Еколого-натуралістичного напрямкуСторінка12/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.88 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Перевірка і оцінювання знань учнів

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та практичних занять у вигляді усного опитування, тестування і має на меті перевірку рівня підготовленості юнната до виконання конкретної роботи.

Підсумковий контроль проводиться в кінці навчального року у вигляді написання контрольної підсумкової роботи та захисту звіту.

ПРОГРАМА

1. Вступ. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці (4 год)

Ознайомлення з планом роботи. Правила поведінки в природі. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці.

2. Колообіг біогенних елементів. Біологічна роль N, P, C. Складові глобальної екологічної кризи (4 год)

Ознайомлення з колообігом Нітрогену. Колообіг Фосфору. Колообіг Карбону. Біологічна роль і значення Нітрогену, Фосфору та Карбону в природі та житті людини. Екологічні проблеми сьогодення: парниковий ефект, кислотні дощі евтрофікація.

3. Знайомство зі структурою природної водозбірної-басейнової екосистеми (4 год)

Визначення точок NPC моніторингу на біогеографічних градієнтах та градієнтах урбопресингу. Аналіз кліматопу досліджуваної екосистеми. Відбір матеріалів для лабораторних досліджень. Підготовка реактивів.

4. Методологія екологічних досліджень (4 год)

Опанування методики створення мікрокосмних моделей водозбірно-басейнового типу.

5. Дослідження колообігу Фосфору в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі (12 год)

Визначення вмісту фосфору у:

 • дощовій воді;

 • ґрунтах;

 • рослинах;

 • відпаді

 • детриті

 • річковій воді

 • фітопланктоні

 • мулі

 • підземних водах
6. Дослідження колообігу Нітрогену в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі (12 год)

Визначення вмісту загального азоту та нітратів у: • дощовій воді;

 • ґрунтах;

 • рослинах;

 • відпаді

 • детриті

 • річковій воді

 • фітопланктоні

 • мулі

 • підземних водах
7. Дослідження колообігу Карбону в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі (12 год)

Визначення вмісту Карбону в: • дощовій воді;

 • ґрунтах;

 • рослинах;

 • відпаді;

 • детриті;

 • річковій воді;

 • фітопланктоні;

 • мулі; • підземних водах.
8. Розрахунок балансних коефіцієнтів Фосфору, Нітрогену та Карбону в досліджених природних та модельних водозбірно-басейнових екосистемах (4 год)

9. Виявлення закономірностей втрат Фосфору, Нітрогену та Карбону з колообігів (4 год)

Побудова моделей формування кислотних опадів парникового ефекту та евтрофікація зумовлених порушенням балансу Фосфору, Нітрогену та Карбону та витоками їх із колообігів.


10. Оформлення звітів на основі отриманих результатів (4 год)

11. Складання екологічних проектів з поліпшення стану водозбірно-басейнових екосистем (4 год)

12. Участь у заходах, ініційованих організаціями «Чаргафф-фонд» та «Екос» (4 год)

Активізація юннатів у громадській діяльності екологічних об’єднань «Чаргаф-фонд» та «Екос» (організація та проведення акцій, присвячених Всесвітньому Дню Землі, Всесвітньому дню боротьби з тютюно-палінням (акція «Цигарку на цукерку»), Всесвітньому Дню охорони навколишнього природного середовища тощо).

Прогнозовані результати

Юннати повинні знати:

 • основні поняття та терміни;

 • глобальне екологічне становище, вплив та наслідки забруднення для навколишнього середовища та людини зокрема;

 • особливості колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону в біосфері та рівні локальних екосистем (мале та велике коло їх колообігу);

 • роль Нітрогену, Фосфору та Карбону для живих організмів;

 • причини і наслідки виникнення глобальних кризових явищ, зокрема:

 • парникового ефекту,

 • евтрофікації,

 • кислотних дощів;

  • ознаки дефіциту та надлишку Р, N та С для різних видів рослин;

  • основні заасоби зациклювання NPC-колообігів;

  • шкідливість нітратів та фосфатів для організму людини;

  • ГДК нітратів та фосфатів для людини.

Юннати повинні вміти:

Визначати загальний вміст Нітрогену, Фосфору та Карбону в різних сферах довкілля та біологічних об’єктах за допомогою доступних методів (титрування, фотоколориметрування, потенціометрії) і розробляти рекомендації щодо зациклення цих елементів.

Перелік використаної літератури

 1. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум Навч. посібник / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

 2. Вернадський В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадський – М., 1989. – 261 с.

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник / В.С. Джигирей. – 2-ге вид., стер. – К.: КОО, 2002. – 203 с.

 4. Энциклопедия для детей: Экология / Ред. Д. Володихин, Ред. Е. Ананьева, Ред. Г. Вильчек. − Аванта+, 2003 . − Т. 19. – 444 с.: цв.ил.

 5. Запольський А.К. Основи екології: Підручник / [А.К. Запольський А.І. Салюк]; за ред.. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2003. – 358 с.

 6. Костишин С.С. Дослідження колообігів N, P та C у водозбірно-басейнових екосистемах / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Т.В. Филипчук. – ЧНУ, 2012. – 70 с.

 7. Кучеренко М.Є. Загальна біологія 10-11 клас: Навч. підручн. / М. Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан. – Київ: Генеза, 1999. – 464 с.: іл.

 8. Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 500 с.

 9. Руденко С.С. Загальна екологія. Практичний курс: навчальний посібник у 2 ч. Частина 1. Урбоекосистеми. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 342 с.

 10. Руденко С.С. Загальна екологія. Практичний курс: навчальний посібник у 2 ч. Частина 2. Природні наземні екосистеми. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 308 с.

МОДУЛЬ 3

«ЛІДЕР ТА ЛІДЕРСТВО. ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА»

Пояснювальна записка

Підлітковий та ранній юнацький вік є важливим періодом в процесі дорослішання. Це пов’язано із формуванням і становленням вже відносно самостійних поглядів, оцінок, стійкої системи понять, суджень про навколишній світ та про себе і своє місце у світі. Особливо актуальними в період дорослішання є потреби особистості в самоствердженні, самовираженні, самореалізації, саморозвитку.

Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинена в особистості, якщо вона буде відповідальна за вирішення проблемної ситуації на рівні прийняття рішень. Починаючи з підліткового віку це, насамперед, участь у громадському житті, учнівському самоврядуванні, що вирішує такі завдання: стимулювання інтересу юннатів до навчання, трудової і громадської діяльності; створення конкретних умов і ситуацій для виявлення і розвитку здібностей, для виховання суспільно значущих розумових, вольових та моральних якостей особистості; створення умов і механізмів для самовиховання особистості, яка формується, побудови її життєвих планів та перспектив.

Формування особистості потенційного лідера, його організаторських здібностей, ієрархії його цінностей може здійснюватись завдяки різноманітним формам соціально-педагогічної роботи, зокрема шляхом реалізації програми «Школа еколідера».

Мета: розвиток лідерських якостей, формування потреби у самовдосконаленні, адекватного оцінювання себе; розвиток умінь та навичок ефективного спілкування, конструктивного вираження своїх думок і почуттів, попередження і розв’язання конфліктів; розвиток лідерського потенціалу.

Завдання :

 • розвиток лідерських якостей, ініціативи у вирішенні завдань;

 • подолання бар’єрів у спілкуванні;

 • формування навичок відповідальної та впевненої поведінки;

 • формування навичок співпраці в команді;

 • підвищення самооцінки, формування почуття власної самоцінності, позитивного ставлення до життя;

 • формування навичок самоконтролю;

 • розвиток умінь, необхідних для позитивного подолання конфліктних ситуацій;

 • розвиток творчих здібностей.

Програма модулю побудована з використанням тренінгових форм роботи, психодіагностики, арт-терапевтичних технік, мозкового штурму, дискусій, рольових ігор, моделювання, роботи в малих групах, аналізу реальних ситуацій суспільного життя тощо. Форма проведення занять – групова.

За основу програми модуля 1 «Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства» взято програму роботи гуртка «Лідерство – запорука успіху» (Спіжевої Д.В.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3839 від 12.07.2005 р.).

Навчально-тематичний план

з\п

Назва розділу

Кількість годин

теор.

практ.

разом

1.

Вступ. Мета і завдання програми

1

-

1

2.

Лідер та лідерство

3

3

6

3.

Пізнай себе

2

4

6

4.

Бути особистістю

1

5

6

5.

Основи ефективного лідерства

2

6

8

6.

Мистецтво спілкування лідера

3

7

10

7.

Твій шлях до успішного спілкування

3

7

10

8.

Етичні норми життя як регулятор людської поведінки

1

3

4

9.

Імідж лідера

2

5

7

10.

Лідер та його команда

3

5

8

11.

Постановка цілей лідера

1

3

4

12.

Підсумкове заняття

-

2

2

Всього

22

50

72

ПРОГРАМА


 1. Вступ. Мета і завдання програми (1 год)

Вступ. Правила техніки безпеки. Мета і завдання програми. «Школа еколідера» – важлива форма виховання учнівської молоді.

 1. Лідер та лідерство (6 год)

Філософія лідерства. Теорії лідерства. Поняття, специфіка та типологія лідерства. Стилі лідерства. Лідер. Якості, притаманні лідеру. Уміння лідера.

 1. Пізнай себе (6 год)

Пізнати себе. Сутність моєї особистості. Паспорт темпераменту. Внутрішній світ людини і система уявлень про себе. «Я»-образ. Самооцінка. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають. Думаю про майбутнє. Виховую себе сам.

4. Бути особистістю (6 год)

Уявлення про особистість. Самоусвідомлення. Самовиховання. Самоаналіз. Аналіз власних якостей, вчинків, стосунків. Поведінка особистості в рамках вимог суспільства.

5. Основи ефективного лідерства (8 год)

Потенціал, необхідний для того, щоб стати лідером. Оцінка різних сторін лідерської поведінки. Комунікативні здібності лідера. Вміння спілкуватися у групі. Досягнення взаєморозуміння і згоди. Повноваження лідера. Основні принципи поведінки лідера. Кодекс поведінки лідера.

6. Мистецтво спілкування лідера (10 год)

Жити в суспільстві – означає спілкуватися. Від чого залежить успішність спілкування людей. Спілкування – це мистецтво, якому треба вчитись. Чи завжди нас розуміють інші люди? Як розуміти інших? Що означає бути переконливим? Як навчитися говорити «ні»? Типи спілкування. Спілкування без слів (міміка, жести, погляди, паузи). Правила ефективного спілкування. Що таке конфлікт? Підходи до вирішення конфліктів і проблем. Як досягти успіху в суспільстві. Успішна самопрезентація.

7. Твій шлях до успішного спілкування (10 год)

Правила активного слухання. Ділове спілкування. Як навчитися вести переговори? Мистецтво полеміки. Підготовка до дискусій. Види дискусій. Схема побудови промови. Вивчаємо конфлікт. Використовуємо знання про конфлікт на практиці: переговори і посередництво в конфлікті.

8. Етичні норми життя як регулятор людської поведінки (4 год)

Повага до іншого – умова поваги до кожного. Етикет як регламентовані форми шанобливого ставлення до іншої людини. Уважність, привітність, доброзичливість. Мовний етикет як форма ставлення до людини.

9. Імідж лідера (7 год)

Що таке імідж? Роль іміджу і проблема лідерства. Роль особистісного іміджу. Імідж лідера. Функції іміджу. Структура іміджу. Я – концепція лідера. Мистецтво самопрезентації. Імідж молодіжної громадської організації, як його створити? Шляхи формування іміджу за допомогою ЗМІ.
10. Лідер та його команда (8 год)

Лідер і керівник – у чому різниця? Якості, притаманні успішному лідеру. Що таке партнерство? Принципи партнерства. Особливості партнерських відносин. Як співпрацювати з командою. Сила організації. Як діє лідер-організатор? Організаторські знання і вміння, організаторські здібності. Поради організатору. Джерела підтримки лідера і команди. Критика, підтримка, самопідтримка. Знайомство з роботою обласного дитячого екологічного товариства «Паросток».

11. Постановка цілей лідера (3 год)

Значення постановки цілей. Ситуаційний аналіз («Що я хочу?», «Що я можу?»). Формування коротко-, середньо- та довгострокових цілей. Планування часу.

12. Підсумкове заняття (2 год)

Аналіз роботи за рік. Підведення підсумків.

Прогнозовані результати

Кінцевий результат по завершенню модуля «Лідер та лідерство. Основи ефективного лідерства» передбачає:

 • сформованість лідерських якостей та розвинутий лідерський потенціал;

 • оволодіння мистецтвом спілкування;

 • сформованість навичок співпраці в команді;

 • сформованість навичок відповідальної та впевненої поведінки;

 • сформованість навичок самопрезентації;

 • розвинуту творчу і соціальну активність та ініціативу.

У процесі реалізації програми у юннатів виробляються практичні вміння та навички, а саме:

 • критичне мислення (уміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом зору, визнавати та долати стереотипи та упередження);

 • комунікативність (оволодіння культурою спілкування, навичками її вдосконалення, мовною етикою, збагачення словникового запасу);

 • перспективне бачення, розвиток уяви (вміння уявляти кращий стан власного довкілля у перспективі та прагнення до його практичного вдосконалення);

 • вирішення конфліктів (вміння об’єктивно аналізувати різні конфлікти, залагоджувати їх, уникаючи агресії та зберігаючи власну гідність);

 • співробітництво (уміння співпрацювати з іншими у процесі спільного вирішення завдань та пошуку виходів із проблемних ситуацій);

 • толерантність (навички виваженого розв’язання проблем);

 • громадська активність (спроможність впливати на прийняття суспільних рішень та співпрацювати з різними організаціями).

Перелік використаної літератури

 1. Антоненко І. Усе про конфлікти // Психолог. – 2007 – №44. – С. 22.

 2. Бачинська Е. Формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління виховною системою школи // Світло. – 2002.

 3. Бочковський В. Шляхи самопізнання та саморозвитку особистості // Психолог. – 2007. - №25-27.

 4. Каталог вправ для тренінгу спілкування // Психолог. – 2010. - №7.

 5. Клуб лідерів // Психолог. – 2011. - №13.

 6. Матеріали корекційно-розвивальної програми «Психологічна підтримка членів учнівського самоврядування» (Клуб «Лідер»): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gendocs.ru/v39045/?download=1

 7. Методичні рекомендації щодо психологічного супроводу учнівського самоврядування: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nkmetka.gov.ua/publ/psikhologichna_sluzhba/psikhologichna_sluzhba/metodichni_rekomendaciji_shhodo_psikhologichnogo_suprovodu_uchnivskogo_samovrjaduvannja/24-1-0-202

 8. Основи спілкування // Психолог. – 2009. - №25-27.

 9. Програма гуртка «Лідерство – запорука успіху». Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dvorec.edu.kh.ua/Files/downloads/Programi_sotcialno-reabilit_napriam_2005.pdf

 10. Садохіна К.С. Психолого–педагогічні умови формування лідерських якостей підлітків: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_9/439-448.pdf

 11. Самооцінка та її роль у розвитку особистості // Психолог. – 2010. - №4.

 12. Самотворення «Я»-образу старшокласника // Психолог. – 2009. - №25-27.


Програма гуртка «Юний городник»

Укладач: Остапович С.М.,

директор Заставнівського ЕНЦУМ

Пояснювальна записка

Овочівництво – цікава і корисна справа. Програма допоможе краще зрозуміти природу, стати господарями на своїх присадибних ділянках, відчути радість від появи перших сходів, вирощеного врожаю. В процесі роботи діти заглянуть в овочеву торбинку, до скриньки народної мудрості, напишуть свої казки про наших супутників-рослин, здаватимуть "екзамен" на городника.

Мета програми:

 • познайомити з різноманітністю овочевих рослин;

 • дати загальні відомості про походження овочевих рослин;

 • ознайомити з корисністю даних рослин;

 • навчитись вести фенологічні спостерігати за овочевими;

 • доглядати та спостерігати ростом та розвитком овочевих на грядці, в теплиці.

Завдання:

 • ознайомитись з різноманітністю овочевих рослин;

 • ознайомитись зі значенням овочевих рослин для людини;

 • вивчити овочеві рослини свого краю;

 • проводити посильну роботу на ділянці по вирощуванню овочевих;

 • спостерігати та вести щоденник за ростом та розвитком овочевих на грядці, в теплиці, на підвіконні;

 • навчити вихованців нескладних практичних навиків під час роботи на ділянці;

 • проводити нескладні досліди;

 • поглибити знання дітей та виконання посильної роботи по охороні природи.

Програма розроблена на основі програми Черненко Р.М., методиста Миргородського районної станції юних натуралістів Полтавської області та розрахована на один рік навчання для учнів молодшого віку.

Навчально-тематичний план

(перший рік навчання)

п/п

Назва розділу та теми

Кількість годин

всього

теор.

практ.

1.

Вступ

2

2
2.

Подорож у дивосвіт рослин

2

2
3.

Таємниці городу

6

2

4

4.

Осінь у природі

10

2

8

5.

Значення овочів у житті людини

6

2

4

6.

Різноманітність овочевих рослин

78

26

52

7.

Звідки родом наша їжа

4

2

2

8.

Ліки з городу

6

2

4

9.

Овочі круглий рік

6

2

4

10.

Весняні турботи городників

12

4

8

11.

Участь у масових натуралістичних заходах.

Підсумкові заняття

12

2

І0
ВСЬОГО

144

48

96

Програма

1. Вступ (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка, з метою та завданням гуртка, правилами поведінки, правилами техніки безпеки та санітарно-гігієнічними вимогами на заняттях. Бесіда: «Спогади про літо».2. Подорож у дивосвіт рослин ( 2 год.)

Роль рослин у природі та в житті людини. Різноманітність рослинного світу. Чому рослини потрібно охороняти?

3. Таємниці городу (4 год.)

3 чого почався перший город? Що таке ґрунт? Чому овочі такі різні? Казка про Царя-Гороха.

Практична робота.

Пізнавальна гра "Цей дивовижний світ овочів". Екскурсія на пришкільну ділянку з метою ознайомлення з овочевими рослинами.

4. Осінь у природі (8 год.)

Осінь-припасиха — найщедріша пора року. Дари осені. Основні роботи на городі та на навчально-дослідній ділянці.

Практична робота.

Екскурсія в природу «Золота осінь».Збір овочевих рослин на пришкільній ділянці, осінній обробіток ґрунту; техніка безпеки під час роботи. Конкурс на кращого знавця «дарунків осені»..

5. Значення овочів у житті людини (6 год.)Звичайне і невідоме у звичайних овочах. Азбука здоров'я. Вітаміни на грядці.

Практична робота.

Гра «Незнайко в країні овочів». Віршована п’єса "Сварка овочів" (Ж-л «Розкажіть онуку» №17/9 7 р.).

6. Різноманітність овочевих рослин (78 год.)

Овочі у традиційному харчуванні українців.

6.1. Картопля — наш другий хліб (8 год.)

Роль картоплі у нашому харчуванні. Історія картоплі. Розповідь про небезпечне «яблуко диявола», про квіти картоплі на королівському балу, про «картопляні бунти». Як вирощують картоплю?

Практична робота.

«Ради-поради бабусі Даринки» (приготування страв з картоплі).

Весела година: «Конкурс господарочок», «Ккартопляна естафета».

6.2. Калустяному роду — нема переводу (8 год.)

«Капустяна» історія. Ознайомлення з різновидами капусти: білоголової, червоноголової, савойської, кольрабі, брюссельської, пекінської, броколі, листової. Бувальщини тітоньки Капустини (розповідь про родичів, про те, як з маленької насінинки виростає «білолиця, дженджуриста, сорочок наділа триста»). Обряди і звичаї пов’язані з капустою.

Практична робота.

Приготування та дегустація страв з капусти.

Свято «Сьогодні іменини у тітки Капустини».

6.3. Гарбуз та його родичі (8 год.)

Історія Гарбуза. та його родичів. Зустріч з гарбузовою родиною.

Гарбуз - харчовий і дієтичний продукт. Про солодку королівну-диню, про кавун, що напував звірів і про кабачки та патисони. Про найзнаменитішого родича гарбуза – огірка. Особливості вирощування гарбузових. Секрети кухні тітки Насті.

Практична робота.

Приготування та дегустація страв з гарбуза. Інсценізація казки "Ходить гарбуз по городу». Закладання досліду на тему «Вплив прогрівання насіння на врожай огірків (дині, гарбуза. тощо)».

6.4. Багаті й бідні родичі сеньйора Помідора (8 год.)

Історія «золотого яблука» із Південної Америки. Місце помідорів у харчуванні. Різнокольорові плоди помідорів. Поняття про сортову різноманітність. Як вирощують помідори.

Паслін — бідний родич помідора.

Про багатих родичів ґюмідора. І солодкий, і гіркий. «Синенькі» - овочі довголіття. Оранжеві «Ліхтарики» (фізаліс).

Практична робота.

Ознайомлення з різними представниками помідорної родини.

Виготовлення овочевого лото «Дари осені».

Працює ігротека "Овочева торбинка з цікавинками".

Приготування страв з помідорної родини «До столу по сезону». Дегустація. Круглий стіл «У нас в гостях журнали: «Дім. сад. Город», «Огородник», «Паросток».

6.5. Столові коренеплоди (10 год.)

Різноманітність коренеплідних овочевих рослин. Про красну дівицю чудодійну морквицю. Столові буряки. Про петрушчину таємницю. Чим корисна селера? Посадив дід ріпку. Цей чудо-хрін. Про селяночку редьку і панночку редиску.

Практична робота.

Ознайомлення з різноманітністю столових коренеплодів.

Закладання досліду "Вплив площі живлення на врожай столових буряків". Рубрика "До столу по сезону". Працює ігротека. Гра "Витягни ріпку", овочеве лото. Свято "На весіллі у Морквини".

6.6. Цибуля і часник (4 год.)

Про походження і заслуги цибулі. Про невидиму силу, заховану в цибулині. Різні види цибулі (ріпчаста, порей, батун, шалот і ін.). Цибуля- ріпка, цибуля-сіянка.

Про походження і заслуги часнику. Про часник-чарівник, що допомагав будувати піраміди. Поняття про фітонциди. Чому часник називали гадючою травою. Зустріч у Світлиці "Овочі на нашому столі"

Практична робота.

Заскладка дослідів з цибулею на підвіконні. Розробка агротехнічного плану дослідницької роботи з цибулею "Вирощування цибулі-ріпки з насіння за один рік".

6.7. Листові овочі, їх роль у харчуванні (4 год.)

Про їстівні листки салату. Цей непоказний шпинат. Листяна гірчиця. Крес-салат замість солі. Огіркова трава. Мангольд.

Практична робота.

Працює ігротека. Ігри "З чим його їдять", "Вершки чи корінці".

Рубрика "До столу по сезону".

6.8. Цілюща квасоля та її родичі (8 год.)

Ліана, яка зветься квасоля. Квасоляна родина та її «чудні» діти. Посадив дід біб. Ознайомлення з бобовими рослинами.

Чим корисні горох, соя. чечевиця і ін.? Молоко із сої. Як росте арахіс?

Практичні заняття.

Ознайомлення з насінням різних сортів бобових культур. Виготовлення колекції «Бобові рослини».

Рубрика «День народження Котигорошка і Дюймовочки» (приготування страв з бобових). Дегустація. Висаджування на підвіконні гороху і квасолі з замовляннями при висадці «Щедра Земле. Сонечко миле, дайте Котигорошку силу", «Щедра Земле, сестриця-Водо, дайте Дюймовочці вроду». Проведення спостережень за посівами.

Поради: «котлети без м’яса», «Смажена соя», арахіс.

6.9. Різноманітний світ пряно-ароматичних рослин (6 год.)

Знайомство з ароматичними рослинами. Для чого потрібні пряно-ароматичні рослини, їх різноманітність, способи вирощування.

Цей запашний кріп. Про аптечний кріп або фенхель. Чай з м'яти та меліси. Про бутерброди з естрагоном. Для чого вирощують кервель, коріандр, шалфей. Любисток біля української хати. Знайомство з чебрецем, гісопом.

Практична робота.

"Цей різноманітний світ пряно-ароматичних рослин (розпізнавання рослин за насінням, малюнками, гербарними зразками, живими рослинами). Заварювання чаїв. Дегустація.

Овочева естафета «Варимо борщ» (відібрати овочі для борщу)

6.10. Овочі на десерт (4 год.)

Ознайомлення з зовнішнім виглядом десертних овочів, їх морфологічними особливостями Спаржа — стародавня овочева і лікарська рослина. Артишок - культурний будяк. Що їдять з ревеню? Як їх вирощують.

Практична робота.

Творча година і фантазії (пишемо казку про овочеві рослини). Поради бабусі Даринки «Суп із спаржі», «Компот із ревеню».

6.11. І квіти, і овочі (4 год.)

Чорнобривців насіяла мати. Про корисні сили, заховані в чорнобривцях. Яка грузинська вечеря без чорнобривців. Нагідки, красольки - і квіти, і ліки, і овочі. Приправи з чорнушки.

Практична робота.

Заглянемо до овочевої торбинки. Гра «Вершки чи корінці»

6.12. Подорож у світ дикоростучих рослині (6 год.)

Овочі з дикоростучої флори. Кропива не тільки жалиться. Яглиця – звичайна їжа наших предків. А чи варто шанувати кульбабу? Овочеві первоцвіти (первоцвіт весняний, медунка темна, пшінка).

Переселення дикоростучих рослин на городи.

Практична робота.

Ознайомлення з морфологічними особливостями овочів дикоростучої флори. Рубрика «Всевмійки і Всезнайки» в країні овочів. Екскурсія в природу «Дивосвіт рідної природи».
7. Звідки родом наша їжа (4 год.)

Походження овочевих культур. Розповіді про рослини-переселенці.

Народний календар Щоденні, обрядові та святкові страви українців

Практична робота.

Гра «Звідки вони родом» ;( з використанням картин походження культурних рослин).

Весела година «Не навчили мати й батько, не навчить і дядько» (Ігри, змагання «Посади город», «Збираєм врожай», «Варимо борщ», «З чим його їдять», «Чи вершки, чи корінці» та ін).

8. Ліки з городу (6 год.)

Овочі і здоров'я. Овочі не тільки годують, а й лікують. Овочетерапія.

Відкриваємо скриньку народної мудрості. Поради народних цілителів (серцю і ниркам потрібна картопля, що лікує капуста, чим славні інші овочі). Народний календар.

Практична робота.

Свято «Про дива і таємниці Природи-чарівниці (про все дивовижне і незвичайне у звичайних овочах).

Традиційні страви українців з овочів. Дегустація.

9. Овочі круглий рік (6 год.)

Вирощування овочів у теплицях. Що таке теплиця? Які овочі вирощують у теплицях?

Практична робота.

Город на підвіконні:вирощування зёлених рослин (цибулі на перо, вигонка петрушки, щавелю, ревеню, крес-салату, кропу).

Конкурс «Мій город найкращий». Ради-поради бабусі Даринки «До столу — по сезону», «Косметика з городу». Екскурсія у тепличне господарство.

10. Весняні турботи городників (12 год.).

З чого починати перші роботи на городі. Календар городника. Умови, необхідні для росту і розвитку рослин. Вирощування розсади. Як потрібно лікувати і годувати овочі. Перші поняття про добрива, про боротьбу з шкідниками і хворобами рослин. Рослини і тварини — помічники городників. Про добрих і небажаних сусідів при вирощуванні овочів.

Практична робота.

Закладання дослідів з овочевими культурами.

Вирощування розсади на підвіконні, в теплиці. Екскурсії в парникове господарство, тепличне. Ознайомлення з вирощуванням овочевих рослин з

розсади. Працює бюро по обміну насінням овочевих культур.

11. Участь у масових натуралістичних заходах (12 год.)

Підсумкові заняття.

Участь у конкурсі «Мій рідний край^моя земля», акції «До чистих джерел», «Плекаємо сад», «Юннатівський зеленбуд» та інш., участь місячнику по озелененню. Практичні справи по участі в обласних конкурсах. Трудові справи по охороні природи.

Практична робота.

Підсумкове заняття "Екзамен на городника", брейн-ринг, вікторина, конкурс "В країні овочів". Свято печеної картоплі.

Завдання на літо. Практичні справи по догляду за дослідними ділянками. Мікрогрядка вдома. Підготувати розповіді "Моя грядочка".

Гуртківці повинні знати:

 • які овочеві культури вирощуються в даній місцевості;

 • традиційні національні овочеві рослини;

 • про умови вирощування овочевих рослин;

 • історію походження та корисність овочевих культур.

Список використаної літератури

 1. Бобкова Л.П. "Картопля". Київ: "Наукова думка", 1976.

 2. Борисова Р.Л. и др. "Малораспространенные овощные культуры". М.: "Россельхоз-издат", 1978.

 3. Биггс Т. "Овощные культуры". М.: "Мир", 1986.

 4. Володарська А.Т., Скляревський О М. "Вітаміни на грядці". Київ: "Урожай", 1989.

 5. Воропай Олекса "Звичаї нашого народу". Київ: "Оберіг", 1993.

 6. Головкин Б.Н. "Рассказы о растениях-переселенцах", М.: "Просвещение", 1984.

 7. Давыдов З Д "Советы огородникам". Донецк: "Донбасс", 1983

 8. Заверуха Б.В. "У світі рослин». Київ: «Урожай».

 9. Коваль А П "Життя і пригоди знайомих незнайомців. Київ: "Веселка1990

 10. Мухин В Д. "Юному овощеводу". М.: Просэещение'. 1978

 11. Надія Надеждіна "І в саду, і на городі. Київ: "Веселка 1976

 12. Онегов Анатолий "Школа юннатов. М.: "Детская литература", 1982

 13. Сергей Небесный "Юным овошеводам". М.: Детская литература", 1987

 14. Шабаршов И и др "Книга юного натуралиста". М.: "Молодая гвардия", 1982.

 15. Любов Манорик, Сергій Клименко "Довідник юнната", ''Хмельницький", 1995.


Програма гуртка «Природа навколо нас»

Укладач: Левентир М.С., керівник

гуртків Заставнівського ЕНЦУМ

Пояснювальна записка

Людина може жити і діяти тільки, як невід”ємна частина всієї природи. Разом з тим створення і розвиток могутніх засобів виробництва з метою пристосування природи до людини не завжди відповідає законам природи, порушує тонкі екологічні зв’язки. У цих умовах сама природа не встигає «лікувати рани» нанесені їй життєдіяльністю людини.

Тому одним з найважливіших напрямків цієї роботи є виховання у людини, починаючи з дитинства, почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу.

Мета: ознайомлення дітей із екологічними проблемами України та інших країн та регіонів світу, формування наукового світогляду, почуття, орієнтацію, виховує гуманне ставлення до природи, розвиває допитливість, заохочує до активної участі в практичній діяльності. Від успішності здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища.

На думку В. О. Сухомлинського, природа лежить в основі дитячого мислення, почуттів та творчості. Видатний педагог вважав, що формувати в людини ставлення до рідного краю як частки природи слід починати з раннього віку.

Завдання:

 • поглибити і розширити екологічні знання;

 • прищепити початкові екологічні навики і уміння – поведінкові, пізнавальні;

 • розвинути пізнавальну, творчу, суспільну активність дітей в ході екологічної діяльності;

 • сформувати (виховати) відчуття дбайливого відношення до природи;

 • розвивати навички вмінь спостереження в природі.

Програму розраховано на учнів початкової ланки. Позакласні і позашкільні заняття, як правило, не просто повторюють матеріал шкільного курсу природознавства, а систематично його доповнюють і збагачують конкретними фактами, одержаними внаслідок самостійної роботи в гуртку.

Враховуючи вікові особливості учнів, їх надмірну рухливість, нестійкість уваги та інтересів, керівнику гуртка необхідно організувати, щоб кожне заняття було цікавим. З цією метою до занять слід підключити загадки, вікторини, використовувати ігрові моменти та різноманітні технічні засоби навчання: кіно, магнітофон, діапозитиви, телебачення, мікроскопи.

Значну увагу треба приділити роботі на шкільній навчально-дослідній ділянці, у куточку живої природи /догляд за тваринами і рослинами/, проведенню спостережень та нескладних дослідів. Такі досліди і практичні роботи пробуджують інтерес до вивчення рослин і тварин, бажання брати участь у вирощуванні культурних рослин.

Під час занять важливо проводити екскурсії в природу. Вони поглиблюють знання учнів про різноманітність рослинного і тваринного світу, виховують любов і дбайливе ставлення до всього живого.

Орієнтовний тематичний план занять

п/п

Назва розділу

Кількість годин

всього

теор.

практ.

1.

Вступне заняття.

8

2

6

2.

Рослини – частина живої природи.

14

6

8

3.

У світі осінньої природи. Осінь - художниця

16

8

8

4.

Жива та нежива природа. Явища в природі.

8

4

4

5.

Земля не належить нам, це ми належимо Землі.

16

10

6

6.

Тварини – частина живої природи.

30

16

14

7.

Подорож Світовим океаном.

12

8

4

8.

Сніжна віхола танцює. Чарівна Зима.

18

8

10

9.

Сезонні зміни в природі.

8

2

6

10.

У гості до лісу. Лісові робінзони.

16

8

8

11.

Світ зеленої планети. Ліки в природі.

12

4

4

12.

Усе про друзів наших пернатих.

14

6

8

13.

Весняна усмішка рідної Землі.

12

4

8

14.

Квіти – частина природи, вбрання рідної Землі.

10

4

10

15.

Чудова й радісна пора. Чим пахне літо?

16

6

10

16.

Охорона природи. Червона книга України.

6

2

4
Всього

216

96

120


1. Вступне заняття

Ознайомлення дітей з планом роботи гуртка. Розподіл обов’язків, ознайомлення з правилами техніки безпеки.

Довкілля та його охорона. Поняття про екологію, як науку. Екологічні фактори.

Практична робота.

Екскурсія в кабінети, у куточок живої природи, на навчально-дослідну ділянку.

2. Рослини – частина живої природи.

Що таке флора? Значення рослин в природі, житті людини, народному господарстві. Зелені рослини - основне джерело органічного життя на Землі. Однорічні і багаторічні трав’янисті рослини. Будова та розмноження. Харчові, лікарські та отруйні рослини. Дерева, кущі та трави. Значення овочевих і польових культур у харчуванні людини. Червона книга України. Рослини- цілющі скарби нашого краю. Рослини – частина живої природи. Різноманітність рослинного світу. Екологічна вікторини «В гостях у лісової Феї», «Міс Флора», «Природа навколо нас», «Моє дерево», «Буду я природі другом», «Світ рослин», «Станція Квіткова».

Практична робота.

Ознайомлення з рослинами в природі. Конкурс малюнків «Природа рідного краю». Екскурсія до парку. Збирання матеріалу для гербарію.

Виготовлення гербарію.

3. У світі осінньої природи. Осінь - художниця.

Осінь в природі. Осінь за народним календарем. В осінньому лісі. Зміна забарвлення листків, листопад, фізіологічна суть опадання листків. Значення листопаду в житті рослин. Підготовка рослин до зими. Спостереження за осінніми явищами. Екскурсія в природу. Розпізнавання дерев і кущів в безлистому стані.

Відліт птахів. Підготовка тварин до зими. Екологічна вікторина «У гості до лісу». Конкурс малюнків «Осінь художниця», «Осінь в гості завітала», «Золотокоса красуня». Дарунки осені. Квіти осені. Поробка «Осіння квітка».

З чого почався перший у світі город? Смачна чужоземка (картопля, помідор, буряк). Вирощування овочевих культур: капуста, морква, столовий буряк цибуля. Особливості часнику і цибулі. Виготовлення плакатів на теми: «Осінні вітаміни», «Що ми їмо з овочів?», «Головні частини рослин».

Практична робота.

Екскурсія в осінній парк. Спостереження за сезонними змінами в природі і в трудовій діяльності людей. Збирання насіння дикоростучих дерев і кущів (для лісництва). Засушування листків, гілок і плодів листяних і хвойних дерев, складання колекцій.

4. Жива та нежива природа. Явища в природі.

Що таке природа? Явища живої та неживої природи. Значення спостережень за сезонними явищами в природі для народного господарства. Організація і проведення фенологічних спостережень.

Екологічний калейдоскоп природних явищ: «Звідки береться дощ?», «Усі кольори радості», «Чому сніг білий?», «Чарівні кристали», «Таємниці туману», «Жива вода», «Роза вітрів», «Небезпечні хвилі», «Живильне повітря».

Практична робота.

Екскурсії. Спостереження в природі. Фенологічні спостереження в природі за погодою, за розвитком дерев, кущів, дикорослих і трав’янистих, а також культурних рослин. Спостереження за поведінкою птахів.

5. Земля не належить нам, це ми належимо Землі.

Багатство природи. Дім в якому ми живемо. Озирнися довкола.

Правила поведінки в природі. Подорож планетою Земля. Антарктида, тундра, тайга, степ,пустеля та інші природні зони. Життя в горах. Життя в лісах. Життя в степах. Життя в водоймах. Водні ресурси краю. Краса рослинного і тваринного світу.

Повітря навколо нас і його значення в житті рослин,тварин і людини. Причини забруднення повітря та його вплив на живу природу і здоров'я людей. Запобігання забрудненню повітря. Значення дерев в очищенні повітря. Природа рідного краю.

Практична робота.

Екологічна вікторини: «Дивосвіт природи», «Її величність природа». Екскурсія в парк з метою гармонійного сприйняття природи через почуття. Еко-ігри: «Палітра», «Впізнай своє дерево», «Дегустація запахів».

Робота з природним матеріалом. Конкурс малюнків «Бережіть воду», «Зелений світ», «Життя під водою». Орігамі..

6. Тварини – частина живої природи.

Тварини – частина живої природи. Мешканці води і суші. Історичний розвиток тваринного світу. Тварини і довкілля. Значення тварин у природі та житті людини.

Тварини. Комахи. Птахи. Різноманітність тваринного світу. В зоопарку. Обличчям до тварин. Рекордсмени росту. Легенди про тварин. Тварини - символи. Гороскоп людини за календарем країн Сходу (під знаком тварин). Тварини лісу. Червона книга України. Чи можна чого-небудь навчитись у звірів і навпаки? Життя птахів.

Свійські тварини. Домашні улюбленці. Як з’явилися домашні тварини. Різновиди домашніх тварин. Догляд та утримання тварин. Собаки: мисливські, службові та декоративні. Домашня кішка. Спостереження за домашніми тваринами, їх ростом та розвитком.

Тварини у куточку живої природи. Гризуни (хом’яки). Шкода, яку вони приносять у сільському господарстві. Морські свинки. Їжачок, його зовнішній вид, харчування, зимова сплячка. Зовнішній вид білки. Харчування. Черепаха (болотна та водяна). Панцир, його значення для черепахи. Живлення. Харчування, зимова сплячка.

Практична робота.

Екскурсія у куточок живої природи. Спостереження за тваринами в кутку живої природи. Розведення риб в акваріумах. Виготовлення повітряних сачків. Догляд і спостереження за жителями акваріума, зібраними під час екскурсії до водойми.

Екологічні вікторини «Самий добродушний гігант», «Ці забавні тварини», «У світі тварин», «Їжачок – лісовий трудівничок», «Тварини у казках», «Маленькі трудівниці», конкурс загадок про звірів «Відгадай хто це?». Поробка «Їжачок». Конкурс малюнків «Моя улюблена тварина», «Наші друзі звірі і птахи». Ігри: «Створюємо портрет звіра».

Екскурсії в природу. Спостереження за поведінкою дощового черв’яка. Спостереження за поведінкою птахів.

7. Подорож Світовим океаном.

Океани і моря нашої планети. Великі та малі мешканці водних просторів. Послання з «Пляшкової почти». Життя в океані.

Екологічна подорож «Вода – життєдайний ресурс». Рослинний і тваринний світ водойм. Пристосованість рослин і тварин до життя у воді.

Найбільші тварини планети – кити. Цікавинки про мешканців водойм.

Ріки нашої місцевості. Яка річка найкраща?Для чого людям потрібна вода? Що в річках росте? Хто в ріках живе? Хто в морі живе? Обережно, нафтова пляма!Практична робота.

Екологічна вікторина «Могутнім океаном», «Дивовижний світ води». Еко – гра «Загадки підводного царства».

8. Сніжна віхола танцює. Чарівна Зима.

Зима, зимонька прийшла. Подорож до зимового лісу. Зима в природі. Тварини взимку. Рослини взимку. Особливості хвойних дерев та вічнозелених кущів. Життя птахів взимку. Знайомство з птахами нашої місцевості. Поведінка зимуючих птахів. Охорона птахів узимку. Їжа для птахів. Операція «Синичка».

Чарівна Зима. Зима за народним календарем. Незабаром Новий рік. Святкування Нового року в Україні та в інших країнах. Обрядовий Дідух - національний символ свого родоводу. Операція «Вічнозелена красуня».

Звідки взялася різдвяна ялинка. Вифлиємська зірка сяє. Вертеп «Колядує».

Практична робота.

Екскурсії в природу. Спостереження за природою взимку, за поведінкою птахів. Виготовлення альбому "Зимуючі птахи нашого краю". Виготовлення годівнички.

Поробка «Букет замість ялинки». Конкурс на кращу композицію з хвойних гілок, сухоцвітів.

Розваги Зими: «Сніжна віхола танцює», «Красуня святкова, подарункова», «До палацу сніжинки», «Казка про сніжинку», «Казка про снігову бабу».

9. Сезонні зміни в природі.

Природа в різні пори року. Погода і народні прикмети. Складання календаря погоди.

Зимові явища в житті рослин. Процеси життєдіяльності рослин взимку. Особливості хвойних дерев і вічнозелених кущів. Розвиток ранньоквітучих рослин під снігом.

Зимові явища в житті тварин. Життя птахів взимку.

Практична робота.

Екскурсії в природу. Фенологічні спостереження в природі. Підгодівля птахів. Годівничка для пташиної їдальні.

10. У гості до лісу. Лісові робінзони.

Зелені легені нашого міста. Значення дерев в природі і житті людини. Основні породи дерев, які ростуть у парках міста. Чим відрізняються дерева між собою. Лісові пожежі.

Мандруємо екологічною стежкою. У лісі є чимало таємниць. Природа і ми. Подорож до осіннього лісу. Живильне повітря. Пригоди в лісі. Тварини наших лісів. У зимовому лісі. Природа навколо нас.

Царство грибів. Знавці варення. Дари лісу. Чому кажуть: «Ліс наше багатство?». Хто живе в лісовому домі?

Практична робота.

Вікторина «Дерево лісових таємниць», «У гості до лісу», «Впізнай мене».

11. Світ зеленої планети. Ліки в природі.

Ознайомлення з біологічними особливостями і використанням лікарських рослин. Значення лікарських рослин для медицини.

Подорож в світ лікарських рослин. Народна медицина. Її звязок з науковою медициною.

Фітотерапія. Правила збирання лікарських рослин. Екологічна подорож у країну Травинію. Лікарські дерева України. Рослини - вітаміни: морква, горіхи, смородина, яблука та ін. Дегустація чаїв із трав.З кошиком у ліс. Вчимося правильно поводитися в природі. Парад ягід: малина, суниці, чорниці, ожина та інші. З грибного кошика. Обережно –

отруйні гриби і ягоди.

Без верби і калини нема України. Походження калини за народними легендами й переказами. Калина - символ рідної землі, безсмертя, мужності. Оспівування калини в народних піснях. Народні легенди, перекази, казки про вербу та її походження. Верба - символ довголіття, дерево життя.

Практична робота.

Вікторина «Впізнай» (їстівні й отруйні ягоди та гриби). Еко - гра «В царстві Еко». Конкурс пісні про вербу і калину.Виготовлення альбому «Лікарські рослини нашої місцевості». Екскурсії з метою ознайомлення з лікарськими рослинами нашого краю. Екологічні ігри з деревами.

12. Усе про друзів наших пернатих.

Пернате населення планети. Птахи, їх особливості та розповсюдження. Значення птахів у природі. Яких птахів ви любите? Зупинка «Горобчик».Усе про друзів наших пернатих. Екологічний калейдоскоп «На вулиці Пташиній». Найбільший птах України. Екологічні вікторини «Царство птахів», «Звила ластівка гніздо».

Допоможемо птахам взимку. Поведінка зимуючих птахів. Охорона птахів.

Практична робота.

Екскурсія в природу з метою визначення видового складу птахів своєї місцевості. Вікторина «Чий це дзьоб?»

Спостереження за зимуючими птахами, які селяться біля житла людей. Підгодівля птахів. Виготовлення годівниць. Дотримання правил техніки безпеки при цьому.

Виготовлення альбому "Зимуючі птахи нашого краю".

13. Весняна усмішка рідної Землі.

Весна в природі. Сезонні зміни в природі. Весняні спостереження за

розпусканням бруньок дерев і кущів. Спостереження за погодою і сезонними змінами в житті рослин, тварин, у діяльності людини.

Приліт птахів. Спостереження за птахами. Спостереження за кішкою і собакою. Життя тварин навесні. Екологічна гра «Тварини лісу», «Звила ластівка гніздо».

Життя рослин весною. Весняні явища в житті рослин. Початок сокоруху в дерев та кущів. Початок вегетації рослин.

Чарівні ключики весни. Первоцвіти квітнуть, весну-красну чують. Необхідність охорони первоцвітів. Чому не можна рвати проліски? Перші прикмети весни. Рослини, що квітнуть з-під снігу – «снігуроньки». Необхідність охорони рідкісних ранньоквітучих рослин.

Практична робота.

Екологічна вікторина «Хто такі первоцвіти?»

Екскурсія до парку «Весняна симфонія», спостереження за весняними явищами в житті рослин і тварин. Конкурс малюнків «Час чарівниці Весни наступає», «Весняночка - паняночка», «Перелітні птахи».

Весняні роботи на навчально-дослідній ділянці.

14. Квіти - частина природи, вбрання рідної Землі.

Різноманітність квітів у природі. Квіти та їх значення у житті людини. Квіти – окраса нашого життя. Флора – богиня квітів і юності. Таємниці квітів. Квітковий гороскоп. Мова квітів «Про що говорять квіти?».

Квіти – обереги. Квіти – символи української землі. Легенди про квіти. Ви принесли додому квіти…

Однорічні та багаторічні рослини. Форми квітників і розміщення на них квітів. Що таке букет? Складання букетів. Що таке композиція? Композиція квітів.

Ознайомлення з найбільш поширеними кімнатними рослинами, які використовуються для озеленення. Значення правильного догляду за кімнатними рослинами. Розміщення рослин відносно світла.

Практична робота.

Висаджування в квіткові горщики або ящики ранньоквітучих рослин (проліски, фіалка та ін.), спостереження за їх цвітінням, утворенням плодів.

Конкурс малюнків «Троянда – королева квітів», «Моя улюблена квітка». Ліпимо квіточку. Виготовлення аплікацій «Танок квітів». Екскурсія в природу. Ознайомлення з різновидністю квітів нашої місцевості. Догляд за ними. Екологічна гра «Чарівна квіточка запрошує до гри».

15. Чудова й радісна пора. Чим пахне літо?

Літо в природі. Спостереження за змінами в природі. Сонце промінь шле Землі! Екологічний журнал природи «Дари літа».

Людина – частина природи. Конкурс малюнків «Намалюйте диво», «На фруктовій зупинці».

Ходить літо білим цвітом. Пахне сіно полинами. Хліб – усьому голова.

Природа і ми. Лікар Айболить. Природні чинники здоров’я. Вплив сонця і повітря на здоров’я людини. Літо – пора відпочинку.

Практична робота.

Екологічні вікторини «Флора і Фауна», «Телеграма з лісу», «Маленькі трудівниці», «Світ тварин», «Тварини в казках», «Тварини підводного царства». Екскурсія в природу з метою ознайомлення з рослинами та тваринами парку, водоймищ. Догляд за сільськогосподарськими культурами на навчально-дослідній ділянці.

16. Охорона природи. Червона книга України.

Ознайомлення з масовими державними заходами щодо охорони природи. Створення перших заповідників в Україні. Червона книга України.

Охорона рослин в заповідниках і заказниках. Рослини місцевої флори, які перебувають під охороною.

Ознайомлення з Всеукраїнським конкуром "Мій рідний край – моя

земля", роботою «зелених і голубих» патрулів, лісових дозорів.

Охорона навколишнього середовища. Водні ресурси краю.

Практична робота.

Виготовлення листівок з тематики охорони рослин місцевої флори. Екскурсія до краєзнавчого музею. Демонстрування кінофільмів з природоохоронної тематики.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал