Форма № н 04 національний університет біоресурсів ІСторінка5/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
Питання 26. Назвіть масу органічної речовини, яка створюється за одиницю часу автотрофними організмами:

 1. вторинна продуктивність

 1. первинна продуктивність

 1. первинна продукція

 1. біомаса біоценозуПитання 27. Назвіть масу органічної речовини, яка створюється за одиницю часу з одиниці площі чи об’єму автотрофними організмами:

 1. вторинна продуктивність

 1. первинна продуктивність

 1. первинна продукція

 1. біомаса біоценозуПитання 28. Визначити форми зв'язків між організмами в біоценозах:

 1. Зв'язки, які виникають за рахунок того, що один організм змінює середовище в бік, сприятливий для інших організмів.

 1. Форичні

 1. Зв'язки, які полягають у тому, що особини одного виду використовують інший вид, продукти його життєдіяльності або мертві залишки як джерело їжі.

 1. Фабричні

 1. Зв'язки, при яких особини одного виду використовують особин іншого виду чи їхні частини тіла для побудови необхідних їм гнізд або схованок.

 1. Топічні

 1. Зв'язки, що забезпечують перенесення особин одного виду особинами іншого виду.

 1. Трофічні


Питання 29. … види не виділяються дуже виразно в угрупованні, але віддзеркалюють своєю присутністю умови місцевості і їх часто використовують в ролі …Питання 30. Екосистеми з біопродуктивністю 500 г/м2 за рік відносять до:

 1. екосистем найвищої продуктивності

 1. екосистем високої продуктивності

 1. екосистем помірної продуктивності

 1. екосистем низької продуктивності 1. Список рекомендованої літератури


Основна

 1. Глухов А.З. Экология растений: Учебн. Пособие./ А.З. Глухов , Д.Я.Зацепина – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 163 с.

 2. Двораковский М.С. Экология растений: Учеб. Пособие для биол. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1983. – 190 с.

 3. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К.: Наук. Думка, 1994. – 280 с.

 4. Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва: навч посіб./ Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В. – Суми: Університетська книга, 2011. – 415 с.

 5. Кучерявий В.П. Загальна екологія. – Львів: Світ, 2010. – 520 с.

 6. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

 7. Соломенко Л.І. Загальна екологія: Навчальний посібник. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 288 с.

 8. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / сокращенный пер. с анг. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.

 9. Шенников А.П. Экология растений. М.: Советская наука, 1950. – 376 с.


Додаткова

 1. Варминг Е. Распределение растений в зависимости от внешних условий (экологическая география растений). СПб.: Типография Общ. Брокгауз-Ефрон, 1902. – 474 с.

 2. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. – К.: Наук. Думка, 1965. – 190 с.

 3. Зозулин Г.М. Система жизненных форм высших растений // Бртан. Журн., 1961. – Т. 46, № 1.

 4. Келлер Б.А. Растение и среда. Экологические типы и жизненные формы / растительность СССР. М.-Л., 1938. – С.1-13.

 5. Келлер Б.А. Экология растений и земледелие с засолением почв и засухой. М.1951.

 6. Максимов Н.А. О вымерзании и холодостойкости растений. – В кн.: Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений, т.2. Зимостойкость растений. М., 1952.

 7. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений (Жизненные формы покрытосеменных и хвойных). М.: Просвещение, 1962.- 378 с.

 8. Серебрякова Т.И. Жизненные формы растений / Жизнь растений. Т. 1. – М.: Просвещение, 1974. – С. 87-98.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ННІ рослинництва, екології і біотехнологій

Факультет екології та сталого розвитку

Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльностіКод 10.01.03

"Погоджено"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології ___________ проф. М.М. Доля

"__" ____________ 2015р.


Число тижнів 15 Лекцій 14 год.

Лабораторні 16 год.

Самостійна робота 24 год.

Всього 54 год.

Кредитів 1,5

Календарний тематичний план

з дисципліни “Екологія БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

для студентів факультету екології та сталого розвитку

з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», ОКР «Бакалавр»

на 5 семестр 2015/2016 навчального рокуТиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

Год.

Практичні заняття

Год.

Самостійна робота під керівництвом викладача

год.

Література

модуля

Бали1-2

Основні екологічні поняття та закономірності в екології рослин.

2Екологічні групи рослин за вимогами до світла та температури.

2

Реферати

2


3,4, 6, 7,10

Модуль 1

5

3-4

Біотичні взаємовідносини рослинних організмів.

2

Екологічні групи рослин за відношенням до води.


2

Реферати

2


2,3,6,8,13,14,16

55-6

Адаптація рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.


2

Реферати

4


1,4, 6, 9,10, 14,

10

6, 16,17
Екологічні групи рослин за субстратом місцезростань та елементів мінерального

живлення.2

Реферати

2
7-8

Екологія фотосинтезу.2


Листок рослинних організмів як орган фотосинтезу.

2

4


1,2,3, 4, 5, 6, 8, 15

5Модульна контрольна робота 1

1

109-10

Рослинні угруповання та їх структура.
2

Життєві форми рослин та їх домінування в різних екосистемах світу.

2
2

5, 6, 15,17

Модуль 2

511-12

Фітомаса і первинна продукція біоценозів.
Біологічна продуктивність і врожайність агрофітоценозів.

2

Вплив екологічних факторів на біопродуктивність рослин
1

1


Реферати

2

65, 6, 13

1013

Розвиток та стійкість рослинних угруповань. Сукцесії та флуктуації.
2

Порівняльний аналіз флори в біоценозах

2

Реферати

2

2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15

514Модульна контрольна робота 2

1


10

Модуль ІІІ

9

1-2

Системна екологія, системність життя Екологія як наука про системи.

2

Групування даних, сукупність, варіаційний ряд.

Генеральна сукупність, вибір-кова сукупність. Варіанта, випадкова перемінна.2

Концепція екосистеми і біогеоценозу.. Біосфера як цілісна сис-тема, біоми, біоцикли і біохори.

12

1, 3, 7

1
10

3-4

Організм і середовище. Загальні закономірності.

4

Кількісна варіація. Безперервна і дискретна варіація. Якісна варіація. Вирішення задач з визначення ступеню варіації.

2

Правило обмежуючих чинників. Взаємодія чинників.

Активне і приховане життя. Явище уявної смерті, анабіоз, гі-побіоз, кри-птобіоз.8

3,

1
11

5-6

Найважливіші абіотичні фактори і адаптації до них тваринних організмів.


6

Ранжування варіаційних рядів. Мода, медіана, середня арифметична екологічних даних. Вирішення задач.

2

Ектотермія та ендотермія. Пойкі-лотермні та гомойотермні організми. Удавана та істинна гомойотермія, Гетеротермні організми. Температурні адаптації.

10

3, 6, 9

1
12

7-8

Особливості існування тварин в різних середовищах.

6

Варіанса, середнє квадратичне відхилення. Ступені свободи Довірчі інтервали даних. Правило трьох сигм.

2

Структура ґрунту, основні шари ґрунту як місце життєдіяльності живих ор-ганізмів. Особливості розподілу ґрунтової во-логи.

Ґрунтове дихання.Світловий режим у вод-ному середовищі.

14

3, 4, 6

1
Кредитна модульна робота №3

2


Модуль IV

13

9-10


Поняття про біоценоз і біоценотичне середовище. Ієрархічна організація біоценозу.

4

Коефіцієнт варіації та його визначення. Достовірність відмінностей та її визначення за Стьюдентом. Нормальний або біноміальний розподіл.

2

Прямі і непрямі відносини між видами в угрупованні. Трофічні, то-пічні, форичні і фабричні зв'язки в угрупованні. Фізіологічний і синекологіч-ний оптимум виду. Екологі-чна ніша та її характерис-тики. Розпо-діл екологіч-них ніш,

10

3, 4, 6.

2
14

11-12

Загальні принципи адаптації на рівні організму.

4

Асиметрія, коефіцієнт асиметрії. Права ті ліва асиметрія. Логнормальний розподіл.

2

Адитивні і емерджентні властивості системи. Регуляція біологічних систем на принципах прямого та зворотного зв'язків. Біоценоз і геоценоз, їх складові час-тини.

10

4, 5, 8

2
15

13-14

Популяція як біологічна система.

Структура популяції виду.


6


Експоненційний ріст популя-ції, логістичний ріст популяції та закономірності зміни структури популяцій.

4

Фактори еволюції тварин – ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація (редукція), дивергенція, конвергенція, паралелізм. Мульті- та моно функціональність систем у тваринному світі.

167, 8, 9

2
16
Кредитна модульна робота №4

2


Максимальний рейтинг: _____ балів.

Орієнтовні критерії оцінки знань залежно від набраної кількості балів від максимально можливих у %:

"Відмінно" — 95 – 100 % – ________ балів

"Добре" — 80 – 94 % – ________ балів

"Задовільно" — 65 – 79 % – ________ балів"Незадовільно"— менше 64 % –_______ балів

Рекомендована література:

 1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологыя тварин. – Херсон.: Олды-Плюс, 2012. – 231 с.

 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології. –К.: Лібра, 2004. – 367 с.

 3. Гиляров А. М. Популяционная экология. –М.: Изд-во МГУ, 1990. – 192 с.

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. – К.: Знання, 2002. – 203 с.

 5. Кучерявий В.П. Урбоекологія. –Львів: Світоч, 1999. – 359 с.

 6. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів: Світоч, 2000. – 500 с.

 7. Христофорова Н.К. Основы экологии.–Владивосток: Дальнаука, 1999. –347 с.

 8. Царик Й.В. Популяційна екологія. Керування популяціями. Львів: Вид. ЛНУ, –2005. – 100 с.

 9. ЧерноваН.М., Былова А.М. Общая экология. –М.: Изд. МГПУ, 1999. –494 с.

 10. Шилов И. А. Экология. –М.: Высшая школа, 2001. – 512 с.


Завідувач кафедри _________ Гайченко В.А.

Результати перевірки календарного плану ________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал