Еколого-натуралістичного напрямкуСторінка8/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.88 Mb.
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Література до окремих розділів

А. Членистоногі:

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. – Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998. 1. Воронов О.М. Колекція метеликів і жуків. - Київ: Рад. школа, 1980. - 32 с.

 2. Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

 3. Дмитриев Ю.Д. Насекомые. – М.: Олимп, 1997.

 4. Злотин А.З. Насекомые – друзья и враги человека. – Киев: «Урожай», 1987.

 5. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1991. – 207 с.

 6. Корнелио М.П. Школьный атлас-определитель бабочек. - М.: Просвещение, 1986. – 255 с.

 7. Леженіна І.П. Біологічні екскурсії. Комахи степу. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

 8. Насекомые. Полная энциклопедия. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

 9. Фабр Ж.-А. Нравы насекомых: в 2-х т. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2000. – Т.1. – 507 с., Т.2. – 544 с.9. Халифман И. Шмели и термиты. - М.: Детская л-ра, 1988. – 319 с.

 10. Хиллиард П. Пауки (мини-энциклопедия). – М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2001.

 11. Чейнери М. Насекомые (мини-энциклопедия). – М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2001.

Б. Хребетні тварини:

 1. Бокотей А., Дзюбенко Н. Чорний лелека в Україні. – Львів, 2007.

 2. Брем А. Рыбы и амфибии. – М.: ООО „Изд-во АСТ”, 2000.

 3. Брем А. Рептилии. – М.: ООО „Изд-во АСТ”, 2000.

 4. Брем А. Птицы. В 2-х т. – М.: ООО „ Фирма „Изд-во АСТ”, 1999.

 5. Брем А. Звери. В 2-х т. – М.: ООО „Изд-во АСТ”, 2000.

 6. Грищенко В.М. Чарівний світ білого лелеки. – Чернівці: Золоті литаври, 2005.

 7. Дмитриев Ю.Д. Земноводные и пресмыкающиеся. – М.: Олимп, 1998.

 8. Дмитриев Ю.Д. Птицы. – М.: Олимп, 1998.

 9. Дмитриев Ю.Д. Млекопитающие. – М.: Олимп, 1998.

 10. Дмитриев Ю.Д. Домашние животные. – М.: Олимп, 1997.

 1. Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд. - М.: Топикал, 1994.

 2. Оливан М.П. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: «Росмэн», 1999.

В. Фауна Буковини та її охорона:

 1. Екологічні проблеми Буковини: навчальний посібник / за ред. В.П. Коржика. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002.

 2. Коржик В. Буковина для всіх. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002.

 3. Мальцев В.І., Чопик В.І., Ковальчук Г.О. та ін. Природа Карпатського регіону України. Посібник для вчителів загальноосвітніх шкіл. – Київ: Інститут екології (ІНЕКО), 1999. – 200 с.

 4. Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент / за ред. В.П. Коржика. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 356 с.

 5. Скільський І.В.. Хлус Л.М.. Череватов В.Ф. та ін. Червона книга Буковини. Тваринний світ. – Чернівці: ДрукАрт, 2007. – Т.2, ч. 1. – 260 с.

 6. Талпош В.С. Рідкісні та зникаючі хребетні західних областей України. Види, занесені до Червоної книги України. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 1998. – 136 c.

 7. Хлус Л.М., Чередарик М.І., Скільський І.В., Череватов В.Ф. „Червона книга” Буковини. Тваринний світ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 144.

 8. Чередарик М.І., Хлус Л.М., Скільський І.В. Рідкісні тварини Буковини та проблеми їх охорони: сторінками Червоної книги України. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 176 с.


Програма секції «Квітництво»

Очно-заочної біологічної школи чоцентум

Укладач: Задобрівська Л.О.,

зав. відділом КЗ ЧОЦЕНТУМ

Пояснювальна записка

Вступна характеристика предмета. З розвитком техніки в умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення природного навколишнього середовища все більше значення набуває озеленення житла. І тут незаперечну роль має квітництво як галузь рослинництва, що займається вирощуванням рослин, які необхідні для озеленення міст і сіл, прикрашення зовнішніх і внутрішніх інтер’єрів. Квітництво дає змогу не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, не тільки дарує естетичну та душевну насолоду, а й сприяє вихованню шанобливого ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формуванню почуття прекрасного.

Програма розрахована на два роки навчання з учнями середнього і старшого шкільного віку.

Мета роботи гуртка: поглиблення та розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології, квітництва, виховання в учнів усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи.

Програма гуртка передбачає вирішення таких завдань:

 • розширення наукового світогляду учнів;

 • формування шанобливого ставлення до природи;

 • розвиток навичок по догляду за рослинами;

 • набуття вмінь з науково-дослідної роботи;

 • виховання естетичного та художнього смаку.

Під час засвоєння програми гуртка учні набудуть ґрунтових знань з основ загального квітництва. Програмою передбачено вивчення практично всіх груп рослин, що використовуються в озелененні й оформленні інтер’єру. Для кращого засвоєння тем більшу кількість годин відведено на практичні заняття.

Керівник гуртка знайомить учнів із народною символікою України, виховує в них пошану до народних символів, почуття любові до рідного краю через вивчення рослин-символів України, народних свят, обрядів. Юннати беруть активну участь у масово-натуралістичних заходах, тематичних святах, організації виставок квітів. Систематична робота з вирощування розсади квітів, догляду за рослинами в парниково-тепличному комплексі, квітниках, на навчально-дослідній ділянці виховує в них трудові навички, екологічну свідомість.

Керівник гуртка має звертати увагу на форми і методи занять, що сприяють розвитку творчих здібностей юннатів. Форми занять: навчальні, виїзні, дослідницькі; проведення практичних робіт, екскурсій, конкурсів-виставок, вікторин, написання рефератів, складання планів, проектів озеленення, влаштування фітодизайну приміщень тощо. Методи занять: візуальні, кін естетичні, аудіальні, полімодальні. Важливе значення має навчально-дослідна робота з різними групами рослин у напрямах: інтродукція й акліматизація, способи розмноження квітково-декоративних рослин, селекція. У процесі дослідної роботи слід навчити учнів спостерігати за природою, аналізувати й узагальнювати отримані знання з подальшим їх застосуванням при створенні квіткових композицій і букетів, підготовці різних наочних посібників. Значну увагу слід приділити профорієнтації учнів, яка здійснюється під час екскурсій до зелених господарств, ботанічних садів, під час зустрічей з ученими та фахівцями виробництва, при проведенні науково-практичних конференцій.

Навчально-тематичний план

п/п

Назва розділу та теми

Кількість годин

всього

теор.

практ.

1.

Вступ. Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення

4

4

-

2.

Історія розвитку квітництва. Використання квітів в українських народних традиціях і обрядах

8

4

4

3.

Однорічні квітково-декоративні рослини. Загальне ознайомлення з квітковими рослинами

8

4

4

4.

Дворічні квітково-декоративні рослини

8

4

4

5.

Багаторічні квітково-декоративні рослини

8

4

4

6.

Складання проектів з озеленення навчального закладу. Підбір рослин

8

4

4

7.

Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту

8

4

4

8.

Підготовка та проведення дослідницької роботи. Фітодизайн та ландшафтна архітектура

8

4

4

9.

Підсумкове заняття. Захист творчої роботи

8

4

4
ВСЬОГО

68

36

32

Перевірка й оцінювання знань і вмінь учнів

Підсумкова робота, участь у конкурсах, тестування, написання рефератів, оформлення виставок.

1. Вступ. Вивчення екологічних проблем в Україні та світі і шляхи їх вирішення

Сучасний стан квітництва в Україні. Різноманітність декоративних рослин, їх значення в житті людини. Участь і досягнення юннатів у республіканських, регіональних масових натуралістичних заходах, конкурсах. Конвенція про права дитини (схвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 р.).

Екологічні проблеми в Україні і світі та пошуки їх вирішення. Місцеві екологічні проблеми. Історія охорони природи України. Роль ботанічних садів, історичних парків, заповідників і заказників в охороні рослинного світу. Червона книга. Представники місцевої флори, занесені до Червоної книги України.

Екологічні експедиції, участь школярів у справі охорони природи.

Практичні роботи.

Створення картотеки рідкісних рослин місцевої флори.

Екскурсії до лісу, парку, лісопарку, ботанічного саду.

2. Історія розвитку квітництва

Розвиток культури квітів у різні історичні епохи розвитку суспільства. Мистецтво аранжування квітів у народних звичаях і обрядах.

Сучасні досягнення науки та виробництва у виведенні нових сортів і агротехніці квітів. Економічні основи квітництва.

Практичні роботи.

 1. Написання рефератів про професію квітникаря, вченого-ботаніка.

 2. Проведення Свята квітів, Свята урожаю.

Екскурсії по місту, до зелених господарств, ботанічних садів для ознайомлення з різними видами озеленення й асортиментом квітково-декоративних рослин.

3. Однорічні квітково-декоративні рослини. Загальне ознайомлення з квітковими рослинами

Органи квіткових рослин. Будова квітки суцвіття. Класифікація квіткових рослин. Клітинна будова квіткових рослин. Основні життєві функції рослинних органів: дихання, ріст, розвиток, розмноження. Умови необхідні для життя рослин.

Поняття про однорічні квітково-декоративні рослини. Різноманітність однорічників – квітучі, декоративно-листяні, виткі, килимові, сухоцвіт. Агротехніка однорічних квітково-декоративних рослин. Квіти в легендах і переказах, традиційні українські квіти. Однорічні злакові рослини та сухоцвіт у фітодизайні інтер’єру приміщень і флористиці.

Практичні роботи.

 1. Складання календаря безперервного цвітіння.

 2. Визначення однорічних квітів за зовнішніми ознаками.

 3. Збирання, очищення та зберігання насіння однорічних квітів.

 4. Виготовлення гербарію, колекцій насіння однорічників.

 5. Складання букетів і композицій.

 6. Вегетативне та генеративне розмноження однорічників.

Екскурсія до ботанічного саду.

4. Дворічні квітково-декоративні рослини

Різноманітність, ріст і розвиток, основи агротехніки дворічних квітково-декоративних рослин. Використання дворічників в аранжуванні. Роль квітучих дворічних квітів у зовнішньому озелененні. Дворічники в букеті. Традиційні українські дворічники.

Практичні роботи.

 1. Збирання та зберігання насіння дворічних квітів.

 2. Визначення схожості насіння.

 3. Висівання у відкритий ґрунт, вирощування розсади.

 4. Виготовлення гербарію.

 5. об’ємне засушування квітів.

 6. Використання дворічників у зимових букеті та композиції.

 7. Догляд за рослинами на навчально-дослідній земельній ділянці та в зовнішньому озелененні.

5. Багаторічні квітково-декоративні рослини

Кореневищні та бульбокореневі рослини.

Цибулинні та бульбоцибулинні рослини. Ліани. Малопоширені багаторічники. Вегетативне та генеративне розмноження багаторічників. Різноманітність троянд, їх використання в озелененні.

Вигонка багаторічних квітково-декоративних рослин.

Квіти в народних переказах, легендах, літературних творах.

Багаторічні квіти в міксбортерах, солітерних і групових посадках, альпінаріях і рокаріях.

Зимово-весняна вигонка багаторічників.

Використання багаторічників для створення букетів і композицій. об’ємне засушування багаторічних квітів.

Практичні роботи.

 1. Збирання насіння та визначення посівних якостей.

 2. Оформлення гербарію, колекції насіння, декоративних панно.

 3. Написання рефератів.

Екскурсії до ботанічного саду, квітково-декоративного господарства, на виставку квітів.

6. Складання проектів з озеленення навчального закладу. Підбір рослин

Здійснення ретельної інвентаризації зелених насаджень території навчального закладу. Відтворення точної план-схеми території закладу з нанесенням на неї існуючих рослин. Ознайомлення з асортиментом посадкового матеріалу (під час екскурсій, опрацювання каталогів, прасів тощо). Розробка та складання схеми і проекту (реконструкції або створення) озеленення навчального закладу.

Елементи ландшафтного дизайну: дендрарій, сад, альпійська гірка, колекційна ділянка, клумби, солітери, газони тощо.

Підбір видового складу рослин: дерева, кущі, багаторічники, дворічники та однорічники і рослини закритого ґрунту. Підготовка ґрунту. Формування розсадника.

Практичні роботи

 1. Складання схеми території навчального закладу.

 2. Проведення інвентаризації багаторічних рослин.

 3. Проектування квітників.

 4. Черенкування багаторічників.

 5. Вирощування розсади.

7. Квітково-декоративні рослини закритого ґрунту

Вимоги рослин до умов вирощування (температура повітря, вологість повітря, освітлення). Світлолюбні й тіньовитривалі рослини. Біологічні особливості вирощування рослин пустель, тропіків і субтропіків - трав’янисті, деревоподібні рослини, ліани і сукуленти. Догляд за кімнатними й оранжерейними рослинами. Способи розмноження. Шкідники рослин захищеного ґрунту, механічні та біологічні методи боротьби з ними.

Практичні роботи.

 1. Складання картотеки найпоширеніших кімнатних і оранжерейних рослин.

 2. Правила етикетування кімнатних рослин.

 3. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин.

 4. Догляд за квітково-декоративними рослинами (пересаджування, розмноження, полив, підживлення органічними та мінеральними добривами, знищення шкідників, боротьба з хворобами).

Екскурсії до ботанічного саду та зеленого господарства.

8. Підготовка та проведення дослідницької роботи. Фітодизайн та ландшафтна архітектура

Досягнення науки і передовий досвід у квітництві. Значення дослідницької роботи учнів. Основні вимоги до проведення дослідів. Закладання дослідів за завданнями вчених і фахівців зелених господарств. Ведення польових журналів. Оформлення щоденників, виготовлення наочних посібників. Підготовка наукових робіт для участі у Малій Академії наук (МАН). Проведення науково-практичних конференцій.

Завдання фітодизайну:

 1. Підбір рослин для озеленення приміщень і території.

 2. Монокультурні та полікультурні композиції і флораріум.

 3. Основні напрямки сучасного дизайну парків, скверів, територій.

9. Підсумкова робота, участь у конкурсах. Захист творчої роботиПрогнозований результат і методи його діагностики після закінчення реалізації програми.

Головним результатом реалізації про грами є досягнення основних цілей програми: навчання – розширення обсягу знань учнів з ботаніки, біології, квітництва, набуття учнями вмінь з практичної і науково-дослідної роботи; розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення; виховання в учнів шанобливого ставлення до природи рідного краю, поваги до національних звичаїв і традицій, почуття прекрасного, естетичного й художнього смаку.

Основними формами і методами діагностики прогнозованих результатів є спостереження за роботою учнів, усне опитування, тестування, написання рефератів, участь вихованців у тематичних виставках, конкурсах, змаганнях, складанні планів і проектів.

Контроль отриманих результатів: бесіди, тестування, співбесіда, перевірка засвоєння практичних навичок, перевірка виконання практичних робіт, конкурсні виставки.

Основні вимоги до знань і вмінь

Учні повинні мати уявлення про:

 • квітково-декоративні рослини різних кліматичних зон земної кулі та практичне використання їх людиною.

Учні повинні знати:

 • всі групи рослин, що використовуються у внутрішньому й зовнішньому озелененні;

 • агротехніку вирощування квітково-декоративних рослин;

 • основні правила складання букетів і композицій;

 • основні види сучасного дизайну приміщення, парків, скверів.

Учні повинні вміти:

 • вирощувати та вести догляд за квітково-декоративними рослинами закритого та відкритого ґрунту;

 • проводити дослідно-експериментальну роботу відповідно до змісту програми;

 • практично створювати різні види квіткового оформлення.

Терміни (поняття), які повинні засвоїти учні:

Акліматизація

Альпінарій

Аранжування

Бордюр

Вигонка

Відводки

Газон

Гідропоніка

Дендрарій

Екзотарій

Еклектика

Етикетаж

Живець

Зимовий сад

Ікебана

Інтродукція

Інсектициди

Каталог

Квітник

Клумба

Мікроелементи

Міксбортер

Номенклатура Озеленення

Оранжерея

Панно

Рабатка

Регенерація

Релікти

Розарій

Рокарій

Рослини-радіопротектори

Сухоцвіт

Теплиця

Фітодизайн

Флористика

Фотосинтез

Фурнітура

Форми діагностики отриманих результатів

Виконання творчих завдань, науково-практична конференція, розроблення проектів ландшафтного дизайну, розроблення фітодизайну інтер’єрів.

Список рекомендованої літератури

  1. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989. – 187 с.

  2. Приходько С.Н., Михайловская М.Д. Приусадебное цветоводство. – К.: Урожай, 1991.

  3. Приходько С.Н., Фещенко Н.Д. Цветоводство защищенного грунта. – К.: Урожай, 1988.

  4. Соболев А.И. Цветы в вашем саду. – Симферополь: Таврия, 1988.

  5. Соболева П.Е., Гречишкин А.И. Азбука цветовода. – К.: Урожай, 1987.

  6. Черевченко Т.М. Довідник квітникаря-любителя. – К.: Урожай, 1994.

  7. Яременко Л.М., Лазицька Л.М. Однорічні квіти. – К.: Урожай, 1982.

  8. Золотницький Л.Ф. Квіти в легендах та переказах. – К.: Урожай, 1992.

  9. Корниенко Т.С., Добруцкий И.И. Искусство цветов: Иллюстрированное методическое пособие по технике аранжировки цветок. – К.: МСВП «Компьютерные системы», 1992. – 175 с.

  10. Приходько С.Н. Цілюща флора у вашій кімнаті. – К.: Наук. думка, 1990.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал