Двнз одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника пакет матеріалів контрольної роботиСкачати 164.5 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір164.5 Kb.
ДВНЗ «Одеське морехідне училище рибної промисловості

імені Олексія Соляника

ПАКЕТ

матеріалів контрольної роботи
з дисципліни: Основи філософських знань

для всіх спеціальностей


Схвалено цикловою комісією

соціально-економічних дисциплін

Голова ЦК Жиговська Майя Анатоліївна


2014 р.

Критерії оцінювання


  1. Питання І-го блоку (1,2,3,4) мають тільки одну правильну відповідь і оцінюються в 0,5 балів. Відповівши правильно на всі питання курсант набирає 2 бали.

2. Питання ІІ-го блоку (5,6,7) оцінюються в 1 бал.

  1. Максимальна сума балів, яку може набрати курсант – становить 5 балів.


ВАРІАНТ №1
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Яким уявлялось Фалесу начало світу?

А). атоми – основа всіх речей

Б). вода – начало усього існуючого

В). боги – творці усього існуючого

Г). чотири елементи – начало усіх речей
2. Що відроджує доба Відродження?

А). гармонійну людину доби античності

Б). антропоцентризм

В). політеїзм давніх греків


3. Кому з українських філософів належить вчення про дві натури та три світи?

А). П. Юркевичу

Б). Г. Сковороді

В). І. Франко


4. Що таке патристика:

А)вчення «Отців Церкви» 2-6ст.н.е., згідні з Святим Письмом та визнані церквою

Б)вчення християнських філософів 11-12ст., що полемізували з авероїстами

В)вчення християнських теологів спрямовані проти метафізики Арістотеля

Г)вчення «Отців Церкви» 7-8ст., в яких розроблялось християнське вчення

ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Визначити роль та місце філософії в житті сучасного суспільства.
6. Дайте оцінку філософії Нового часу.
7. Проаналізуйте соціокультурні умови, що сприяли формуванню унікальних особливостей давньогрецького мислення.

ВАРІАНТ №2
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Зміст світогляду ґрунтується довкола відношення:

А). природне – соціальне

Б). природні речі – штучні речі

В). людина – світ


2. Хто відновив в німецькій класичній філософії матеріалістичну традицію?

А). Ф. Ніцше

Б). Л. Фейербах

В). І. Кант3. Хто із стародавніх філософів уперше використовує поняття філософія”?

А). Конфуцій

Б). Фалес

В). Піфагор

Г). Сократ

4. Хто з середньовічних філософів обґрунтував необхідність церковної організації як посередника між Богом і віруючими та про розвиток історії як боротьбу двох градів – земного і Божественного:

А) Росцелін

В) Тертуліан

Б) Т.Аквінський

Г) Августин Блаженний

ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Проаналізувати філософію та її місце в сучасній культурі.
6. Визначити проблему співвідношення віри та розуму в добу Середньовіччя.
7. Визначити поняття «філософія».

ВАРІАНТ №3
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Хто із названих античних філософів є автором концепцій ідеальної держави?

А). Демокрит

Б). Геракліт

В). Сократ

Г). Платон
2. Що з точки зору емпіризму, повинно бути основою знання?

А). апріорні принципи розуму

Б). інтуїція

В). чуттєвий досвід


3. Хто є основоположником позитивізму?

А). І. Кант

Б). О. Конт

В). Г. Коген


4. Якого з даних філософів можна назвати представником дуалізму:

А)Бекон


Б)Декарт

В)Спіноза

Г)Лейбніц
ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Проаналізуйте особливості, основні проблеми та персоналії середньовічної християнської філософії.
6. Визначити антропоцентричний характер філософської думки Відродження.
7. Визначити, що є предметом філософії.

ВАРІАНТ №4
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Філософія – це:

А). наука про мудрість

Б). прагнення до мудрості

В). володіння мудрістю

Г). мудрість
2. Що, за визначенням Маркса, є сутністю людини?

А). свобода

Б). сукупність усіх суспільних відносин

В). здатність виробляти знаряддя


3. Кому належить вислів: “ Я знаю, що нічого не знаю?

А). Аристотелю

Б). Епікуру

В). Сократу

Г). Ксенофану
4. Що таке „річ у собі” за Кантом?

А) річ якою вона є сприйнятою нами

Б) річ якою її сприймають інші

В) річ якою вона є насправді

Г) річ якою ми б хотіли її бачити

Д) річ якою вона б хотіла себе бачити


ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Проаналізуйте думку мислителя Піко делла Мірандоли, що людина – творець самої себе, що її доля – наслідок її вільної активності.
6. Проаналізуйте гносеологічну проблематику в філософії Нового часу.
7. Обгрунтуйте німецьку класичну філософію: основні ідеї та персоналії.
ВАРІАНТ №5
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Що є началом світу, згідно з вченням Анаксимандра?

А). повітря

Б). матерія

В). вогонь

Г). апейрон
2. Світ символів, за Сковородою, це:

А). Біблія

Б). логіка

В). мова
3. Хто з перерахованих особистостей є представником філософії Відродження?

А). Діоген Синопський

Б). Микола Кузанський

В). Василій Великий
4. Який філософський напрям розвивався у поглядах Локка:

А) агностицизм

Б) прагматизм

В) сенсуалізм

Г) містицизм
ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Визначити поняття «філософія».
6. Проаналізуйте, чим відрізняється уява про людину в епоху Відродження від традиційних уявлень Середньовіччя.
7. Визначити соціально-культурне призначення філософії.

ВАРІАНТ №6
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. З чим, на думку Піфагора, узгоджуються всі речі?

А). з душею

Б). з простором

В). з космосом

Г). з числом
2. Які характерні риси властиві середньовічній філософії?

А). теоцентризм

Б). антропоцентризм

В). космоцентризм


3. Які здатності до пізнання, на думку І. Канта, притаманні людині?

А). чуттєвість

Б). розум

В). воля
4. Хто з даних філософів не був представником «філософії серця»

А) Іван Франко

Б) Памфіл Юркевич

В) Микола Гоголь

Г) Григорій Сковорода


ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.

5. Дайте оцінку світогляду Середньовіччя та світогляду епохи Відродження.
6. Визначити, що являється предметом філософії.
7. Дайте оцінку епохи Просвітництва, його ідеї та видатні представники.

ВАРІАНТ №7
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Хто є автором трактатуПро град Божий”?

А). Аврелій Августін

Б). Василій Великий

В). Ансельм Кентерберійський


2. Яка провідна тема філософських пошуків епохи Відродження?

А). гуманізм

Б). теоцентризм

В). натурфілософія


3. З ким з античних мислителів порівнювали видатного українського філософа Г. Сковороду?

А). Аристотелем

Б). Сократом

В). Протагором


4. До якого напряму сучасної філософії належав О.Конт

А) постмодернізм

Б) неофройдизм

В) позитивізм

Г) персоналізм
ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Проаналізуйте особливості, основні проблеми та персоналії середньовічної християнської філософії.
6. Дайте оцінку філософії Нового часу.
7. Проаналізувати філософію та її місце в сучасній культурі.

ВАРІАНТ №8
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Які характерні риси властиві середньовічній філософії?

А). теоцентризм

Б). антропоцентризм

В). космоцентризм


2. Які проблеми стають на перший план у філософії Нового часу?

А). антропології

Б). онтології

В). гносеології


3. Розділ філософії, який вивчає пізнання, джерела і форми знання, методи і межі знання називається:

А) аксіологія

Б) онтологія

В) гносеологія

Г) антологія
4. На кого, згідно з образних порівнянням Ф. Бекона, повинен бути схожий справжній вчений?

А). мураху

Б). бджолу

В). павука


ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.

5. Дайте оцінку розвитку античної філософії та її загальну характеристику.
6. Визначити антропоцентричний характер філософської думки Відродження.
7. Визначити проблему співвідношення віри та розуму в добу Середньовіччя.

ВАРІАНТ №9
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Яким уявлялось Фалесу начало світу?

А). атоми – основа всіх речей

Б). вода – начало усього існуючого

В). боги – творці усього існуючого

Г). чотири елементи – начало усіх речей
2. Хто є родоначальником німецької класичної філософії?

А). Г. Гегель

Б). І. Фіхте

В). І. Кант


3. Чим відрізняється філософія від науки:

А) екзистенцій на спрямованість відображення світу

Б) відображення світу у формі понять

В) раціональний спосіб осягнення світу

Г) системність і обумовленість знання

Д) прагнення до досягнення істини


4. Розділ філософії, який вивчає буття, форми і способи буття світу, його першооснову і сутність називається:

А) аксіологія

Б) онтологія

В) гносеологія

Г) антологія
ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Проаналізувати філософію та її місце в сучасній культурі.
6. Дайте оцінку філософії Нового часу.
7. Визначити антропоцентричний характер філософської думки Відродження.


ВАРІАНТ №10
І. Правильна відповідь становить 0,5 балів
1. Філософія – це:

А). наука про мудрість

Б). прагнення до мудрості

В). володіння мудрістю

Г). мудрість
2. В чому суть перевороту зробленого К. Марксом в філософії?

А). розробка матеріалістичного розуміння історії

Б). розробка концепції практики

В). розробка теорії істини


3. Що означає принцип «Дао»:

А) збірник законів і норм поведінки

Б) закон природи, суспільства і людей, який управляє світом

В) моральний закон імператора

Г) збірник гімнів і священних пісень
4. Як називається підхід, в центрі уваги якого знаходиться людина:

А) релятивізм

Б) пантеїзм

В) соціоцентризм

Г) антропоцентризм
ІІ. Правильна відповідь становить 1 бал.
5. Визначити, що є предметом філософії.
6. Дайте оцінку розвитку античної філософії та її загальну характеристику.
7. Визначити проблему співвідношення віри та розуму в добу Середньовіччя.

Еталонна відповідь

Варіант № 1

1- Б

2- А

3- Б

4- А
5. Визначити роль та місце філософії в житті сучасного суспільства.

З метою усвідомлення предмета та особливостей філософії важливо не лише визначити місце філософії серед історичних типів світогляду, але й з ясувати, яку роль відіграє філософія у суспільстві.

Основними функціями філософії вважають: світоглядну, методологічну та культурологічну функції.

Світоглядна функція полягає у тому, що, опановуючи філософію, людина відтворює певний погляд на світ. Характер її уявлень про світ сприяє визначенню певної мети. Їх узагальнення створює загальний життєвий план, формує ідеали людини. У світогляді відбувається певне ставлення до світу. Світогляд має спрямовувати поведінку, діяльність людини у сфері практики і в пізнанні.

Методологічна функція. Методологія - це світогляд, що виступає у вигляді методу та теорії методу. Інакше, методологія - це сукупність найбільш загальних ідей та принципів, що застосовуються у вирішенні конкретних теоретичних та практичних завдань, це й наукове обґрунтування, розробка ідей та принципів, шляхів та засобів пізнання та практики.

Культурологічна функція передбачає експлікацію, раціоналізацію та систематизацію. Експлікація призначена для виявлення найзагальніших ідей, уявлень, форм досвіду. Важливе місце серед них займають: категорії, узагальнені способи буття - вчення про буття - онтологія; теоретичне усвідомлення ставлення до світу та людини - практичні (праксеологія), пізнавальні (гносеологія), ціннісні (аксіологія). Раціоналізації у відображення в логічній, поняттєвій формі результатів людського досвіду.

Отже, предмет філософії обумовлює виконання філософією функцій: світоглядної, методологічної та культурологічної. Уже з характеристики структури сучасного філософії філософського знання випливає висновок, у сучасному світі що філософія є частина культури і виконує важливі функції у розвитку суспільства.

У процесі суспільного розвитку або при реалізації складних наукових проблем люди відмовляються від застарілих поглядів та уявлень, стереотипів, цінностей, хибних світоглядних настанов. Філософія допомагає усувати помилки, звільнитися від застою, віджитих догм. Так реалізується критична функція філософії у системі культури. Аксіологічний характер філософських знань виявляється у допомозі людині визначити цінності і самоцінності життя, моральні принципи, гуманістичні ідеали. Це особливо важливе в умовах загострення глобальних проблем сучасності, коли актуальними стають світоглядні аспекти різних видів діяльності. Велика роль філософії в світі, що постійно розвивається, змінюється.
6. Дайте оцінку філософії Нового часу.

Визначальною особливістю Нового часу (ХУІІ-ХУІІІ ст.) є буржуазія, яка висуває і обґрунтовує нові цінності і засади людського буття у порівнянні з феодалізмом. В центрі нового світогляду була вже не віра, а розум- Основні парадигми Нового часу: «Знання — то сила!» (в основі ставлення людини до світу лежить знання; перевага надається фактичному, позитивному знанню явищ дійсності, що базуються на науці й експерименті); друга парадигма — опануй природою в ім'я користі й успіху самого життя (виробляється на основі впровадження науки в виробництво).

Машинне  виробництво,  яке поступово витісняє ремесло, потребувало розвитку точних знань про закономірності природи. Внаслідок цього перед суспільством постала проблема розробки методів, шляхів і прийомів вивчення природи. Саме тому проблема методу є однією із центральних в філософії Нового часу.

Приходить експериментальне природознаство, виробляються кількісні критерії для оцінки природних явищ. Важливого значення набувають спостереження, вимірювання, порівняння, аналіз, есперименти і основані на них індуктивні умовисновки. Біля джерел такого розуміння наукової творчості стоїть Ф.Бекон.

Прагнення до систематизації, кількісний ріст і диференціація знання викликають розвиток теоретичного мислення. Тому поряд з розвитком чуттєвого, емпіричного, пізнання світу розвивається і раціональне, математичне мислення. Ці два типи пізнання і формують основні напрямки філософського мислення Нового часу: емпіризм та раціоналізм, найбільш яскравими виразниками яких були відповідно англійський філософ Ф.Бекон і французький філософ Р.Декарт. Емпіризм. (від грец. «емпірія» — досвід) — вважає чуттєвий досвід єдиним істинним джерелом знань. Раціоналізм (від лат. «раціо» — розум) вважає розум, думку вищим ступенем в системі філософських цінностей, основою пізнання та діяння людини. Достовірне знання не може бути виведеним з досвіду. Воно може бути виведене тільки із самого розуму.
7. Проаналізуйте соціокультурні умови, що сприяли формуванню унікальних особливостей давньогрецького мислення.

Термін "античність" походить від латинського слова antiquus - древній. Їм прийнято називати особливий період розвитку древньої Греції та Риму, а також тих земель і народів, які перебували під їхнім культурним впливом. Хронологічні рамки цього періоду, як і будь-якого іншого культурно-історичного явища, не можуть бути точно визначені, однак вони значною мірою збігаються з часом існування самих античних держав: з XI-IX ст. до н.е., часу становлення античного суспільства в Греції і до V н.е. - Загибелі римської імперії під ударами варварів.Спільними для античних держав були шляхи соціального розвитку та особлива форма власності - античне рабовласництво, а також заснована на ній форма виробництва. Загальною була їхня цивілізація з загальним історико-культурним комплексом. Це не заперечує, звичайно, наявності в житті античних товариств безперечних особливостей і відмінностей. Головними, стрижневими в античній культурі били релігія і міфологія. Міфологія була для древніх греків змістом і формою їх світогляду, їх світосприйняття, вона була невіддільна від життя цього суспільства. Потім - античне рабовласництво. Воно було не тільки основою економіки та суспільного життя, воно було і основою світогляду людей того часу. Далі слід виділити як стрижневих явища в античній культурі науку і художню культуру. При вивченні культури древніх Греції та Риму необхідно, перш за все, сконцентруватися на цих домінант античної культури.

Антична культура - унікальне явище, яке дало загальнокультурні цінності буквально у всіх областях духовної і матеріальної діяльності. Всього три покоління культурних діячів, життя яких практично вкладається в класичний період історії Древньої Греції, заклали основи європейської цивілізації і створили образи для наслідування на тисячоліття вперед. Відмінні риси давньогрецької культури: духовне різноманіття, рухливість і свобода - дозволили грекам досягти небувалих висот перш народи наслідувати грекам, будувати культуру по створеним ними зразкам.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал