Елементи інтерактивних технологій навчання на уроках історії 2012 ПередмоваСторінка1/5
Дата конвертації17.03.2017
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5

Елементи інтерактивних технологій навчання на уроках історії

2012


Передмова

Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи у межах традиційної системи. Адже проблеми радянської системи освіти, що значною мірою була зорієнтована на інформативні цілі, автоматично переносяться в сьогодення. Збільшується кількість навчальних предметів, розширюються межі навчальної програми, але при цьому за традицією головним залишається питання: «Що вивчати?». Такий підхід вже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Гуманізація освіти, її орієнтація на формування творчої особистості учня змушують школу переходити на технологічний етап її розвитку.

У системі освіти сьогодні проголошений принцип варіативності, який дає можливість педагогічним колективам навчальних закладів планувати навчально-виховний процес за будь-якими моделями. Розробляються та впроваджуються різноманітні варіанти програм, науково обґрунтованих методів і навчальних технологій. У цих умовах учителю необхідно орієнтуватися в різноманітті інноваційних технологій, ідей, напрямків шкіл, щоб не витрачати час на відкриття вже відомого. Бути на сьогодні кваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх технологій. Іншими словами, процес навчання необхідно зробити педагогічно керованим, технологічним, а окремі методи і форми навчання повинні поступитися цілісним педагогічним технологіям.

Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, треба пам’ятати, що будь яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не розглядатимуть її як цілісну систему в єдності її компонентів і взаємозв’язків. Розроблена й описана технологія - це одне, а реалізація її на уроці - зовсім інше, адже вона несе відбиток особистості, ментальності, інтелекту конкретного вчителя. Тому із цілої низки найскладніших проблем, з якими стикається процес демократизації та реформування освіти, найсерйознішою є підготовка вчителів.ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

Інтерактивна технологія навчання — це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників, процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають у себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови і процедури, з допомогою яких можна досягти запланованих результатів. На відміну від інших методик, інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.

Інтерактивна модель навчання — спеціальна форма організації навчального процесу, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Трансформація освіти проектується на конкретні навчальні предмети, зокрема історію.

Необхідно врахувати, що історія як навчальний предмет вирізняється з-поміж інших дисциплін: її мета полягає у допомозі учням у їхньому моральному, інтелектуальному та соціальному розвитку, що сприяє формуванню учня як суб’єкта діяльності.

Основним завданням своєї діяльності, як учителя історії, вважаю – не дати учням втратити інтерес до предмета.

Практика моєї роботи свідчить про те, що саме застосування в навчальному процесі інтерактивних технологій дозволяє сформувати основні життєві компетентності: сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), уміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом, орієнтуватись в інформаційному просторі, приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних почуттів і вимог, також формує професійні інтереси, сприяє вихованню особистості, яка прагне пізнань і здатна до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.

Цілі і завдання інтерактивного навчання:

• розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел;

• можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів

діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів;

• формування глибокої внутрішньої мотивації.

Правила організації інтерактивного навчання:

1. До роботи мають бути залучені всі учні.

2. Активна участь у роботі має заохочуватися.

3. Учні повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих групах.

4. Учнів повинно бути не більше 30 осіб. Лише в цьому випадку можлива продуктивна праця.

5. Учні повинні бути підготовлені до роботи в малих групах.Прийоми, за допомогою яких можна стимулювати інтерактивну взаємодію.

1. Учні повинні мати необхідні умови для виникнення й успішного перебігу навчального процесу:

 здібності;

 потреби;

 можливості.

2. Учні повинні мати належну мотивацію до навчання:

найважливішим джерелом мотивації є потреби й інтереси учнів.

3. Учні повинні перебувати у сприятливому (комфортному) середовищі:

 створений відповідний клімат навчального заняття через відповідну його організацію;

 середовище заохочує до взаємодії;

 учитель застосовує шкалу труднощів, починає з простих і легких завдань, поступово переходить до складніших;

 педагог встановлює позитивний зворотний зв'язок, оцінює зусилля, підкреслює досягнення.

4. Повинні використовуватися методи, що відповідають різним стилям і способам навчання.

5. Повинні використовуватися знання, уміння учнів:

 пов’язані з існуючим досвідом;

 пов’язані з практикою та реаліями життя.

6. Учні повинні відчувати, що не втратили контроль над процесом пізнання.

7. Учні повинні досягати успіхів:

 учитель не порівнює їхніх досягнень між собою;

 педагог дотримується шкали труднощів.

8. Учні повинні мати достатньо часу на засвоєння знань та вмінь.

9. Учні повинні мати можливості випробувати набуті знання на практиці:

 негайно перевірити набуті знання;

 потренуватися.

10. Учні повинні негайно переконуватися у результатах своїх зусиль.

Методичні рекомендації щодо організації

інтерактивного навчання та виховання

1. Звертати увагу на підготовку приміщення до роботи. Треба подумати, як розставити стільці і столи, щоб усі все бачили, вільно спілкувалися, легко, за необхідності, переміщалися. Треба створити фізичний комфорт.

2. Підготувати необхідне обладнання та ресурси заняття.

3. Потрібно забезпечити психологічну підготовку учасників. Деякі учасники можуть бути сковані, невпевнені в собі, тому корисно перед початком заняття робити розминку, заохочувати учасників до активної участі в роботі, створювати умови психологічного комфорту, доброзичливості, можливості для творчого самовираження і самореалізації учасників.

4. Учасників на інтерактивному занятті чи заході не повинно бути багато. Кількість учасників і якість інтерактивної діяльності повинні знаходитися у прямій залежності. Як правило, у роботі можуть брати участь не більше 30 учнів. Тільки за цієї умови можлива продуктивна робота в малих групах. Важливо, щоб кожен був почутий і кожна група мала змогу представити свої результати.

5. У роботі повинні бути задіяні всі учасники.

6. Потрібно поставитись з увагою до питання процедури проведення і регламенту. Це необхідно обговорити на початку заняття


АЛГОРИТМИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Метод «Прес»

Використовується, коли виникають спірні питання і необхідно знати і чітко аргументувати визначену позицію щодо проблеми, яка обговорюється, переконати останніх у своїй правоті.

1. Поділ класу на групи.

2. Визначення дискусійного матеріалу, в якому визначено чотири етапи методу «Прес»:

1) Позиція.

2) Пояснення.

3) Приклад.

4) Висновок, підсумок.

Пояснення механізму етапів методу «Прес».

1) Позиція

Висловите свою думку, поясніть свою точку зору.

(Починаючи зі слів: ...я думаю, що...)

2) Пояснення

Поясніть причини появи цієї думки, на чому ґрунтуються ваші докази.

(Починаючи зі слів: ...тому, що...)

3) Приклад

Наведіть приклади, аргументи, факти, які підтримують вашу позицію.

(...наприклад...)

4) Висновок, підсумок

Потрібно узагальнити свою думку.

(Зробіть висновок, починаючи зі слів: таким чином...)

3. Захист і презентація розробленої теми кожної групи учнів.»Рольова гра— захист творчого проекту

Мета гри ситуації в ролях — визначити власне ставлення до конкретної ситуації, здобути досвід поведінки у подібній ситуації методом «гри».

1. Вибір проблеми, яку представляє надана рольова гра

2. Залучення учнів усього класу — формування творчої групи, розподіл ролей у групах, вибір «наглядачів»

3. Надання учням достатньої інформації, щоб вони змогли впевнено виконувати всі ролі й одночасно вчитися

4. Короткий виступ перед рольовою грою

Знайомство всіх учасників з правилами гри:

• чітко дотримуватися своєї ролі;

• слухати партнерів й учителя;

• не коментувати діяльність інших;

• поставитись до своєї ролі як до справжньої життєвої ситуації;

• вийти з ролі після закінчення вистави;

• брати участь в її аналізі.

5. Захист творчого проекту — рольова гра

6. Детальний аналіз учасниками і «наглядачами» отриманого досвіду, їх думок і почуттів

7. Завершальний етап — рефлексійні завдання

Бажано, щоб учні відповіли на питання:

• Як ви відчували себе в цій ролі?

• Що сподобалося під час гри, а що — ні?

• Чи були ви самі в подібній ситуації?

• Чи була розв'язана проблема?

• Яку іншу лінію поведінки можна було обрати?

• Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?

Метод «Ажурна пилка»

Ця технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає можливість учням працювати разом для запам'ятовування великої кількості інформації за короткий час.

і. Оголошення теми й мети уроку, розподіл між учнями карток із завданням-інформацією, яку вони повинні засвоїти.

2. Підготовка цієї інформації в доступній формі, якщо необхідно звертатися за консультацією до вчителя.

3. Обмін інформацією у «домашніх групах».

4. Об'єднання в «експертні» групи. Оголошення питань, які розв'язували у домашніх групах.

5. Повернення «додому» — обмін інформацією, отриманою в «експертній» групі, з членами своєї «домашньої» групи.

6. Формулювання кожною групою висновків і рішень.

7. Об'єднання класу для підбиття підсумків уроку.
Гра «Мозкова атака»

Ефективний метод колективного обміркування, пошук спонукає учасників проявити ініціативу й творчість, які здобуваються шляхом вільного вираження своїх думок усіма учасниками й допомагає знайти декілька рішень за конкретною темою.

1. Розподіл класу на групи

2. Знайомство кожної групи з основними поняттями проблеми

3. Обговорення кожного питання протягом 3 хвилин

4. Фіксування власної ідеї

5. Захист і презентація опрацьованої проблеми

6. Завершальний етап — рефлексійні завданняГра «Карусель»

1. Розподіл класу на два кола: внутрішнє та зовнішнє.

2. Ознайомлення кожної групи з ключовим поняттям проблеми з діаметрально протилежних позицій.

3. Обмін точками зору в перших парах (аргументи, оригінальний поворот проблеми і т. д.).

4. Фіксування ідей протилежних сторін.

5. Зміна партнерів, продовження дискусії з новими контраргументами.

6. Завершальний етап — формування у кожного учня своєї системи аргументів, досвіду спілкування з партнерами.

Метод «Мікрофон»

Дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на питання чи висловлюючи свою думку або позицію.

1. Постановка питання класу.

2. Надати слово тому, хто отримав «уявний «мікрофон» (будь-який предмет — ручка, олівець і т. д.).

3. Висловлювання учнями протягом 0,5 хв. (швидко, не повторюючись).

4. Завершальний етап — загальний висновок.Робота в малих групах

Робота в малих групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці.

Після того як вчитель об 'єднав вас у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за короткий час (3-5 хв) повинна виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи .

Пропонуємо правила роботи в малих групах, які допоможуть вам організувати свою роботу.

1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначтесь, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтесь виконувати різні ролі. Головуючий (спікер);

• зачитує завдання групи;

• організовує порядок виконання;

• пропонує учасникам групи висловитись по черзі;

• заохочує групу до роботи;

• підбиває підсумки роботи;

• за згодою групи визначає доповідача. Секретар:

веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;

' як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

• стежить за часом;

• заохочує групу до роботи. Доповідач:

• чітко висловлює думку, до якої дійшла група;

• доповідає про результати роботи групи.

2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне — не перебивайте один одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

6. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

Розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація)

Мета розігрування ситуації в ролях — визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом „гри", виконання „ролі", яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття.

Рольова гра імітує реальність шляхом „проживання ситуації у ролі", яка вам дісталася, та надає можливість діяти „як насправді". Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделюючи свою реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побували.

Якщо ви берете участь у рольовій ситуації, ви маєте:

• чітко дотримуватись своєї ролі;'

• намагатись слухати партнерів та вчителя;

• не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;

• намагатись поставитися до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, в яку ви потрапили;

• вийти з ролі по закінченні сценки;

• брати участь в її аналізі.Метод «Займи позицію»

Такий вид діяльності допоможе вам з'ясувати, які позиції і думки можуть існувати щодо розглядуваного спірного питання. Також надається можливість висловитися кожному, продемонструвати різні думки по темі, обігрунтувати свою позицію, знайти і висловити найбільш переконливі аргументи, порівняти їх з аргументами інших. Якщо вас переконали, ви можете перейти на іншу позицію в будь-який час та дати оцінку висловлюванням інших учнів.

Порядок проведення:

• вчитель називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджуваної теми;

• вам потрібно стати біля того плаката („так", „ні", „не знаю"), який відповідає вашій позиції;

• підготуйтеся до обгрунтування своєї позиції, чому саме її ви обрали: самостійно або в групі своїх однодумців підберіть кілька найбільш сильних аргументів, які можуть переконати інших у вашій правоті, висловте свої аргументи класу, застосувавши метод „Прес";

• уважно вислухайте позиції та аргументи інших;

• якщо після обговорення дискусійного питання ви змінили точку зору, то можете перейти до іншого плаката і пояснити причину свого переходу, а також назвати найбільш переконливу ідею чи аргумент протилежної сторони.РОЗРОБКИ УРОКІВ

Тема уроку: УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

«ДАВНЯ ІНДІЯ ТА КИТАЙ»Мета уроку: узагальнити знання отримані на уроках з історії Давньої Індії та Китаю.

Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.

Форма уроку: урок-гра

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Контроль знань учнів.

ІІІ. Підсумок уроку.

ІV. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Контроль знань учнів.

Слабка ланка

Контроль знань учнів у формі гри «Слабка ланка» проводиться за допомогою комп’ютерів.І етап «Географічне положення i природа Індії» (тести)

Після знайомства із змістом тесту учасники вибирають правильний варіант відповіді. Тільки-но всі учасники виконають завдання, учитель називає правильну відповідь. Учасникам, які виконають всі завдання тесту вірно вчитель кладе на край столу кольорову фішку.

1. Індія розташована в:

а) Європі; б) Африці; в) Азії.

2. Індія знаходиться на півострові:

а) Крим; б) Індостан; в) Індокитай.

3. В Індії течуть ріки:

а)Інд; б)Ніл; в)Волга; г)Хуанхе; д)Ганг;

4. Ріка Ганг тече через:

а)савану; б)Дджунглі; в)тайгу; г)прерії.

5. Джунглі — це:

а)непрохідні тропічні ліси; б)непрохідні торф'яні болота; в)густі хвойні ліси.

6. У лісах Індії водилися такі тварини, як:

а)слони; б)динозаври; в)білі ведмеді; в)мавпи; г)пінгвіни; д)тигри.

7. На північному сході Індії розташовані гори:

а)Карпати; б)Кавказькі; в)Уральські; г)Гімалаї.

8. У Гімалаях знаходиться найвища на землі вершина:

а)Говерла; б)Джомолунгма; в)Ай-Петрі; г)Мохенджо-Даро.

9. Назва гір, що захищають Індію від холодних вітрів, перекладається як:

а)Житло снігу; б)Темний каптан; в)Захисник від вітрів.

10. Древні індійці вважали, що вершини гір:

а)зливаються з небом;

б)створені людьми, щоб захищати країну від ворожих нападів;

в)це місце, де живуть боги.

За підсумками туру вибуває 4 чоловіки, що набрали мінімальну кількість балів. Ті, що вибули, одержують оцінку «4». У разі ускладнення можна запропонувати додаткове питання:

Долини Інду i Гангу схожі за своїми природними умовами з Нілом, Тигром та Євфратом тому, що це:

а)повноводні ріки;

б)щороку розливаються i несуть разом з водою родючий мул;

в)під час розливу надають ґрунту червоного забарвлення;

г)течуть з півночі на південь;

д)розташовані в жаркому кліматі, де багато теплих i сонячних днів;

е)узимку замерзають i вкриваються кригою.ІІ етап «Географічне положення i природа Китаю»

1. Китай розташований:

а)на півночі Азії; б)на півдні Азії; на заході Азії; в)на південному сході Азії;

г)на північному заході Азії.

2. У Китаї течуть ріки:

а)Ніл; б)Хуанхе; в)Дніпро; г)Тигр; д)Інд; е)Янцзи.

3. Древні китайці називали свою країну:

а)Землею обітованою; б)Піднебесною; в)Раєм на землі.

4. Відносно Єгипту та Месопотамії Китай розташований:

а)на північному заході від Єгипту; б)на заході від Ассирії; в)на півдні від Межиріччя; г0на північному сході від Індії.

5. Слово «Хуанхе» означає

а)Біла ріка; б)Червона ріка; в)Жовта ріка; г)Чорна ріка.

6. Китайці називали Хуанхе:

а)Блукаюча ріка; б)Безбережна ріка; в)Жовта ріка; г)Ріка, що надриває серця;

д)Бич Китаю; е)Висихаюча ріка.

7. Як китайці боролися із паводками?

а)переселялися в інші місця; б)будували греблі; в)засипали ріки піском i гравієм;

г)копали канали.

8. На берегах Хуанхе містився:

а)вапняк; б)ліс; в)дрібна галька.

9. Береги Янцзи майже не були заселені, тому що були вкриті:

а)густими лісами; б)непрохідними болотами; в)величезними валунами.

10. Територію Китаю омивають води:

а)Північного Льодовитого океану; б)Атлантичного океану; в)Тихого океану

3а підсумками етапу вибуває 4 чоловіки, за тему вони одержують оцінку «5».

ІІІ етап «Індія в ІІ-І тис. до н.е.»

1. Найдавнішими завойовниками Індії були племена:

а)аріїв; б)гунів; в)неандертальців; г)скіфів.

2. До переселення в Індію арії жили в:

а)Африці; б)Антарктиді; в)Східній Європі.

3. Священна книга аріїв називалася:

а)Біблія; б)Веди; в)Коран

4. «Веди» були написані:

а)давньослов'янською мовою; б)ієрогліфами; в)клинописом; г)санскритом.

5. У різні часи головними богами Індії були:

а)Індра; б)Брахма; в)Зевс; г)Ра; д)Шива; е)Вішну; є)Персей.

6. Свій одяг індійці виготовляли з:

а)вовни; б)шовку; в)бавовни.

7. В Індії вперше з'явився цукор, який отримували:

а)із соку ліан; б)з очерету; в)із цукрового буряка.

8. Для польових робіт індійці використовували:

а)биків; б)слонів; в)верблюдів; г)мулів; д)оленів.

9. Індійське суспільство було розділено на 4 касти, які називалися:

а)імператори; б)брахми; в)воїни; г)ремісники; д)плебеї; е)селяни-общинники;

є)шудри.


10. Для виготовлення знарядь праці індійці використовували:

а)мідь; б)бронзу; в)золото; г)сталь; д)залізо.

Вибуває 4 чоловіки (оцінка «7»).

IV етап «Вибери зайве»

Підкреслити тільки ті відповіді, що не відповідають змісту завдання.

Бали, набрані в І-ІІІ турах, анулюються. Відтепер ті, що вийшли у наступний тур, починають з 0.

1. До літературних пам'ятників Стародавньої Індії належать:

а)«Махабхарата»; б)«Рамаяна»; в)«Легенда про Будду»; г)«Одіссея».

2. Серед індійських богів найбільш відомими були:

а)Атон; б)Шива; в)Агні; г)Аполлон; д)Зевс.

3. Священними тваринами в Індії вважалися:

а)крокодили; б)мавпи; в)папуги; г)слони; д)корови.

4. В Індії існували такі станові групи-касти:

а)брахмани; б)фараони; в)воїни; г)селяни-общинники; д)холопи; е)шудри.

5. Серед винаходів, шо їх зробили древні індійці, були:

а)піаніно; б)шахи; в)лото; г)цифри i система обліку; д)пошта; е)іконопис.

6. Найбільшими народними заворушеннями в Китаї були:

а)повстання «червонобровиих»; б)повстання «чорних жилеток»;

в)повстання недоторканих; г)повстання «жовтих пов’язок»

7. У стародавніх китайських книгах записано, що раб повинен виконувати 100 робіт, серед яких:

а)прати білизну; б)пити вино; в)рубати дрова; г)плести рукавички; д)плести сандanії; е)носити важку поклажу; є)грати на скрипці.

8. Для боротьби з повсталими «червонобровими» імператор велів:

а)випустити із в'язниць злочинців; б)стягти до столиці всю артилерію;

в)запросити найманців з інших країн; г)випустити із звірниця тигрів i барсів.

9. Відомими філософськими ученнями, що з'явилися в Китаї, були:

а)іудаїзм; б)конфуціанство; в)даосизм; г)марксизм.

10. До винаходів, що прийшли до нас із Китаю, належать:

а)порцеляна; б) вживання ліків у вигляді таблеток; в) компас; г)виробництво шовкових тканин; д)ліфти в багатоповерхових будинках; е)використання танків у бою.

Вибуває 4 чоловіки (оцінка «8»).V етап «Бліц-вікторина»

Гравці, що залишилися, виконують дане завдання протягом 10 хв.

Який винахід індійців іноземці називали «білою вовною»? (Бавовна)

Як називалося найдавніше місто Індії, знайдене археологами? (Мохенджо-Даро)

Як зображували індійського бога мудрості Ганеша? (З головою слона)

Яка релігія носила ім'я мудреця, якого народ називав «Просвітленим»? (Буддизм)

Що свідчило про високий рівень побуту в місті Мохенджо-Даро? (Водогін)

Які племена, що жили В Індії, називали себе «шляхетними людьми»? (Арії)

Як називалися тропічні ліси, що вкривали долину Гангу? (Джунглі)

Назвіть ім'я індійського бога грому та негоди? (Рудра)

Назвіть ім'я бога вогню? (Агні)

Яке ім'я дістав бог Вішну, втілившись у людину? (Крішна)

Яка соціальна група індійців перебувала поза кастами? (Недоторканні)

Назвіть релігію, що виникла у 5 ст. до Н. е. в Індії? (Буддизм)

Який винахід самі індійці називали «чотири роди військ»? (Шахи)

Який твір давньоіндійської літератури складається з 200 тис, віршів? (Поема «Махабхарата»)

Яка ще давньоіндійська поема вам відома? («Рамаяна»)

Яку рослину називають «китайським хлібом»? (Рис)

Листя якого дерева служать сировиною для виготовлення шовку? (Шовковиці)

Як перекладається з китайської «молоде листя»? (Чай)

Який китайський товар, крім шовку цінувався на ринках на вагу золота? (Порцеляновий посуд)

Хто стояв на чолі китайської держави? (Імператор)

Назвіть ім'я імператора, що об’єднав у 3 ст. до н. е. Китай. (Цінь Шихуанді)

Яке ім'я дали китайці своєму імператору? (Син неба)

Чому місце, де перебував імператор, називали «забороненим містом»? (Простим людям заборонялося туди входити.)

Яке з відомих чудес світу знаходиться в Китаї? (Велика Китайська стіна)

Який винахід міфи приписують імператору Шихуанді? (Компас)

Для чого китайці туго бинтували ноги дівчаткам?(Щоб ступні не росли, а залишалися маленькими)

Назвіть священну квітку китайців. (Лотос)

Що виконувало роль великих грошей у Китаї? (Зливки срібла)

Чому найбільший народний виступ у Китаї дістав назву «повстання жовтих пов'язок? (Щоб відрізняти під час битви своїх, повстанці пов'язували голови жовтими пов’язками.)

Чим користувалися китайці для запису слів? (Ієрогліфами)

Назвіть найвідомішого китайського філософа. (Конфуцій)

Як називалася релігія, що закликала людину до самовдосконалення? (Даосизм)

Вибуває 4 чоловіки (оцінка «9»).

ІІІ. Підсумок уроку

Вчитель підводить підсумки, проводить оцінювання знань учнів. Оцінку 12 отримує учень, що набрав найбільшу кількість балів в особистому заліку. Розрив між оцінками може становити від 3 до 7 балів на розсуд вчителя і за результатами уроку.IV. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал