Форма № н 04 національний університет біоресурсів ІСторінка4/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати залік, а отримати його “Автоматично”, відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл. 3.2. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС дорівнює його рейтингу з навчальної роботи:

RДИС = RНР.


Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращати оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію – скласти залікові тести. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом − не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.

Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою.

Рейтинг студента з дисципліни RДИС обчислюється за формулою

RДИС = RНР + 0,3 · RАТ

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл. 3.2.


Таблиця 3.2. Співвідношення між національними та ЕСТS оцінками

і рейтингом з дисципліни

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

Зараховано

А

Відмінно – відмінне виконання


90-100

ЗарахованоВ

Дуже добре – вище середнього рівня

82-89


С

Добре –середній рівень

74-81

ЗарахованоD

Задовільно – робота середнього рівня з допущенням грубих помилок

64-73

.


E

Достатньо –нижче середнього рівня

60-63


Не

зарахованоFX

Незадовільно –необхідно серйозно доопрацювати матеріал курсу

35-59


F

Незадовільно-повторний курс

< 34
 1. Рубіжний контроль знань


Зразок залікових тестових завдань


Питання 1. Який вчений вперше запропонував термін «екологія рослин»?:

    1. А. Тенслі, 1935р.

    1. Е. Геккель, 1866р.

    1. В. Докучаєв, 1910р.

    1. Є. Вармінг, 1895р.

    1. В. Вернадський, 1910р.
Питання 2. Які підрозділи загальної екології вивчають:

А – взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем?

 1. Синекологія

Б – структуру, функціонування, саморегуляцію та саморозвиток біосфери?

 1. Аутекологія

В – умови формування, структуру і динаміку розвитку окремих видів, популяцій?

 1. Біогеоценологія

Г – взаємозв’язки між популяціями даного угрупування та з оточуючим середовищем?

 1. Демекологія

Д – вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів?

 1. Глобальна екологія
Питання 3. Які рівні організації живої матерії є об’єктами екологічних досліджень?

 1. організменний, популяційно-видовий, біоценозний, біосферний

 1. молекулярний, тканинний і органний, біосферний

 1. клітинний, тканинний та органний, організменний, екосиcтемний

 1. молекулярний, клітинний, тканинний і органний
Питання 4. Вибрати правильні твердження:

 1. Екологія рослин – це наука, яка вивчає рослин минулих геологічних епох та шляхи розвитку органічного світу в минулому

 1. На біоценозному рівні екологія рослин досліджує весь комплекс відносин і панівні взаємозв'язки фітоценозів із середовишем та поміж собою.

 1. Екологія рослин вивчає основи раціонального використання рослинних ресурсів, охорони навколишнього середовища, вплив промисловості, сільського господарства та великих міст на довкілля

 1. Екологія рослин — наука про взаємозв'язки рослинних організмів та їхніх угруповань між собою і з навколишнім середовишем.

 1. На рівні організмів екологія рослин досліджує норми реакції виду на вплив екологічних факторів і визначає межі стійкості та зони преферендуму у просторі дії цих факторів.


Питання 5. Яка частка вуглекислого газу в природному повітряному середовищі ?


Питання 6. До яких організмів відносять рослини?

 1. Автотрофи - хемосинтетики

 1. Гетеротрофи - фітофаги

 1. Автотрофи - фотосинтетики

 1. Продуценти - фотосинтетики

 1. Консументи І-го порядку
Питання 7. Як називають:

А – вищу водяну рослинність?

 1. Ксерофіти.

Б – вологолюбні рослини?

 1. Гідрофіти.

В – посухостійкі рослини?

 1. Гідатофіти.

Г – рослини, які займають проміжне місце між водяними і посухостійкими?

 1. Гігрофіти.

Д – рослини, які ростуть на мілководді водойм ( очерет, рогіз )?

 1. Мезофіти.


Питання 8. Назвати групи рослин різної фотоперіодичної реакції.

Питання 9. За вимогою до освітленості розрізняють три основні екологічні групи рослин:

А. Світлолюбні види відкритих, добре освітлених місцезростань

 1. Факультативні геліофіти

Б – Тіньовитривалі рослини, що характеризується широкою екологічною амплітудою відносно світла

 1. Сціофіти

В – Тіньові рослини в умовах високої сонячної інсоляції не можуть регулювати інтенсивність транспірації й на відкритій місцевості звичайно засихають

 1. Геліофіти


Питання 10. Ефемероїди—багаторічні … рослини з … періодом вегетації і … періодом спокою, під час якого вони зберігаються у вигляді ... , … , …
Питання 11. Різниця в будові надводних і підводних листків на одній і тій самій особині називається …


Питання 12. Встановити відповідність:

А. - добре розвинена механічна тканина

 1. занурені рослини

Б – механічна тканина редукована

 1. наземні рослини

В – листки без продихів, відсутня транспірація

 1. гідрофіти

Г - трав'янисті рослини, що ростуть як у воді на мілководді, так і на берегах річок, водойм, на болотах і на добре зволожених грунтах

 1. гігрофіти

Д - листки рослин тропічних лісів великі, проте їхні пластинки тонкі, ніжні, часто складаються з декількох шарів клітин, тому вони не переносять найменшого зниження вологості повітря

 1. гелофітіти


Питання 13. Залежно від способу регулювання водного режиму рослини поділяють на , які не здатні активно регулювати свій водний режим та , які активно регулюють процеси водообміну.
Питання 14. Залежно від кліматичних умов часто виділяють такі типи мезофітів:

 1. вічнозелені мезофіти вологих тропічних лісів;

 2. зимньозелені дерев'янисті мезофіти;

 3. літньозелені дерев'янисті мезофіти;

 4. літньозелені багаторічні трав'янисті мезофіти;

 5. рослини посушливих місцевостей

 6. ефемери й ефемероїди.


Питання 15. Рослини холодних місцезростань, що мають ксероморфні ознаки, називають

 1. психрофіти;

 2. кріофіти;

 3. пойкілотермні;

 4. гомойотермні
Питання 16. Встановити відповідність:

А. - багаторічні рослини з соковитими м'ясистими листками (агава, алоє) або стеблами (молочайні), здатними нагромаджувати в них воду

 1. листкові сукуленти

Б – листки редуковані, коренева система поверхнева, малорозвинена, здатна поглинати воду з верхніх шарів грунту при незначних опадах

 1. сукуленти

В – мають м'ясистий вигляд і містять багато клітинного соку

 1. стеблеві сукуленти

Г - група рослин із надзвичайно розвиненою кореневою системою, яка проникає в глибокі шари грунту й поглинає звідти воду

 1. жорстколисті рослини

Д - добре витримують тривале в'янення і характеризуються високою концентрацією клітинного соку

 1. тонколисті ксерофіти
Питання 17. За характером адаптації до дефіциту вологи рослини цієї групи поділяють на:

А. - Ефемери

 1. багаторічні трав'янисті рослини, надземні частини яких живуть лише протягом декількох тижнів, а решту року перебувають у стані спокою у вигляді бульб, цибулин чи кореневищ

Б – Ефемероїди

 1. однорічні рослини з коротким періодом розвитку (що триває декілька тижнів), які уникають негативного впливу нестачі води

В – Посухостійкі

 1. життєздатні при значних втратах води

Г- Посуховитривалі

 1. здатні використовувати запаси води з глибоких горизонтів грунту або запаси води у власних тканинах рослин

Питання 18. Явище ґрунтовтоми спостерігається тільки в природних ценозах.

 1. Так

 2. Ні


Питання 19. Взаємодія кореневих систем і мікрофлори виявляється у формі ефекту.Питання 20. Взаємний хімічний вплив рослинних організмів відбувається за рахунок виділення рослинами хімічних сполук, які пригнічують ріст мікрофлори:

А. - Маразміни

 1. речовини, які негативно впливають на ріст і розвиток вищих рослин

Б – Фітонциди

 1. речовини, які пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів

В – Коліни

 1. речовини в'янення, що впливають на вищі рослини
Питання 21. Залежно від екологічних умов місцезростань і потреб в елементах мінерального живлення розрізняють рослини:

А. - Еутрофи

 1. маловимогливі до поживних речовин, можуть зростати навіть на дуже бідних грунтах

Б – Мезотрофи

 1. дуже вимогливі до поживних речовин, їм необхідні грунти, багаті на мінеральні солі

В – Оліготрофи

 1. ростуть на середніх за родючістю ґрунтах
Питання 22. Знайти відповідність:

 1. Види, без яких тривале існування біоценозу неможливе

 1. біоценози

 1. Однорідні угрупування рослин, які складаються з певних видів (сосновий ліс, ковиловий степ та ін.)

 1. фітоценози

 1. Види, представлені багатьма популяціями, що мають велике число особин?

 1. домінанти

 1. Групи різних взаємопов’язаних популяцій різних видів, які населяють ділянку біосфери з однорідними умовами існування

 1. едифікатори

 1. Ділянку середовища, яку займає біоценоз

 1. біотоп
Питання 23. Вставте відповідні до опису терміни:

   1. --------------- - деревні рослини, у котрих бруньки поновлення знаходяться високо над поверхнею ґрунту і повністю відкриті для атмосфери. Включають дерева з довільною мінімальною висотою до 25 см, а також ліани та епіфіти , що підтримуються в ролі опори деревами і чагарниками.

 1. Гемікриптофіти

   1. --------------- - різні рослини з бруньками поновлення, розміщеними вище поверхні землі, але нижче 25 см. Включають чагарники і напівчагарники, низькорослі сукуленти та розеточні чагарники. Їх форма характерна і для холодних територій, і для сухих та жарких районів землі.

 1. Криптофіти

   1. ------------- -однорічники, що переживають несприятливий час року у вигляді насіння.

 1. Терофіти

   1. -------------- - багаторічні трави з бруньками поновлення захованими у ґрунті (цибулини, бульбоцибулини, кореневища). У цих рослин найбільш надійний захист від суворого клімату – як жаркого , так і холодного.

 1. Фанерофіти

   1. --------------- - багаторічні трави з бруньками поновлення на рівні ґрунту. Не лише сніг в холодному кліматі, але й опале листя або відмерлі залишки рослин можуть захищати бруньки цих рослин.

 1. ХамефітиПитання 24. Північний хвойний ліс називають: 

 1. гілеєю

 1. саваною

 1. тайгою

 1. тундрою


Питання 25. Виділяють три основних типи великих наземних біомів:

 1. ліс

 1. поле

 1. степ

 1. пустеля


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал