Ф 03. 02 – 91 Міністерство освіти і наукиУкраїниСкачати 181.07 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір181.07 Kb.
(Ф 03.02 – 91)
Міністерство освіти і наукиУкраїни

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесуЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи

_______________________ Т.Іванова

«_____» _____________ 2015 р.


Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

«Консалтинг в сучасній ринковій економіці»

Напрям підготовки: 6.030206 «Міжнародний бізнес»

Спеціальність: 7.03020601 «Міжнародний бізнес»


Курс – 5 Семестр – 9
Аудиторні заняття – 17 Диференційований залік – 9 семестр

Самостійна робота – 13

Усього (годин/кредитів ECTS) –30/1

Індекс Н17 – 7.03020601/15 – 3.2


СМЯ НАУ НП 15.01.01-01-2015

Навчальна програма дисципліни «Консалтинг в сучасній ринковій економіці» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НМ – 17 – 7.03020601/15 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня «Спеціаліст» за напрямом 6.030206 «Міжнародний бізнес» спеціальності 7.03020601 «Міжнародний бізнес» та відповідних нормативних документів.

Навчальну програму розробила

доцент кафедри міжнародних

економічних відносин і бізнесу, к.е.н. ______________ І.Набок

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030206 «Міжнародний бізнес» (спеціальність 7.03020601 «Міжнародний бізнес») – кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, протокол № 1 від 31 вересня 2015 р.


Завідувач кафедри __________________________________ С. Сіденко


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин, протокол №_____ від “_____”____________2015 р.


Голова НМРР __________________________________ С. БілаУЗГОДЖЕНО

Директор ННІМВ

_______________ А.Фоменко

“_____”_____________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

Зміст
Стор.

1.Пояснювальна записка

4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

4


1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

5

2. Зміст навчальної дисципліни

6

2.1. Модуль №1 «Сутність, зміст та процес управлінського консультування»

6

3. Список рекомендованих джерел

8

4. Форми документів Системи менеджменту якості

9


 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна «Консалтинг в сучасній ринковій економіці» є одною з профілюючих для студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародний бізнес». Навчальна дисципліна передбачає ґрунтовне вивчення теоретичних та прикладних аспектів міжнародного бізнесу, адже саме проведення управлінського консультування, використання отриманих результатів дозволяють підприємствам знайти правильні орієнтири своєї діяльності, а звідси — вирішити власні проблеми. 


1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Консалтинг в сучасній ринковій економіці» є розкриття можливостей управлінського консалтингу і розробка рекомендацій щодо ефективного використання його потенціалу у розвитку реального бізнесу.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головні завдання навчальної дисципліни полягають у наступному:

– розкрити зміст консалтингової діяльності та необхідність цієї діяльності для планування і організації успішного бізнесу;

– розглянути умови успішного консультування, усвідомити технологію надання консалтингових послуг;

– набути навичок підготовки і проведення консалтингової діяльності.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни (навчального модуля)

Навчальний матеріал дисципліни, структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

В результаті вивчення дисципліни «Консалтинг в сучасній ринковій економіці» студент повинен

Знати:


 • теоретичні основи управлінського консультування;

 • задачі і методи управлінського консультування;

 • можливості і обмеження консультування як виду професійної діяльності;

 • процедури пошуку і вибору консультаційної організації;

 • методи оцінки ефективності консультування.

Вміти:

 • використовувати отримані знання для здійснення консультаційної діяльності;

 • аналізувати пропозиції консультантів;

 • формулювати умови консультаційних кейсів;

 • встановлювати необхідні клієнтські відносини;

 • використовувати на практиці пропозиції консультантів.


1.5. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Макроекономічна політика і моделювання

Інституційні засади сучасної економіки

Бізнес інформаційного суспільства
Консалтинг в сучасній ринковій економіціМіжнародна економічна діяльність України2.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль 1. «Сутність, зміст та процес управлінського консультування»
Тема 2.1.1.Консалтинг як елемент інфраструктури професійної підтримки бізнесу

Визначення управлінського консалтингу. Функціональні потреби сучасного бізнесу і управлінський консалтинг. Методологія проведення консалтингу. Виникнення потреби в послугах консультанта, цілі запрошення консультантів, чинники, стимулюючі звернення до консультанта. Специфіка роботи консультанта, особливості, переваги і недоліки внутрішніх і зовнішніх консультантів. Якість консультаційного продукту.


Тема 2.1.2. Становлення і розвиток  управлінського консалтингу та управлінське консультування в Україні

Виникнення і становлення управлінського консалтингу (перший етап - 20-ті роки - етап становлення управлінського консультування;  30-40-ті роки -.етап тріумфального розповсюдження консалтингу в усьому світі; формування європейської школи консалтингу; проникнення консалтингу в державну сферу, 50-60-ті роки - «золоті» роки консультування; 70-ті роки по теперішній час - етап значущого різноманіття консультування); стан ринку консалтингових..послуг.

Виникнення управлінського консультування в Україні; стадії розвитку консультаційного ринку в Україні; типи консалтингових структур в Україні; фактори, що визначають попит на послуги консалтингових фірм в Україні; проблеми в розвитку консалтингу в Україні.
Тема2.1.3. Консалтинговий процес 

Передпроектна стадія консалтингового процесу. Проектна стадія консалтингового процесу: діагностика, розробка рішень, впровадження рішень. Післяпроектна стадія консалтингового процесу.


Тема2.1.4. Методи аналізу і вирішення проблем в управлінському консалтингу

Реінжиніринг бізнес-процесів як радикальний метод підвищення ефективності функціонування підприємства. Бенчмаркінг як механізм порівняльного аналізу ефективності роботи підприємства. Аутсорсинг як метод скорочення витрат, поліпшення якості продукції і послуг, зменшення ризику підприємства. Коучинг як інструмент підвищення ділової та творчої активності .співробітників підприємства.


Тема 2.1.5.Поведінка і комунікація в консалтингу

Взаємодія «консультант - клієнт». Поведінкові ролі консультанта. Методи впливу на «систему клієнта». Психологічні проблеми взаємовідносин «консультант - клієнт». Принципи командної роботи. Стадії зростання команди. Управління змінами. Мотивація співробітників в процесі змін.


Тема 2.1.6. Маркетинг консалтингових послуг

Маркетинг консалтингових послуг, канали маркетингу, директ-мейл, інформаційний бюлетень, «холодний» обдзвін, контактна мережа.


Тема2.1.7.Управлінський консалтинг, інформаційні технологіїі управління знаннями

Розвиток інформаційних технологій. Розвиток консалтингу в сфері інформаційних технологій в Україні. Управління знаннями.


Тема 2.1.8.Управлінське консультування в малому бізнесі

Роль малого бізнесу в ринковій економіці. Умови розвитку малого бізнесу. Особливості малого бізнесу і консалтинг. Франчайзинг як спосіб організації і розвитку малого бізнесу. Пріоритети попиту на консалтингові послуги в малому бізнесі. Інфраструктура підтримки підприємств в Україні.

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Гонтарева І. В.Управління консалтинговою діяльністю [Текст] : конспект лекцій / Гонтарева І. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 134 с.

3.1.2. Зільберман М. Консалтинг: методи і технології / М. Зільберман ; пров. з англ. - СПб. : Питер, 2007 . - 432 с.

3.1.3. Маринко Г. І. Управлінський консалтинг : навч. посібник / Г. І. Маринко. - М.: ИНФРА -М , 2005 . - 381 с.

3.1.4. Консалтинг будущего : Экспресс-курс / [Карен Ли, Элейн Коул, Патрик Лавин и др.]; Под ред. К.Ли. — М. : Изд.-торг. дом «Гранд» : Фаир-пресс, 2004. — 252 с.

3.1.5. Спільник І.В.Консалтингова діяльність [Текст] : навч.-метод. комплекс дисципліни (для слухачів магістер. прогр.) / І. В. Спільник; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2012. - 155 с.3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1.Бутова Т. В. Управленческий консалтинг : Учеб.-практ. пособие. — М. : ТЕИС, 2004. — 495 с.

3.2.2. Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. — М. : Горячая линия – Телеком, 2004. — 208 с. 


   1. Просветов Г. И. Консалтинг: задачи и решения : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. — М. : Альфа-Пресс, 2011. — 190 с.

   2. Туретт-Туржи Катрин. Консалтинг / [Предисл., пер. с фр. под ред. Л.Л.Никитиной]. — СПб. : Изд. дом «Нева», 2004. — 121 с.

   3. Чернов Ю. В. Управлінське консультування . Міжнародний досвід. / Ю. В. Чернов., С. В.Фомішін . - М. : Фенікс , 2006 . - 256 с.

   4. Кудинов А. О рынке консалтинговых услуг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bcg.ru.

   5. Монахова Е. Управленческое консультирование конца ХХ века [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pcweek.ru/kis


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки
(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал