Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"Сторінка1/7
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України


Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка


Схвалено вченою радою університету "ЗАТВЕРДЖУЮ"

12 січня 2017 р., протокол № 1 Ректор

проф._______________ Н.В.Скотна


12 січня 2017 р.

І н ф о р м а ц і я

про наукову та науково-технічну діяльністьДрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2016 рік

(відповідно до наказу МОН України від 10.01.2017 р № 26)

Проректор з наукової роботи

проф._______________ М.П.Пантюк

12 січня 2017 р.Начальник НДС
__________________ Р.І.Проць
12 січня 2017 р.


Дрогобич – 2017

ЗМІСТ ID:73777 (176-1) 08.02.2018 07:28
1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

за 2016 рік (за формою згідно з додатком 1 до наказу)

I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності…..…...

4

а) коротка довідка про університет………..…….……………………………………..…..

4

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету…..……...............…...

4

в) науково-педагогічні кадри…...…………………………………..…………………….…

4

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки…….....

4

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій…………..


5

е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок………………………………………………………………………….………….


5II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,

суспільних і гуманітарних наук, зокрема, наукові досягнення світового рівня…...


6

а) важливі результати за усіма закінченими фундаментальними НДР……………….….

6

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

9III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки ......................................................................................................................12

а) важливі результати за закінченими прикладними НДР……………………….……….

12

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР

12IV. Розробки, які впроваджено за межами ВНЗ………………………………………..

13V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………………………………


15VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор………………….………………..….


16VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених……………………………………………………………………………..


20VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками…………...

21IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями……………………………………………………………………………….


23Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук…………………………………………………24ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб ………………………….…...25


ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність………26ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів…………………………………………………………


27XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень……………………………….

28XV. Заключна частина…………………………………………………………………….

292. Показники наукової та науково-технічної діяльності

(за формою згідно з додатком 2 до наказу)…….…………………


303. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3 до наказу)…..……………


404. Описи найбільш ефективних розробок (за формою згідно з додатком 4 до наказу)……………………………………………………………………….


42ДОДАТОК 1 (до розділу ІХ Інформації про ННТД) …..…………………………...

44

Тематика співробітництва з зарубіжними партнерами
ДОДАТОК 2 (до розділу Х Інформації про ННТД)…..…………...……………….

57

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
ДОДАТОК 3 (до розділу ХІІІ Інформації про ННТД)………….…..………………

61

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачівI. Узагальнена інформація щодо наукової

та науково-технічної діяльності
а) коротка довідка про університет

У травні 1940 р. відповідно до постанови уряду УРСР було створено Дрогобицький учительський інститут. У 1952 р. учительський інститут реорганізовано у педагогічний, а у 1954 р. інституту присвоєно ім’я Івана Франка. У 1960 р. до Дрогобицького педагогічного інституту приєднано Львівський педагогічний інститут. У 1995 р. інститут атестовано і віднесено до вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації. У 1998 р. на базі інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ), а у 2010 р. його акредитовано за IV рівнем. З 2014 р. ДДПУ є учасником Східно-Європейської мережі університетів. З 2015 року університет зареєстрований учасником у Програмі Горизонт-2020. Відбірковим Комітетом Британської Ради, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундації лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства ДДПУ включено до 12 учасників "Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України". У 2015 р. ДДПУ святкував своє 75-річчя. (Детальніша інформація на Веб-сторінці ДДПУ: http://ddpu.drohobych.net/).


б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету

Фундаментальні дослідження: Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи. Фізика низьковимірних систем, мікро- та макроелектроніка. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання.

Прикладні дослідження і розробки: Стале використання, збереження та збагачення біоресурсів, екологія людини. Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних процесів. Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів. Проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів. Дослідження фізичних процесів у напівпровідниках і діелектриках та наногетероструктурах на їх основі.

в) науково-педагогічні кадри

Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Чисельність НПП, осіб

682

662

584

593

з них: докторів наук, професорів

69 (10,1%)

68 (10,3%)

64 (11,0%)

61 (10,3%)

кандидатів наук, доцентів

330 (48,4%)

349 (52,7%)

343 (58,7%)

346 (58,3%)


г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Категорії робіт

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

к-сть

тис.грн.

Фундаментальні

2

110,0

3

90,0

3

72,0

5

473,8

Прикладні

3

160,6

4

62,9

3

66,5

0

0,0

Госпдоговірні

(спецфонд)3

267,6

2

589,9

2

589,9

0

189,0д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

Протягом звітного періоду у ДДПУ функціонувала спеціалізована вчена рада Д36.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (наказ МОН України № 1081 від 29.09.14 року). У цій раді впродовж 2016 року було захищено 4 докторські (1 працівниками ДДПУ, 3 – НПП з інших установ) та 12 кандидатських дисертацій (2 працівниками ДДПУ, 10 – НПП з інших установ).

Нових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій протягом звітного періоду не відкривалось.
е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень

та прикладних досліджень і розробок
Назва НДР:Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі”.

Науковий керівник: Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., професор. (Фундаментальна НДР МОНУ)

Коротка характеристика одержаного наукового результату

Створено теорію процесу частотної модуляції і процесу модуляції напряму випромінювання при рекомбінаційному переході між основними станами електрона і дірки в гетероструктурі InAs/GaAs з квантовими точками InAs за допомогою акустичної хвилі. Встановлено характер залежності амплітуди частотної модуляції від частоти і амплітуди акустичної хвилі, розміру та форми квантових точок. Встановлено характер залежності амплітуди кута відхилення випромінювання гетеролазера від частоти ультразвуку і розмірів квантової точки. В межах запропонованої моделі встановлено умови підсилення інтенсивності лазерного випромінювання у заданій точці простору за допомогою акустичної хвилі.


Назва НДР: “Дослідження біологічно активних речовин ялівцю звичайного Juniperus communis”.

Науковий керівник: Волошанська С.Я., к.біол.н., доцент. (Фундаментальна НДР МОНУ)

Коротка характеристика одержаного наукового результату

В результаті розробленого інноваційного підходу встановлено, що оболонка шишкоягід ялівцю піддана стресу захищає його зерна, самоорганізовано синтезуючи при цьому магнітні наночастинки оксиду заліза (так званий “green synthesis”). Проведені експериментальні дослідження на прикладі фітопрепаратів Нефровіл та Імуностан на основі ялівцю звичайного, дали змогу отримати феноменологічне унікальне підтвердження про домінуючу роль парамагнітних центрів марганцю від ферментів супероксиддисмутази з марганцем, яка відповідає за антиоксидантні властивості, для фітопрепарату Нефровіл, та парамагнітних центрів магнітних наночастинок заліза, які відповідають за захисні властивості, для фітопрепарату Імуностан.


II. Визначні результати фундаментальних досліджень

у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук,

ЗОКРЕМА, НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ
Протягом звітного періоду у ДДПУ виконувалося 5 фундаментальних НДР, що фінансувались МОНУ із загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040. 2 НДР перехідні, а 3 НДР – закінчені.

Фундаментальних НДР, що фінансуються з інших джерел, не виконувалось.


а) важливі результати за закінченими фундаментальними НДР
1. Назва НДР:Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі”.

ДР № 0114U002615. Термін виконання НДР: 2014-2016 рр.Науковий керівник: Пелещак Р.М., д. ф.-м. н., професор.

Фактичний обсяг фінансування за період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 104,1 тис.грн., зокрема, у 2016р. – 32,1 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування ( за весь період виконання)

Вперше досліджено вплив акустоелектронного та акустооптичного ефектів на довжину хвилі випромінювання гетеролазера InAs/GaAs з квантовими точками InAs. Вперше досліджено залежність деформації матеріалів квантової точки та матриці від частоти акустичної хвилі при різних розмірах квантових точок. Показано, що така залежність має немонотонний характер. Вперше встановлено, що залежність амплітуди зміни довжини хвилі рекомбінаційного випромінювання від частоти акустичної хвилі має немонотонний характер з двома максимумами, положення яких визначається геометричними розмірами гетероструктури та пружними сталими її матеріалу. Вперше показано, що із зменшенням розміру квантової точки амплітуда зміни довжини хвилі рекомбінаційного випромінювання зростає, що пояснюється збільшенням деформації матеріалу квантової точки.

Встановлено, що вплив акустоелектронної взаємодії на зміну довжини хвилі випромінювання гетеролазера є більш суттєвим, ніж акустооптичноої взаємодії. Зокрема, при частоті акустичної хвилі 150 ГГц довжина хвилі гетеролазера InAs/GaAs з квантовими точками InAs за рахунок акустоелектронних ефектів змінюється на 2,5 нм, а за рахунок акустооптичної взаємодії – тільки на 0,2 нм.

Вперше встановлено закономірності зміни амплітуди модуляції енергії рекомбінаційного випромінювання, що відповідає переходу між основними станами електрона та дірки в гетероструктурі InAs/GaAs з квантовими точками InAs, від амплітуди механічної напруги, створеної акустичною хвилею на поверхні матриці.

Значущість отриманих результатів полягає у встановленні закономірностей впливу акустичної хвилі на спектральні характеристики випромінювання гетеролазера з квантовими точками, що дасть можливість виробити рекомендації для створення джерел інфрачервоного випромінювання з більшою резонансною частотою, які здатні швидко перебудовувати частоту випромінювання. Це сприятиме оптимізації параметрів волоконно-оптичних ліній зв’язку, зокрема, збільшенню швидкості передачі інформації до 40 Гб/с.

Результати досліджень включені в лекційний курс дисципліни “Фізика наносистем та сучасна мікроелектроніка” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності “Фізика” (протокол № 16 від 22.12.2015р.). Результати досліджень використані при підготовці навчальних посібників “Синергетика. Тексти лекцій” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності “Фізика”; “Математичне моделювання фізичних процесів. Матеріали до самостійної роботи” для студентів І курсу ОКР "Спеціаліст" спеціальності “Фізика”.

Розроблена теорія дозволяє за допомогою акустичної хвилі, що взаємодіє з електронною підсистемою, керувати довжиною хвилі (енергією) випромінювання гетеролазера InAs/GaAs з квантовими точками InAs у заданому діапазоні, який залежатиме від частоти акустичної хвилі, розмірів, поверхневої густини та форми квантових точок.

Результати НДР рекомендуються до використання у наноелектроніці при створенні приладів з масивом однорідних квантових точок та при оптимізації телекомунікаційних мереж. Використання гетеролазера InAs/GaAs з тунельно-зв’язаними у вертикальному напрямі квантовими точками InAs підвищує температурну стабільність акустичного модулятора і, відповідно, збільшує надійність його роботи. На цьому етапі продовжено дослідження, які сприяють збільшенню резонансної частоти гетеролазера (~ 17 ГГц) і, відповідно, збільшенню швидкості передачі інформації до 40 Гб/с, що і пропонується для оптимізації телекомунікаційних мереж.Кількісні показники результатів дослідження (за весь період виконання)

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection – 11;

- Англомовні статті та тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються БД Scopus або WoS – 4;

- Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 12;

- Підручники, навчальні посібники – 5;

- Захищено кандидатських дисертацій – 2;

- Захищено 9 магістерських, 16 дипломних і 29 курсових робіт.
2. Назва НДР: “Кореляції “структура-властивості” у складних металомістких склоподібних матеріалах

ДР № 0114U002616. Термін виконання НДР: 2014-2016 рр.Науковий керівник: Цмоць В.М., д. ф.-м. н., професор.

Фактичний обсяг фінансування за період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 74,1 тис.грн., зокрема, у 2016 р. – 21,1 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування (за весь період виконання)

На основі проведеного комплексного дослідження кореляції “структура-властивості” у складних металомістких склоподібних матеріалах виявлено специфічні особливості атомної структури стекол на рівні ближнього та середнього порядків, що корелюють з їх атомно-дефіцитною структурою, тобто з вільним об’ємом в структурі скла, який можна цілеспрямовано модифікувати технологічним способом через введення металевих добавок чи пост-технологічним способом, наприклад, гамма-опроміненням.

Наукова новизна результатів полягає у встановленому можливому загальному критерії для механізмів довготривалих радіаційно-індукованих структурних змін у халькогенідних стеклах, що розглядає “упорядкування - розупорядкування” на нанорозмірній шкалі і також пояснює природу відношення бозонного піку до молекулярного піку в раманівських спектрах, як міра ступеня розупорядкування на рівні ближнього порядку у ковалентних стеклах. Цим доведено також, що перший різкий дифракційний пік і низькочастотні коливання в раманівських спектрах (бозонний пік) не пов’язані напряму між собою на рівні середнього порядку.

Одержані результати тісно пов’язані із закономірностями структурної організації склоподібної сітки на нанорозмірному рівні і є достатньо надійними для різних контекстів застосування та використання, оскільки вони отримані за допомогою високопрецизійних методик, відзначаються повторюваністю і достовірністю, і не суперечать подібним результатам.

Цінність результатів полягає у встановленій наявності довготривалих (більше ніж 10 років) радіаційно-індукованих ефектів у халькогенідних склоподібних матеріалах, що матиме безпосередню практичну цінність, зокрема стосовно можливості виготовлення довготривалих дозиметричних систем на основі халькогенідних стекол зі стабільними та контрольованими параметрами. Для продовження фундаментальних досліджень цінність матиме подальше вивчення досліджуваних склоподібних матеріалів з металевими добавками і халькогенідних стекол, які знаходитимуться вже 15 чи навіть 20 років після їх пост-технологічної обробки гамма-опроміненням. З огляду прикладних досліджень інтерес буде становити розробка лабораторних прототипів стабільних дозиметрів на основі халькогенідних стекол.

Кількісні показники результатів дослідження (за весь період виконання)

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 3;

- Статті у журналах, що входять до фахових видань України – 1;

- Монографії – 1;

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 10.
3. Назва НДР: “Дослідження біологічно активних речовин ялівцю звичайного Juniperus communis”.

ДР № 0114U002617. Термін виконання НДР: 2014-2016 рр.Науковий керівник: Волошанська С.Я., к. біол. н., доцент.

Фактичний обсяг фінансування за період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 57,4 тис.грн., зокрема, у 2016р. – 20,4 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування (за весь період виконання)

Проведено дослідження біологічної активності ялівцю звичайного, фітопрепаратів на його основі та характеристик їх наноструктури. Встановлено найвищу активність антиоксидантних ферментів у шишкоягодах ялівцю звичайного в осінній період – в час їхнього дозрівання. З’ясовано, що термін зберігання зразків упродовж 2-3 років не впливає на наноструктуру шишкоягід ялівцю звичайного. Встановлено, що у шишкоягодах ялівцю звичайного існують порожнини великих розмірів, радіусом більше 1 нм, яких не виявлено у спресованому біоматеріалі Нефровіл. Запропоновано інноваційний підхід для такого типу досліджуваних біоматеріалів, який дозволить контролювати захисні та антиоксидантні властивості фітопрепаратів, що матиме вагоме практичне значення в розвитку фармацевтики.

Наукова новизна результатів полягає в експериментальному підтвердженні протікання явища біо-мінералізації в досліджуваних біоматеріалах на основі ялівцю звичайного, вибраного в якості модельного об’єкту. Зокрема, встановлено, що домінуюча роль парамагнітних центрів магнітних наночастинок заліза SPIONs та іонів Fe3+ для фітопрепарату Імуностан повністю корелюють між собою, демонструючи таким чином додатковий експериментальний доказ протікання явища біо-мінералізації внаслідок стресу за рахунок зменшення реакції Фентона завдяки трансформації іонів заліза Fe3+ до магнетиту Fe3O4 SPIONs.

Одержані результати тісно пов’язані із протіканням явища біо-мінералізації в досліджуваних біоматеріалах, як відповідної захисної реакції клітин проти зменшення їх руйнування під впливом зовнішніх стресових факторів, відзначаються повторюваністю і достовірністю, і не суперечать подібним результатам для інших біоматеріалів рослинного типу, підданих впливу зовнішніх стресових факторів (зокрема, гамма-опроміненню, забрудненню середовища, тощо).

Цінність результатів полягає у встановленому узгодженню теоретично прогнозованих біофункціональних властивостей фітопрепаратів Нефровіл та Імуностан з експериментальними доказами їх практичної біофункціональності. Це свідчить про те, що запропонований новий інноваційний підхід на прикладі ялівцю звичайного (Juniperus communis) Карпатського регіону України для контролю біофункціональності фітопрепаратів дійсно матиме вагоме практичне значення в розвитку фармацевтики. Практичну цінність результатів також підтверджує АКТ № 1 від 20.12.2016 р. щодо впровадження результатів виконаної науково-дослідної роботи у виробничий процес на ПП “Рослина Карпат” (м. Стрий, Львівська обл.).

Кількісні показники результатів дослідження (за весь період виконання)

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 1;

- Статті у журналах, що входять до зарубіжних видань – 4;

- Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності – 1;

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 5.
б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР
1. Назва НДР: "Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe"

ДР № 0116U004736. Термін виконання НДР: 2016-2018 рр.Науковий керівник: Пелещак Р.М., д. ф.-м. н., професор.

Фактичний обсяг фінансування за період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 200,1 тис.грн., зокрема, у 2016р. – 200,1 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування (за весь період виконання)

Досліджено роль акустоелектронних ефектів у формуванні нанорозмірних структур адатомів, що відбувається в результаті самоузгодженої взаємодії адатомів з поверхневою акустичною хвилею і електронною підсистемою, для випадку заряджених і незаряджених адатомів у напівпровідниках GaAs, CdTe. Показано, що при фіксованому значенні концентрації адатомів збільшення ступеня легування напівпровідника донорними домішками приводить до збільшення критичної температури, нижче від якої відбуваються процеси самоорганізації.

Розроблена теорія формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні напівпровідників самоузгодженим чином враховує акустоелектронну взаємодію, температурні залежності концентрації донорів (акцепторів), коефіцієнта дифузії адатомів, температурну та концентраційну залежності рухливості носіїв струму. Встановлені закономірності в межах запропонованої теорії дадуть можливість вперше цілеспрямовано керувати параметрами поверхневої надгратки та оптичними властивостями квантових точок за рахунок акустоелектронних ефектів. Створена теорія не має вітчизняних та світових аналогів.

Отримані результати готові для використання у військовій сфері для створення приймачів середнього інфрачервоного діапазону на основі переходів Шотткі з резонансними структурами у вигляді розімкнутих прямокутних резонаторів (розміри яких менші за довжину хвилі реєструючого випромінювання) з високою щільністю, які формуються в приповерхневій матриці для систем самонаведення. Наявність високої поверхневої щільності бар’єрів Шотткі, порівняно з існуючими аналогами, забезпечить збільшення на порядок чутливості приладів.Кількісні показники результатів дослідження (за весь період виконання)

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection – 6;

- Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 4;

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 3;

- Захищено 2 магістерських, 4 дипломних і 10 курсових робіт.
2. Назва НДР: “Дослідження нових композиційних матеріалів з іонно-синтезованими металевими наночастинками для сенсорики

ДР № 0116U004737. Термін виконання НДР: 2016-2018 рр.Науковий керівник: Кавецький Т.С., к. ф.-м. н.

Фактичний обсяг фінансування за період виконання:

із загального фонду держбюджету МОНУ – 200,1 тис.грн., зокрема, у 2016р. – 200,1 тис.грн.Пріоритетний напрям, визначений Законом України:

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.Пріоритетний тематичний напрям, згідно з Постановою КМ України № 942:

Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства.Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість

та практичне застосування (за весь період виконання)

Проведено дослідження нових композиційних наноматеріалів з іонно-синтезованими металевими наночастинками на основі органічних стекол та їх кон’югантів з хемо- та біомолекулами на модифікованій іонним опроміненням поверхні нових матеріалів. Встановлено оптимальні матриці органічних стекол для конструювання біосенсорів. Зроблено тестові випробування сконструйованих біосенсорів на золотих планарних електродах з використанням ферменту лаккази та гібридних полімер-напівпровідникових композитів, включаючи матеріали з іонно-синтезованими наночастинками срібла.

Виявлено високу чутливість сконструйованого біосенсора на золотому планарному електроді з використанням ферменту лаккази та матриці As2S3-ureasil.

Науково обґрунтованими та доведеними були результати щодо встановленої кореляції між структурними характеристиками синтезованих наноструктур і функціональними характеристиками сконструйованих на їх основі новітніх біосенсорів. Одержані результати відзначаються повторюваністю і достовірністю, є надійними для різних контекстів застосування та використання, і не суперечать подібним результатам.

Цінність результатів полягає у запропонованому інноваційному підході для конструювання біосенсорів на золотих планарних електродах з використанням ферменту лаккази та гібридних полімер-напівпровідникових композитів, включаючи матеріали з іонно-синтезованими наночастинками срібла, що матиме вагоме практичне значення в розвитку біосенсорики.

Кількісні показники результатів дослідження (за весь період виконання)

- Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 1;

- Статті у журналах, що входять до зарубіжних видань – 1;

- Монографії – 1;

- Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 12;

- Участь з оплатою у виконанні НДР: студентів – 1, молодих учених, аспірантів – 2.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал