)
Пояснювальна записка
Захист роботи
Сума до 30
До70 100
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за шкалою ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка за національною шкалою для курсової для заліку
А
90-100

відмінно зараховано
В
82-89 добре
С
74-81
D
64-73 задовільно
E
60-63
FX
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
F
1-34 незадовільно з обов’язковим не зараховано з обов’язковим

16 повторним вивченням дисципліни повторним вивченням дисципліни

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Робоча програма навчальної дисципліни; конспект лекцій; плани семінарських занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; підручники та посібники.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:
Конституція України: Верховна Рада України; Конституція, Закон від
28.06.1996 № 254к/96-ВР.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної
Ради України. - 2003. - № 40-41. - Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради
України, 2002. - № 21-22. - Ст.135.
Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон
України від 08.09.2005 року № 2866-ІV // Відомості Верховної Ради України.
- 2005. - № 52. - Ст. 561.
Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-ІІІ //
Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 30. - Ст. 142.
Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-ХІІ // Відомості
Верховної Ради України. - 1993. - № 39.
Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від
01.07.2010 року № 2398-VІ // Голос України від 27.07.2010 - № 137.
Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року № 1296-
ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 14. - Ст. 192.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні:
Закон України від 12.2003 року № 1382 // Відомості Верховної Ради України.
- 2004. - № 15. - Ст. 232.
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 року № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. -
№ 6. - Ст. 147.
Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 року № 2623-ІV // Відомості Верховної
Ради України. - 2005. - № 26. - Ст. 354.
Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 року
№ 2789-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 10. - Ст. 70.
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 року
№ 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.
Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1994 року № 606-
ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207.
Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного

17 обстеження наречених: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1740 // Офіційний Вісник України. - 2002. - № 47. - Ст. 2128.
Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власне імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів
України від 11.07.2007 року № 915 // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 52. - Ст. 2115.
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу:
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564 //
Офіційний Вісник України. - 2002. - № 18. - Ст. 925.
Про затвердження Положення про прийомну сім’ю: Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 // Офіційний Вісник України. -
2002. - №18. - Ст. 926.
Про затвердження Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. - 2008. - № 76. - Ст. 2561.
Про затвердження Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 // Офіційний Вісник України. - 2008. - № 76. - Ст. 2561.
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених: Постанова Кабінету
Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 // Офіційний Вісник України. -
2008. - № 79. - Ст. 2660.
Про затвердження Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 року № 367 // Офіційний Вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 873.
Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року
№ 1064 // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 65. - Ст. 2516.
Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від
20.08.2008 року № 479 // Офіційний Вісник України. - 2008. - № 82. - Ст.
2784.
Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків перебування на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту: Наказ Міністерства охорони здоров’я
України від 02.09.2008 року № 510 // Офіційний Вісник України. - 2008. - № 91. - Ст. 3036.
Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 року № 302/80/49 // Офіційний Вісник

18
України. - 2007. - № 17. - Ст. 685.
Про затвердження Типового положення про будинок дитини: Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.1998 року № 123 //
Офіційний Вісник України. - 1998. - № 23.
Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.09.2004 року № 747/460 // Офіційний Вісник України. - 2004. - № 41. - Ст. 2740.
Про затвердження Положення про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають усиновити дитину: Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 05.02.2007 року № 313 (у редакції наказу від 12.11.2007 року № 4041) // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 13. -
Ст. 484.
Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану: Наказ
Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року № 86/5 (у редакції наказу від 10.12.2007 року № 1227/5) // Офіційний Вісник України. - 2007. - № 95. -
Ст. 3475.
Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні:
Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5) // Офіційний Вісник України. - 2007. -
№ 90. - Ст. 3320.
Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ
Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від
27.12.2004 року № 142/5/310 // Офіційний Вісник України. - 2004. - № 52. -
Ст. 3492.
Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5 // Офіційний Вісник України. - 2004. - № 10. - Ст. 639.
Про затвердження Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року № 146 //
Право України. - 1994. - № 7-8.
Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги: Постанова
Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1203 // Офіційний Вісник
України. - 2002. - № 34.
Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України,
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131/88 // Офіційний Вісник
України. - 1999. - № 26.

19
Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від
01.07.2010 року № 2398-VІ // Голос України від 27.07.2010 - № 137.
Сімейне право України: Навч. посiбник/ За ред. Є.О Харитонова; ОНЮА.
– К.: Істина, 2008. – 193 с.
Мироненко В.П. Сімейне право України: Підручник / В.П. Мироненко,
С.А. Пилипенко; За ред. В.П. Мироненко. – К.: Прав. єдність, 2008. – 477 с.
Дякович М.М. Сімейне право України: Навч. посiбник / М.М. Дякович. –
К.: Прав. єдність, 2009. – 512 с.
Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. Лепех.
- Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 318 с.
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. / За ред. Ю.С.
Червоного. – К.: Істина, 2003. - 464 с.
Допоміжна:
Аномалії у цивільному праві України : навч. посіб / за ред.
Р.А.Майданика - К. : Юстиніан, 2007. - 468 с.
Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві (загальні положення): навч. посібн. - К., 2007. - 280 с.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положення.
- М., 2009. - 692 с.
Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» К.: Юрінком Інтер, 2009. - 312 с.
Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / За ред.
О.В.Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 896 с.
Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні. Становлення і розвиток.: монограф.
- К.,: КНТ, 2007. - 288 с.
Заіка Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право : навч. посіб. - К.: Юрінком
Інтер, 2009. - 352 с.
Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): монограф. / За ред. В.В.Луця - Тернопіль: Підручники, - 2011. - 320 с.
Івахненко І.В. Проблемні аспекти розуміння особистих майнових правовідносин подружжя// Проблеми державотворення та право творення в
Україні: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17 лютого 2012 р.). - Львів: ЛьвДУВС, 2012. - С. 199-202.
Ромовська З. Українське цивільне право. Академічний курс. - К.: Атіка,
2010. - 560 с.
Ківалова Т. С. Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /Одеська національна юридична академія. - О., 2009. - 19 с.
Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві. - К.: КНУ, 2006. - 228 с.
Лов’як О.О. Нормативно-правове забезпечення відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України: Монографія / За заг. ред. професора Г опанчука В.С. - Київ - 2011. - 228 с.

20
Лов’як О.О. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові діями службових осіб ОВС у стані необхідної оборони / Юридична наука, 2011. -
№6. - С.24-31.
Лов’як О.О. Правові питання удосконалення державної реєстрації актів цивільного стану в Україні / Юридична наука, 2012. - №1. - С.23-30.
Мироненко В. Здійснення батьківських прав та виконання обов’язків.
Межі їхнього здійснення //Нотаріат для вас. - 2010. - № 3. - с.86-91.
Плачков Д. Ф. Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.03 /Одеська національна юридична академія. - О., 2009.-23 с.
Рябоконь Є. Поняття та особливості правового регулювання права спільної сумісної власності подружжя //Нотаріат для вас. - 2010. - № 3. - с.
71-77.
Рябоконь Є. Інститут права спільної сумісної власності за цивільним законодавством України: поняття та особливості правового регулювання
//Нотаріат для вас. - 2010. - № 1-2. - с.40-49
Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика /
Є.О.Рябоконь, С.Я.Фурса, Ю.О.Заіка та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 352 с.
Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин : Вибр. наук. пр.. - Х.: Золоті сторінки, 2012. - 767 с.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: монограф. - Хмельницький: ХУУП., 2007. - 626 с.
Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посіб. - К.: Істина, 2007. - 216 с.
Цивільне право України : підруч.: У 2-х кн. /3а ред. О.В.Дзери,
С.Кузнєцової. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 890 с.
Цивільне право України. Академічний курс: підруч.: У 2-х т. / За заг. ред.
Я.М.Шевченко. - К.: Ін Юре, 2006. - 520 с.
Цивільне право України. Загальна частина : підруч.: / За ред. А.
Бірюкова, Ю.О.Заіки. - К.: КНТ., 2008. - 480 с.
Цивільне право України. Особлива частина : підруч.: / За ред.
С.С.Бичкової - К.: КНТ, 2008. - 496 с.
Цивільне право України: навч.посіб. / За ред. Р.О.Стефанчука. - К.: Наук. думка, 2009. - 492 с.
Цивільне право України. Братель О.Г., Пилипенко С.А.: [Посібник для підготовки до іспитів]. - К.: ФОП Ліпкая, 2010. - 256 с.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. - т. 2. -
К.: Юрінком Інтер, 2011. - 1088 с.
Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар т.5. Право власності та інші речові права. / За ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої. - Х.: Страйд,
2011. - 624 с.
Афанасьева И. В. Правовое регулирование суррогатного материнства / И.
В. Афанасьева // Медицинское право. - 2007. - № 2.

21
Бикова О. Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України / Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / О. Ю. Бикова. - Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003.
Ватрас В. А. До питання про поняття сімейних правовідносин / Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжн. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / В. А. Ватрас. Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003.
Єрух А. Окремі питання щодо укладення правочинів із спільним майном подружжя / А. Єрух // Нотаріат для Вас. - 2004. - № 5.
Жилінкова І. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності / І. Жилінкова // Право України. - 2005. - № 5.
Зайцева Т. В. Оплата послуг опікуна та піклувальника: за і проти /
Молодь у юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Четверті осінні юридичні читання»] / Т. В. Зайцева. - Хмельницький: В-во ХУУП,
2005.
Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми / А. Кидалова // Право України. - 2004. - № 3.
Кондратова В. Деякі практичні аспекти, пов’язані з укладенням шлюбного договору / В. Кондратова // Юридичний журнал. - 2004. - № 7.
Костенко Л. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину / Л.
Костенко // Юридичний журнал. - 2005. - № 7.
Красицька Л. Визнання батьківства за рішенням суду / Л. Красицька //
Юридична Україна. - 2008. - № 6.
Красицька Л. Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України / Л. Красицька //
Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7.
Луць В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк //
Юридична Україна. - 2008. - № 8.
Майданик Р. А. Договори про утримання подружжя та дітей / Р. А.
Майданик // Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посіб. / відп. ред. Р. А. Майданик. - К.: Юстініан, 2007. - 912 с.
Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні /
О. Михальчук // Юридичний журнал. - 2007. - № 11.
Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання / Є. Мічурін // Юридичний журнал. - 2004. - № 7 (25).
Ольховик Л.А. Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. А. Ольховик. - Харків, 2006. - 22 с.
Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. - 2004. - № 11.
Пасечник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством? / Н.
Пасечник // Юридичний журнал. - 2004. - № 7 (25).
Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за

22 заявою одного з подружжя / А. Райчук // Юридична Україна. - 2008. - № 6.
Ромовська З. В. Запитання та відповіді з приводу застосування окремих норм Сімейного кодексу України / З. В. Ромовська // Юридичний радник. -
2005. - № 2 (4).
Ромовська З.В. Українське сімейне право: Академ. курс: Підручник/ З.В.
Ромовська. – К.: Прав. єдність, 2009. – 500 с.
Сеник С. Визнання батьківства за законодавством України / С. Сеник //
Актуальні питання в галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. - Люблін, 2007.
Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування в
історичному розвитку / Г. Стасюк // Право України. - 2005. - № 2.
Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : [монографія] / відп. ред. Я. М.
Шевченко / Р. О. Стефанчук. - К. : КНТ, 2008. - 626 с.
Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової та І.В.
Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 264 с.
Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В.
Жилінкової. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.
Сімейне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю.
Голубєвої; Рец. О.К. Вишняков. – К.: Істина, 2010. – 320 с.
Сімейне право України: Підручник / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В.
Жилінкової. – 3–тє вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 264 с.
Семейное право Украины: Учебник: Рекомендовано МОН Украины / Под ред. Ю.С. Червоного; ОНЮА. – Х.: Прав. єдність, 2009. – 640 с.
Цивільне та сімейне право України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова,
Н.Ю. Голубєвої; ОНЮА. – К.: Прав. єдність, 2009. – 968 с.
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу: http://rada.gov.ua.
Офіційний веб-сайт
Конституційного суду
України: http:// www.kcu.gov.ua.
Офіційне Інтернет-представництво Президента України: http:// www.president.gov.ua/.
Офіційний сайт Вищої ради юстиції: http://www.vru.gov.ua/.
Офіційний веб-сайт
Верховного суду
України: http:// www.scourt.gov.ua/.
Офіційний веб-портал Судова влада України http://court.gov.ua/.
Офіційний сайт Кабінету Міністрів України: http://kmu.gov.ua.
Офіційний сайт Верховної ради України: http://rada.gov.ua.
Єдиний державний реєстр судових рішень України. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал