Досвід дистанційного навчання у формуванні освітнього потенціалу учнівської молоді миколаївщиниСкачати 293.85 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір293.85 Kb.
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МИКОЛАЇВЩИНИ
Бабійчук Валентина Григорівна,

методист ЛІРДО МОІППО

м. Миколаїв
У статті відображено зростаючий інтерес учнівської молоді до універсальної моделі дистанційної форми навчання на основі прогресивної  парадигми  викладацької  діяльності та нових концепцій, підходів і досвіду в формуванні їх освітнього та інтелектуального потенціалу.
Ключові слова: універсальність дистанційного навчання, освітній та інтелектуальний потенціал, учнівська молодь.
В еру цифрових технологій задля комунікації школярі активно користуються мобільними телефонами, електронною поштою, чатами і форумами. Оскільки віртуальне середовище нівелює інформаційні кордони, то й виникає необхідність не тільки уміти користуватися послугами глобальних мереж, але й бути обізнаним у цьому віртуальному просторі, повертаючи його перенасиченість на свою користь та самоудосконалення. Практичний перехід до особистісно-орієнтованих методів навчання та безперервної освіти, приєднання України до Болонського процесу (у 2005 році) спонукали до розвитку інформаційного суспільства, а разом із ним і до зародження та розвитку системи дистанційного навчання, яка істотно змінює якісні і кількісні показники у функціонуванні педагогічних систем. Розвиток молодого інформаційного суспільства пропорційно залежить від творчих зусиль особистості, від тих можливостей і здібностей, якими вона володіє. [1]

Сьогодні особливої актуальності набуває дистанційна форма навчання, яка демонструє свої переваги над іншими формами завдяки значно вищій інформативності, доступності та економічної ефективності. Вона також потребує менше часу та енергії для засвоєння знань, є значно мобільнішою та комфортнішою ніж інші форми навчання.Актуальності набуває проблема підготовки обдарованих дітей до інноваційної активності набуття знань та їх стимулювання в освітньому середовищі оскільки інтелектуальний і творчий потенціал обдарованості все більше розглядається в якості основного капіталу держави. Саме цими та іншими причинами зумовлюється експансія дистанційної форми навчання в усьому світі, а групове навчання в аудиторіях та читальних залах поступово втрачає свої позиції. [3]

Метою статті є дослідження процесів організації ефективної побудови навчального середовища та його застосування у навчальному процесі середніх загальноосвітніх навчальних закладів за дистанційною формою навчання, у тому числі й аналіз досвіду роботи з організації навчального процесу в Миколаївській обласній очно-дистанційній школі «Інтелектуальний резерв Миколаївщини. (ОДШ, Школа).

Серед цілей і завдань освітньої політики всього світового співтовариства найбільш важливим є використання інтелектуального потенціалу учнів, розробка стратегії інтенсивного набуття знань. Існуючі реалії ініціюють створення освітніх моделей, спрямованих на повноцінний розвиток кожної дитини в максимально можливому діапазоні його індивідуальних психологічних ресурсів та надання можливостей для подальшої самодостатньої, ініціативної і продуктивної життєдіяльності. [1]

Враховуючи, що дистанційна форма навчання суттєво (організаційно, технологічно, нормативно тощо) відрізняється від традиційної, постає завдання: провести відповідні наукові та практичні дослідження у досягненні педагогічно значущого результату в контексті забезпечення доступності навчального матеріалу, поліпшення якості та підвищення ефективності навчально-виховного процесу, шляхом використання дистанційної форми навчання, спираючись на весь спектр інновацій традиційного навчання (майстер-класи, семінари, конференції, проекти тощо), а також використовуючи телекомунікаційні системи різного рівня з урахуванням потреб освітнього ринку. [7]

Експертна статистика в Україні доводить, що до 50 000 учнів потребують навчання за дистанційною формою, що може не лише цілеспрямовано здійснювати дистанційну навчальну діяльність із обдарованою і здібною учнівською молоддю, а й запроваджувати інклюзивну освіту, задовільнити спеціальні потреби дітей-інвалідів у здобутті освіти, здійснювати безперервний навчальний процес школярів під час епідемій чи хвороби окремо взятої дитини. Така форма навчання незалежно від географічних та адміністративних кордонів забезпечується неперевершеною швидкістю оновлення знань, що вибираються зі світових інформаційних ресурсів, а разом із цим розширюється аудиторія викладачів. Варто зазначити, що основною перевагою дистанційної форми є суттєва додаткова свобода учня у виборі та реалізації своєї навчальної траєкторії. Завдяки мережі Інтернет та різних альтернативних платформ підтримки навчального процесу в дистанційному середовищі, навчання стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи тих хто навчається, серйозно посилюється якість навчального процесу. Варто розуміти, що Інтернет не замінює існуючий процес навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а доповнює, технічно підтримує і стає потужним джерелом навчальної інформації в області практично всіх навчальних дисциплін. Оскільки сучасний розвиток людської цивілізації вже вимагає від школи освітніх трансформаційних процесів, то саме дистанційна форма навчання є універсальною та прогресивною у формуванні освітнього та інтелектуального потенціалу учнівської молоді. [3, 4]

Головним завданням дистанційного навчання є рівний доступ до здобуття якісної освіти, розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учня та його ІКТ-компетенцій за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона стає одним із засобів такої форми навчання, сприяючи створенню цілісної інформаційної картини з досліджуваних питань.

Прослідкуємо 200-річну історію дистанційного навчання. У 1836 р. в Університеті Лондона було вперше запроваджене кореспондентське навчання (пересилання навчальних матеріалів поштою), яке інтенсивно поширювалося на інші університети Лондона, згодом – на університети Чикаго (1892 р), університети Квінсленда (1911 р.). З 20-их років ХХ ст. у СРСР запроваджено, як різновид кореспондентського – заочне навчання. На прикінці 1960-х на початку 1970-х років на Заході крім кореспондентського подання матеріалу, у навчальному процесі вже стали використовувати радіо- і телепередачі, очні зустрічі студентів з викладачами, як нові форми здобуття знань схожі на «дистанційне навчання». [2, 6, 8]

Ранні концептуальні теорії дистанційного навчання були спрямовані на активного учасника навчального процесу, який самостійно створює свій навчальний простір, а викладач і навчальний заклад розглядалися, як інформаційне джерело. До теоретиків дистанційного навчання раннього періоду відносять Р. Елінга, О. Петерса. У теорії автономії та незалежності (Рудольфа Елінга) дистанційне навчання розглядається як багатовимірна система процесів навчання і зв’язку за допомогою штучного сигналу-носія, у якому виділяються 8 вимірів цієї системи. До сучасних теорій дистанційного навчання відносять теорію реінтеграції актів викладання і навчання Десмонда Кігена, теорію еквівалентності дистанційного навчання Майкла Сімонсона та Дага Шейла, а також тривимірну теорію дистанційного навчання Джона Вердьюіна та Томаса Кларка. [5]

Дистанційне  навчання  поступово займає своє особливе місце у системі середньої освіти в Україні.  Так, у 1993 р. було затверджено указ Президента «Про державну політику інформатизації України». На базі різних навчальних закладів створювалися лабораторії для впровадження дистанційного навчання. З метою підключення користувачів до телекомунікаційної мережі закладів освіти та науки України з координаційним «Центром Європейської інтеграції» була створена Українська науково-освітня мережа (УРАН). Активність існуючих центрів дистанційного навчання зросла після прийняття у 2000 р. наказу Міністра освіти та науки України «Про створення Українського центру дистанційної освіти». Для забезпечення координації та інтеграції зусиль навчальних, наукових, науково-методичних та виробничих установ, організацій, підприємств Міністерства освіти і науки України, Академінії педагогічних наук України створено Українську академію державного управління при Президентові України. Ефективним впровадженням в освітню практику освітніх технологій та засобів навчання нового покоління стало створення навчально-наукового виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти». До складу комплексу увійшли різні навчальні заклади. У 2002 р. Україна приєдналася до Європейської освітньої мережі – Multi-Gigabit Europen Academic Network, яка об'єднує понад 3 тисячі наукових, дослідницьких і навчальних закладів, а також мільойни приватних користувачів з 31 Європейської країни. [4, 5]

У Положенні про дистанційне навчання, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013  № 466 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 зазначалося, що дистанційне навчання реалізовується шляхом застосування окремої дистанційної форми навчання із використанням дистанційних технологій для їх забезпечення. До того ж у ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, ЗПО дистанційна форма навчання можлива за погодженням з МОН України. У ЗНЗ навчально-виховний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання. На рівні загальноосвітніх навчальних закладів дистанційна форма навчання – справа нова. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

Важливою складовою дистанційного навчання є врахування вчителем індивідуальних та вікових особливостей учнів, уміння самостійно вчитися, логічно мислити, врахування їх інтровертності та екстравертності з метою активної участі у дискусіях. Приміром, інтроверту потрібне індивідуальне письмове завдання у якому учень може проявиться більше. До того ж завдання мають бути складені відповідно до Державних стандартів, відповідних вимог до знань, умінь і навичок учнів і обов’язково виконані учнями завдання мають перевірятися вчителем. [3, 4]

У загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області застосовуються елементи дистанційної форми навчання при підготовці до шкільних, районних та обласних олімпіад, при підготовці до Державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, при організації і проведенні Інтернет-олімпіад, Інтернет-турнірів, Інтернет-конкурсів. До тогож у дистанційному режимі проводиться конкурс з інформатики «Золотий байт», зокрема, тестування для юніорів. Звичним для багатьох вчителів школи є спілкування з учнями через мережу Internet: консультації, обмін завданнями та їх виконання, підготовка мультимедійних та дослідницьких проектів та інше. Під час карантину таке спілкування набуло масового характеру, учні одержували завдання через розсилку та на сторінках сайту школи, на альтернативних платформах підтримки дистанційного навчання, у блогах та на сторінках персональних веб-ресурсів педагогів.

Приміром персональний Інформаційнний веб-сайт учителя Ольги Віталівни Калабухи містить методичну копілку з тестами для учнів, математичну скриньку з олімпіадними завданнями та математичними фокусами, цікавинками та «веселою перервою» тощо. Електронні задачники, нестандартні задачі, завдання для підготовки до олімпіад, уроки алгебри, геометрії, математики та багато інших цікавих матеріалів для учнів розмістила на персональному веб-сайті «Ерудит» вчитель математики Сажнева Євгенія Борисівна. Математичні вікторини, експерименти з фізики, завдання по підготовці до районних олімпіад, ДПА, ЗНО, завдання для проведення конкурсів з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру», діючий форум юних математиків, корисні посилання та завдання на літо – все це розміщено для учнів на персональному сайті вчителя фізики та математики Новобузької ЗОШ № 4 Рафальської Оксани Дмитрівни. На персональному сайті Архіпової Аліни Євгеніївни є сторінка молодіжний клуб "Тінейджер" на якій розміщено відеосюжети передачі про Миколаївську гімназію № 4, які транслювала в жовтні та грудні 2013 року Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія. Автор і ведуча учениця 7-Б класу Хохлова Катерина, режисер-оператор Сергій Поляков – учні цього навчального закладу, що підтверджує процеси формування освітнього потенціалу учнівської молоді засобами дистанційного навчання. Крім персональних веб-ресурсів надзвичайно велику цінність мають як шкільні веб-сайти, так і сайти закладів нового типу (колегіуми, гімназії, ліцеї, технікуми). Так на веб-сайті ЗНЗ № 19 м. Миколаєва розміщено окрему сторінку для дистанційного навчання інформатики та цікаві уроки перевернутого навчання. Запроваджується за дистанційною формою навчання інклюзивна освіта у КЗ МНВК «Комп`ютерний центр» м. Вознесенська під час проведення уроків інформатики та інформаційних технологій з учнями 10-11 класів. У ході навчання та он-лайн консультацій використовуються веб-камера, мережа Інтернет, відео уроки, скайп, електронна пошта, платформа дистанційного навчання Moodle тощо. До того ж цікавим є веб-сайт Миколаївського економічного ліцею № 2 , який містить окрему сторінку по дистанційному навчанню з предметів усіх освітніх галузей та маркетингу, а також 19 персональних сайтів педагогів цього навчального закладу, де запроваджуються елементи дистанційного навчання учнівської молоді. Варто відмітити цінність веб-сайту Миколаївського ліцею «Педагог», який також має окремі сторінки по дистанційному навчанню з предметів інформатика (програмування) і окрему сторінку для навчання інформаційним технологіям. На сайті навчального закладу розміщено 23 навчальні блоги його педагогічних працівників, які запроваджують елементи дистанційного навчання. На базі цих навчальних закладів у тісній співпраці з професорсько-викладацькими кадрами вишів Миколаївщини та Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогіної освіти працює обласна очно-дистанційна школа «Інтелектуальний резерв Миколаївщини» (ОДШ)

Кількісна статистика лише підтверджує інноваційність освітнього процесу, акцентуючи увагу на шкільні сайти, яких лише в загальноосвітніх заклах міст цього регіону налічується – 84, а також – 198 шкільних сайтів мають заклади освіти різних районів Миколаївщини.

Центром дистанційного навчання, як дорослих так і дітей є Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, (МОІППО) на порталі якого розміщено платформу Moodle створені середовища дистанційного навчання для дорослих, а також розміщено навчальний контент у предметних категоріях усіх освітніх галузей, зокрема, очно-дистанційна школа для обдарованої і здібної учнівської молоді Миколаївщини, до того ж розміщено рубрику «Дистанційне навчання». Освітяни області в освітньому середовищі порталу МОІППО мають близько 30 персональних інтернет-ресурсів (сайти, блоги), 4 віртуальні спільноти, які доцільно та ефективно використовуються у навчальному процесі на дистанційному етапі.

Оскільки сучасне навчання (а особливо дистанційне) тяжіє до індивідуалізаці, то особливістю створення дистанційних курсів (навчального контенту) є зв’язок з учнем, що знаходиться на відстані. Учневі важко стимулювати себе до самостійного навчання, оскільки він не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути найкращим учнем у класі) або просто проводити емоційну дискусію з певного питання. Тому учителі, що працюють у системі дистанційного навчання оперативно відповідають на листи, стимулюють та заохочують учів до оперативності, чітко прописують і дотримуються графіка спілкування в режимі on-line, створюють атмосферу психологічного комфорту, сприятливого настрою, емоційного піднесення та умов для повноцінної самореалізації школярів, прояву успішності, самоствердження, підвищення його самооцінки. [5, 7]

У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (МОІППО) діє комплексна система підготовки педагогів та професорсько-викладацького складу до роботи з обдарованою та здібною учнівською молоддю у дистанційному середовищі, які також підвищують свою кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання.

Постійно діючий та мобільний, гнучко реагуючий на актуальні проблеми і виклики Миколаївський регіональний центр обдарованої дитини НАПН України, який є структурним підрозділом Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (Постанова Президії НАПН України від 16.02.12 р. № 1-7/3-77, Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2011 – 2015 роки), сприяє підвищенню рівня професійної компетентності педагогів Миколаївської області у виявленні обдарованості, навчанні, розвитку та вихованні духовно багатої, соціально активної, фізично здорової творчої особистості дитини. Одним із завдань Центру є науково-методична підтримка установ шкільної, позашкільної та післядипломної педагогічної освіти, які працюють у сфері роботи з обдарованими дітьми (МАН, центри дитячої творчості, загальноосвітні заклади нового типу тощо).

Щорічно Центром проводяться як в очному так і в дистанційному режимі, конференції, семінари, круглі столи, консультації, робочі зустрічі, а також виставки, проекти, участь у конференціях і семінарах і т.д. Для батьків, шкільних педагогів, та педагогічних і наукових працівників очно-дистанційної школи, психологів створені окремі сторінки на сайті Центру, який розміщено на порталі МОІППО. На порядку денному засідання координаційної ради Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України системно розглядалися актуальні питання підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями: досягнення, проблеми, перспективи діяльності; про організований початок нового навчального року очно-дистанційної школи; про створення творчого освітнього середовища очно-дистанційної школи, затверджувався порядок проведення сесій та програми навчання у міжсесійний період, розклад роботи ОДШ, список базових навчальних закладів, дисциплін і розподіл учнів за класами, а також аналізувалася адміністрацією, модератором і методистами-тьюторами результативність діяльності учасників навчально-виховного процесу ОДШ на платформі Moodle тощо.

Другий рік успішно реалізується обласний інноваційний проект «Очно-дистанційна школа: Інтелектуальний резерв Миколаївщини» для обдарованої та здібної учнівської молоді за моделлю інтерактивного навчання в дистанційному середовищі на платформі Moodle. Інтегрована очно-дистанційна форма навчання поєднує очне навчання в базових навчальних закладах та самостійний керований і контрольований інтерактивний навчальний процес у віртуальному дистанційному середовищі. Каскадна модель організації навчального процесу в очно-дистанційній школі передбачає координацію діяльності методистів-тьюторів усіх предметних категорій, класних керівників з кадровим потенціалом, учнівською молоддю та дистанційним навчальним середовищем і базується на таких принципах: у центріактивний учень; в основі навчальної діяльностіспівробітництво; суть навчального процесурозвиток здатності обдарованої та здібної учнівської молоді до самонавчання, самооцінювання, самовдосконалення, самореалізації. Платформа Moodle – дистанційна система модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища, яка одночасно виступає програмним комплексом для організації дистанційного навчання в мережі Інтернет, системою управління навчальними курсами, потужним інструментарієм навчальних занять у веб-просторі. Навчання за проектом в очно-дистанційній школі «Очно-дистанційна школа: Інтелектуальний резерв Миколаївщини» здійснюється з базових дисциплін: математика, хімія, біологія, фізика, історія, правознавство, географія, економіка, українська мова і література, російська мова і література, англійська мова, німецька мова, світова література, інформатика / інформаційні технології, а також окремим блоком передбачена виховна складова розвитку творчого потенціалу слухачів, створено творче освітнє середовище, що передбачає навчання сучасному хореографічному мистецтву та веб-дизайну. На очних сесіях проводяться настановні заняття, навчально-тренувальні збори, спеціальні комплексні олімпіади, відбіркове анкетування і тестування з контрольними роботами. На базі опорних навчальних закладів проводяться очні і дистанційні консультації для учнів Школи, конференції, круглі столи, тренінги, інтелектуальні конкурси, змагання, турніри із базових дисциплін тощо. На дистанційному етапі здійснюється самостійний керований і контрольований навчальний процес. Під час літньої оздоровчої сесії на березі моря поєднується очне навчання з мережевими технологіями та культурним відпочинком і оздоровленням. [1]

У результаті аналізу діяльності учасників навчально-виховного процесу Миколаївської обласної очно-дистанційної школи для обдарованої і здібної учнівської молоді визначено доцільність та ефективність такого навчання, з високими якісними показниками навчальних досягнень учнівської молоді. Такій високій результативності сприяла комплексна система підготовки учнівської молоді до олімпіад, конкурсів, турнірів. А також вчасне розміщення навчального контенту з усіх предметних категорій на платформі дистанційної Школи, які передбачали різні види навчальної діяльності учнів (лекції, відео уроки, семінари, тести, різні види практичних, контрольних, тестових завдань), з визначенням мети їх перегляду та зворотніми коментарями, також передбачені процеси отримання зворотної інформації від учнів (розміщення виконаного завдання на платформі дистанційного середовища). Цікавою є практична частина дистанційного курсу по підготовці учнівської молоді до участі в олімпіадах з програмування (Інформатика), яка проходить на сайті  http://www.e-olimp.com  в групі ОДШ-2013 у розділі «змагання» з посиланнями на методичні рекомендації розміщеними на сайті  http://www.e-olimp.com/articles/32, на довідку по системі e-olimp:  http://www.e-olimp.com/articles/group-1, на математичні основи розв'язування олімпіадних задач з інформатики розміщені http://www.e-olimp.com/articles/group-12, а також посилання на літературу, зокрема на збірку задач Караванова Т. П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами. – К.: Генеза, 2009.

Залежно від мети і тематики дистанційного навчання залучаються й додаткові матеріали: глосарії, хрестоматії, перелік документів інтернет-публікацій і літератури, можливі міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами навчання. Важливе місце посідає вчасне проведення он-лайн консультацій з наданням практичної допомоги у розвязанні різновекторних проблем. [2]

Педагоги, які розмістили навчальний контент і працюють у дистанційному режимі з учнями, знайомлять їх із темами-модулями заздалегідь до початку дистанційного етапу (під час очної сесії учнів знайомлять з усіма видами роботи по темі-модулю, контролюється процес реєстрації всіх учнів і їх запис на обраний курс (тему-модуль), пояснюється суть практичних завдань та процедура розміщення виконаних завдань у вигляді зазначеної форми (файл, презентація, відео, тест тощо) на цій же платформі дистанційного середовища. Важливим аспектом дистанційного навчання вважається інтерактивна складова, у якій обов’язково передбачаються такі види діяльності, як обговорення, або дискусія в режимі Інтернет-семінару, Інтернет-чату, Інтернет-форуму на цій же платформі.

У 2012/2013 н.р. гордістю Миколаївської області є 75 випускників очно-дистанційної школи, які стали студентами найпрестижніших вищих навчальних закладів України; 6 – набрали найвищий (200) бал під час ЗНО – 2013. 6 учнів школи – стипендіанти Президента України (Бернацька Юлія, Руденко Олексій, Чабан Олександр, Щебетюк Валентин, Дерун Віталія, Майорова Анастасія). Чайка Олена виборола стипендію ім. Тараса Шевченка. Кращі з учнів очно-дистанційної школи мали унікальну можливість одночасно оздоровитися та поглибити свої знання в Літній оздоровчій школі для обдарованої та здібної учнівської молоді в курортному селищі Міжводне АР Крим.У 2013/2014 навчальному році 125 учнів очно-дистанційної школи стали переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, із них 36 посіли І місце, 42 – ІІ місце, 47 – ІІІ місце. Найбільшу кількість призових місць у ІІІ (обласному) етапі олімпіад посіли учні ОДШ, які навчаються за такими предметами: українська мова (22), географія (17), фізика (16), інформатика/інформаційні технології (16), історія (13), біологія (11), хімія (7), правознавство (6).

Результативність участі учнів очно-дистанційної школи

в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

із базових дисциплін

Предмет

Загальна кількість місць

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

історія

13

5

5

3

українська мова і література

22

4

8

10

інформатика/інформаційні технології

16

4

6

6

математика

6

2

-

4

російська мова

2

1

-

1

світова література

3

-

2

1

правознавство

6

2

3

1

хімія

7

2

3

2

біологія

11

3

1

7

фізика

16

4

6

6

географія

17

6

5

6

англійська мова

3

1

2

-

економіка

2

1

1

-

німецька мова

1

1

-

-

Всього__125__36__42__47'>Всього

125

36

42

47

За підсумками IV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад переможцями стали 17 учнів ОДШ, із них 2 посіли І місце, 5 – ІІ місце, 10 – ІІІ учнів. Найбільшу кількість призових місць IV (фінального) етапу олімпіад посіли учні секції «Інформатика/інформаційні технології» (6), «українська мова і література» (3), «історія» (2).

Результативність участі учнів очно-дистанційної школив ІV (фінальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

із базових дисциплін

Предмет

Загальна кількість місць

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

історія

2

1

-

1

українська мова і література

3

-

1

2

інформатика/інформаційні технології

6

1

3

2

математика

-

-

-

-

російська мова

1

-

-

1

світова література

-

-

-

-

правознавство

1

-

1

-

хімія

1

-

-

1

біологія

-

-

-

-

фізика

-

-

-

-

географія

1

-

-

1

англійська мова

1

-

-

1

економіка

1

-

-

1

німецька мова

-

-

-

-

Всього

17

2

5

10

Золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з історії виборов Руденко Олексій, уже випускник очно-дистанційної школи.

За підсумками минулого навчального року 5 учнів очно-дистанційної школи отримали стипендію Президента України: • Руденко Олексій, учень Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради (історія),

 • Богдановська Марія, учениця 11 класу Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Первомайської міської ради (історія),

 • Мачула Ангеліка, учениця Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради (українська мова і література),

 • Дудченко Максим, учень Первомайської гімназії Первомайської міської ради (історія),

 • Мудрієвський Петро, учень Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради (інформатика).

У рамках дистанційної форми навчання апробуються наступні модифікації:

 • Учень індивідуально реєструється та записується на курс і навчається очно-дистанційно за методикою та рекомендаціями Миколаївської обласної очно-дистанційної школи для обдарованої та здібної учнівської молоді. (очно-дистанційна форма навчання).

 • Учень вивчає предмет у школі та має можливість додатково вивчати його дистанційно зі шкільним учителем, або іншим віртуальним вчителем. При цьому дистанційні матеріали органічно включаються в традиційний навчальний процес. (очно-дистанційна форма навчання).

 • Учні одного класу однієї школи вивчають предмет у дистанційній формі, спілкуючись зі своїм вчителем-тьютором. При цьому зменшена кількість очних уроків перетворюється на очні консультації. (класно-дистанційна форма).

 • Учні одного класу однієї школи вивчають предмет у дистанційній формі під керівництвом учителя-тьютора з іншої школи. Здебільше такий вид модифікації запроваджується під час дистанційних сесій та Інтернет-олімпіад. Тоді шкільний вчитель з предмету дистанційного навчання виконує функції консультанта на місці (роз'яснює учням деталі дистанційного навчання та складний матеріал з предмету). (класно-дистанційна форма).

 • Учнівська молодь бере участь в окремих навчальних тематичних вебінарах, які обговорюються на очних заняттях. Разом із цим використовуються інші форми навчання з використанням мережевих та технологій Веб 2.0. (модифіковане очно-дистанційне навчання)

Таким чином, глобалізація стимулює активність особистості, вказує на необхідність підготовки її до майбутнього, ставить нові цілі і завдання перед системою освіти. Тому можливості, надані Інтернетом і дистанційним спілкуванням, стали основою формування нової інтеркультурної освіти. Універсальність дистанційного навчання сприяє формуванню освітнього потенціалу учнівської молоді і за короткий час формує уміння отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати в житті величезну кількість інформації. До того ж середовище дистанційного навчання Moodle може ефективно використовуватися як майданчик для дискусій, для спілкування з колегами, одногрупниками, учнями, батьками, незалежно від місця їх розташування, для організації дистанційного етапу навчального процесу з метою поглиблення й підвищення якості знань і діагностики, для надання учнівській молоді консалтингової підтримки та консультативної допомоги з метою формування предметної компетентності.

Саме доцільне використання цифрових технологій формує прогресивну  парадигму  викладацької  діяльності під час дистанційної форми  навчання,  що  забезпечує формування освітнього потенціалу учнівської молоді з високою результативністю та рівним доступом до якісної освіти, яка відповідає  вимогам ХХІ ст. 


Список літератури

 1. Башева Е. І. (и другие) Образовательные модели и технологи работы с одаренными детьми.– Красноярск: ККИПКППО, 2011. – 24 ст.

 2. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія / [В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін.] / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. – Київ : Атіка, 2005. – С. 77–140.

 3. Гриньова Л. Д. Система роботи з обдарованими дітьми. / / Adalin.mospsy.ru

 4. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. – 2007. – №4 (46). – С. 38–41.

 5. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (затверджено Постановою МОН України В.Г.Кременем 20 грудня 2000р.)

 6. Маркелов Є. В. Про систему освіти обдарованих дітей у країнах Південно -Східної Азії [Електронний ресурс ] / / Режим доступу: http://e-markelov.livejournal.com/330.html

 7. Моисеев Е. «Дистанционное образование в школе», ж. «Директор школи. Украина», февраль 2010 года.

 8. Тищенко О. Г. Розвиток системного навчання обдарованих учнів у загальноосвітній школі США. Автореф. дис.канд.пед.наук, М., 1993 .


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал