Дотримання прав люДини у пенітенціарній системі україни ХаркіВ «праВа людини»Pdf просмотр
Сторінка7/46
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46
затверджено поря-
44
Детальніше див. Розділ Право на письмову кореспонденцію».
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
2
док взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціально-
го патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк далі — Порядок, Наказ).
Ним скасовано багато позитивних норм, які існували раніше у колишніх Наказах, що застерігає від поспішної нормотворчості у майбутньому.
У відповідності до нового Наказу втратили чинність відразу аж три нормативні документи, які раніше регулювали окремі специфічні питання соціальної адаптації осіб, які звільнялись з установ виконання покарань. Таким чином, одним наказом фактично було замінено три раніше діючих. Щоправда, проведений нами детальний та уважний аналіз здійснених змін показав, що розгледіти бажання реальних зміну питаннях надання допомоги особам звільненим із виправних колоній та виправних центрів у потугах відомств, що приймали цей нормативно-правовий акт, виявилося не так вже й легко. Новий Порядок швидше нагадує компіляцію окремих норм трьох попередніх наказів без суттєвої їх переробки, що більше схоже на імітацію бажання змін, аніж на реальне бажання. Більше того, багато норм, які діяли раніше, взагалі не знайшли свого відображен- ня у Наказі і, відповідно, втратили чинність, суттєво погіршивши і без того слабку систему соціальної адаптації засуджених.
З самого початку звертає на себе увагу те, що серед співавторів Наказу не знайшлося місця для Державної пенітенціарної служби України, хоча положення стосується взаємодії суб’єктів соціального патронажу та підпорядкованих цій службі установ виконання покарань (УВП). Цим самим на ДПтСУ збоку інших відомств, було покладено певні обов’язки, які вона має виконувати, що викликає певний подив, як з огляду нате, що раніше діючі положення, які були замінені, затверджувались втому числі і за участю ДПтСУ (тоді Державного департаменту України з питань виконання покарань, такі з огляду нате, що, напевно, кожна структура знає як їй зручніше врегулювати власну діяльність, і їх позиція, як мінімум, повинна братись до уваги при розробці відповідного регулятивного акта.
Також є зауваження й до самої назви Наказу у якій мова йде лише про здійснення соціального патронажу стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі, незважаючи нате, що у ньому також згадуються заходи стосовно осіб, які звільняються з під варти із слідчих ізоляторів. До речі, раніше такого недоліку у скасованих наказах не було і їх назви відповідали предмету регулювання.

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України

Як уже вказувалось, Порядок загалом нагадує компіляцію шматків попередніх положень, здебільшого без переробки їх змісту. Цікаво, що його розробники настільки були захоплені копіюванням та вставлянням шматків текстів з попередніх Порядків, що місцями навіть забулися змінити нумерацію пунктів у банкетних (відсилочних) нормах. Так, згідно з пунктом 1.10. Наказу УВП, в разі звільнення засуджених від покарання достроково, надсилає до відповідних органів не пізніше трьох днів після звільнення повідомлення про звільнення, передбачені пунктами 1.6–
1.8 розділу 1. Стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно- достроково, повідомлення про звільнення надсилає також до відповідної спостережної комісії. Цей пункт продублював попередній п. 1.9, який містився у Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації. Однак пра- вотворцями не було враховано, що норми, які містились у пунктах 1.6.,
1.7, та 1.8. вказаного порядку раніше тепер містяться у пунктах 1.7., 1.8, Така необачність матиме два наслідки по-перше, тепер відсутній встановлений граничний строк для надсилання УВП повідомлення про звільнення стосовно працездатних засуджених працездатного віку до міського (районного) центру зайнятості державної служби зайнятості тієї місцевості, яку вони обрали для проживання, для надання допомоги в їх працевлаштуванні (раніше цей строк становив не більше трьох днів після звільнення по-друге, скасовано обов’язок УВП надсилати таке повідомлення стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно-достроково, до спостережної комісії по-третє, має місце невірне посилання на п. 1.6., як такий, що містить вказівку на повідомлення про звільнення, а також орган влади, до якого таке повідомлення має надсилатись не пізніше ніж протягом трьох днів після звільнення, хоча у ньому тепер міститься зовсім інше положення. На додаток у п. 1.11. також міститься посилання на стару нумерацію пунктів із всіма наслідками, що звідси витікають.
Варто звернути увагу на так звану негативну нормотворчість, що була здійснена при затвердженні Наказу. Вона полягає у скасуванні норм, які діяли раніше. В цьому аспекті найбільше постраждав Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ вико-
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України

нання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань.
Так, повністю скасовано розділ 2, який закріплював основні напрямки взаємодії сторін, тобто центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(ЦСССМ) і УВП. До них відносились обмін інформацією щодо підготовки до звільнення дітей та молоді з УВП; забезпечення соціальної адаптації дітей та молоді залучення до соціального патронажу дітей та молоді об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, утому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.
Скасовано перелік основних форм взаємодії ЦСССМ та УВП, а саме укладення договорів про співпрацю між відповідними центрами та УВП; погодження планів спільних дій щодо проведення семінарів, тренінгів, круглих столів тощо з питань соціальної адаптації дітей та молоді здійснення відповідно до компетенції функцій щодо соціального обслуговування дітей та молоді обмін методичною літературою та інформаційно- довідковими матеріалами. Це варто визнати досить великим упущенням, адже ці форми практично закріплювали обов’язок їх використання, а також містили такі важливі форми співпраці як укладання окремих договорів і між УВП та ЦСССМ та обмін методичною літературою та інформаційно-довідковими матеріалами між ними. І, якщо стосовно можливості здійснення останньої без скасованої норми особливих проблемне повинно виникати, то, наприклад, можливість укладання договорів про співпрацю, як видається, тепер хоча й формально незаборонена, проте практичне її втілення знаходиться під великим сумнівом.
Скасовано також правила, які встановлювали форми обміну інформацією та обліку роботи сторін, а також відповідні додатки, у яких ці форми були закріплені) повідомлення про звільнення надсилається установою виконання покарань не пізніше ніж за 3 місяці до звільнення дітей та молоді, які відбувають покарання, до центру району (міста, району умісті, в якому має намір проживати особа після звільнення. У разі звільнення дитини чи молодої особи з установи виконання покарань достроково або на підставі акта про помилування зазначене повідомлення надсилається до відповідного центру не пізніше трьох днів після її звільнення;

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
5
2) інформаційна карта, що є додатком до повідомлення про звільнення і містить загальні відомості про засудженого, результати со- ціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації для подальшого соціального обслуговування спеціалістами центру району (міста, району умісті, в якому має намір проживати особа після звільнення) інформаційний лист, що надсилається центром району (міста, району умісті, в якому має намір проживати дитина чи молода особа після звільнення, до установи виконання покарань, протягом робочих днів з моменту отримання повідомлення про її звільнення, але не пізніше ніж за 1 місяць до звільнення зазначеної особи. У разі якщо дитина чи молода особа звільнена з установи виконання покарань достроково або на підставі акта про помилування, інформаційний лист надсилається центром до установи виконання покарань протягом 20 робочих днів з моменту отримання повідомлення про звільнення дитини чи молодої особи з установи виконання покарань.
Проте, якщо форми, передбачені у п. 1 та 3, знайшли своє відобра- ження відповідно у пунктах 1.4. та 5.2. Порядку, то вимоги стосовно інформаційної картки, що полягають у необхідності включення до неї загальних відомостей про засудженого, результатів соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи виконання покарань за місцем відбування покарання, короткої характеристики та рекомендацій для подальшого соціального обслуговування спеціалістами центру району, а також необхідності її надсилання разом з повідомленням про звільнення до ЦСССМ тепер не існує.
Втратила чинність і частина розділу 5, в якій були закріплені наступні функції УВП:
1) підготовка засуджених дітей та молоді до звільнення з установ виконання покарань шляхом організації з ними соціально-виховної та психологічної роботи) направлення до центру району (міста, району умісті, в якому має намір проживати особа після звільнення, повідомлення про її звільнення з установи виконання покарань) надання інформації, що містить загальні відомості про дитину чи молоду особу, результати проведення з нею соціально-вихов- ної та психологічної роботи, здійсненої персоналом установи
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України

виконання покарань за місцем відбування покарання, коротку характеристику та рекомендації щодо здійснення соціального обслуговування спеціалістами центру за місцем її подальшого проживання) залучення до здійснення соціального обслуговування дітей та молоді волонтерів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, утому числі благодійних організацій, а також окремих громадян) участь в організації та проведенні спільно з центрами просвітницьких та інших заходів з питань соціальної адаптації дітей та молоді.
Цінність того, щоці функції раніше були закріплені на нормативному рівні полягає у непрямому покладанні на УВП обов’язку по їх здійсненню. Хоча й окремі з них продубльовано у інших нормах відповідних актів, проте, наприклад, функції 3, 4 45
, 5 були відображені у національному законодавстві лише у скасованому Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань. Це свідчить проте, що тепер цих функцій немає, а отже і обов’язку по їх здійсненню також.
Узагальнивши, що стосується взаємодії із УВП і ЦСССМ можна стверджувати, що має місце серйозний удар по регулюванню соціальної адаптації молоді, яка звільняється з установ виконання покарань.
Менших змін зазнав Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо ведення випадку туберкульозу при звільненні хворих на туберкульоз із установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та продовження лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я. Незважаючи на це має місце серйозна проблема — скасовані обов’язки органів охорони здоров’я, які раніше містились у підрозділі 5.1. У ньому зазначалось, що органи охорони здоров’я:
45
Тепер обов’язок здійснення 4-ої функції закріплений лише уповноваженнях ЦСССМ п. 5.6 Порядку) виключає одного із субєктів, хоча раніше був закріплена як такий, що має двосторонній характер, тобто лежить і на УВП і на ЦСССМ.

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України

5.1.1. Після отримання інформації від адміністрації установи виконання покарань та слідчого ізолятора про засуджену або узяту під варту особу, яка звільняється і є хворою на активну форму туберкульозу, протягом трьох днів повідомляють про це територіальні підрозділи органів внутрішніх справ, праці та соціального захисту населення, центри зайнятості та, у разі якщо це стосується сімей, дітей та молоді, — центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за встановленою формою згідно з додатком 4.
5.1.2. Щокварталу інформують Міністерство охорони здоров’я України про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і які не стали на диспансерний обліку протитуберкульозному закладі, за встановленою формою згідно з додатком. Направляють запит до територіальних органів внутрішніх справ про прибуття за обраним місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, хворої на туберкульоз, згідно з додатком Варто також розглянути зміни, які торкнулись Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації. Порівняно із іншими скасованими порядками до цього було внесено певні корективи по суті, а також було додано деякі нові норми.
Скасовано раніше діючі норми п. 1.4, який передбачав, що в разі якщо виникли об’єктивні обставини, що не дозволяють засудженому виїхати до населеного пункту або місцевості, де він проживав до взяття під варту (засудження, адміністрація УВП надсилає повідомлення-запит до територіального органу внутрішніх справ тієї місцевості, яку обрав засуджений для проживання після звільнення. При цьому в повідомленні зазначаються підстави обрання ним даного місця проживання п. 4.3 де зазначалось, що у разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту на орган праці та соціального захисту населення не пізніше як через 20 днів з дня його надходження сповіщають установу виконання покарань про кількість центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України

покарань, в регіоні та види соціальних послуг, що надаються ними, та надсилають відповідне повідомлення п. 4.4, де було закріплено, що стосовно працездатних осіб працездатного віку протягом 20 днів після звільнення з установи виконання покарань або у разі особистого звернення звільненої особи надсилають повідомлення (додаток 21) до міського (районного) центру зайнятості тієї місцевості, в якій вони зареєструвалися або стали на обліку центрі обліку, для надання допомоги у їх працевлаштуванні відповідно до Закону України Про зайнятість населення».
Тепер адміністрація УВП має проводити бесіду для визначення намірів засудженого щодо місця проживання та працевлаштування після звільнення і надання необхідної допомоги у вирішенні цих питань не лишене пізніше, ніж затри місяці до закінчення призначеного строку покарання, ай до моменту розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України стосовно засудженого, який за період відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі довів своє виправлення або ставна шлях виправлення (п. Здавалося б все правильно, адже соціального патронажу достроково звільнені можуть потребувати не менше, ніж звільнені по відбуттю строку, проте цінність такого непоганого, на перший погляд, нововведення є досить сумнівною. Це пов’язано із тим, що незрозуміло якими критеріями керуватиметься адміністрація УВП при визначенні того з ким із осіб, які мають потенційну можливість звільнитись достроково, або відносно кого може бути здійснена заміна покарання більш м’яким, необхідно проводити бесіду. Це обумовлено тим, що питання чи стала особа на шлях виправлення, або чи виправилась вона і чи подавати відповідні матеріали на звільнення або заміну покарання до суду вирішується на засіданні адміністративної комісії УВП. А у відповідності до п. 1.1. Наказу ще до того, як буде проведено засідання цієї комісії, має бути визначено хто ж виправився чи ставна шлях виправлення. Зявляється формальна можливість взагалі не проводити відповідні бесіди із посиланням на власну суб’єктивну думку, що певна особа не виправилась чи нестала на шлях виправлення. Здається, такої позиції буде притримуватись більшість із адміністрації УВП.

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України

Новим є і п. 1.2 Порядку згідно з яким у разі зазначення в заяві засудженим місця працевлаштування та надання документального підтвердження з підприємства, установи, організації про можливість працевлаштування після звільнення затри місяці до розгляду питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України УВП направляє запит (додаток 2) до підрозділу кримінально-ви- конавчої інспекції за місцем розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства, установи, організації для перевірки можливості його працевлаштування. Очевидно, що такий запит до КВІ, який має метою визначення того чи справді особа може працевлаштуватись після звільнення, потягне негативні наслідки у вигляді величезної кількості відмову поданні матеріалів на умовно-дострокове звільнення чи заміну покарання більш м’яким, якщо не на засіданні адмінкомісії УВП то в суді при вирішенні питання про застосування статей 81, 82 КК України.
До речі, на виконання п. 1.2. Порядку врегульовано процедурні моменти, а саме згідно з новими п. 2.1 та п. 2.1 Порядку кримінально-вико- навча інспекція звертається до підприємства з письмовим запитом про перевірку можливого місця роботи та надсилає повідомлення з копією повідомлення з підприємства до установи виконання покарань про результати перевірки не пізніше 30 діб з дня отримання запиту від УВП; якщо під час перевірки стало відомо, що фактичне місце роботи не збігається з розташуванням адміністрації та бухгалтерії підприємства, до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції за місцем дислокації фактичного місця роботи надсилає копію відповіді за результатами перевірки, яка надається установі виконання покарань. Зазначені матеріали направляються до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції одночасно з відповіддю установі виконання покарань
Незрозумілим є новий п. 1.3 Порядку При погодженні зі спостережною комісією (службою у справах дітей) та при направленні до суду подання про застосування до засудженого статті 82 Кримінального кодексу України обов’язково додає довідку про стан здоров’я засудженого та довідку про результати попереднього вирішення питання місця проживання та роботи після звільнення засудженого(ї) (додаток 3)». До чого тут служба у справах дітей, якщо заміна покарання більш м’яким (згадана ст. 82 КК України) до неповнолітніх взагалі не застосовується (ч. 4 ст. 107
КК України)?
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
0
У відповідності до п. 1.4. (абз.2) Порядку на засуджених, які звернулись по допомогу у влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених осіб або інших закладів соціальної підтримки (догляду, УВП надсилає повідомлення-запит (додаток 5) до відповідного органу праці та соціального захисту населення для підготовки та здійснення заходів соціального патронажу стосовно цих осіб після їх звільнення. У наступному абзаці зазначено, що вказані повідомлення-запити надсилаються також стосовно засуджених, яким до настання передбаченого законодавством терміну можливого застосування умовно-дострокового звільнення залишилося не більше трьох місяців та які характеризуються адміністрацією УВП як такі, що довели своє виправлення. Таке формулювання видається неоднозначним, адже його розуміння як такого, що зобов’язує звертатись із запитом щодо усіх засуджених, яким залишилось 3 місяці до дострокового звільнення і які характеризуються як такі, що довели своє виправлення, є абсурдним, однак формально воно має місце. Тому не завадило б додати до абз. 3 п. 1.4. доповнення, яке вказувало б, що звернення із запитом здійснюється лише після звернення засудженого по відповідну допомогу. Крім того у цій нормі так само має місце проблема можливого суб’єктивного викривлення щодо визначення того, хто довів своє виправлення і того, хто його не довів.
Змінено вік, з якого щодо особи, яка звільняється з УВП, за її згодою до відповідної спеціалізованої установи для звільнених осіб або іншого закладу соціальної підтримки (догляду) надсилається особиста заява засудженого та медична довідка про стан його здоров’я. Раніше можливість влаштування до такої установи стосувалась чоловіків віком 28–60 років і жінок віком 28–55 років, зараз же — 35–60 років і жінок віком 35–55 років. Величезна частина осіб, які звільняються з УВП, відносяться саме до тієї вікової категорії, яка тепер виключена з переліку тих, що можуть влаштуватись до закладу соціальної підтримки. Крім того, якщо раніше, як виняток, за умови складних життєвих обставин за рішенням адміністрації центру соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, до нього могли бути прийняті особи віком від 18 до 28 років, то тепер, як виняток, можуть бути прийняті лише особи віком від 18 до 35 років.
Також у відповідності до скасованого Порядку в разі отримання з територіального органу внутрішніх справ, органу праці та соціального захисту населення інформації про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем адміністрація УВП мала повідомляти

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
1
його про це і за погодженням з ним вживати заходів щодо направлення до іншого місця проживання в порядку, передбаченому пунктами 1.1–1.3 старого Порядку, тепер же після отримання відповіді на повідомлення- запит про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем достатньо просто повідомити його про цеп. Порядку, а обов’язок вирішити його проблему, шляхом вживання заходів щодо направлення до іншого місця проживання скасовано.
Прикладом того, як одне змінене слово у нормативному акті може завдати шкоду відносинам, що ним регулюються є п. 1.12 Порядку, де вказується, що при звільненні (виділення тексту. — авт.) засудженого
УВП проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз’яснює положення Законів України Про зайнятість населення та Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк щодо порядку отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, а також порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання, і вручає йому під підпис відповідну пам’ятку додаток 15) (копія пам’ятки долучається до особової справи засудженого, раніше ж необхідно було проводити таку бесіду до звільнення (п. 1.11. скасованого Порядку).
У п. 1.13 та 1.14 включено два абсолютно нових правила, які стосуються взаємодії із кримінально-виконавчою інспекцією. Тепер для забезпечення виконання рішення суду стосовно осіб, яким покарання замінено більш м’яким, до відповідного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції УВП направляє перелік документів копію вироку (ухвали суду копію постанови суду про заміну покарання більш м’яким, завірену печаткою копію довідки про стан здоров’я, копії матеріалів листування з питань погодження місця проживання та роботи після звільнення засудженого підписку про явку засудженого до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції в триденний строк після звільнення та довідку про особу, в якій зазначає анкетні дані засудженого, дату звільнення, прізвище, ім’я, по батькові родичів та їх місце проживання. Також у добовий строк після звільнення засудженого з УВП стосовно осіб, яким покарання замінено на громадські роботи, направляє матеріали, зазначені в пункті 1.4 розділу Порядку, до кримінально-виконавчої інспекції за обраним місцем проживання. Стосовно засуджених, яким покарання замінено на виправні роботи, УВП направляє матеріали до кримінально-виконавчої інспекції за фактичним місцем роботи, яке зазначене у відповіді кримінально-ви-
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал