Філологія*. Мова та література (німецька)Скачати 427.5 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір427.5 Kb.
Комплексний державний екзамен з англійської мови і зарубіжної літератури та методик їх викладання спеціальності:

6.020303 Філологія*. Мова та література (німецька)

(денна форма навчання)
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФОНЕТИКИ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Фонетика як галузь лінгвістики. Зв’язок фонетики з іншими науками.

Звук мовлення і фонема. Основні тенденції в теорії фонеми. Проблеми класифікації німецьких фонем. Позиційні модифікації фонем. Транскрипція.

Склад як фонетична одиниця. Типи складів. Теорії складотворення. Проблеми складоподілу.

Акцентна структура німецького слова. Типи та функції словесного наголосу.

Супрасегментна фонетика. Просодика як мовна система. Інтонація як частина просодичної системи. Структура інтонації. Функції інтонації. Графічне зображення інтонації. Структурні та функціональні відмінності інтонаційних одиниць. Ритм.

Стилістичне використання інтонації. Інтонаційні особливості стилів та жанрів.

Варіантність сучасної літературної вимови, національні варіанти німецької мови. Інтонаційні особливості територіальних варіантів німецької мови.
Рекомендована література:

1.Зиндер Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка / Л.Р. Зиндер. – С.-П.: Академия, 2003. – 160 с.

2.Kosmin O.G. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache / O.G. Kosmin, T.S. Bogomasowa. – M.: Высшая школа, 1990. – 222 S.

3.Steriopolo E.L. Theoretische Grundlagen der deutschen Phonetik / E.L. Steriopolo. – Winnytsa: Nowa Knyha, 2004. – 316 S.

4. Zacher O. Deutsche Phonetik / О. Zacher. – Leningrad: Просвещение, 1969. – 235 S.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ЛЕКСИКОЛОГІЇ

ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Лексикологія як галузь лінгвістики. Зв’язок лексикології з іншими науками.

Слово як основна одиниця лексикологічного дослідження. Синтагматичні та парадигматичні рівні вивчення мовних явищ.

Етимологія сучасного німецького словника. Власномовна лексика. Запозичення в німецькій мові. Асиміляція. Інтернаціоналізми. Етимологічні дублети. Калькування.

Морфологія. Структурні типи слів. Словотвір. Афіксація. Суфікс. Префікс. Словоскладання. Конверсія. Скорочення. Звуконаслідування. Зворотний словотвір.

Семасіологія. Лексичне значення і семантична структура німецьких слів. Денотативний, конотативний компоненти значення. Моносемія. Полісемія. Омоніми. Синоніми. Антоніми.

Фразеологія. Фразеологічна одиниця. Класифікація фразеологічних одиниць. Прислів’я. Стилістичні характеристики стійких словосполучень.

Стилістична диференціація німецьких слів. Функціональний стиль. Слова з нейтральним стилістичним забарвленням. Книжна лексика. Архаїзми. Історизми. Неологізми. Терміни. Розмовна лексика. Сленг. Жаргонізми. Професіоналізми. Вульгаризми. Діалектизми.

Діалекти і варіанти німецької мови.

Німецька лексикографія. Поняття словника. Типи словників.


Рекомендована література:

 1. Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / А.Я. Баран. – Львів: Вища школа, 1980.

 2. Баран Я.А. Фразеологія у системі мови / А.Я. Баран. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 1997. – 174 с.

 3. Віталіш Л.П. Фразеологія німецької мови: Практикум / Л.П. Віталіш. – Львів: ПАІС, 2007.  – 14О с.

 4. Гаврись В.І. Сталі сполучення слів у сучасній німецькій мові (походження та вживання) / В.І. Гаврись. – Київ: Радянська школа, 1971. – 248 с.

 5. Девкин В.Д. Занимательная лексикология / В.Д. Девкин. – М.: Владос, 1998. – 312 с.

 6. Девкин В.Д. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка / В.Д. Девкин. – М.: Высш. шк., 1971. – 270 с.

 7. Зиндер Л.Р. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л.: Просвещение, 1962. – 148с.

 8. Искос А. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка. 2-е изд. / А. Искос, А. Ленкова. – Л.: Просвещение, 1970. – 192 с.

 9. Искос А. Хрестоматия по лексикологии немецкого языка / А. Искос, А. Ленкова. – Л.: Посвещение, 1975. – 279 с.

 10. Левицкий В.В. Семасиология / В.В. Левицкий. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 512 с.

 11. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В.Н. Манакин. – Київ: Знання, 2004. – 326 с.

 12. Німецько-український фразеологічний словник. / Укл. В.І. Гаврись, О.Л. Пророченко. – Київ: 1981. – Т. 1

 13. Ольшанский И.Г. Лексикология: современный немецкий язык / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – М.:Академия, 2005. – 416 с.

 14. Ролік А.В. Лексикологія сучасної німецької мови / А.В. Ролік. – Вид. 2-е, випр. й доп. –Ніжин: НДПУ імені М. Гоголя, 2003. – 154 с.

 15. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова. – М.: Academia, 2003. – 256 с.

 16. Шевелева Л.В. Лексикология современного немецкого языка. Курс лекций / Л.В. Шевелева. – М.: высш. шк., 2004. -240 с.

 17. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка / И.И. Чернышева. – М.: Высш. шк., 1970. – 160 с.

 18. Deutsche Sprache. Кlеіnе Enzyklopädie. – Leipzig& VEB Bibliographisches Іnstіtut, 1983. – 724 S.

 19. Heusinger S. Dіе Lexik der deutschen Gegenwartssprache. Еіne Einführung / S. Heusinger. – München: Fink, 2004. – 303 S.

 20. Hinka B.I. Lexikologie der deutschen Sprache: Vorlesungen und Seminare / B.I. Hinka. – Ternopil, 2005. – 358 S.

 21. Iskos А. Deutsche Lexikologie / А. Iskos, А. Lenkowa. – М.: Просвещение, 1971. – 245 S.

 22. Komlosi E.K. Aspekte des Wortschatzes / E.K. Komlosi, R.V. Rada. – Budapest: Bölcsesz Konzorzium, 2006. – 273 S.

 23. Lewkowskaja Х.А. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Х.А. Lewkowskaja. – М.: Vyssch. schk., 1968. – 319 S.

 24. Oguy O.O. Lexikologie der deutschen Sprache / O.O. Oguy. – Winnyts'a: Nowa knyha, 2003. – S. 17-29.

 25. Olschanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie / I.G. Olschanski. – М.: Hochschule, 1979. – 136 S.

 26. Schippan Th. Einführung іn die Semasiologie / Th. Schippan. – Lеірzіg: VЕВ Bibl. Inst., 1975. – 269 S.

 27. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Th. Schippan. – Tübingen: Мах Nierneyer Verlag, 1996. - 306 S.

 28. Schmidt W. Deutsche Sprachkunde / W. Schmidt. – Вегlіn: Volk und Wissen, 1978.

 29. Stepanowa М.D. Lexikologie der deutschen Gegenwaгtssprache / М.D. Stepanowa, I.I. Čеrnуčеvа. – М.: Высш. шк., 1986. – 272 S


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вступ. Історія німецької мови як теоретична дисципліна. ЇЇ місце в системі підготовки вчителя німецької мови. Завдання курсу історії німецької мови: пояснення процесів, які привели до сучасного стану німецької мови, розкриття процесів історичної зміни мови і взаємозв’язків між змінами в фонетичній і граматичній будові мови; пояснення явищ-реліктів попередніх періодів, розкриття зв’язків між історією мови і історією суспільства-носія цієї мови. Зв’язок з іншими дисциплінами лінгвістичного курсу.

Догерманський період. Германські племена і їх розповсюдження в Європі до нашої ери і в перші століття нашої ери. Економічний і суспільний устрій германських племен. Західногерманські племена і діалекти на території сучасних німецькомовних країн. Назви германських племен та їх відображення в сучасній топоніміці й антропоніміці Європи. Культура давніх германців. Рунічне письмо. Введення християнства у германців та поява перших пам’яток писемності з використанням латинського і грецького алфавіту.

Сучасні германські мови та їх походження. Національні варіанти німецької мови (австрійський та швейцарський). Німецькі діалекти сучасності. Періодизація історії німецької мови та її критерії. Дописемний період історії німецької мови. Велике переселення народів і пересування давніх германців (західних племен). Франкська держава Меровінгів, її розподіл та наслідки розподілу. Закріплення німецького мовного простору.

Давньоверхньонімецький період. Розвиток феодалізму. Роль католицької церкви в розвитку давньоверхньонімецької писемності.

Діалектне забарвлення давньоверхньонімецьких пам’яток писемності, їх клерикальний характер. Латинські запозичення і кальки. Загальна характеристика давньоверхньонімецьких діалектів. Поезія і проза. Збагачення словникового складу. Морфологічна структура. Основні процеси в розвитку фонологічної системи давньоверхньонімецьких діалектів.Середньоверхньонімецький період. Територіальні діалекти. Східна колонізація та утворення колоніальних діалектів. Розквіт рицарської культури. Поява світської літератури в німецькомовному суспільстві. Жанри лицарської поезії та її найвидатніші представники, їх твори.

Характер середньоверхньонімецької літературної мови. Виникнення ділової, історичної та духовної прози. Загальна характеристика словникового складу, фонологічної системи та морфологічної структури. «Пісня про Нібелунгів» – характеристика, аналіз окремих уривків.

Ранньоверхньонімецький період. Особливості історичного розвитку Німеччини в ХІV-ХVІ ст. Епоха Реформації. Формування основ літературної норми німецької мови в процесі становлення і консолідації загальнонімецької писемної форми мови. Мартін Лютер. Перші граматики німецької мови. Загальна характеристика східносередньонімецького типу літературної мови.

Нововерхньонімецький період. Діяльність граматистів-нормалізаторів. Роль класичної німецької літератури в утвердженні німецької мови.
Рекомендована література

 1. Богуславская И.В. История немецкого языка. Хрестоматия. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И.В. Богуславская. – СПб.: КАРО, 2006. – 320 с.

 2. Бублик В.Н. Історія німецької мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Н. Бублик. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

 3. Гінка Б.І. Скарбничка з германістики: Посібник-порадник для студентів-германістів / Б.І. Гінка. – Тернопіль: Астон, 2002. – 208 с.

 4. Левицький В.В. Історія німецької мови. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Левицький. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 216.

 5. Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 520 с.

 6. Левицький В.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства» / В.В. Левицький, С.В. Кійко. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 264 с.

 7. Рахманова, Н.И. История немецкого языка. От теории к практике [Текст]: учебное пособие / Н.И. Рахманова, Е.Н. Цветаева. - Москва: Высшая школа, 2004. - 334 с.

 8. Тексти лекцій з історії німецької мови (розробка кафедри).

 9. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка VIII-XVI вв. / Н.С. Чемоданов – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953. – 347 с.

 10. Moskalskaja O.I. Deutsche Sprachgeschichte (Москальская О.И. История немецкого языка). Учеб. пособие для студ. лингв.ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / O.I. Moskalskaja. – M.: Издательский цент «Академия», 2003. – 288 с.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СТИЛІСТИКИ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стилістика як самостійна лінгвістична дисципліна. Місце стилістики серед інших наук (соціолінгвістики, психолінгвістики, паралінгвістики, теорії комунікації, літературознавства).Предмет стилістики. Стилістика як наука про норми функціонування і варіативність образних засобів мови на всіх її рівнях як текстоутворюючих факторів в різних комунікативних ситуаціях.

Основні розділи стилістики.

Основні поняття, категорії і проблеми стилістики. Стилістичні ресурси сучасної німецької мови. Функціональні стилі і їх підстилі. Стилістика з погляду комунікації. Стилістика тексту. Методика стилістичної інтерпретації.Основні поняття стилістики.

Стилістична норма як соціальна історична категорія. Стилістичне значення як компонент семантичної структури мовної одиниці. Стилістична забарвленість як складова стилістичного значення. Види стилістичної забарвленості. Узуальне і контекстуальне стилістичне значення. Визначення поняття «стиль». Стиль мови і стиль мовлення як діалектична єдність. Види стилів. Різні підходи до класифікації стилів. Стилістичні особливості кожного стилю.Стилістична диференціація словника сучасної німецької мови.

Стилістично забарвлена лексика. Функціонально стилістично забарвлена лексика. Експресивна лексика. Стилістичні функції основних образних засобів мови: порівняння; метафори, метонімії та їх підвидів; перифразу як засобу образності та наочності; епітетів та їх підвидів.Морфологічна та синтаксична стилістика.

Стилістичні можливості морфологічних категорій. Експресивні можливості порядку слів, типів речень, типів синтаксичного зв'язку. Лексико-синтаксичні стилістичні фігури: повтор, перелік, антитеза та їх підвиди. Риторичні питання та звертання. Основний структурний тип речення для всіх стилів сучасної німецької мови. Мовна економія і її стилістична значущість в різних стилях мовлення. Еліптичні речення.Деякі проблеми макростилістики.

Загальні поняття макростилістики. Композиційно-мовленнєві форми. Перспектива розповіді. Мова автора і мова персонажів. Комунікативна стратегія і авторська концепція. Три види передачі чужого мовлення. Внутрішній монолог і діалог. Методи лінгвостилістичної інтерпретації тексту.


Рекомендована література:

1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва: Высшая школа,


1983. – 271 с.

2. Вазбуцкая К.Г. Аналитическое чтение / К.Г. Вазбуцкая, Н.Л. Гильчёнок. – Л.: «Просвещение», 1980. – 188 с.

3. Григорьева Л.А. Пособие по аналитическому чтению (на немецком языке) / Л.А. Григорьева, И.Я. Харитонова. – Киев: Вища школа. – Глaвное изд-во, 1980. – 160 с.

4. Домашнев А.И. Интерпретация художественного текста / А.И. Домашнев, И.П. Шишкина. – Москва: «Просвещение», 1983. – 192 с.

5. Жеребков В.А. Стилистическая грамматика немецкого языка / В.А. Жеребков. – М.:
Высшая школа, 1988. – 201 с.

6. Іваненко С.М. Linquostilistische Textinterpretation / С.М. Іваненко, А.К. Карпусь. – Київ, 1998. – l75 с.

7. Bessmertnaja N.W. Übungsbuch zur linguo-stilistischen Textinterpretation / N.W. Bessmertnaja, G.K. Grudinina, L.W. Dorowskaja. – Киев: «Вища школа», 1983. – 174 S.

8. Brandes M.P. Praktikum für die deutsche Stilistik / M.P. Brandes, L.G. Markina. – Moskau, 1966. – 207 S.

9. Brandes M.P. Stilistik der deutschen Sprache / M.P. Brandes. – Москва: «Высшая школа», 1990.

10. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 6. – Neubearbeitete Auflage. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1998. – (Der Duden, Bd. 4) – 1085 S.

11. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, G. Michel. – Leipzig, 1975.

12. Glusak T.S. Funktionalstilistik des Deutschen / T.S. Glusak. – Minsk: Verlag «Wyschejschaja Schkola», 1981.

13. Hermes E. Training. Analyse und Interpretation erzählender Prosa / E. Hermes. – Stuttgart. Düsseldorf. Leipzig, 1999. – 125 S.

14. Klin E. Übungsbuch zur deutschen Stilistik / E. Klin, H. Koch. – Warzawa. – 142 S.

15. Riesel E. Abriss der deutschen Stilistik / E. Riesel. – Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1954. – 401 S.

16. Riesel E. Deutsche Stilistik / E. Riesel, E. Schendels. – Moskau: Verlag Hochschule,


1975. – 315 S.

17. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache / E. Riesel. – Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1959. – 460 S.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Вступ. Предмет і завдання теоретичної граматики. Види граматик. Місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін. Основні розділи теоретичної граматики.

Системна теорія мови у вивченні граматичної будови. Основні лінгвістичні поняття. Проблема взаємодії мови і мовлення. Поняття одиниці мови і мовлення, відносини між мовними одиницями. знакові одиниці мови. Лексичне та граматичне значення, ознаки граматичного значення, типи граматичних значень. Граматична форма і граматична категорія слова як сукупна система вираження узагальнюючого граматичного значення (функції). Парадигма форм як підкатегоріальна система – виразник граматичного значення слова. Опозиційна основа ГК. Опозиційний аналіз ГФ. Синтетичні і аналітичні показники граматичної форми як експоненти членів граматичної опозиції.

Теорія частин мови. Поняття граматичного класу слів. Проблема поділу словникового складу. Принципи класифікації класів слів у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Три критерії виділення частин мови: семантичний, морфологічний, синтаксичний. Поняття конверсії.

Морфологія. Предмет морфології. Морфемна структура слова. Слово і словоформа. Морфема як елементарна значуща частина слова. Принципи класифікації морфем. Традиційна класифікація морфем. Зовнішня і внутрішня флексія. Поняття нульової морфеми. Поняття морфологічної парадигми.

Граматичні ознаки дієслова. Категоріальне значення частини мови «дієслово». Його місце серед інших частин мови. Принципи класифікації дієслів. Фінітні і інфінітні дієслівні форми. Граматичні категорії дієслова: категорія особи і числа, категорія часу і категорія стану.

Поняття часу в граматиці. Темпоральність і категорія часу. Система часових форм в німецькій мові її організація. Абсолютне і відносне значення часових форм індикативу і кон’юнктиву. Полісемія часових форм індикативу. Поняття поля темпоральності.

Граматична категорія способу дії у її відношенні до категорії модальності. Поняття «поле модальності», його структура.

Теорія валентності. Різні точки зору на валентність. Види валентного аналізу дієслів.

Граматичні ознаки іменника. Категоріальне значення частини мови «іменник». Семантико-структурні класи іменників. Загальна характеристика його граматичних категорій. Граматичний рід і його особливості в німецькій мові. Валентні властивості іменників. Група іменників-омонімів. Категорія числа, його сутність, лексична база, засоби вираження. Іменники які вживаються тільки в однині (Singulariatantum), іменники які вживаються тільки в множині (Pluraliatantum). Категорія означеності і неозначеності її трактування. Функції артиклю.

Прикметник. Категоріальне значення частини мови «прикметник». Проблема відмежування прикметника від прислівника. Семантично-структурні класи прикметників і загальна характеристика його граматичних категорій. Польова структура прикметників. Валентність прикметників. Синтаксичні функції прикметників, їх поділ.

Синтаксис. Предмет синтаксису. і проблема синтаксису. Суть речення. Номінативний та комунікативний аспект речення. Дискусійні проблеми теорії речення.

Загальна характеристика речення. Види синтаксичних відносин у реченні. Засоби вираження синтаксичних відносин у реченні: морфологічні форми, службові слова, порядок слів, інтонація. Поняття предикативності. Предикативність і модальність у реченні. Види модальності речення. Функції модальних дієслів. Засоби вираження суб’єктивної модальності.

Характеристика німецького простого речення. Структура німецького речення. Поділ простих речень та їх характеристика: розповідні, питальні та наказові речення; емоційно нейтральні речення, окличні речення; позитивні та негативні речення; прості непоширені та поширені речення; односкладові речення; еліпси та обірвані речення.

Синтаксис словосполучення. Поняття словосполучення. Типи словосполучень. Моделювання словосполучень. Фразеологізація вільних синтаксичних словосполучень і словесних рядів.

Комунікативне (актуальне) членування речення. Теорія комунікативного членування речення в працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Система засобів його вираження в німецькій мові. Інтонація (наголос, порядок слів, відокремлення, артикль, лексичні граматичні засоби конверсії).

Складне речення. Види складного речення. Паратаксис та гіпотаксис. Традиційна класифікація складнопідрядних речень. Різні види комбінування паратаксису та гіпотаксису.

Поняття синтаксису тексту. Обсяг, структура та види тексту. Чужа мова та способи її передачі.


Рекомендована література

 1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка / Б.А. Абрамов. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 286 с.

 2. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. – М.: изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 390 с.

 3. Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М.: Высшая школа, 1981. – 181 с.

 4. Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau. 4 Auf. / W.G. Admoni. – Moskau: Prosweschtschenije, 1986. – 334 S.

 5. Charitonowa I.J. Theoretische Grammatik der deutschen Sprache. Syntax / I.J. Charitonowa. – Kiew: WYSSAJA SKOLA, 1976. – 197 S.

 6. Die deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Band 2. – Leipzig, 1970. – 1174 S.

 7. Der Große Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache. HS.V.P. Grebe. 2. Aufl. – Mannheim, 1966; 3. Aufl. – Mannheim, 1973. – 773 S.

 8. Engel H. Deutsche Grammatik / H. Engel. – Heidelberg, 1988. – 888 S.

 9. Gulyga E.W. Syntax der deutschen Gegenwartssprache / E.W. Gulyga, M.D. Nathanson. – M.-L., 1966. – 226 S.

 10. Helbig G. Die Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. – Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1988. – 737 S.

 11. Heidorph K. Grundzüge einer deutschen Grammatik / K. Heidorph, W. Flämig, W. Motsch. – Berlin, 1981. – 1028 S.

 12. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartsprache / O.I. Moskalskaja. – Moskau: WYSSAJA SKOLA, 1983. – 344 S.

 13. Schendels E.I. Deutsche Grammatik. Morphologie. Syntax. Text / E.I. Schendels. – Moskau: WYSSAJA SKOLA, 1988. – 415 S.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З КРАЇНОЗНАВСТВА (ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА)

Древні германці. Священна Римська імперія. Велике переселення народів. Франкська держава Карла Великого. Роль християнства у формуванні європейських держав Середньовіччя. Священна Римська імперія німецької нації. Роль Рицарських орденів. Хрестові походи. Експансія німецьких феодалів на Схід.

Формування німецької мови. Древньогерманська основа. Вплив кельтської та римської культури на формування німецької мови.

Період Середньовіччя. Ріст міст. Магдебурзьке право. Роль Ганзи в історії Німеччини.

Період гуманізму у Німеччині (Ульріх фон Гуттен, Еразм Роттердамський). Винахід нового способу книгодрукування Й. Гутенбергом.

Період Реформації (Мартін Лютер). Переклад Біблії на німецьку мову Мартіном Лютером – вагомий внесок у формування німецької мови. Велика селянська війна (Томас Мюнцер). Тридцятирічна війна. Вестфальський мир 1648 р.

Період французької революції (1789), її вплив на історичні події у Німеччині. Кінець І Рейху (1806). Створення Німецького союзу (1834).

Розквіт Пруссії. Об'єднання Німеччини навколо Пруссії. Ера Отто фон Бісмарка. ІІ Німецький Рейх (1871-1918).

Перша світова війна. Німеччина у першій світовій війні. Кінець ІІ-го Рейху (1918). Веймарська республіка.

Світова економічна криза в 20-30-х роках ХХ ст. Прихід Гітлера до влади (1933). Диктатура націонал-соціалізму в Німеччині. ІІ світова війна (1939-1945).

Німеччина у післявоєнний період Утворення двох незалежних держав на території Німеччини:ФРН та НДР. Об'єднання ФРН та НДР у 1990 році.

Історичні події у дзеркалі німецької мови.

Географічне положення, територія, границі.

Природні умови та ресурси, їх роль в економіці країни. Проблеми охорони навколишнього середовища.

Економіка Німеччини. Загальна характеристика. Основні економічні райони. Місце Німеччини у світовій економіці. Промисловість. Сільське господарство.

Населення. Чисельність населення. Характеристика національного складу, географічна щільність населення. Склад населення за релігійною приналежністю. Становище емігрантів у Німеччині.

Державний устрій та адміністративний поділ Німеччини. Органи місцевої влади. Виборча система.

Політичні партії та громадські організації сучасної Німеччини. Умови життя населення Німеччини. Охорона здоров'я. Соціальне забезпечення. Проблеми молоді. Жінка і суспільство. Умови відпочинку.

Система освіти у Німеччині. Шкільна освіта. Типи шкіл. Професійна освіта. Вищі учбові заклади. Наукові заклади. Можливості для підвищення кваліфікації.

Культурне життя країни: література, образотворче мистецтво, бібліотеки, музеї, виставки, театр і кіно, музика, фестивалі.

Традиції та звичаї німецького народу, національні свята.

Відомі люди Німеччини: Йоганнес Гутенберг, Георг Агрікола, Готфрід Вільгельм Лейбніц, Йоганн Песталоцці, Вільгельм фот Гумбольт, Олександр фон Гумбольт, Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Якоб Грімм та Вільгельм Грімм, Генріх Шліманн, Конрад Дуден, Роберт Кох, Альберт Ейнштейн.

Германське язичество у дзеркалі німецької мови. Період рицарства у дзеркалі Середньовіччя в німецькій мові.

Відображення звичаїв періоду Середньовіччя в німецькій мові.

Вплив англійської мови на німецьку (ХІХ-ХХІ століття).

Джерела німецького менталітету.

Що вважається типово німецьким на думку іноземців та самих німців?

Відображення особливостей менталітету німецької нації в німецькій мові.

Національно-патріотичні пам'ятники в Німеччині.

Австрія. Історичний огляд. Австрійський варіант німецької мови. Система освіти.

Швейцарія. Історичний огляд. Система освіти. Населення та мовна ситуація у Швейцарії.

Рекомендована література


 1. Гінка Б. Was ist typisch deutsch? Stereotype und Realität / Б. Гінка. – Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. – 248 с.

 2. Дрожжина Т.Е. Streifzug durch die deutsche Geschichte / Т.Е. Дрожжина. – Санкт-Перербург: Питер Пресс, 1996. – 225 с.

 3. Іванова Л.О. Deutsche Feste und Bräuche / Л.О.Іванова, Л.Б. Іотко. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 190 с.

 4. Попов А.А. Страновединие / А.А. Попов. – М.: Иностранный язык Оникс, 2001. – 2001. – 442 с.

 5. Ярнатовская В.Е. Австрия и Швейцария / В.Е. Ярнатовская. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.

 6. Євгененко Д.А. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн / Д.А. Євгененко. – Вінниця:Нова книга, 2008. – 410 с.

 7. Duden. Herkunftswörterbuch. (Der Duden in zwölf Bänden, Bd.7. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag, 2001. – 957 S.

 8. Kilimann A. 45 Stunden Deutschland. Orientierungskurs. Politik. Geschichte. Kultur / A. Kilimann, O. Kotas, J. Skrodzki. – Stuttgart: Klett Verlag, 2012. – 96 S.

 9. Luscher R. Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Aktualisierte Fassung 2011 für DaF / R. Luscher. – München: Verlag für Deutsch, 2011. – 176 S.

 10. Orthbandt E. Illustrierte Deutsche Geschichte / E. Orthbandt. – Weinheim: Zweiburgen Verlag, 1963. – 645 S.

 11. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt am Main: Societäts Verlag, 1999. – 544 S.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗОШ

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов. Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Поняття «система навчання» та її зміст. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови. Цілі навчання. Зміст навчання. Принципи навчання. Методи навчання. Засоби навчання.

Система вправ для формування іншомовних навичок та вмінь.

Методика формування іншомовної фонетичної компетентності.

Методика формування іншомовної лексичної компетентності.

Методика формування іншомовної граматичної компетентності.

Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні.

Методика формування іншомовної компетентності в говорінні. Діалогічне мовлення.

Методика формування іншомовної компетентності в говорінні. Монологічне мовлення.

Методика формування іншомовної компетентності у читанні.

Методика формування іншомовної компетентності у письмі.

Вимоги до уроку іноземної мови. Типи і структура уроків іноземної мови.

Контроль у навчанні іноземної мови.

Позакласна робота з іноземної мови.

Методи навчання іноземних мов.


Рекомендована література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях: навчальний посібник / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. – К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін. / за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

 3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.

 4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид.2-е випр. і перероб. / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 5. Практикум з методики викладання німецької мови у середніх навчальних закладах: посібник. Вид. 2-е. доп. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 288 с.Питання до державного іспиту З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ:

 1. Quantität und Qualität der deutschen Vokale.

 2. Systematisierung der deutschen Konsonantenphoneme. Starke Position der deutschen Konsonantenphoneme.

 3. Die wichtigsten Modelle des deutschen Wortakzents.

 4. Melodieverläufe.

 5. Intonation als Komplexphänomen.

 6. Die Einführung in die Morphologie. Das Wort. Der morphologische Aufbau des Wortes. Die grammatischen Morpheme.

 7. Die Wortarten und ihre Klassifikation.

 8. Das Verb. Merkmale des Verbs.

 9. Die Modalität. 3 Aspekte der Modalität.

 10. Die grammatischen Kategorien der Wortklasse «Substantiv». Charakter der Sprachveränderung in der deutschen Sprache.

 11. Die Existenzformen der Sprache (Allgemeine Charakteristik).

 12. Die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte.

 13. Der germanische Wortschatz.

 14. Die wichtigsten Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache der Gegenwart.

 15. Das Merowingerreicht. Das Karolingerreich.

 16. Der Frankenstaat von Karl dem Großen. Die Spaltung des Reiches.

 17. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.

 18. Die Entwicklung der Städte. Das Magdeburger Recht.

 19. Die Reformation in Deutschland (Martin Luther).

 20. Freie, halbfeste und feste Wortverbindungen.

 21. Phraseologie und die Bereicherung des Wortschatzes.

 22. Synonyme: Definition und ihre Typen.

 23. Wortbildungslehre, ihr Gegenstand und Aufgaben.

 24. Typen der paradigmatischen Beziehungen und ihre Charakteristika.

 25. Die Lehre von Funktionalstilen. Problem der Stilklassifikation.

 26. Thematische und synonymische Verwandtschaft der Lexik (Thematische Gruppe, thematische Reihen, synonymische Reihen).

 27. Mittel der Bildkraft. Metapher und ihre Arten: Personifizierung, Allegorie, Symbol, Synästhesie.

 28. Mittel der Bildkraft. Metonymie und ihre Abarten. Synekdoche.

 29. Lexikalisch-grammatische Stilfiguren. Wiederholung und ihre Abarten / Anapher, Epipher, Anadiplose.


Питання до державного іспиту З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

 1. Bilden Sie eine Testaufgabe für die Kontrolle des Hörverstehens in der Klasse 9 (текст додається).

 2. Bilden Sie eine Testaufgabe für die Kontrolle des Hörverstehens in der Klasse 5 (текст додається).

 3. Bilden Sie 4 Übungen für Einführung und Festigung der lexikalischen Einheiten zum Thema «Auf dem Lande». Benutzen Sie dabei den Stoff der Stunde «Die Ferien auf dem Lande», Klasse 5. (Басай Н.П. Добрий день!: Підручник з німецької мови 5 класу загальноосвітніх навчaльних закладів (4-й рік навчання) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2005. – С. 86-90).

 4. Bilden Sie eine Testaufgabe zur Kontrolle der lexikalischen Fertigkeiten. Benutzen Sie dabei den Stoff der Stunde «Was und wann essen und trinken die Deutschen», Klasse 6. ((Басай Н.П. Добрий день!: Підручник з німецької мови 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів (4-й рік навчання) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2006. – С. 52-56).

 5. Bestimmen Sie zwei-drei praktische Ziele der Stunde 15 (Lektion 2 «Alltag») in der Klasse 8. (Сотникова С.І. Hallo, Freunde!: Підручник німецької мови для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, четвертий рік навчання) / С.І. Сотникова. – Х.: Ранок-НТ, 2008. – С. 43-44).

 6. Analysieren Sie Übungen 6, 10 (Stunde «Auf dem Bahnhof») in der Klasse 6 (Басай Н.П. Добрий день!: Підручник з німецької мови 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2005. – С. 112-117). Bestimmen Sie das Lehrziel, Typ und Struktur dieser Übungen.

 7. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für die Einführung und Festigung des neuen lexikalischen Stoffes zur Stunde «Mein Tagesablauf», Klasse 5 (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 5 класу загальноосв. навч. закл. (4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2005. – C. 21-23).

 8. Bestimmen Sie die Ziele der Stunde «Eine sportliche Familie» (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 6 класу загальноосв. навч. закл. (5-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2006. – C. 73-79).

 9. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für die Arbeit an dem Lesetext (Übung 8) Stunde «In Berlin» (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 6 класу загальноосв. навч. закл. (5-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2006. – C. 137-147)

 10. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für die Einführung und Festigung des neuen grammatischen Stoffes, Stunde «Wir helfen den Großeltern im Garten» (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 7 класу загальноосв. навч. закл. (6-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 14-20)

 11. Bestimmen Sie Ziele der Stunde «In der Küche» in der Klasse 7 (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 7 класу загальноосв. навч. закл. (6-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 28-33)

 12. Analysieren Sie Übungen 6, 12 (Stunde «Wir helfen den Großeltern im Garten», Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 7 класу загальноосв. навч. закл. (6-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 14-20). Bestimmen Sie das Lehrziel, den Typ und die Struktur dieser Übungen.

 13. Bilden Sie eine Testaufgabe für die Kontrolle des Hörverstehens in der Klasse 7 (текст додається).

 14. Bestimmen Sie Ziele der Stunde 2 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 3-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 101-105).

 15. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für die Einführung und Festigung des neuen grammatischen Stoffes, Stunde 2, (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 3-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 101-105).

 16. Bestimmen Sie zwei praktische Ziele der Stunde 2 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 8 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2008. – C. 30-34).

 17. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für die Einführung und Festigung des neuen lexikalischen Stoffes zur Stunde 1 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 8 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2008. – C. 78-81).

 18. Bestimmen Sie die praktische Ziele der Stunde 2 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 8 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2008. – C. 100-102).

 19. Erarbeiten Sie den Stundenfragment für monologisches Sprechen der Stunde 5 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 8 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2008. – C. 132-133).

 20. Analysieren Sie Übungen 3, 4 (Stunde 2) in der Klasse 7 (Басай Н.П. Німецька мова: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова, 3-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 101-105). Bestimmen Sie das Lehrziel, Typ und Struktur dieser Übungen.

 21. Analysieren Sie Übungen 3, 5 (Сотникова С.І. Hallo Freunde!: Підручник німецької мови для 8 класу загальноосв. навч. закл. (друга іноземна мова, 4-й рік навч.) / С.І. Сотникова. – X.: Ранок-НТ, 2008. – C. 22-25). Bestimmen Sie das Lehrziel, Typ und Struktur dieser Übungen.

 22. Bilden Sie 4 Übungen zur Entwicklung der Spechfertigkeiten zum Thema «Kyjiw» in der Klasse 6, Stunde «Ein Brief aus Kyjiw» (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 6 класу загальноосв. навч. закл. (5-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2006. – C. 159-165)

 23. Bestimmen Sie drei praktische Ziele der Stunde «Guten Appetit!» in der Klasse 6 (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 6 класу загальноосв. навч. закл. (5-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2006. – C. 61-65).

 24. Bestimmen Sie drei praktische Ziele der Stunde „Der Film ist spannend!“ in der Klasse 7 (Басай Н.П Добрий день!: Підручник з німецької мови для 7 класу загальноосв. навч. закл. (6-й рік навч.) / Н.П. Басай. – К.: Освіта, 2007. – C. 74-79).

 25. Analysieren Sie Übungen 2, 5 (Stunde 28) (Сотникова С.І. Hallo Freunde!: Підручник німецької мови для 8 класу загальноосв. навч. закл. (друга іноземна мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – X.: Ранок-НТ. – C. 77-80). Bestimmen Sie das Lehrziel, den Typ und die Struktur dieser Übungen.

 26. Erarbeiten Sie den Stundenfragment für dialogisches Sprechen (Stunde 50) (Сотникова С.І. Hallo Freunde!: Підручник німецької мови для 8 класу загальноосв. навч. закл. (друга іноземна мова, 4-й рік навч.) / Н.П. Басай. – X.: Ранок-НТ, 2008. – C. 129-131).

 27. Analysieren Sie Übungen 5, 7 (Stunde 24) (Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова) / Л.В. Горбач. – К.: Генеза, 2007. – C. 51-53). Bestimmen Sie das Lehrziel, Typ und Struktur dieser Übungen.

 28. Analysieren Sie Übungen 1, 5 (Stunde 24) (Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова) / Л.В. Горбач. – К.: Генеза, 2007. – C. 74-77) Bestimmen Sie das Lehrziel, Typ und Struktur dieser Übungen.

 29. Erarbeiten Sie das Stundenfragment für das dialogische Sprechen (Stunde 9) (Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова) / Л.В. Горбач. – К.: Генеза, 2007. – C. 27-30).

 30. Bestimmen Sie zwei praktische Ziele der Stunde 28 (Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням: Підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. (2-га інозем. мова) / Л.В. Горбач. – К.: Генеза, 2007. – C. 63-67).Питання до державного іспиту з Зарубіжної літератури та методики її навчання

 1. Антична література як першооснова європейської культури. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфи народів світу в контексті шкільної програми.

 2. Творчість Гомера як приклад героїчного епосу давніх греків («Іліада», «Одіссея»). Творчість Гомера у контексті шкільної програми.

 3. Героїчний епос в літературі Середніх віків («Пісня про Роланда» або за вибором). Література Середніх віків у контексті шкільної програми.

 4. «Божественна комедія» Данте як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу. Данте у контексті шкільної програми.

 5. Естетична програма В. Шекспіра. Проблематика і поетика трагедій («Гамлет», «Король Лір» та ін.). Вивчення творчості В. Шекспіра у школі.

 6. Теорія і практика французького класицизму. Моральні, філософські та соціальні проблеми у комедіях Мольєра «Тартюф», «Скупий», «Міщанин-шляхтич». Вивчення творчості Мольєра у школі.

 7. Просвітництво у Німеччині. Морально-філософська проблематика трагедії Гете «Фауст». Вивчення творчості Гете у школі.

 8. Поетичний світ Дж.Г. Байрона. «Паломництво Чайльд-Гарольда» як ліро-епічна поема. Вивчення творів Дж.Г. Байрона у школі.

 9. Естетична програма В. Гюго («Передмова до драми «Кромвель»). Проблематика та поетика романів В. Гюго. Специфіка шкільного аналізу літературного твору. Прийоми аналізу.

 10. О.С. Пушкін – родоначальник нової російської літератури. Роман у віршах «Євгеній Онєгін» (особливості форми та змісту). Основні мотиви лірики поета. Вивчення творів О.С. Пушкіна на уроках зарубіжної літератури.

 11. Особистість і суспільство в романі М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Романтичний герой лірики поета. Вивчення питань теорії літератури у школі.

 12. Поетичний світ М.В. Гоголя. Ідейно-тематична спрямованість повісті «Тарас Бульба». Гоголь і Україна. Вивчення творчості М.В. Гоголя у школі.

 13. Творчий метод О. де Бальзака. Характеристика циклу «Людська комедія». Багатоплановість роману «Батько Горіо». О. де Бальзак у контексті шкільної програми.

 14. Соціально-філософська і моральна проблематика романів Ф.М. Достоєвського. Міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури.

 15. «Анна Кареніна» Л.М. Толстого – роман про етичні та сімейні проблеми. Трагізм протистояння особистості суспільству. Особливості композиції роману. Вивчення епічних творів у школі.

 16. Естетична програма А.П. Чехова. Проблема життєвої мети і призначення людини у п’єсі «Чайка». Вивчення драматичних творів у школі.

 17. Естетизм О. Вайльда («Портрет Доріана Грея»). О. Вайльд у контексті шкільної програми.

 18. Натуралізм Е. Золя («Експериментальний роман»). Характеристика циклу романів «Ругон-Маккари».

 19. Російський символізм, його філософсько-естетичні принципи та художні досягнення. Основні мотиви та символи лірики О. Блока. Методика вивчення оглядових тем в шкільному курсі літератури.

 20. Філософсько-естетична концепція акмеїзму. Естетизація земного і буденного в поезії А. Ахматової. Проблематика поеми «Реквієм». Особливості сприйняття та вивчення лірики у школі.

 21. Модерністські тенденції в англійській літературі першої третини ХХ ст. «Улісс» Дж. Джойса як енциклопедія літературного модернізму. Проблеми вивчення модерністської прози в школі.

 22. Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Творчість П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме, Г. Аполлінера та ін. Вивчення ліричних творів у школі.

 23. Творчий метод Ф. Кафки. Тема відчуження особистості у прозі письменника («Америка», «Процес», «Замок», «Перевтілення»). Творчість Ф. Кафки у контексті шкільної програми.

 24. «Майстер і Маргарита» М.О. Булгакова як морально-філософський роман. Шляхи аналізу епічних творів у школі.

 25. Світобачення і творчість А. де Сент-Екзюпері. Філософське наповнення казки «Маленький принц». Особливості вивчення казок у школі.

 26. Соціально-історична і морально-філософська проблематика творів Е. Гемінґвея. Своєрідність стилю письменника. Вивчення творів Е. Гемінґвея у школі.

 27. «Нова драма» в європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. П’єси М. Метерлінка, Г. Ібсена, Б. Шоу. Проблеми вивчення «нової драми» в школі.

 28. Екзистенціалізм А. Камю. Проблема зла в романі «Чума». Вивчення творчості А.Камю у школі.

 29. Постмодерністська концепція світу і людини в творчості П. Зюскінда, У. Еко, М. Кундери та ін. Проблеми вивчення постмодернізму в школі.

 30. Художньо-філософський світ Г. Гарсіа Маркеса («Сто років самотності»). Сутність поняття «магічний реалізм». Творчість Г. Гарсіа Маркеса у контексті шкільної програми.


Рекомендована література з зарубіжної літератури:


 1. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література : Підручник / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – К., 2001. – 718 с.

 2. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія / Упорядники : Михед Т.В., Якубіна Ю.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.

 3. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л.,Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Львів : Вища школа, 1982. – 440 с.

 4. Від античності до класицизму : [хрестоматія із зарубіж. л-ри / упоряд. Ю. І. Ковбасенко та ін.] – К. : Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури, 2000. – 743 с. – (Бібліотечка словесника).

 5. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII століття : навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко –

[2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

 1. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література доби романтизму : підручник / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова . – К. : Заповіт, 1997. – 464 с.

 2. Давиденко Г. Й., Чайка О. М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття : навч. посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

 3. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. ( Серія «Альма-матер»).


Рекомендована література до методики навчання світової літератури:

Програми

 1. Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

 3. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

 4. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А Тригуб, О.О. Покатілова — К: Грамота, 2011.

 5. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

Підручники

 1. Методика преподавания литературы / Под редакцией З.Я.Рез. – Изд. доп. – М.: Просвещение,1995. – 368 с.

 2. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л.Ф. Мірошниченко. — К.: Вища школа, 2007. — 415 с.

 3. Штейнбук Ф.М. Методика викладання світової літератури в школі: навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Штейнбук. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.

Основна література

 1. Лісовський А.М. Вивчення світової літератури у 5-6 класах: Метод. посібник для вчителів / А.М.Лісовський, С.О. Пультер, С.І. Сафарян; За ред. А.М. Лісовського. – К.: Вежа, 1997. – 144 с.

 2. Восприятие учащимися литературного произведения и методика школьного анализа / Под ред. А.М. Докусова. – М. : Просвещение, 1994. – 192 с.

 3. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге. XXI века / Б. Л. Вульфсон - Москва: Издательство УРАО, 1999. – 184 с.

 4. Концепція педагогічної освіти. – Київ: НПУ ім. М.Б. Драгоманова, 1998.

 5. Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М.: Высш. шк., 1987. — 110 с.

 6. Цільова коплексна програма “Вчитель”/ Інформаційний збірник Міністерства освіти України, 1997.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал