Форма № онму н 04 міністерство освіти І науки україни одеський національний морський університетСкачати 194.33 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір194.33 Kb.

Форма № ОНМУ Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра цивільного і трудового права
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. проректора з НПР
Одеського національного морського університету
__________ Д.М. Решетков
“30” серпня 2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ II Ч.

Галузь знань: 0304 «Право»
Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»
Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Факультет: юридичний
Форма навчання: денна, заочна,

Одеса – 2013 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право України» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальністю
7.03040101 «Правознавство»
Розробник:
Ольховик Людмила Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного і трудового права
Програма затверджена на засіданні кафедри «Цивільного і трудового права»
Протокол від “____” 2013 року № _______
Завідувач кафедри «Цивільного і трудового права» проф. Г.Г.Мошак
“____” 2013 року
Програма схвалена на засіданні Вченої ради Юридичного факультету
Протокол від “____” 2013 року № _______
Секретар Вченої ради факультету
В.М. Приступ
“____” 2013 року

Ольховик Л.О.
2013 рік

ОНМУ, 2013 рік
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання,
ЦПОтаПК
Кількість кредитів –
6 (ECTS)
Галузь знань
0304 «Право»
(шифр і назва)
Нормативна

Напрям підготовки
6.030401
«Правознавство»
(шифр і назва)
Модулів – 1
Спеціальність
(професійне спрямування):
7.03040101
«Правознавство»
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 3-й
2, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота
Семестр
Загальна кількість годин – 585 5,6-й
4,5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5
Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр
48 год.
14/40 год.
Практичні
48 год.
4/12 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
120
116/344
Вид контролю:
Іспит, залік

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системних знань з питань цивільного права; опанування ними сукупності знань для здійснення в майбутньому ефективної цивільно-правової діяльності й досягнення соціальних результатів; формування практичних навичок опрацювання норм чинного законодавства, практики, наукової юридичної літератури, періодичних видань, навчити систематизувати їх та застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання.
Завдання: вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного права для ефективнішого застосування добутих знань на проктиці; формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків, дотримання приписів законів при здійсненні практичної діяльності.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: базові основи цивільного права України, положення законодавства
України, що регулюють цивільно-правову діяльність, стан основних проблем науки цивільного права; сутність правових категорій; юридичну характеристику договору купівлі-продажу; види договору поставки; юридична характеристика договору міни; специфіка договору дарування як безоплатного договору; пожертва і меценацтво як види договору дарування; систему договорів про передачу майна у користування; договір найму у римському праві та в сучасній цивілістиці; систему договорів з надання послуг; види транспортних договорів; специфіку договорів про здійснення фінансових послуг; види позадоговірних зобов язань; види зобов язань з односторонніх дій; загальні положення спадкового права.
вміти: застосовувати норми чинного законодавства на практиці для ефективного здійснення своєї діяльності й захисту власних майнових і немайнових прав; використовувати дані науки цивільного права для вирішення професійних завдань; складати договори, характеризувати істотні умови договорів, порівнювати договори, знаходити спільні і відмінні риси договорів; складати цивільно-правові документи й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте рішення.
2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

З м і с т о в и й м о д у л ь № 1
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ II Ч.
Змістовий модуль 1.1. Договори про передачу майна у власність та про
передачу майна у користування.


Тема 1.1.1. Договір купівлі-продажу
Типологічна характеристика та класифікація договорів про передачу майна у власність. Умови договорів про передачу майна у власність. Поняття та характеристика договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі- продажу. Форма договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі- продажу. Права та обов’язки сторін за договором купівлі-продажу.
Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу. Види договору купівлі-продажу та специфіка окремих з них.
Тема 1.1. 2. Договір поставки
Розвиток правового регулювання договору поставки. Поняття договору поставки та його юридична характеристика. Види та форма договору поставки. Сторони договору поставки. Зміст та істотні умови договору поставки. Відповідальність сторін за договором поставки.
Тема 1.1. 3. Договір контрактації.
Поняття і значення договору контрактації. Предмет, юридична характеристика та форма договору контрактації. Сторони договору контрактації. Зміст та істотні умови договору контрактації. Відповідальність сторін за договором контрактації.
Тема 1.1.4. Договір постачання енергетичними ресурсами через приєднану
мережу
Поняття договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу та його юридична характеристика. Сторони договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
Види договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Зміст договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Укладення договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Відповідальність сторін у договорі постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
Тема 1.1. 5. Договір міни
Поняття договору міни та його юридична характеристика. Сторони договору міни: їх права та обов’язки. Порядок укладення договору міни.
Відповідальність сторін у договорі міни
Тема 1.1. 6. Договір дарування
Поняття договору дарування та його юридична характеристика. Види договору дарування. Форма договору дарування. Сторони договору дарування: їх права та обов’язки. Порядок укладення договору дарування.
Пожертва. Зміна та припинення договору дарування.
Тема1.1. 7.Договір ренти
Поняття договору ренти та його юридична характеристика. Види договору ренти. Сторони договору ренти. Порядок укладення договору ренти. Зміст договору ренти. Виконання договору ренти. Забезпечення виконання договору ренти. Припинення договору ренти. Відповідальність сторін у договорі ренти.
Тема1.1. 8. Договір довічного утримання (догляду)
Поняття та характеристика договору довічного утримання (догляду).
Форма договору довічного утримання (догляду). Сторони договору довічного утримання (догляду). Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання (догляду). Виконання договору довічного утримання (догляду).
Припинення договору довічного утримання (догляду).
Тема 1.1.9. Договір найму
Договір найму як класична конструкція римського договірного права.
Договір найму (оренди) в сучасному забіжному праві. Поняття договору найму та його характеристика. Сторони договору найму. Види договору найму: прокат, оренда земельної ділянки, оренда житла, найм соціального житла, оренда транспортного засобу, лізинг. Зміст договору найму.

Укладення договору найму. Виконання договору найму. Відповідальність сторін за договором найму.
Тема 1.1.10. Позичка
Виникнення й розвиток договірного інституту позички. Юридична характеристика договору позички. Відмінність договору позички від суміжних договорів та сфера його застосування. Проблемні питання, що виникають в процесі вивчення договору позички.
Тема 1.1.11. Договір підряду
Поняття і юридична природа договору підряду. Умови договору підряду.
Види договору підряду: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на проектні та пошукові роботи, договір на виконання науково дослідних робіт, договір ремонту. Порядок укладення і форма договору підряду. Виконання договорів підряду. Відповідальність сторін за договором підряду.
Тема 1.1. 12. Договір про надання послуг
Поняття і значення договорів з надання послуг. Система договорів договорів з надання послуг. Зміст та форма договорів з надання послуг. Відповідальність сторін за договорів з надання послуг.
Тема 1.1.13. Договір комерційної концесії (франчайзингу)
Поняття договору комерційної концесії. Зміст договору комерційної концесії.
Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії.
Тема 1.1.14. Транспортні договори
Поняття, юридична характеристика та значення договору перевезення.
Види договору перевезення. Зміст та форма договору перевезення. Сторони договору перевезення та їх правове становище. Відповідальність сторін за договором перевезення. Особливість окремих видів перевезення. Договір про буксирування. Договори про експлуатацію під’їздних колій, подачу та збирання вагонів. Договори про транспортне експедирування. Договір чартеру
(фрахтування).
Тема 1.1.15. Страхування
Основні поняття страхування. Поняття та предмет договору страхування.

Форми та види страхування. Сторони в договорі страхування, обов’язки сторін.
Порядок укладення, зміни та припинення договору страхування.
Тема 1.1.16. Договір зберігання
Поняття договору зберігання, предмет. Види договору зберігання. Форма договору зберігання. Сторони в договорі зберігання, права та обов’язки сторін.
Поняття договору складського зберігання, його об’єкт. Суб’єкти договору складського зберігання. Форма договору складського зберігання. Складські документи. Зберігання речі у ломбарді. Зберігання цінностей у банку.
Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.
Зберігання речей у гардеробі організації. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. Зберігання речей у готелі. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр). Зберігання автотранспортних засобів. Договір охорони.
Тема 1.1.17. Договір доручення
Поняття та значення договору доручення. Зміст договору доручення.
Припинення договору доручення.
Тема 1.1.18. Договір комісії
Поняття договору комісії. Елементи договору комісії. Зміст договору комісії. Припинення договору комісії.
Тема 1.1.19. Договір управління майном
Передумови виникнення інституту управління майном. Сфера застосування інституту управління майном. Поняття договору управління майном. Юридична характеристика договору управління майном. Предмет договору управління майном. Сторони договору управління майном. Зміст і форма договору управління майном. Укладення, зміна та розірвання договору управління майном.
Змістовий модуль 1.2.Договори про здійснення фінансових послуг.
Тема 1.2.1. Договір позики
Виникнення й розвиток договору позики. Поняття та юридична характеристика договору позики. Зміст договору позики. Відповідальність за договором позики.

Тема 1.2.2. Кредитний договір
Правова природа та поняття кредитного договору. Зміст кредитного договору.
Історія виникнення договору банківського вкладу. Роль та значення кредитного договору.
Тема 1.2.3. Договір банківського вкладу
Загальні положення договору банківського вкладу (депозиту). Форма договору банківського вкладу (депозиту). Зміст договору банківського вкладу
(депозиту).
Тема 1.2.4. Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
Поняття рахунку та договору банківського рахунку. Предмет та загальна характеристика договору банківського рахунку. Зміст договору. Договори, що супроводжують договір банківського рахунку. Поняття договору факторингу.
Предмет договору факторингу. Форма. Види факторингових угод. Сторони договору факторингу. Зміст договору факторингу. Поняття та форми розрахунків. Види безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Тема 1.2.5. Зобов‘язання з односторонніх дій
Поняття публічної обіцянки винагороди. Підстави виникнення зобов‘язань із публічної обіцянки винагороди. Історія виникнення інституту ведення чужих справ без доручення. Поняття ведення чужих справ без доручення за сучасним українським законодавством. Поняття зобов‘язань, що виникають внаслідок усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Тема 1.2.6. Позадоговірні зобов‘язання
Поняття зобов‘язань що виникають зі створення небезпеки. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за створення небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок не усунення небезпеки (загрози) життю, здоров’ю, майну.
Поняття та елементи зобов‘язань із заподіяння шкоди. Деліктна
відповідальність: поняття та зміст. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції. Підстави деліктної відповідальності. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних і громадських організацій. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я
і заподіяння смерті громадянинові. Відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров’я неповнолітнього. Зміна розміру відшкодування шкоди. Компенсація моральної шкоди. Поняття зобов‘язань із дій, вчинених особою без відповідних повноважень. Підстави виникнення зобов‘язань, пов’язаних з рятуванням колективного та державного майна. Зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна.
Тема 1.2.7. Загальна характеристика спадкового права
Основні риси історичного розвитку спадкового права. Загальні положення спадкового права. Правове становище спадкоємців та спадкодавців. Спадщина та особливості спадкування деяких видів майна.
Тема 1.2.8. Правове регулювання спадкових відносин
Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Порядок реалізації спадкових прав. Спадковий договір.
4
. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин денна форма
Післядипломна освіта усього у тому числі усього у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1.1. Договори про передачу майна у власність
та про передачу майна у користування.


Тема 1.
9 2
2 5
9 2
2 5
Тема 2.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 3.
7 1
1 5
7 2
-
5
Тема 4.
6 1
1 4
4
-
-
4
Тема 5.
8 2
2 4
7 2 -
5
Тема 6.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 7.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 8.
8 2
2 4
6 2
-
4
Тема 9.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 10.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 11.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 12.
6 1
1 4
5
-
-
5
Тема 13.
7 1
1 5
5
-
-
5
Тема 14.
8 2
2 4
5
-
-
5
Тема 15.
8 2
2 4
4
-
-
4
Тема 16.
8 2
2 4
7 2
-
5
Тема 17.
6 1
1 4
5
-
-
5
Тема 18.
7 1
1 5
5
-
-
5
Тема 19.
8 2
2 4
5
-
-
5
Разом за змістовим модулем 1
144
32
32

80
98
10
2


86
Змістовий модуль 1.2.Договори про здійснення фінансових послуг.

Тема 20 8
2 2
5 7
-
2 5
Тема 21.
8 2
2 5
5
-
-
5
Тема 22.
8 2
2 5
5
-
-
5
Тема 23.
8 2
2 5
5
-
-
5
Тема 24.
4 2
2 5
5
-
-
5
Тема 25.
4 2
2 5
7 2
-
5
Тема 26.
8 2
2 5
5
-
-
5
Тема 27.
8 2
2 5
7 2
5
Разом за
змістовим
модулем 2
93
16
16

40
46
4
2


40

Усього
годин
216
48
48

120
144
14
4


126
5. Теми практичних занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма,

ЦПОтаПК
1
Договір купівлі-продажу
2 2
2
Договір поставки
2
-
3
Договір контрактації.
1 2
4
Договір постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу
1
-
5
Договір міни
2 2
6
Договір дарування
2
-
7
Договір ренти
2
-
8
Договір довічного утримання (догляду)
2 2
9
Договір найму
2
-
10
Позичка
2
-
11
Договір підряду
2
-
12
Договір про надання послуг
2
-
13
Договір комерційної концесії (франчайзингу)
2
-
14
Транспортні договори
2
-
15
Страхування
2
-
16
Договір зберігання
2 2
17
Договір доручення
1
-
18
Договір комісії
2
-
19
Договір управління майном
2
-
20
Договір позики
1
-
21
Кредитний договір
2
-
22
Договір банківського вкладу
2
-
23
Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
1
-
24
Зобов‘язання з односторонніх дій
2
-
25
Позадоговірні зобов‘язання
2 2
26
Загальна характеристика спадкового права
2
-
27
Правове регулювання спадкових відносин
2 2

Усього
48
14

6. Самостійна робота
Формами самостійної роботи є: виконання домашніх завдань; доопрацювання матеріалів лекції; робота в інформаційних мережах; опрацювання додаткової літератури; складання конспектів тем, що виносяться для самостійного вивчення; підготовка контрольних навчальних заходів.
№ з/п
Назва теми
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма,
ЦПОтаПК
1
Договір купівлі-продажу
5 13 2
Договір поставки
4 13 3
Договір контрактації.
5 13

4
Договір постачання енергетичними ресурсами через приєднану мережу
4 13 5
Договір міни
4 13 6
Договір дарування
4 13 7
Договір ренти
4 13 8
Договір довічного утримання (догляду)
4 13 9
Договір найму
4 13 10
Позичка
4 13 11
Договір підряду
4 13 12
Договір про надання послуг
4 13 13
Договір комерційної концесії (франчайзингу)
5 13 14
Транспортні договори
4 13 15
Страхування
4 13 16
Договір зберігання
4 13 17
Договір доручення
4 13 18
Договір комісії
5 13 19
Договір управління майном
4 13 20
Договір позики
5 12 21
Кредитний договір
5 12 22
Договір банківського вкладу
5 12 23
Зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг
5 12 24
Зобов‘язання з односторонніх дій
5 12 25
Позадоговірні зобов‘язання
5 12 26
Загальна характеристика спадкового права
5 12 27
Правове регулювання спадкових відносин
5 13

Усього
120
344
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання по дисципліні «Цивільне право України» полягає у написанні курсової роботи.
Метою курсової роботи є систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних навичок зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних завдань; розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних наукових висновків та рекомендацій за обраною темою.
Загальними вимогами до виконання курсової роботи є: чіткість побудови структурних елементів, логіка викладу дослідження, послідовність і конкретність подання матеріалу, переконлива аргументація, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій, практична значущість отриманих результатів.

Перелік тем курсових робіт наведено у методичних рекомендаціях до дисципліни «Цивільне право України».
Курсова робота надається для перевірки за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

7. Методи навчання
Основними методами вивчення дисципліни є: лекція, пояснення, бесіда, практична робота.
Лекція – метод, за допомого якого викладач у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.
Пояснення – метод, за допомого якого викладач розкриває сутність певного явища, закону процесу. Він ґрунтується на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду студентів.
Бесіда – метод, за допомого якого викладач проводить діалог до усвідомлення студентами нових явищ; бесіда передбачає набуття попереднього досвіду студентів з певної галузі знань.
Практична робота – метод навчання, який спрямований на використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
8. Методи контролю
Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни здійснюється через поточний та підсумковий контроль. Для поточного контролю передбачено проведення усного опитування. Для підсумкового контролю з дисципліни «Цивільне право України 2ч.» навчальним планом передбачено: залік, іспит.

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий контроль
Сума
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль №2
Змістовий модуль №3
Залік, Іспит

100
Теми
№№1 - 19
Теми
№№20-27
Курсова робота
40 30 30

Для заочної форми навчання
Підсумкова контрольна робота
Іспит
Сума
до 30 до 70 100
Таблиця оцінювання
Сума балів за 100- бальною шкалою
Оцінка в
ЕСТS
Значення оцінки
ЕСТS
Критерії оцінювання
Рівень компе- тентості
Оцінка за національною шкалою
90-100
A
відмінно
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили
Високий
(творчий)
відмінно82-89
B
дуже добре
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна
Достатній
(конструктив но- варіативний)
добре
74-81
C
добре
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати
інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73
D
задовільно
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих
Середній
(репродук- тивний)
задовільно
60-63
E
достатньо
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину
його відтворює на репродуктивному рівні
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу
Низький
(рецептивно- продуктивни й)
незадовільно
1-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів
10. Методичне забезпечення
Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України 2ч.» складають: робоча програма навчальної дисципліни; конспект лекцій; плани практичних занять та методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; підручники та посібники.
11. Рекомендована література
Базова:
1.Харитонов, Є. О. Цивільне право України : підручник для вузів / Є. О.
Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев ; НУ "ОЮА" . ─ 3-тє вид., переробл. і доповн. ─ К. : Істина, 2011 . ─ 808 с.
2.Цивільне право України : у 2 т. : підручник / за ред.: Є.О. Харитонова та ін.
─ 2-ге вид. ─ Х. : Одіссей, 2010.
3.Цивільне право України. Особлива частина : підручник : рекомендовано
МОН України / за ред.: О.В. Дзери та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . ─
3-тє вид., переробл. і доповн. ─ К. : Юрінком Інтер, 2010 . ─ 1176 с.
4.Цивільне право України : навч. посiбник : рекомендовано МОН України / за ред. Р.О. Стефанчука . ─ К. : Прав. єдність, 2009 .
Допоміжна:

5.Цивільне право : посібник для підготовки до іспиту / Є.О. Харитонов, Н.Ю.
Голубєва, Ю.Ю. Акіменко ; НУ "ОЮА" . ─ 3-тє вид., переробл. й доповн. ─ Х.
: Одіссей, 2012.
6.Братель О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів /
О.Г. Братель, С.А. Пилипенко . ─ К. : Ліпкан О.С., 2010 . ─ 256 с.
7.Цивільне право України (традиції та новації) : монографія / авт. кол.: С.В.
Ківалов, Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалова та ін. ; НУ "ОЮА", наук. ред. Н.Ю.
Голубєва . ─ Одеса : Фенікс, 2010 . ─ 700 с.
8.Цивільне та сімейне право України : підручник : рекомендовано МОН
України / за ред. Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої ; ОНЮА . ─ К. : Прав.
єдність, 2009 . ─ 968 с.
9.
Цивільний кодекс України : відпов. офіц. текстові : із змін. та допов. станом на 01 вересня 2013 р. ─ К. : Прав. єдність, 2013 . ─ 344 с.
12. Інформаційні ресурси
Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу: http://rada.gov.ua.
Урядовий портал. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал