Дотримання прав люДини у пенітенціарній системі україни ХаркіВ «праВа людини»Pdf просмотр
Сторінка35/46
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46

26.04.2002 року № 2 Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким», не може служити підставою для відмовив застосуванні заохочувальних норм. Тим не менше, на практиці адміністрація колоній невиправдано зводить наявність цих довідок до однієї з обов’язкових умов звільнення чи заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням. Попередній висновок адміністрації колонії проте, що засуджений не ставна шлях виправлення. У теперішній час немає жодного нормативного документу, який би містив положення, що умовно-дострокове звільнення або заміна невідбутої частини покарання більш м’яким є можливими тільки за умовою фіксування спочатку того, що така особа стає, потім поетапно — стала та довела своє виправлення. Тобто, попередні висновки адміністрації відносно того, чи стає засуджений на шлях виправлення або не стає не можуть служити єдиною підставою для визнання особи такою, що однозначно не довела своє виправлення в подальшому за умови наявності після цього додаткових позитивних змін в її особистості та поведінці (курсив мій — І. Я.).
Адміністрація установ виконання покарань — це адміністративний механізм, тому їх дії інколи, м’яко кажучи, не завжди логічні, оскільки базуються на командних настановах, інколи взагалі позбавлених сенсу. В окремих випадках попередні відмови та висновки щодо недоведеності того чи іншого ступеня виправлення зроблені формально, без достатніх для цього підстав. Приміром, перевірками було виявлено декілька випадків, коли на момент розгляду питання стосовно застосування заохочувальної норми ст. 82 КК України стягнення у засудженого не були погашені, оскільки не минув передбачений законом строк. В подальшому через декілька місяців) особа не тільки не допустила нових порушень, ай отримала заохочення за сумлінну поведінку чи ставлення до праці. Саме у цьому і полягають позитивні змінив особистості, що вже дає підстави для твердження, що засуджений не тільки ставна шлях виправлення (про це свідчить відсутність нових порушень, ай довів його (отримані заохочення).
Наведеним не вичерпуються підстави для визнання особи такою, що не довела свого виправлення за висновками судів. А у підсумку все це лише підтверджує думку, що об’єктивно оцінити ступінь виправлення особи, а тим більше вичерпно визначити критерії такої оцінки при виконанні покарання, узагалі неможливо.

4 Звільнення від відбування покарання

Ведучи мову про інститути умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м`яким не можна оминути увагою вивчення досвіду інших країн. Звернення до досвіду інших країн обумовлено нагальними потребами, оскільки розв`язання існуючих в процесі застосування названих інститутів проблем буде більш ефективним за умови узагальнення досвіду прийняття правових рішень у цій сфері країнами, які мають схожі темпи розвитку або державами, до об`єднань яких Україна має намір приєднатися. Як писав відомий французький юрист Марк
Ансель, знайомство з зарубіжним правом відчиняє перед юристом нові горизонти, дозволяє йому краще пізнати право своєї країни, оскільки специфічні риси цього права особливо відчутно виявляються у порівнянні з іншими країнами. Порівняння здатне озброїти юриста ідеями та аргументами, які не можна отримати навіть при дуже доброму знанні лише власного права. Крім того, досвід інших країн може наочно показати неефективність окремих спроб удосконалення діяльності у сфері виконання кримінальних покарань та позбавити від повторення помилок у національній практиці.
Наближено до української практики вирішується питання умовно- дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким на теренах республіки Казахстан, Білорусії та ряді інших країн-ко- лишніх республік СРСР. Адміністрація колонії повинна підготувати подання, в якому мають міститися дані про характеристику засудженого, його поведінку, ставлення до праці і навчання. Яків Україні, адміністрація колонії зобов’язана при відбутті засудженим встановленої у Кримінальному кодексі частини строку покарання розглянути питання щодо доцільності застосування названих правових інститутів (ст. 169 Кримінально-вико- навчого кодексу Казахстану. У Білорусії термін такого розгляду чітко визначений протягом місяця. Також КВК Казахстану передбачає, що про позитивне рішення щодо умовно-дострокового звільнення засудженого в обов’язковому порядку поштою повідомляється потерпілий або його представник. Дещо скороченим є і строк повторного розгляду питання щодо умовно-дострокового звільнення й заміни невідбутої частини покарання більш м’яким — шість місяців. Подібний строк названий й у законодавстві Білорусії, проте він не є однозначним та може коригуватися у ви Ансель, М. Новая социальная защита / А. Ансель // перс фр. Н. С. Лапшиной, под ред. А. А. Пионтковского. — М Изд.-во «Прогресс», 1970. — С. 189.
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України

падку відмовив поданні до умовно-дострокового звільнення або заміні невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням комісія установи може встановити строк від одного до шести місяців, а у випадку закінчення строку покарання до сплину шести місяців — прийняти рішення про недоцільність повторного розгляду
297
КВК Казахстану уст та 178-2 передбачає порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, а також перелік обов’язків, які можуть покладатися на таких осіб у встановленому порядку пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ за місцем проживання не залишати місце проживання у визначений органами внутрішніх справ час не змінювати без попереднього повідомлення органів внутрішніх справ місце проживання, роботи чи навчання не відвідувати визначені органами внутрішніх справ місця не виїжджати до іншої місцевості без письмового дозволу органів внутрішніх справ вживати заходів до відшкодування спричиненої шкоди на вимогу органів внутрішніх справ надавати пояснення та інші документи, необхідні для здійснення контролю за поведінкою такої особи з’являтися за викликом до органів внутрішніх справ подавати у встановленому порядку податкові декларації до закінчення невідбутої частини строку покарання. Суд також може покласти на особу обов’язок: пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, хвороб, що передаються статевим шляхом здійснювати матеріальну підтримку родини. Законодавство Казахстану дає можливість у разі невиконання звільненим покладених обов’язків або продовження порушень громадського порядку чи ухилення від контролю скасувати умовно-дострокове звільнення та направити особу для подальшого відбування покарання на невідбуту частину строку.
Проте у всіх названих вище країнах відповідними посадовими особами визнається недосконалість існуючого порядку застосування умов- но-дострокового звільнення й заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, а також доводиться необхідність його удосконалення [20].
Візначається, що залежність позитивного вирішення цих питань від роз-
297
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30 ноября
2001 г. № 223 Об утверждении Инструкции о порядке представления лиц, отбыва- ющих наказание в виде лишения свободы, к условно-досрочному освобождению от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием» // http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org335/basic/text0373.htm

4 Звільнення від відбування покарання

суду адміністрації колонії зводить нанівець виховне та гуманістичне значення даних правових інститутів, а також створює підґрунтя для зловживань. Як висловлюються самі посадовці, практика умовно-дострокового звільнення й заміни невідбутої частини покарання більш м’яким викликає дуже багато питань, оскільки достроковою свободою або поліпшенням торгують майже уроздріб Тому більш показовою з точки зору отримання нового позитивного досвіду виявляється практика впровадження цих інститутів в інших країнах, зокрема європейських. Практика саме останніх держав виявляється тим актуальнішою, оскільки країни Європи вже доволі тривалий час виступають ініціаторами та розробниками практично всіх провідних документів у сфері прав людини та виконання кримінальних покарань. Слід одразу ж зауважити, що європейським країнам невідомий інститут заміни невідбутої частини позбавлення волі більш м яким покаранням, принаймні, утому виглядів якому він існує в Україні. Але це не означає, що європейські норми не враховують необхідність поступової зміни умов тримання засуджених залежно від їх поведінки. По суті, в законодавстві європейських країн мова ведеться про переведення засуджених в установи, які за своїм режимом є аналогами українських виправних центрів — що лише підтверджує нашу тезу стосовно доцільності обрання саме такого виду заміни, а незастосування при цьому покарання, пов’язаного з повним звільненням з установи виконання покарань.
На відміну від заміни невідбутої частини позбавлення волі більш м’яким покаранням, практика дострокового звільнення отримала визнання майже в усіх цивілізованих країнах світу та застосовується до значної частки засуджених. Згідно з практикою цих країн, відсоток невдалих результатів (а точніше — вчинення особами нових злочинів після такого звільнення) коливається нарівні відвід загального числа засуджених у Словенії до 8% у Канаді. У зв’язку з цим питання ефективної оцінки поведінки засуджених в контексті дострокового звільнення є актуальною проблемою. І кожна держава намагається сформувати таку систему оцінки, яка б була ефективною з точки зору зниження рецидиву злочинів. Да-
298
Минюст предлагает радикальные изменения в системе условно-досрочного осво- бождения //http://www.rg.ru/2010/12/16/udo-site.html.
299
Условно-досрочное освобождение и другие виды условного освобождения: По- соб. — МС Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
50
ний досвід надзвичайно корисний та цікавий у визначенні підстав умов- но-дострокового звільнення.
У загальній практиці існує два підходи) засуджений повинен заслужити умовно-дострокове звільнення та довести це своєю поведінкою) кожен має право на умовно-дострокове звільнення при дотриманні певних умов, тобто таке звільнення гарантується всім доти, доки немає підстав для відмови.
Перший підхід, як витікає з усього вищенаведеного, характерний для пострадянських країн. Причому, як можна зробити висновок, у цих країнах, як правило, можливість умовно-дострокового звільнення презю- мується, протеза наявності стягнень у засудженого умовно-дострокове звільнення практично недоступне. У європейських країнах використовують інші підходи. Приміром, У Франції підставою для умовно-достроко- вого звільнення є встановлення того факту, що є достатні докази доброї поведінки засудженого та серйозні підстави розраховувати на його повернення до нормального життя в суспільстві. Кримінальний кодекс Франції містить ст. 132 Про звільнення від покарання, яка проголошує Звільнення від покарання проводиться утому випадку, якщо виправлення (ресоціалізація) винного досягнуто, спричинена шкода компенсована та порушення, що явилося наслідком діяння, припинилось. §57 Кримінального кодексу Німеччини позволяє застосовувати умовно-до- строкове звільнення, якщо можливо відповідально судити, що особа в умовах свободи не вчинить нового злочинного діяння. Припущення про позитивну поведінку в майбутньому та загальна оцінка особистості та вчиненого діяння, дозволяють стверджувати про наявність особливо сприятливого прогнозу.
Слід відзначити, що другий підхід до застосування умовно-достроко- вого звільнення виник на основі англосаксонського права і поширюється у більшості країн, схильних до цієї моделі. Однак даний підхід в силу своєї простоти та прагматичності, набуває все більшу популярність. У кінцевому рахунку, принцип презумпції права та виправлення отримав визнання й у ЄТП.
Кримінальне право Великобританії та США характеризується, перш за все, наявністю вироків з визначеним та невизначеним (у випадку довічного позбавлення волі) строком покарання та, як наслідок, існуванням дострокового (тобто безумовного) та умовно-дострокового звільнення.

4 Звільнення від відбування покарання
51
У Великобританії достроково можуть бути звільнені особи, засуджені на певний строк (до 4 років) при добрій поведінці. Підставою для умовно- дострокового звільнення, на відміну від дострокового, є не лише добра поведінка засудженого, ай міркування щодо можливості особи вести правильне життя за межами в’язниці.
Правова система США відрізняється від англійської з однієї сторони різноманіттям, з іншої — більшою гнучкістю. Для США як федеративної держави характерна наявність федерального законодавства та законодавства кожного штату. У цьому зв’язку правова регламентація умовно-до- строкового звільнення у різних штатах суттєво відрізняється підставами, строками та обмеженнями. Для зручності користування було складено
«Примірний КК США, в основу якого покладено нормативні акти у галузі кримінального права різних штатів з урахуванням вимог загально-феде- рального законодавства.
За кримінальним правом США, умовно-дострокове звільнення — це звільнення з місця позбавлення волі до закінчення максимального строку покарання, встановленого вироком або судом, з тим, щоб звільнений протягом певного періоду неухильно дотримувався конкретних умов. Кожен засуджений готує план свого перебування на свободі після умов- но-дострокового звільнення із зазначенням у ньому способу життя, який він має намір вести, включаючи конкретні відомості проте, де із ким він буде постійно проживати, чим буде займатися та на якій роботі працюватиме. При цьому в умовно-достроковому звільненні може бути відмовлено, якщо є достатній ризик того, що засуджений не буде дотримуватись умовно-дострокового звільнення його звільнення уданий час може привести до недооцінки тяжкості вчиненого ним злочину або сприятиме неповазі до правосуддя його звільнення може негативно вплинути на дисципліну в установі продовження виправного впливу, медичного лікування або професійного навчання в установі значно збільшить його здатність до законослухняного способу життя, при умові, що він буде звільнений пізніше.
Окрім названих обставин, при винесенні рішення з питань умовно- дострокового звільнення, як правило, приймається до уваги кожна з таких обставин) особистість ув’язненого, включаючи його зрілість, твердість характеру, почуття відповідальності та будь-яка явна еволюція йо-
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
52
го особистості, здатна сприяти або перешкоджати дотриманню норм права) придатність плану перебування на свободі у разі умовно-достро- кового звільнення) здатність та готовність ув’язненого прийняти на себе зобов’язання та відповідальність) інтелектуальний розвиток та отримання засудженим освіти) сімейний стан особи та наявність у нього родичів, які проявляють інтерес до нього, а також інших міцних позитивних зв’язків в суспільстві) трудова біографія засудженого, його професійна кваліфікація та стабільність перебування на роботі за наймом в минулому) тип місця проживання, де має намір жити засуджений) вживання в минулому наркотичних засобів або звичне й надмірне вживання алкоголю) психічний або фізичний стан ув’язненого (висновок психолога) відомості про раніше вчинені злочини з зазначенням обставин, часу та частоти) відношення ув’язненого до закону та влади) поведінка засудженого в установі, включаючи відомості протечи виніс він користь з наданих програмами можливостей самовдосконалення, чи піддавався він стягненням протягом 6 місяців до слухання справи (результати відвідування курсів або програм, яків засуджений пройшов у в’язниці);
13) деталі вчиненого злочину та зауваження судді, який виніс вирок) поведінка засудженого в умовах раніше призначеного йому випробування чи умовно-дострокового звільнення. Формально названі критерії майже співпадають з тими, що використовуються в Україні при оцінці поведінки засудженого. Але визначальним тут є непросте встановлення переліку критеріїв, а підходу до їх оцінки. У інших країнах наведений перелік обставин враховується не з метою відмови у застосуванні умовно-дострокового звільнення, а, переважно, для визначення напрямків роботи як із самим засудженим, такі у разі його звільнення.
І, нарешті, можливо поєднання обох підходів до оцінки особистості засудженого та його здатності стати добропорядним членом суспільства. Такі приклади існують у практиці Канади, Англії та Уельсу, Швейцарії

4 Звільнення від відбування покарання
5
й застосовуються залежно від терміну позбавлення волі. Якщо строк покарання складає до трьох-чотирьох років, то ув’язнений звільняється з- під варти автоматично після відбуття його половини, але відносно всіх засуджених, у яких строк покарання перевищу один рік встановлюється нагляд. Якщо ж термін покарання більше трьох-чотирьох років — питання про умовно-дострокове звільнення таких осіб розглядаються спеціальними Радами з питань дострокового звільнення. При персональному розгляді справи про умовно-дострокове звільнення на засудженого можуть бути накладені обов’язки та певні умови, запропоновані начальником тюрми (в Норвегії, суддею (у Франції) або Радою з питань дострокового звільнення (у Англії, Уельсі, Швейцарії. Ці умови можуть бути різними і, як правило, базуються на ресурсах і можливостях правоохоронних органів і громадських організацій. У Нідерландах, приміром, широко застосовується умовно-дострокове звільнення з електронним наглядом за місцем постійного проживання таких осіб. Подібний сегментований підхід є найбільш обґрунтованим як з позиції тяжкості та обставин вчиненого злочину, такі з позиції реінтеграції в суспільство (тривалість останньої прямо залежить від строку перебування чим більший строк перебування і в місцях позбавлення волі — тим складнішим буде процес реінтеграції).
Незважаючи нарізні підходив оцінці поведінки засуджених, можемо констатувати, що у переважній більшості країн оцінка виправлення (пра- вослухняної поведінки) проводиться саме виходячи з принципу орієнтації засудженого на повернення до суспільства, ризиків, пов’язаних з особистістю кожної конкретної людини та наявності у неї можливостей для ведення загальноприйнятого способу життя. І такий підхід є раціональним, оскільки для суспільства найбільш важливим є не те, як людина поводить себе в місцях позбавлення волі, а те, яким вона повернеться в суспільство, що можна від неї очікувати після звільнення, якими є шанси нате, що конкретний індивід більше не вчинить кримінально караного діяння.
Визнаючи важливість питань застосування інституту умовно-до- строкового звільнення, Рада Європи уроці розробила Рекомендації
№ Rec (2003) 22, в яких доволі детально розкривається механізм умов-
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
5
но-дострокового звільнення засуджених. У цьому документі, зокрема, знайшли відображення найбільш прогресивні підходи до застосування цього інституту, а також пропонується привести європейську практику умовно-дострокового звільнення до єдиного знаменника. Так, Комітет міністрів відповідно до положень ст. 15 «b» Статуту Ради Європи, визнав, що умовно-дострокове звільнення є одним з найбільш ефективних та дійових способів попередження повторного вчинення злочинів, який сприяє поверненню в суспільство ув’язненого шляхом його планомірної та контрольованої ресоціалізації. Він також вважає, що умовно-достроко- ве звільнення має застосовуватись з урахуванням конкретних обставин справи та відповідати принципам справедливості та законності й враховує, що грошові витрати на утримання місць позбавлення воліє важким тягарем для суспільства, а численні дослідження довели, що ув’язнення крім того часто тягне негативні наслідки тане виправляє злочинців. У підсумку саме названі обставини й стали підґрунтям потреби розробки чітких рекомендацій з питань умовно-дострокового звільнення.
За визначенням Комітету Міністрів, умовно-дострокове звільнення повинно сприяти переходу ув’язненого від життя в тюрмі до законослухняного життя в суспільстві шляхом покладання на нього обов’язків, яких він має дотримуватись після звільнення, та здійснення контролю за ним, що сприяло б досягненню захисту громадської безпеки та скороченню рівня злочинності в суспільстві. На початку строку відбування покарання ув’язнений повинен знати коли в нього з’являється право клопотати про умовно-дострокове звільнення у зв’язку з відбуттям мінімального періоду строку покарання (період може бути строго визначений і / або встановлений у пропорційнім відношенні на загальний термін покарання, а також критерії, застосовувані при ухваленні рішення щодо умовно-достроково- го звільнення (система дискреційного умовно-дострокового звільнення. Також засуджений має бути поінформований проте, коли в нього з’являється право на умовно-дострокове звільнення у зв’язку з відбуттям певної частини строку покарання й / або встановленого в пропорційнім відношенні до загального терміну покарання (система обов’язкового умовно-дострокового звільнення Рекомендация № Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам- членам Об условно-досрочном освобождении» //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=994_665

4 Звільнення від відбування покарання
55
Мінімальний або встановлений період для умовно-дострокового звільнення повинен бути настільки довгим, щоб могла бути досягнута мета умовно-дострокового звільнення. При цьому необхідно враховувати економію ресурсів, яка виникає при застосуванні системи обов’язкового умовно-дострокового звільнення відносно ув’язнених, щодо яких при негативній оцінці дата звільнення змінилася б зовсім незначно. Щоб зменшити ризик повторного вчинення злочину умовно-достроково звільненими, необхідне існування можливості накладення на них наступних обов’язків: виплатити компенсацію або відшкодувати шкоду потерпілому пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності або іншого виліковного захворювання, явно пов’язаного з фактом здійснення злочину працювати або займатися якою-небудь іншою схваленою діяльністю, наприклад, вчитися або пройти професійну підготовку брати участь в індивідуальних розвиваючих програмах не проживати в певних місцях, не відвідувати певні місця. Як правило, умовно-дострокове звільнення повинне супроводжуватися наглядом, що полягає у наданні допомоги й проведенні контрольних заходів. Характер, тривалість і інтенсивність нагляду повинні встановлюватися з урахуванням особливостей кожної конкретної справи. Протягом періоду умовно-дострокового звільнення повинна бути можливість коректувати характер, тривалість і інтенсивність нагляду. Обов’язки або заходи щодо нагляду неповинні призначатися на період часу, що перевищує невідбуту частину покарання. Обов’язки й заходи щодо нагляду можуть бути призначені на невизначений строк, тільки якщо це абсолютно необхідно для захисту суспільства й відповідає гарантіям дотримання прав таких осіб, установленим у ЄТП.
Підготовка умовно-дострокового звільнення повинна бути організована при тісному співробітництві з тюремним персоналом і персоналом органів по нагляду за особами, звільненими умовно-достроково, і закінчуватись до сплину мінімального або встановленого періоду. Тюремні служби мають забезпечувати участь ув’язнених у попередніх звільненню програмах і заохочувати відвідування ними освітніх і виправних курсів, на яких їх підготували б до життя в суспільстві. Щоб підготувати повернення ув’язнених у суспільство, необхідно наскільки можливо застосовувати особливі умови виконання позбавлення волі (часткова воля, відкритий режим або заочне відбування позбавлення волі. При підготовці до умовно-дострокового звільнення ув’язненим також повинна бути надана можливість підтримувати, установлювати або відновлювати зв’язки
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
5
зі своїми родинами й близькі відносини, а також поліпшувати зв’язки зі службами, організаціями й добровільними організаціями, які можуть допомогти особам, звільненим умовно-достроково, пристосуватися до життя в суспільстві. Із цією метою повинні бути передбачені різні види тюремних відпусток.
Слід заохочувати попередній розгляд обов’язків, які пропонується покласти на звільненого умовно-достроково, а також інших наглядових заходів. Пропоновані обов’язки, допомога, яка буде необхідною, вимоги при здійсненні контролюй можливі наслідки недотримання накладених обов’язків мають належним чином роз’яснятися ув’язненим і обговорюватись з ними.
Комітет міністрів Ради Європи визнає доцільним запровадження двох форм (систем) умовно-дострокового звільнення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   46


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал