Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україниСкачати 227.99 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір227.99 Kb.

Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Декан факультету інформаційних технологій
________________
О.Г. Глазунова
“____” ________________
2016 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту
Протокол №1 від «30» серпня 2016 р.
Завідувач кафедри
__________
Л.В. Шинкарук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕНЕДЖМЕНТ”

(шифр і назва навчальної дисципліни)
для підготовки фахівців галузі знань
12 «Інформаційні технології» спеціальність 123 «Компʼютерна інженерія»
Факультет інформаційних технологій
Київ – 2016Робоча програма з навчальної дисципліни
“Менеджмент” розроблена для студентів ІІІ-IV рівнів акредитації
спеціальність 123 «Компʼютерна інженерія»
«__» ________, 2016 року – 18
с.
Розробник:
Мостенська Т.Л., д. екон. н., професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри виробничого та
інвестиційного менеджменту
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту
_______________________ (
Л.В. Шинкарук)
(підпис) (прізвище та ініціали)
«_____»___________________ 20___ року
Схвалено Вченою радою факультету інформаційних технологій
122 «Компʼютерні науки та інформаційні технології»
Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _________ (О.Г. Глазунова)
(підпис) (прізвище та ініціали)

НУБіП України
Мостенська Т.Л., 2016 рік

1.

Опис навчальної дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ”
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
12
«Інформаційні технології»
Спеціальність
123 «Компʼютерна інженерія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр»
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Нормативна
Загальна кількість годин
90
Кількість кредитів ECTS
3
Кількість змістових модулів
2
Курсовий проект (робота)
(якщо є в робочому навчальному плані)
-
Форма контролю залік
Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
Рік підготовки
3 4
Семестр
5 7
Лекційні заняття
15 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
15 год.
6 год.
Лабораторні заняття
-
-
Самостійна робота
60 80 год.
Індивідуальні завдання
-
-
Кількість тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи студента −
2 год.
4 год.
2.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Основна тематика дисципліни “Менеджмент” пов`язана з вивченням дисциплін економічного профілю.
Предметом вивчення дисципліни “Менеджмент” є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття вмінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.
Мета дисципліни «Менеджмент» – отримання студентами базових знань з питань теорії та практики управління.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є: набуття знань, вмінь і навичок здійснення управлінської діяльності та виконання основних функцій управління.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: сутність основних понять і категорій менеджменту та управління; принципи та функції менеджменту; систему методів управління; зміст процесів та технології управління; основи планування, здійснення мотивування, контролювання та регулювання; організацію взаємодії та повноважень; процес прийняття рішень у менеджменті; інформаційне забезпечення процесу управління; керівництво та лідерство, стилі управління; поняття етики та відповідальності у менеджменті; ефективність управління.
Вміти: визначати загальні та конкретні функції менеджменту в організації; визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу під час вирішення організаційних проблем; застосовувати аналітичні, статистичні, теоретико-ігрові методи прийняття рішень; застосовувати ефективні управлінські дії в організації; здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації; володіти методами управлінського контролю поведінки робітників; використовувати теорії та концепції лідерства під час здійснення управлінського впливу; використовувати засоби вдосконалення організаційних комунікацій; формувати стратегії підвищення ефективності комунікацій в організації; управляти міжособистісними та діловими конфліктами.
Дисципліна “Менеджмент” викладається для студентів денної та заочної форм навчання. При викладанні використовують сучасні публікації фахівців з управління, нормативна база функціонування обʼєктів господарювання в
Україні.
При вивчення дисципліни “Менеджмент” використовуються наступні форми навчального процесу: лекції, практичні заняття, активні методи навчання (кейс-стаді), робота в групах, індивідуальна робота, самостійна робота студентів.
Форма контролю знань студентів з дисципліни “Менеджмент” – залік.

3.
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ДИСЦИПЛІНИ
«
МЕНЕДЖМЕНТ»
Змістовний модуль 1.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
Тема 1. Історія розвитку та роль менеджменту в сучасних організаціях
Еволюція розуміння та визначення менеджменту. Етапи становлення менеджменту як науки; сутність ефективного менеджменту; обґрунтування потреби виникнення менеджменту як науки; характеристика історичних та сучасних етапів в розвитку менеджменту.
Школи менеджменту. Основні представники школи наукового управління та їх надбання; характеристика праці основних представників класичної школи управління; основні напрями наукових досліджень школи людських стосунків; характеристика праці відомих представників школи соціальних систем; напрями досліджень школи науки поведінки.
Комплексні підходи в менеджменті. Основні підходи в розвитку менеджменту; представники процесного підходу в менеджменті та характеристика внеску кожного із них; характеристика системного підходу в менеджменті та науковці, які займались його розробкою; особливості ситуаційного підходу в менеджменті та характеристика наукових розробок представників цього підходу в менеджменті. Сучасні підходи в розвитку менеджменту.
Розвиток управлінської науки в Україні. Характеристика історичних етапів становлення менеджменту як науки в Україні; основні представники шкіл менеджменту в Україні та їхній внесок у науковий світовий доробок; основні проблеми становлення сучасного менеджменту в Україні.
Тема 2. Організація в системі менеджменту
Поняття організації, види та загальні характеристики організацій. Види організацій та мета їх створення; основні ознаки ефективної організації; визначення характеристик організації; характеристика процесу функціонування організації; характеристика формальних та неформальних організацій.
Визначення менеджменту. Визначення менеджменту; характеристика менеджменту з функціональних позицій; поділ управлінської праці по вертикалі та горизонталі; рівні управління в організації; особливості управлінської праці на різних рівнях управлінської піраміди.
Середовище організації. Менеджмент змін. Сутність внутрішнього середовища організації; характеристика складових внутрішнього середовища організації; визначення впливу складових внутрішнього середовища на ефективність організації та організаційні зміни; суть зовнішнього середовища організації; характеристика особливості зовнішнього середовища організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організацій. Етапи становлення організації та завдання менеджерів на кожному із них.
Тема 3. Функції, методи та принципи менеджменту
Функції менеджменту. Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація і характеристики функцій менеджменту. Загальні
(основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок
конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних функцій менеджменту.
Визначення, сутність та класифікація методів управління. Характеристика методів управління; сутність методів управління; характеристика економічних методів управління; особливості організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів управління; соціальні та психологічні методи управління, особливості їх застосування; правові методи управління, їх характеристика.
Принципи управління. Місце принципів управління в досягненні організацією мети її
існування; характеристика принципів управління; взаємозв'язок між принципами менеджменту; характеристика управління як процесу впорядкування системи.
Тема 4. Планування як функція менеджменту
Планування як функція менеджменту. Характеристика планування як функції менеджменту; основні види планів та їх особливості; обмеження, які виникають в процесі планування діяльності організації; відповідність між рівнями управління та здійсненням функції планування; характеристика відмінностей планування за цілями та планування від досягнутого.
Стратегічне планування. Стратегічні альтернативи; основні класифікаційні ознаки при визначенні видів стратегій; основні види управлінської діяльності при стратегічному плануванні; етапи стратегічного планування та планування реалізації стратегії; стратегічні альтернативи та характеристика особливостей їх застосування.
Бізнес-планування. Визначення бізнес-плану та характеристика його структури; основні причини формування бізнес-плану; характеристика основних розділів бізнес-планів.
Тема 5. Організація як функція менеджменту
Організація як функція управління. Визначення організації взаємодії та характеристика
її місця в менеджменті; визначення повноважень та характеристика існуючих концепцій повноважень; характеристика відмінностей між лінійними та функціональними повноваженнями в організаціях; делегування повноважень; відповідальність в ефективному організаційному розвиткові.
Організаційні структури управління. Основа організаційної побудови; визначення організаційної структури; типи організаційних структур; характеристики централізованих і децентралізованих організацій, їх переваги та недоліки.
Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.
Характеристика розвитку поглядів щодо ефективності різних типів організаційних структур; чинники, які впливають на формування організаційної структури, характеристика напрями цього впливу; роль організаційної структури у функціонуванні організації; критерії оптимальності організаційних структур та їх характеристика.

Тема 6. Мотивація як функція менеджменту
Визначення мотивації. Теорії мотивації. Мотиваційні теорії: змістовні та процесійні; суть мотивації через потреби; основні положення теорії ієрархії потреб А.Маслоу; визначення самоактуалізації та чинники, які обмежують процес самоактуалізації; характеристика основних груп потреб, виділених М.Туган-Барановським; основні положення теорії мотивації Д.Мак Клелланда; класи мотивів за теорією мотивації, розробленою
К.Альдерфером та принципи, які визначають умови значущості мотивів; характеристика
двохфакторної моделі мотивації Ф.Герцберга; особливості теорії мотивації Д.МакГрегора; основні принципи побудови процесійних теорій мотивації; характеристика теорії очікувань
В.Врума; основні напрями мотивації людини через теорію справедливості С.Адамса; особливості теорії Портера-Лоулера.
Матеріальне стимулювання праці. Суть матеріального стимулювання праці; основні принципи формування системи матеріального стимулювання; основні ознаки неефективної системи матеріальної мотивації; основні бар’єри, які виникають при впровадженні в організації систем мотивації; особливості матеріального стимулювання керівників в організаціях.
Сучасні підходи до мотивації персоналу. Напрями підвищення ефективності мотивації; характеристика етапів розробки та впровадження моделі мотивації; характеристика методів впливу на підлеглих; оцінка стану мотивованості персоналу в організації; вплив внутрішньої мотивації на співробітників організації; напрями та методи підвищення ефективності мотивації; характеристика відмінностей впливу на працюючих внутрішніх та зовнішніх чинників мотивації; роль нефінансової винагороди у системі мотивації персоналу.
Тема 7. Контроль як функція менеджменту
Визначення контролю. Процес контролю. Визначення контролю та процесу контролю; класифікаційні ознаки, які визначають види контролю; напрями проведення контролю за можливими видами; об’єкти контролю; роль інформаційних потоків при здійсненні контролю; характеристика етапів проведення контролю.
Визначення ефективності контролю. Складові ефективності контролю; чинники, які визначають ефективність контролю; типові помилки при здійсненні заключного етапу процесу контролю; рекомендації щодо удосконалення контролю.
Змістовний модуль 2

ЗВ’ЯЗУЮЧІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ. РОЛЬ КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ
Тема 8. Управлінські рішення
Теоретичні основи прийняття управлінських рішень. Основні підходи до прийняття рішень; визначення управлінського рішення; характеристика основних видів управлінських задач; класифікація управлінських рішень.
Управлінські рішення в діяльності керівника. Характеристики управлінських рішень; ознаки управлінських рішень щодо їх суб’єктно-об’єктної спрямованості; процес прийняття управлінських рішень; фактори, що впливають на процес прийняття рішень; процес прийняття раціональних рішень в управлінні; послідовність оцінки альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень; загальна характеристика методів обґрунтування управлінських рішень; основні підходи та методи прийняття управлінських рішень.
Ефективність управлінських рішень. Умови, на яких базується успішне прийняття рішень; показники оцінки ефективності і якості управлінських рішень; фактори, що впливають на якість управлінського рішення.
Тема 9. Зв’язуючі процеси в менеджменті
Роль інформація в менеджменті. Сутність інформації, її види; вплив інформації на рішення, що приймаються; сутність інформаційного менеджменту; основні задачі

інформаційного менеджменту; роль інформації в сучасному виробництві; визначення класифікаційних ознак інформації.
Комунікації в організаціях. Визначення комунікаційного процесу, елементи та етапи його проходження; перешкоди при здійсненні ефективних особистісних та організаційних комунікацій, шляхи їх подолання; класифікаційні ознаки комунікацій; типи комунікацій; потреби у комунікаціях сучасних організацій.
Тема 10. Керівництво та лідерство
Керівництво в організації. Поняття та загальна характеристика керівництва; основні фактори та визначальні аспекти керівництва; основи керівництва: вплив, лідерство, влада; адаптивне керівництво; влада як елемент примушення; форми впливу та влади.
Лідерство та особистість в ефективному управлінні. Чинники, що об’єднують людей у неформальні групи; труднощі та вигоди в діяльності керівника, пов'язані з неформальними організаціями; характеристика основних якостей лідера; теорії лідерства; типологія лідерів.
Поняття стилю керівництва та стилю управління. Класифікація стилів. Суть понять:
«стиль управління» та «стиль керівництва»; формування стилю роботи керівника; стиль управління як система методів; взаємозв’язок та відмінності методів керівництва і методів управління; класифікація стилів керівництва. Соціально-відповідальне управління.
Сучасні підходи до визначення ефективності стилів керівництва. Фактори, що впливають на ефективність управління; самоаналіз та самоуправління як складові емоційного інтелекту; сучасні підходи до визначення ефективності стилів керівництва.
Тема 11. Менеджмент в умовах кризових ситуацій
Поняття, характерні ознаки та класифікація кризових ситуацій. Сутність, параметри і основні фактори кризи; класифікація кризових явищ; типологія кризових ситуацій; концепція подолання кризи; фактори успіху подолання кризових ситуацій.
Управління конфліктами в трудових колективах. Сутність деструктивних та конструктивних конфліктів; основні етапи розвитку конфлікту; характеристика конфлікту та його причини – конфліктні ситуації; шляхи конструктивного вирішення конфліктів; особливості поведінки людей в конфліктних ситуаціях.
Зміни. Управління змінами. Типологія змін; опір змінам; управління змінами в організації.
Тема 12. Самоменеджмент
Сутність самоменеджменту. Ознаки неефективного використання часу та визначення напрямів подолання перешкод; зміст функцій самоменеджменту; особливості реалізації функцій самоменеджменту при здійсненні комунікацій; робочі прийоми та досягнуті результати з точки зору виконання функцій самоменеджменту; основні напрями організації роботи з підлеглими.
Розвиток менеджерських здібностей. Ефективне лідерство; ефективна мотивація; підбір кадрів.
Відповідальність та етика у менеджменті. Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті; соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації; сутність та значення соціальної поведінки менеджменту; культура менеджменту; організаційна культура; характеристика, особливості та типи організаційних культур.

Характеристика організаційної ефективності менеджменту. Концепції та підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації; соціально-відповідальне управління.

4.
ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ:


повного терміну денної (заочної) форми навчання;
– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.

Назви змістових
модулів і тем
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
тижн
і
разом
у тому числі
разом
у тому числі
л п лаб інд с.р.

л п лаб інд с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14
Змістовий модуль 1.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
Тема 1. Історія розвитку та роль менеджменту в сучасних організаціях
Тема 2.
Організація в системі менеджменту
1 2
2 2
2 5
2 2
2 4
0,5 5
Тема 3. Функції, методи та принципи менеджменту
Тема 4.
Планування як функція менеджменту
3 2
2 2
2 5
4 2
2 6
0,5 1 10
Тема 5.
Організація як функція менеджменту
5 2
2 2
2 0,5 1 10 6
2 2
6 2
Тема 6.
Мотивація як функція
7 2
2 2
0,5 1 10 8
2 2
6
менеджменту
Тема 7.
Контроль як функція менеджменту
9 2
2 2
0,5 1 10 10 2
2 6
20 10 10 38 8
2,5 4 55
Змістовий модуль 2.
ЗВ’ЯЗУЮЧІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ. РОЛЬ КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ
УПРАВЛІННЯ
Тема 8.
Управлінські рішення
Тема 9.
Зв’язуючі процеси в менеджменті
11 2
2 2
1 0,5 1 5
12 2
2 6
5
Тема
10.
Керівництво та лідерство
Тема 11.
Менеджмент в умовах кризових ситуацій
13 2
2 2
1 0,5 0,5 5
14 2
2 6
1 5
Тема
12.
Самоменеджмен т
15 1
1 1
6 0,5 0,5 5
Разом за змістовим модулем 2 12 5
5 22 1,5 2 25
Курсова робота
-
-
-

-
-
-
-

-
Усього годин
90
15 15

60

880
5.
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п
Назва теми
Кількість
годин
Модуль 1.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
1
5.
Школи менеджменту. Основні представники школи наукового управління та їх надбання; характеристика праці основних
2
представників класичної школи управління; основні напрями наукових досліджень школи людських стосунків; характеристика праці відомих представників школи соціальних систем; напрямки досліджень школи науки поведінки
2
Розвиток організацій. Теорії розвитку організацій. Етапи становлення організації та завдання менеджерів на кожному із них. Кейс «Середовище організації»
2 3
Бізнес-планування. Визначення бізнес-плану та характеристика його структури; основні причини формування бізнес-плану; характеристика основних розділів бізнес-планів.
2 4
Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних
структур управління. Чинники, які впливають на формування організаційної структури; критерії оптимальності організаційних структур та їх характеристика. Кейс «Удосконалення організаційної структури»
2 5
Сучасні підходи до мотивації персоналу. Напрями підвищення ефективності мотивації; характеристика методів впливу на підлеглих; оцінка стану мотивованості персоналу в організації; вплив внутрішньої мотивації на співробітників організації; характеристика відмінностей впливу на працюючих внутрішніх та зовнішніх чинників мотивації; роль нефінансової винагороди у системі мотивації персоналу. Кейс «Мотивація персоналу»
2 6
Визначення ефективності контролю. Складові ефективності контролю; чинники, які визначають ефективність контролю; типові помилки при здійсненні заключного етапу процесу контролю; рекомендації щодо удосконалення контролю. Кейс
«Функція контролю»
Модуль 2.
ЗВ’ЯЗУЮЧІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ. РОЛЬ
КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
5
Ефективність управлінських рішень. фактори, що впливають на якість управлінського рішення.
Перешкоди при здійсненні ефективних особистісних та організаційних комунікацій, шляхи їх подолання; класифікаційні ознаки комунікацій. Кейс «Управлінські рішення»
2 6
Формування стилю роботи керівника. Стиль управління як система методів; взаємозв’язок та відмінності методів керівництва
і методів управління. Кейс «Стилі керівництва»
2 7
Управління конфліктами в трудових колективах. характеристика конфлікту та його причини – конфліктні ситуації; шляхи конструктивного вирішення конфліктів; особливості поведінки людей в конфліктних ситуаціях. Кейс «Управління конфліктами»
2 8
Розвиток менеджерських здібностей. Ефективне лідерство; ефективна мотивація; тайм-менеджмент.
1

5. Теми семінарських занять
№ з/п
Назва теми
Кількість годин не передбачено навчальним планом
1 2
6.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п
Назва теми
Кількість
годин
Модуль 1.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
1
5.
Школи менеджменту. Основні представники школи наукового управління та їх надбання; характеристика праці основних представників класичної школи управління; основні напрями наукових досліджень школи людських стосунків; характеристика праці відомих представників школи соціальних систем; напрямки досліджень школи науки поведінки
2 2
Розвиток організацій. Теорії розвитку організацій. Етапи становлення організації та завдання менеджерів на кожному із них.
2 3
Середовище організації. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації. Кейс «Характеристика середовище організації»
2 4
Бізнес-планування. Визначення бізнес-плану та характеристика його структури; основні причини формування бізнес-плану; характеристика основних розділів бізнес-планів.
2 5
Особливості прийняття рішень при плануванні. Кейс
«Планування діяльності організації»
2 6
Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних
структур управління. Чинники, які впливають на формування організаційної структури; критерії оптимальності організаційних структур та їх характеристика.
2 7
Кейс «Оптимізація організаційної структури»
2 8
Сучасні підходи до мотивації персоналу. Напрями підвищення ефективності мотивації; характеристика методів впливу на підлеглих; оцінка стану мотивованості персоналу в організації; вплив внутрішньої мотивації на співробітників організації; характеристика відмінностей впливу на працюючих внутрішніх та зовнішніх чинників мотивації; роль нефінансової винагороди у системі мотивації персоналу
2

9
Кейс «Особливості мотивації персоналу»
2 10
Визначення ефективності контролю. Складові ефективності контролю; чинники, які визначають ефективність контролю; типові помилки при здійсненні заключного етапу процесу контролю; рекомендації щодо удосконалення контролю.
Кейс «Реалізація функції контролю»
2
Разом за модулем 1
20
Модуль 2.
ЗВ’ЯЗУЮЧІ ПРОЦЕСИ В МЕНЕДЖМЕНТІ. РОЛЬ
КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
11
Ефективність управлінських рішень. фактори, що впливають на якість управлінського рішення.
Перешкоди при здійсненні ефективних особистісних та організаційних комунікацій, шляхи їх подолання; класифікаційні ознаки комунікацій.
Кейс «Прийняття управлінських рішень»
2 12
Формування стилю роботи керівника. Стиль управління як система методів; взаємозв’язок та відмінності методів керівництва і методів управління Кейс «Стилі управління»
2 13
Управління конфліктами в трудових колективах. характеристика конфлікту та його причини – конфліктні ситуації; шляхи конструктивного вирішення конфліктів; особливості поведінки людей в конфліктних ситуаціях.
2 14
Кейс «Управління конфліктами»
2 15
Розвиток менеджерських здібностей. Ефективне лідерство; ефективна мотивація; тайм-менеджмент. Кейс «Лідерство, влада, вплив»
2
Разом за модулем 2 10

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
Назва теми
Кількість годин не передбачено навчальним планом
1 28. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
Кількість
Годин
1.
Тема 1. Історія розвитку та роль менеджменту в сучасних організаціях
2 2.
Тема 2. Організація в системі менеджменту
4 3.
Тема 3. Функції, методи та принципи менеджменту
2 4.
Тема 4. Планування як функція менеджменту
6 5.
Тема 5. Організація як функція менеджменту
8 6.
Тема 6. Мотивація як функція менеджменту
8 7.
Тема 7. Контроль як функція менеджменту
8 8.
Тема 8. Управлінські рішення
2 9.
Тема 9. Зв’язуючі процеси в менеджменті
6 10.
Тема 10. Керівництво та лідерство
2 11.
Тема 11. Менеджмент в умовах кризових ситуацій
6 12.
Тема 12. Самоменеджмент
6
Разом
60

9. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

10. Методи навчання
1. Методи на основі джерел інформації – індивідуальні презентації.
2. За ступенем активізації творчої активності – ділові ігри (кейс-стаді).
3. За рівнем самостійно-пізнавальної діяльності – прoблемнo-
інфoрмаційні, прoблемнo-пoшукoві та дослідницькі методи.
4. Інтерактивні методи – робота в малих групах.
5. Ситуаційні методи – ситуаційні задачі.


11. Форми контролю
Контроль успішності навчання студентів проводиться у формах поточного і підсумкового контролю.
Здійснюється оперативний і рубіжний (модульний) поточний контроль.
Оперативний поточний контроль здійснюється у формі індивідуального та групового контролю засвоєння навчального матеріалу, перевірки підготовленості студентів до виконання практичних занять.
Рубіжний (модульний) поточний контроль здійснюється у вигляді письмових контрольних робіт за темами лекційного курсу та практичних занять
(теоретичні питання, тестові завдання, презентація результатів групової роботи над вирішенням проблемних завдань (кейс-стаді), розв'язування задач).

Поточний контроль за останнім змістовим модулем проводиться в останній тиждень навчального семестру.
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку (5-й семестр) за графіком семестрового контролю у вигляді тестів.
Тести – один із ефективних інструментів здійснення контролю знань.
Такий вид контролю охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує, порівняно із традиційним опитуванням, затрати часу на 50 %; уможливлює впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю; підвищує об’єктивність оцінювання знань; є мотиваційним чинником, оскільки студенти вивчають саме те, що оцінюється; контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички.
При визначенні оцінки викладач керується наступним:
– оцінку «відмінно» (≥90 балів, А) одержують студенти, які всебічно, систематично і глибоко володіють навчально-програмовим матеріалом, вміють самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну і ознайомлені з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;
- оцінку «дуже добре» (82-89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помилками заслуговують студенти, які повністю опанували навчально-програмовий матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою;
- оцінку «добре» (75-81 балів, С) – в загальному робота студентами виконана, але з певною кількістю помилок, її заслуговують студенти, які опанували навчально-програмовий матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою;
– оцінку «задовільно» (66-74 балів, D) – заслуговують студенти, які знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують завдання із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка "задовільно" виставляється студентам, які допустили помилки при відповіді на тестові завдання;
– оцінку «достатньо» (60-65 балів, Е) – заслуговують студенти, які знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальним критеріям.
– оцінку «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студентам, які погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику
кількість помилок при виконанні завдань, передбачених програмою. Оцінка "незадовільно" виставляється студентам, які не можуть продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності після закінчення ВНЗ без додаткових знань з даної дисципліни;
– оцінку «незадовільно» (<35 балів, F) – виставляється студентам, які не оволоділи навчально-програмовим матеріалом, допускають грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою. Оцінка "незадовільно" виставляється студентам, які не можуть продовжувати навчання або приступити до професійної діяльності після закінчення ВНЗ і яким необхідна серйозна подальша робота.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (залік)
Сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
30
100
25 25 25 25 25 25 25 25

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R
НР
стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою


0,7· (R
(1)
ЗМ

· К
(1)
ЗМ
+ ... + R
(n)
ЗМ
· К
(n)
ЗМ
)
R
НР
= -------------------------------------------------------- + R
ДР
- R
ШТР
,
К
ДИС
де R
(1)
ЗМ
, … R
(n)
ЗМ
− рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;
n
− кількість змістових модулів;
К
(1)
ЗМ
, … К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;
К
ДИС
= К
(1)
ЗМ

+ … + К
(n)
ЗМ
− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;
R
ДР
− рейтинг з додаткової роботи;
R
ШТР
− рейтинг штрафний.
Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти
К
(1)
ЗМ

= …= К
(n)
ЗМ
.
Тоді вона буде мати вигляд

0,7· (R
(1)
ЗМ
+ ... + R
(n)
ЗМ
)

R
НР
= ------------------------------------ + R
ДР
- R
ШТР
.
n

Рейтинг з додаткової роботи R
ДР
додається до R
НР
і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.
Рейтинг штрафний R
ШТР
не перевищує 5 балів і віднімається від R
НР
Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100
А
відмінно зараховано
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Таблиця.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
Оцінка
ECTS
Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи),
практики, диференційованого заліку
90 – 100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
1-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Менеджмент» для підготовки студентів студентів ОС «Бакалавр» галузі знань 0501 «Інформатика та компʼютерна техніка» напряму підготовки 6050101 «Компʼютерні науки» [Текст]: опорний конспект / НУБІП
України : укладач Л.В. Буценко. К.: ЦП «Компринт» 2015. – 58 с.
2.
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент» для підготовки студентів ОС
«Бакалавр» галузі знань 0501 «Інформатика та компʼютерна техніка» напряму підготовки 6050101 «Компʼютерні науки» [Текст]: опорний конспект / НУБІП України : укладач Л.В. Буценко. К.: ЦП «Компринт» 2015. – 178 с.


13
. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1.
Горьовий В.П. Збірник задач та ситуаційних завдань з менеджменту [Текст] : навч. посіб. з менеджменту / В.П. Горьовий, О.П. Гогуля : НУБІП України. – К. ЦП
Компринт, 2015. – 196 с.
2.
Гудзинський О.Д. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ / О.Д.Гудзинський, С.М. Судомир, Т.Ою Гуренко: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. К.: ІПКДСЗУ, 2010. – 321с.
3.
Дикань Н.В. Менеджмент [Текст] : навч. посібн./ Н.В.Дикань, Ы.Ы.Борисенко. – К.:
Знання, 2008 – 389 с.
4.
Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін,
О.Г. Мельник. - 3-є вид., допов. і переробл. - JI.: Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.- видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипл. освіти); Інтелект-захід, 2007. – 384 с.

5.
Мескон М. М. Основы менеджмента. Пер. с англ. / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури
М. : Дело, 1997. — 704 с.
6.
Менеджмент: Підручник. / Мостенсъка Т. Л., Новак В.О., Луцький М.А. — К.: Кондор,
2012. — 690 с.
7.
Осовська Г. В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посібн. для самостійного вивчення дисциліни / Г.В.Осовська. – К.: Кондор, 2009. – 378 с.
8.
Осовська Г. В. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посібн. для самостійного вивчення дисциліни / Г.В.Осовська, О.А. Осовський, – К.: Кондор, 2009. – 680 с.
9.
Collection of case studies for students of economics and management specialities. / Editor
T.Mostenska.
− K.: Condor, 2015. − 286 p.

Допоміж на
1.
Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ /О.В.
Баєва, Н.І. Ковальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – К.: ЦУЛ, 2007. – 524 с.
2. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ / о.В.
Василенко, В.І.Шостка, О.М. Клейменов. К.: ЦУЛ, 2005. – 372 с.
3. Виноградський М.Д. Менеджмент в організаціях. [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ зі спеціальності «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / М.Д. Виноградський,
А.М. Виноградський, О.М. Шканова. 3-тє вид., виправл. К.: Екомен. – 2007. – 598 с.
4. Галушко В.П. Менеджмент в системі адміністративної діяльності [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ / В.П. Галушко, І.А. Міщенко : НУБІП України. К.: ЦП Компринт,
2015. –
528 с.
5.
Гирчикова И.Н. Менеджмент [Текст] : учебник. З-е изд. перераб и доп./ И.Н. Герчикова
М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. – 504 с.
6. Менеджмент: вказівки до ситуаційних вправ / упор.: О.І.Сидоренко, П.С. Редько.
Консорціум із удосконалення менеджмент-освітив Україні. – К., 2004. – 600 с.
7.
Менеджмент в історичному розвитку як теорія: наук.-попул. вид. / А.І. Кредісов. — К.:
Знання України, 2009. — 516 с.
8.
Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посібн. для студентів ВНЗ /
Г.В.Осовська. – К.: Кондор, 2011. – 218 с.

Document Outline

 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
 • “ЗАТВЕРДЖУЮ”
 • Декан факультету інформаційних технологій
  • Усього годин
 • РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 • “МЕНЕДЖМЕНТ”
 • (шифр і назва навчальної дисципліни)
 • 1. Опис навчальної дисципліни
  • “ МЕНЕДЖМЕНТ”
 • 4. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ:
 • 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 • 6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал