European credit transfer system ects інформаційний пакетСторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену,

курсового проекту (роботи), практикидля заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


5. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Графік навчального процесу

на 2016-2017 навчальний рік

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта.

курс

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень
Номер тижня1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

I

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

СР

К

К

С

С

Ср

СР

СР

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Н


Т

Т

Т

С

С

С

Н

Н

К

К

II

Т


Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т


Т

Т

СР

К

К

С

С

СР

СР

СР

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

С

К

К

III

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ср

К

К

С

С

СР

СР

СР

Т

Т

Т


Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

С

С

С

П

П

П


К

К

К

IV

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ср

К

К

С

С

СР

СР

П

П

П

П

П

П

Т

Т

Т

Т

Т

Т


Т

Т

Т

Т

С

С

Д

Д

-

-

Т - Теоретичне навчання Р – випускна робота

С - Екзаменаційна сесія Н - Навчальна практика

П - Виробнича практика К - Канікули

Д - Державна атестація  1. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

  1. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ І СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Нормативні дисципліни
Навчальна дисципліна: Історія України

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Мета: з позиції історичного досвіду формування сучасного мислення сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історичної науково обґрунтованої свідомості.

Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-політичній та державотворчій сферах життя суспільства.

Основний зміст: Витоки українського народу та його державності. Україна Княжої доби та її роль у світовій історії. Україна у складі Польщі. Козацька доба. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії. Україна в умовах капіталістичної модернізації економіки. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 рр.). Україна у роки другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна у сучасному світі.

Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Основи охорони праці

Статус: нормативна

Рік, семестр:4 рік, 8 семестр

Мета: сформувати у майбутніх фахівців необхідний рівень професійної компетентності з правових та організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, технічної та пожежної безпеки, визначений відповідними галузевими Державними стандартами вищої педагогічної освіти.

Завдання: загальні закономірності та особливості створення оптимальних умов для виробничої безпеки.

Основний зміст: Теоретичні основи охорони праці. Законодавча та нормативна бази України з охорони праці. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Навчання з питань охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Виробничий травматизм. Розслідування та облік нещасних випадків. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Захист від небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища. Основи технічної безпеки. Електробезпека. Поняття безпека.

Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Ділова українська мова за професійним спрямуванням

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2,3 рік, 3-5 семестр

Мета: підготувати грамотних, висококваліфікованих педагогів, які добре володіють українською мовою і вільно користуються нею в різних сферах, особливо в професійній, діловій і науковій; ознайомити студентів зі специфікою мови ділових документів, виробити у них практичні навички правильно складати й оформляти ділові папери; поновити і поглибити знання з української мови, здобуті ними всередніх навчальних закладах, дати лінгвістичну освіту, необхідну для вільного правильного користування українською літературною мовою; піднести рівень культури усного й писемного мовлення, сформувати професійний словник та збагатити знання студентів відомостями з різних галузей науки, особливо з економіки, історії і культури України.

Завдання: мова ділових документів різного типу, її специфіка, загальні вимоги до складання і оформлення документів, українська літературна мова, її фонетика, орфоепія, орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, морфологія, синтаксис і пунктуація, культура української мови і культура м- ви ділових документів, професійна термінологія.

Оцінювання: залік 3-4 с., екзамен 5с.

Навчальна дисципліна: Історія української культури

Статус: нормативна

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр

Мета: формування знань про сутність людської культури, її роль у формування особистості та розвитку суспільства.

Предмет: історичний процес створення, розповсюдження і засвоєння усіх цінностей культури.

Основний зміст: Культура первісного суспільства. Культура Стародавньої Греції та Риму. Культура середньовічної Європи. Культура епохи Відродження. Культура епохи Просвітництва, Культура Росії XIX ст. Культура Київської Русі. Історичні етапи розвитку української культури. Історичний шлях культури (оглядово-методичне викладання матеріалів навчального курсу). Культура як соціальне явище. Традиції гуманізму в європейській культурі. Основи етнічної історії українського народу. Становлення та розвиток української народності і нації. Матеріальна культура українців. Витоки духовної культури українців. Українські народні символи та національна символіка. Народні знання та світоглядні уявлення українців. Етнографічні особливості народів України та сучасні етнічні процеси.

Оцінювання: екзамен
Навчальна дисципліна: Філософія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр

Мета: формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу і самого себе, навичок застосування філософської методології.

Предмет: найзагальніші та універсальні взаємозв'язки та взаємовідносини людини, природи і світу.

Зміст дисципліни: Філософія як свідомо обґрунтована інтелектуальними засобами система знань, засіб духовного самовизначення людини у світі. Основні напрями, течії та школи в історії філософії. Філософське розуміння світу. Філософія людини, свідомості, пізнання і мови. Філософія суспільства, економіки, права, культури, науки, історії. Екофілософія. Філософія техніки, релігії, моралі, мистецтва. Аксіологія.'

Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Релігієзнавство

Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр

Мета: формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя.

Предмет: історія виникнення та розвитку релігії.

Зміст: Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігія первісного суспільства. Релігія Стародавньої Греції. Національно-державні релігії. Світові релігії. Християнство. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм. Іслам. Релігія і церква в Україні: історія та сучасність. Християнські свята та обряди (Принципи свободи совісті).

Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Основи економічної теорії

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр

Мета: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Предмет: основоположні економічні категорії, економічні закони і принципи функціонування економічних систем; економічні відносини; господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.

Оцінювання: залік

Навчальна дисципліна: Політологія

Статус: нормативна

Рік, семестр: 4 рік, 7семестр

Мета: формування розуміння сутності та перспектив політичних подій, явищ, політичної свідомості і політичної культури.

Предмет: механізм функціонування та розвитку політичних систем і політичних процесів.

Зміст дисципліни. Предмет, структура, методи і функції політичної науки. Основні етапи виникнення і розвитку української та зарубіжної думки, її основні напрями та школи; теорія політики та політичної влади.

Політична система, її інститути: держава, політичні партії, громадсько-політичні організації, об'єднання та рухи. Теорія і практика сучасного політичного процесу. Внутрішня та зовнішня політика й міжнародні відносини.Оцінювання: екзамен

Навчальна дисципліна: Основи права

Статус: нормативна

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр

Мета: вивчення основних положень права, підвищення рівня правової свідомості і правової культури студентів, вироблення вмінь і навичок з використання законодавства в практичній роботі.

Предмет: історичні аспекти розвитку держави і права, сутність правовідносин і засобів їх регулювання, правові норми, джерела права, система права України.

Зміст дисципліни: розкривається у двох основних блоках: блок теоретичних питань і блок практичної роботи.

У межах першого вивчаються окремі галузі права (конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне та ін.), їх найважливіші інститути, юридичні факти, законодавчі акти, що регулюють ці правові галузі.Практичний блок охоплює семінарські заняття і завдання для самосгійної роботи, у цьому блоці з урахуванням спеціалізації студентів розглядаються суто практичні питання правового статусу юридичних і фізичних осіб, порядок укладання і розірвання угод, інших комерційних документів, охорони власності, судочинства, основних прав та обов'язків громадянина і людини тощо.

Оцінювання: екзамен
Навчальна дисципліна:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал